Vårdkedjesamordning Hisingen, Utskrivningsklar/Avvikelser, ett led i Närsjukvårdsutvecklingen
Project number : 3100
Created by: Marie Steffenburg Wennberg, 2007-12-17
Last revised by: Marie Steffenburg Wennberg, 2010-12-28 Verified: 2018-12-21
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Problem:
- kommunikationen mellan och kunskapen om de olika verksamheterna vad det gäller vård, läkemedel, rehabilitering och omsorg
- svårigheter att upprätthålla kunskapen och erfarenheten inom verksamheterna
Syfte/mål:
- en bra fungerande vårdkedja för den enskilde partienten som skall skrivas hem från sjukhuset
Metod
- processkartläggning
- inventering av problemområden genom enkät hos samtliga vårdgivare
- uppföljning av de avvikelserapporter som kontinuerligt kommer till vårdkedjesamordnarnas kännedom
Resultat
- informationsbroschyr för patient samt anhöriga
- lathund, SamordnadVårdPLanering, i pappersform för vårdavdelningarnas personal
- gemensamt utbildningsmaterial för samtliga organisationer finns på respektive verksamhets intranet
- information och utbildning/erfarenhetsutbyte ute i de olika verksamheterna

Typ av projekt

Utvecklingsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Programutveckling (Program Development)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Health Services
Services for the diagnosis and treatment of disease and the maintenance of health.
Health Care Facilities, Manpower, and Services
The services provided in the delivery of health care, associated facilities in health care, and attendant manpower required or available.
Health Services Administration
The organization and administration of health services dedicated to the delivery of health care.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Brämaregården vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Vårdkedjesamordning Hisingen, Utskrivningsklar/Avvikelser, ett led i Närsjukvårdsutvecklingen, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/3100