Att dela föräldraledighet – föräldrars erfarenheter av skiftet mellan dem
Project number : 44911
Created by: Monica Lidbeck, 2010-03-15
Last revised by: Monica Lidbeck, 2019-06-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2008-12-08
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2019-04-08
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
2019-12-31
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

BAKGRUND: Även om svenska föräldrar ur ett internationellt perspektiv har en unik möjlighet att dela på föräldraledigheten, vet vi ännu lite om vilka erfarenheter föräldrar har av att dela lika. Numera delar drygt 17% av föräldrarna lika på föräldraledigheten (dvs mellan 40/60 och 50/50 av föräldraledighetsdagarna). Det saknas beskrivningar av båda föräldrarsa motiv till valet att dela föräldraledighet, vilka strategier de haft för skiftet mellan sig då huvudansvaret för barnet växlas och vilka erfarenheter de gjort. SYFTE: Studien avser att genom intervjuer med föräldrar studera deras erfarenheter av perioden före, under och efter skiftet av föräldraledighet, som föregått cirka en månad innan intervjun. Likaså efterfrågas föräldrarnas upplevelse av barnets reaktion i samband med skiftet samt hur omgivningen förhållit sig. METOD: Med fenomenologisk ansats analyseras data tematiskt och resultaten för föräldrarna jämförs. FÖRVÄNTAT RESULTAT: fördjupad kunskap om föräldrars tankar kring och upplevelser av att dela lika på föräldraledigheten i samband med att de skiftat att vara föräldralediga. Studiens ämne är aktuellt för många blivande föräldrar och småbarnsföräldrar. Mödra- och barnhälsovårdens personal kan få infallsvinklar kring frågor om delad föräldraledighet i samtal med enskilda föräldrar och i föräldragrupp.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Kvalitativ intervjustudie av föräldrar som har erfarenhet av att dela föräldraledighet lika, som del av pågående avhandlingsarbete Familjeliv och fördelning av föräldraledighet. Respondenterna har intervjuats individuellt med öppna intervjufrågor för att explorativt undersöka deras upplevelser och erfarenheter av skiftet mellan primära omsorgsgivare. Intervjuerna har analyserats tematiskt. Tidigare version av artikelmanus publicerad i licentiatavhandling, manus är under omarbetning.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Psychology
The science dealing with the study of mental processes and behavior in man and animals.
Psychological Phenomena and Processes
Mechanisms and underlying psychological principles of mental processes and their applications.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - Central Barnhälsovård i Västra Götaland - Central Barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Birgitta Wickberg
Leg. psykolog, docent, Närhälsan
Susanne Bernhardsson
FoU-strateg, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Finansiering

Grants

FoU-rådet Göteborg och Södra Bohuslän (VGFOUGSB-46601)
95 000 SEK (applied sum: 96 732 SEK)
Monica Lidbeck

2009, Personalkostnad


Att dela föräldraledighet – föräldrars erfarenheter av skiftet mellan dem, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/44911