Primärpreventiv lipidsänkande behandling för patienter med hypertoni i Västra Götalandsregionen (VGR) – kartläggning samt vilken nytta kan en ökad följsamhet till riktlinjer göra?
Project number : 272633
Created by: Helena Ödesjö, 2019-07-17
Last revised by: Helena Ödesjö, 2019-07-17
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-07-17
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Lipid lowering treatment as primary prevention for patients with hypertension in Västra Götalandsregionen (VGR) - potential benefits of increased guideline adherence

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

På vårdcentraler behandlas stora patientgrupper där en god förebyggande medicinsk behandling har potential att förhindra eller senarelägga insjuknande i hjärtinfarkt eller stroke. Förhöjda blodfetter orsakar förkalkning av kärlen med ökad risk för bland annat stroke och hjärtinfarkt och det finns effektiv blodfettssänkande behandling.

Syfte

Denna studie syftar till att kartlägga blodfettssänkande behandling hos patienter med högt blodtryck samt att uppskatta hur många insjuknanden i hjärtinfarkt eller stroke man skulle kunna undvika om rekommendationer kring blodfettssänkande behandling följdes i större omfattning än idag.

Metod

Studien är baserad på registerdata för patienter med högt blodtryck i Västra Götalandsregionen.

Förväntat resultat

Resultatet från denna studie förväntas kunna användas som kunskapsunderlag för diskussioner med såväl beslutsfattare som läkare, sjuksköterskor och chefer på vårdcentraler i syfte att förbättra förutsättningarna för att bedriva god vård, öka kunskapen om förebyggande behandling samt optimera den lokala strukturen på vårdcentralen. Om vi kan motivera till en högre följsamhet till vedertagna behandlingsriktlinjer avseende kolesterolsänkande behandling förväntar vi oss färre hjärtinfarkter och stroke hos Västra Götalandsregionens befolkning som följd.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Detta projekt är en del av ett större regionalt projekt där patienter med hypertoni och hjärt-kärlsjukdom i primärvården studeras baserat på registerdata från QregPV (regionalt primärvårdsregister). I primärvården behandlas stora patientgrupper där en god förebyggande medicinsk behandling har potential att förhindra både förstagångs- och återinsjuknande i hjärt-kärlsjukdom. Idag vet vi att förhöjda blodfetter (low-density lipo-protein cholesterol, LDL-C) orsakar förkalkning av kärlen med ökad risk för bland annat stroke och hjärtinfarkt och det finns effektiv blodfettssänkande behandling, framförallt så kallade statiner.

Syfte

Denna studie syftar till att kartlägga primärpreventiv blodfettssänkande behandling hos patienter med diagnos hypertoni samt att beräkna hur många insjuknanden i hjärt-kärlsjukdom man skulle kunna undvika om blodfettssänkande behandling användes enligt gällande rekommendationer.

Metod

Studien är en registerbaserad observationsstudie utgående från individdata från QregPV. Information om socioekonomi, medicinering, diagnoser, besök och utfall på individnivå inhämtas från andra nationella och regionala register. En riskmodell skapas baserat på data från 2012 där patienter följs fram till 2017 och en modell för 5-års-risken för hjärtinfarkt, stroke eller död tas fram. Denna modell appliceras sedan på studiepopulationen från 2017 och vi beräknar den individuella risken att drabbas och utifrån detta hur många patienter som skulle kunna drabbas. Därefter görs estimeringar av hur den individuella risken och därmed också det totala antalet händelser påverkas av om man skulle sänka LDL-C till rekommenderad nivå på 3,0 mmol/L alternativt intensifiera den blodfettssänkande behandlingen till en högre dos eller en mer potent statin.

Förväntad nytta

Vi behöver utvärdera den vård vi ger och att ta reda på hur vi följer de riktlinjer som finns och hur detta påverkar utfallet hos berörda individer. Våra kvalitetsregister utgör här en stor och viktig källa till information som bör utnyttjas i ännu högre grad än vad som görs idag.

Resultatet från denna studie förväntas kunna användas som kunskapsunderlag för diskussioner med såväl beslutsfattare som läkare, sjuksköterskor och chefer på vårdcentraler i syfte att förbättra förutsättningarna för att bedriva god vård, öka kunskapen om förebyggande behandling samt optimera den lokala strukturen på vårdcentralen. Om vi kan motivera till en högre följsamhet till vedertagna behandlingsriktlinjer avseende kolesterolsänkande behandling förväntar vi oss färre hjärtinfarkter och stroke hos Västra Götalandsregionens befolkning som följd.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Primary Prevention
Specific practices for the prevention of disease or mental disorders in susceptible individuals or populations. These include HEALTH PROMOTION, including mental health; protective procedures, such as COMMUNICABLE DISEASE CONTROL; and monitoring and regulation of ENVIRONMENTAL POLLUTANTS. Primary prevention is to be distinguished from secondary prevention, which is the prevention of complications or after-effects of a drug or surgical procedure, and tertiary prevention, the amelioration of the after-effects of a disease.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Sweden
Description missing
Hypertension
Persistently high systemic arterial BLOOD PRESSURE. Based on multiple readings (BLOOD PRESSURE DETERMINATION), hypertension is currently defined as when SYSTOLIC PRESSURE is consistently greater than 140 mm Hg or when DIASTOLIC PRESSURE is consistently 90 mm Hg or more.
Hyperlipidemias
Conditions with excess LIPIDS in the blood.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Torslanda vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 2 - Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Skaraborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Karin Manhem
professor överläkare, Specialistmedicin Sahlgrenska
Annika Rosengren
Professor, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra
Samuel Adamsson Eryd
Regionutvecklare, Mölndal, Göteborg
Johan-Emil Bager
Specialistläkare, internmedicin, Specialistmedicin Sahlgrenska, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin
Per Hjerpe
Distriktsläkare, FoU-Chef, Närhälsan Norrmalm vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg
Kristina Bengtsson Boström
Distriktsläkare, Närhälsan Billingen vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Skaraborg, Sahlgrenska akademin

Primärpreventiv lipidsänkande behandling för patienter med hypertoni i Västra Götalandsregionen (VGR) – kartläggning samt vilken nytta kan en ökad följsamhet till riktlinjer göra?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/272633