Kvinnors och barnmorskors samlade erfarenheter av ett livsstilsprojekt för gravida kvinnor med högt BMI
Project number : 272638
Created by: Karin Haby, 2019-07-23
Last revised by: Karin Haby, 2019-10-22
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-07-23
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Experiences of women and midwives of a lifestyle projevt for pregnant women with high BMI

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Högt BMI vid inskrivning i mödrahälsovården kan medföra förändrade upplevelser av hälsa och levnadsvanor och möjligheten att påverka dessa. Studien använder material från VIKTiga mammor-projektet i Göteborg och kvinnornas och barnmorskornas erfarenheter kan användas för att utforma förbättringar av omhändertagandet av gravida kvinnor med högt BMI.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Övervikt och fetma utgör växande folkhälsoproblem och har samband med ohälsosamma levnadsvanor. Högt BMI och stor viktökning vid graviditet innebär ökad risk för graviditets- och förlossningskomplikationer. Fetma är mer förekommande i socioekonomiskt svaga grupper och fler kvinnor med utbildning enbart på grundskolenivå har högt BMI. Gravida kvinnor med fetma vittnar om att de ständigt blir påminda om sin i och med upplevt förödmjukande bemötande inom vården. Graviditeten anses vara en pedagogiskt lämplig tid och gravida kvinnor kan motiveras till en hälsosam livsstil via motiverande samtal om kost och fysisk aktivitet.

Syfte: Undersöka om aktiv rådgivning om kost och fysisk aktivitet till kvinnor med BMI>30 vid inskrivning kan medföra förändrad upplevelse av hälsa, mat- och motionsvanor samt tilltro till att kunna påverka sin och familjens livsstil och hälsa, dels under graviditeten och kort efter förlossningen, men även 2,5 år efter projektdeltagandet.

Metod: Studien använder material från VIKTiga mammor-projektet i Göteborg. De gravida kvinnorna fick motiverande samtal och erbjöds aktiviteter relaterade till kost och fysisk aktivitet. Loggböckerna som kvinnorna och barnmorskorna dokumenterade i under interventionen utvärderas genom kvantitativ innehållsanalys.

Förväntat resultat: Kvinnornas och barnmorskornas erfarenheter kan användas för att utforma förbättringar av omhändertagandet av gravida kvinnor med fetmahögt BMI vid inskrivning i mödrahälsovården.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Programutveckling (Program Development)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Pregnancy
The status during which female mammals carry their developing young (EMBRYOS or FETUSES) in utero before birth, beginning from FERTILIZATION to BIRTH.
Obesity
A status with BODY WEIGHT that is grossly above the acceptable or desirable weight, usually due to accumulation of excess FATS in the body. The standards may vary with age, sex, genetic or cultural background. In the BODY MASS INDEX, a BMI greater than 30.0 kg/m2 is considered obese, and a BMI greater than 40.0 kg/m2 is considered morbidly obese (MORBID OBESITY).
Life Style
Typical way of life or manner of living characteristic of an individual or group. (From APA, Thesaurus of Psychological Index Terms, 8th ed)
Qualitative Research
Research that derives data from observation, interviews, or verbal interactions and focuses on the meanings and interpretations of the participants (From Holloway and Wheeler, "Ethical issues in qualitative nursing research," Nursing Ethics, 1995 Sep; 2(3): 223-232).

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För patienter - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M4 - Gibraltargatan barnmorskemottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Åsa Premberg
FoU-ledare, Universitetslektor, Barnmorska, Sahlgrenska akademin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Marie Berg
Professor förenad med befattning som universitetssjukhusöverbarnmorska, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Kvinnosjukvård

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Kvinnors och barnmorskors samlade erfarenheter av ett livsstilsprojekt för gravida kvinnor med högt BMI, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/272638