Livsstilsintervention för kvinnor med fetma vid graviditet
Project number : 272639
Created by: Karin Haby, 2019-07-23
Last revised by: Karin Haby, 2019-07-23
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Life style intervention for women with obesity

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Övervikt och fetma är växande folkhälsoproblem. Av de kvinnor som skrivs in i mödrahälsovården har 42 % av de gravida för hög vikt vid inskrivningen, varav 15 % fetma (BMI≥30) och 27 % övervikt (BMI≥25). Förekomsten är högre hos kvinnor med lägre utbildning samt hos kvinnor födda utomlands. Högt BMI och hög viktuppgång före, under och efter graviditet ökar risken för framtida välfärdssjukdomar för kvinna och barn. Övervikt och fetma medför även psykisk ohälsa och stora samhällskostnader

Syfte: Att undersöka om en livsstilssatsning i mödrahälsovården för kvinnor med BMI≥30, med inslag av motiverande samtalsteknik, påverkar livsstilsfaktorerna kost och fysisk aktivitet så att mätbara effekter uppstår vad gäller kvinnans viktuppgång under graviditet och barnets vikt-SDS och BMI-SDS.

Metod: VIKTiga mammor är ett ej randomiserat projekt angående levnadsvanorna kost och fysisk aktivitet som genomfördes i mödrahälsovården i Göteborg 2011-2013 och inkluderade 1354 kvinnor. Alla gravida med BMI≥30 inbjöds, även de med begränsningar i svenska språket eftersom tolkning erbjöds. Gravida kvinnor på Hisingen utgjorde kontrollgrupp. Kvinnorna i interventionen fick motiverande samtal och fysisk aktivitet på recept. Därutöver erbjöds kvinnan dietist, stavar och stegräknare, gruppträning samt hänvisades aktivt till träningsanläggningar och hälsotek med anpassade aktiviteter.

Förväntat resultat: Om denna studie visar att livsstilsprojektet kan uppnå förväntad effekt vad gäller kvinnans levnadsvanor och viktutveckling under graviditet, kan sannolikt även det väntade barnet få framtida hälsovinster tack vare en mer gynnsam miljö under fostertiden, och mödrahälsovården får kunskap om hur livsstilsarbetet med gravida med högt BMI fungerar.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund

Övervikt och fetma utgör hälsoproblem med stor betydelse för barnhälsan och sjukvårds- och samhällsekonomin. Hög vikt har samband med ohälsosamma levnadsvanor och förutom att "ärva miljön” utsätts fostret för metabol programmering. Högt BMI och stor viktökning vid graviditet innebär ökad risk för graviditets- och förlossningskomplikationer.

Fetma är mer förekommande i socioekonomiskt svaga grupper. Fler kvinnor med utbildning enbart på grundskolenivå har övervikt, och föräldrars socioekonomi och regionala och faktorer betydelse för barns viktutveckling, liksom medelinkomst i familjens bostadsområde. Den viktigaste riskfaktorn för barns fetmautveckling är dock föräldrarnas BMI.

Graviditeten är en pedagogiskt lämplig tid och gravida kvinnor kan motiveras till en hälsosam livsstil via motiverande samtal om kost och fysisk aktivitet. Livsstilsinsatser för gravida med högt BMI utvärderas internationellt och samordnade insatser runt kost och aktivitet har bäst utfall.

Syfte

Undersöka om aktiv rådgivning om kost och fysisk aktivitet till kvinnor med BMI>30 vid inskrivning kan medföra begränsad viktuppgång, färre komplikationer och hälsosammare framtida viktutveckling för barnet.
Även undersöka upplevelse av hälsa, mat- och motionsvanor samt tilltro till att kunna påverka sin och familjens livsstil och hälsa, dels under graviditeten och kort efter förlossningen, men även 2,5 år efter projektdeltagandet vid barnets 2½-årskontroll då även barnets vikt kontrolleras.

Frågeställning

Kan interventionen, förutom att leda till viktuppgång under graviditeten <7 kg, lägre kvarstående vikt post partum, lägre ISO BMI hos barnen vid 2,5 år - än kontroller, dessutom leda till:
Förbättrad upplevelse av hälsa
Förändrade mat- och motionsvanor
Ökad tilltro till att kunna påverka livsstil och hälsa
dels under graviditeten och kort efter förlossningen, men även 2,5 år efter interventionen vid barnets 2½-årskontroll då även barnets vikt kontrolleras


Metod: Urval

I MHV i Göteborg skrivs årligen ca 8000 kvinnor in. Gravida med fetma utgjorde urvalet och tillfrågades om deltagande i livsstilsprojektet. Att kvinnor med BMI≥30 valts ut för intervention beror på att MHV erfarit att denna patientgrupp är svår att nå och motivera. Exklusionskriterier var deltagande i annan interventionsstudie eller medicinska komplikationer. Alla kvinnor som hade en ifylld loggbok vid interventionens slut utgör urvalet för denna studie där innehållet i loggböckerna studeras.

Metod: Stickprovsstorlek

Av kvinnor med BMI>30 som skrevs in i MHV i Göteborg under projektperioden tillfrågades 65 % om att delta i projektet. Av dessa var det 62 % som skrev på samtycke och deltog i projektet. Totalt 1354 kvinnor inkluderades, varav 459 kvinnor i interventionen och 895 i kontrollgruppen. Av kvinnorna i interventionen som förde loggbok var det 401 vars loggbok returnerades av barnmorskan. Av dessa var 260 komplett ifyllda. Av dessa innehöll 163 loggböcker kommentarer av något slag. Vid uppföljningen 2,5 år efter interventionen returnerade 289 kvinnor en komplett ifylld enkät, varav 225 innehöll kommentarer.

Metod: Gruppindelning

En graviditet utan komplikationer följs inom MHV´s basprogram med 9 besök samt efterkontroll. Rekrytering skedde vid inskrivning på MVC då kvinnan med BMI≥30 erbjöds skriftlig och muntlig information om interventionen, vilken innebar en utökning av basprogrammet.

Gravida som uppsökte MVC på Hisingen utgjorde kontrollgrupp, vilket innebar att de övervakades enligt Basprogrammet men svarade på enkätfrågor om livsstil. Kvinnor som valde att delta som kontroller gav sitt informerade samtycke.

Metod: Intervention

Motiverande samtal om kost och fysisk aktivitet, dietist, FaR och aktiv hänvisning till hälsosatsningar, råd om mat och motion. Enkätfrågor vid inklusion och vid efterkontroll. Frågan om upplevd hälsa är från MHV-journalen och frågorna om frekvens av motion och grönsaksintag är från Folkhälsoinstitutet. Frågorna om tilltro till att kunna påverka hälsa samt genomföra livsstilsförändringar härrör från utvärdering av hälsofrämjande insatser. Kvinnorna i kontrollgruppen svarade på samma enkätfrågor.

Metod: Datainsamling

Vid barnmorskebesöken antecknade barnmorskan och kvinnan i en loggbok kvinnans vikt och vilka aktiviteter kvinnan deltagit i och till vilken grad. Här fanns också de enkätfrågor kvinnan svarade på om hälsa, mat och motion, samt möjlighet att lämna kommentarer om tankar och känslor runt upplevelser, framgångar och motgångar under interventionen. Kontrollgruppen fyllde i separat blad med samma enkätfrågor före och efter graviditet.
Data för interventions- och kontrollgruppen som samlades in från den sammanhållna mödrahälsovårds- och förlossningsjournalen Obstetrix var: vikter under graviditeten, BMI vid inskrivning och efterkontroll, barnvikt vid förlossning, blodtryck och blodsocker (kvinnans), förlossningssätt, apgarpoäng, komplikationer som missfall, för tidig födsel och intrauterin död samt antal barnmorskebesök. Vid 2,5-årskontrollen på BVC samlades barnets och kvinnans vikt in via brev, telefon eller journal.

Metod: Databearbetning

Loggbok med insamlad data skickades efter avslutad efterkontroll av ordinarie barnmorska till projektledaren. Denna data samt variabler från mödrahälsovårsjournalen matades in i en databas (excel) för beräkningar i statistikprogram (SPSS). Jämförelse av vikt och andra kontinuerliga variabler är genomförda med t-test och regression.
Enkätsvaren kommer att bearbetas med icke-parametrisk statistisk metod. För analys av kommentarerna i Loggböcker (kvinnorna i interventionen) och Frågeformulär (kvinnorna i kontrollgruppen) kommer kvalitativ innehållsanalys användas. Genom regressionsanalys kommer resultatet att utvärderas för samverkande faktorer såsom annat språk än svenska och tolkanvändning.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
checked Programutveckling (Program Development)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Pregnancy
The status during which female mammals carry their developing young (EMBRYOS or FETUSES) in utero before birth, beginning from FERTILIZATION to BIRTH.
Obesity
A status with BODY WEIGHT that is grossly above the acceptable or desirable weight, usually due to accumulation of excess FATS in the body. The standards may vary with age, sex, genetic or cultural background. In the BODY MASS INDEX, a BMI greater than 30.0 kg/m2 is considered obese, and a BMI greater than 40.0 kg/m2 is considered morbidly obese (MORBID OBESITY).
Weight Gain
Increase in BODY WEIGHT over existing weight.
Pregnancy Complications
Conditions or pathological processes associated with pregnancy. They can occur during or after pregnancy, and range from minor discomforts to serious diseases that require medical interventions. They include diseases in pregnant females, and pregnancies in females with diseases.
Life Style
Typical way of life or manner of living characteristic of an individual or group. (From APA, Thesaurus of Psychological Index Terms, 8th ed)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M4 - Närhälsan Gibraltargatan barnmorskemottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Ragnar Hanås
Överläkare, NU-sjukvården Uddevalla sjukhus

Tutor

Åsa Premberg
FoU-ledare, Universitetslektor, Barnmorska, Sahlgrenska akademin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Hanna Gyllensten
Leg apotekare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Marie Berg
Professor förenad med befattning som universitetssjukhusöverbarnmorska, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Kvinnosjukvård

Livsstilsintervention för kvinnor med fetma vid graviditet, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/272639