Fysioterapeutens syn på psykologiska faktorer efter en främre korsbandsskada
Project number : 272629
Created by: Ramana Piussi, 2019-07-12
Last revised by: Ramana Piussi, 2019-07-12
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

En skada på främre korsbandet (ACL) är en vanlig idrottsskada hos unga (15-25 år) och predisponerar för tidig artrosuveckling. Det finns god kunskap om hur patienter återhämtar sin muskelfunktion efter ACL skada men det saknas kunskap om hur patienter påverkas av sin psykiska välmående under rehabiliteringsprocessen. Rehabilitering efter en ACL skada är en lång och svår process, där patienter måste hantera fysiska och psykiska nedsättningar. Samspelet mellan patienten och fysioterapeuten har visats vara väldigt viktigt i flera intervjustudier där patienter med en ACL skada har tillfrågats om rehabiliteringsprocessen. Det saknas dock kunskap om fysioterapeutens syn på psykologiska faktorer hos patienter efter en ACL skada. Syftet med detta projekt är att intervjua fysioterapeuter om psykologisk välmående hos patienter efter en ACL skada. Den tänkta metoden är 3 gruppintervjuer med 4 st fysioterapeuter per grupp, från 3 olika kliniker. Svaren kommer att spelas in, transkriberas, och analyseras enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultaten är tänkta att publiceras i form av vetenskaplig artikel

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

En främre korsbandsskada är en allvarlig knäskada hos idrottare. Ofta behandlas patienter med  operation följt av en lång och krävande rehabilitering. Tidig efter operation står patienter inför utmaningar såsom atrofi, svullnad och smärta från knät, för att senare behöva kämpa för att återfå muskelstyrka och funktion.

Tack vare fler vetenskapliga publikationer finns det idag mycket kunskap kring rehabilitering och dess utvärdering efter främre korsbandsskada. Exempelvis har vi flera olika typer av frågeformulär och muskelfunktionstester (styrke- och hopptester). Med hjälp av regelbunden utvärdering kan vi hjälpa våra patienter att förstå var de befinner sig i sin rehabilitering och hur de optimera sin behandling i försök att nå sina mål.

Ett hinder är dock att för lite kunskap finns kring den psykologiska utvärdering av patienter efter en främre korsbandsoperation. En rehabilitering på ett år med förlust av styrka och kapacitet kan leda till olika psykiska besvär. Mer uppmärksamhet har lagts under senare åren på psykologiska faktorer under rehabiliteringen. Det är dock fortfarande oklart om fysioterapeuter tar hänsyn till psykologiska faktorer under rehabilitering, och i så fall hur och vad görs för dem.

Syfte

Syftet med vår studie är att kartlägga fysioterapeuters erfarenhet av psykologiska faktorer under rehabilitering av patienter med en främre korsbandsskada.

Metod

Tre gruppintervjuer bestående av 4 st fysioterapeuter per grupp kommer att genomföras. Intervjuer kommer att spelas in, transkriberas och analyseras. Planerade analysmetoden är Graneheim och Lundman

Deltagande

Deltagande är frivilligt. Vid deltagande kommer fysioterapeuter att informeras att de kan när som helst under intervju välja att avbryta sitt deltagande. All analys kommer att ske konfidentiellt.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Fokusgrupper (Focus Groups)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Anterior Cruciate Ligament
A strong ligament of the knee that originates from the posteromedial portion of the lateral condyle of the femur, passes anteriorly and inferiorly between the condyles, and attaches to the depression in front of the intercondylar eminence of the tibia.
Psychology
The science dealing with the study of mental processes and behavior in man and animals.
Physical Therapy Modalities
Therapeutic modalities frequently used by physical therapists or physiotherapists to promote, maintain, or restore the physical and physiological well-being of an individual.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Rehabilitering - Göteborg - Sportrehab AB - Sportrehab workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Eric Hamrin Senorski
Sjukgymnast, Sportrehab, Ortopedi
Ferid Krupic
Anestesi, Närhälsan

Finansiering

Grants

Fou primärvård Göteborg
11 000 SEK
Ramana Piussi, Eric Hamrin Senorski, Ferid Krupic

2019, Fysioterapeutens syn på psykologiska faktorer efter en främre korsbandsskada


Fysioterapeutens syn på psykologiska faktorer efter en främre korsbandsskada, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/272629