Samverkan mellan genetiska markörer och livsstilsfaktorer vid uppkomsten av hypertoni och typ 2 diabetes
Project number : 510
Created by: Kristina Bengtsson Boström, 2006-01-20
Last revised by: Kristina Bengtsson Boström, 2018-12-22
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sammanfattande projektbeskrivning
Bakgrund: Kandidatgener för komponenter i blodtrycks- och blodsockerreglerande system, är föremål för omfattande studier och studeras av oss i associations-och familjestudier. Inom projektet har vi tidigare funnit starka samband mellan genetiska markörer inom renin-angiotensin-aldosteron systemet, det sympatiska nervsystemet respektive njurens saltregleringssystem och hypertoni ensamt eller i kombination med typ 2 diabetes. Blodtrycks- och blodsockerregleringen är dock komplex och långt ifrån alla inblandade gener är kända. Frågeställning (mål): Vilken betydelse har genetiska faktorer i samverkan med livstil för uppkomst av hypertoni respektive typ 2 diabetes och för prognosen för hjärt-kärlkomplikationer? Finns det en gemensam bakgrund? Specifikt närmaste 1-2 åren: 1. Är ACE genens och adrenerga receptorers polymorfismer associerade till metabola faktorer, andningstörningar under sömn och till förändringar på vilo-EKG (vänsterkammarhypertrofi och ischemi) hos patienter med hypertoni och typ 2 diabetes? 2. Hur mycket av hypertoniförekomsten i befolkningen förklaras av de studerade polymorfismerna? 3. Fortsatt identifiering av nya kandidatgener för hypertoni i ”genome wide scan”. 4. Fördjupade studier av kandidatgenernas betydelse för metabola rubbningar och prognos avseende hjärt-kärlkomplikationer. 5. Kan dessa markörer förklara nyinsjuknande i hypertoni och typ 2 diabetes? Studiedesign och Material: En populationskohort (n=1149) med hypertoni och typ 2 diabetes samt ett åldersstratifierat slumpvis urval (n=1109) ur Skara befolkning undersöktes 1992-1994. Från dessa och från 200 Malmöfamiljer med hypertoni har 294 patienter med hypertonidebut före 60 år och 265 åldersmatchade kontroller (blodtryck £150/80 mmHg) identifierats för associationsstudier. Det slumpvisa urvalet ur Skara befolkning återundersöks under 2003-2004, (n=cirka 700). Släktingar till patienter med högt blodtryck i Skara och Malmö har undersökts och 60 familjer med syskonpar med hypertonidebut innan 50 års ålder och utan diabetes har deltagit i en ”genome wide scan”. Metodik: Standardiserade kriterier för hypertoni, diabetes och för blodtrycksmätning. Vid återundersökning av Skara befolkning görs oral glukostolerans test på icke-diabetiker. Strukturerad intervju angående läkemedelsanvändning, sjukhistoria och beprövat frågeformulär angående livsstil. Enhetliga analyser av metabola variabler och genetiska markörer. ”Genome wide scan” innebär att hela arvsmassan undersöks med jämnt utspridda markörer. Områden med koppling mellan markör och hypertoni undersöks sedan noggrannare. Multilevelanalys av familjens och kandidatgeners betydelse för svar på läkemedels-behandling av hypertoni. Betydelse: Fynd av genetiska markörer med association till sömnapné, EKG-förändringar och metabola faktorer hos patienter med hypertoni och typ 2 diabetes kan öka förståelsen för uppkomstmekanismerna vid dessa tillstånd. Dessa markörer kan också ge underlag för säkrare bedömning av risk, prognos och behandlingsindikation för individen och en ökad precision vid läkemedelsval. Vetskap om hur stor betydelse genetiska markörer för hypertoni har i befolkningen kan underlätta bedömning av nyttan av dessa markörer för riskbedömning hos enskilda individer. Upptäckt av nya kandidatgener för hypertoni kan klarlägga nya mekanismer för blodtrycksreglering och på sikt ge underlag för ny typ av behandling.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Ett antal publikationer har kommit genom samarbete med i större projektsamarbete med USA.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Diabetes Mellitus
A heterogeneous group of disorders characterized by HYPERGLYCEMIA and GLUCOSE INTOLERANCE.
Hypertension
Persistently high systemic arterial BLOOD PRESSURE. Based on multiple readings (BLOOD PRESSURE DETERMINATION), hypertension is currently defined as when SYSTOLIC PRESSURE is consistently greater than 140 mm Hg or when DIASTOLIC PRESSURE is consistently 90 mm Hg or more.
Genetics
The branch of science concerned with the means and consequences of transmission and generation of the components of biological inheritance. (Stedman, 26th ed)
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V9 workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Ulf Lindblad
Professor emeritus/ distriktsläkare, Närhälsan Hentorp vårdcentral (Skövde), Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Enheten för Allmänmedicin
Lennart Råstam
Seniorprofessor, Med. fak., Inst för kliniska vetenskaper, Malmö
Juan Merlo
Professor, överläkare, Med. fak., Inst för kliniska vetenskaper, Malmö, Primärvården Skåne

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

 1. Ng MC, Shriner D, Chen BH, Li J, Chen WM, Guo X, Liu J, Bielinski SJ, Yanek LR, Nalls MA, Comeau ME, Rasmussen-Torvik LJ, Jensen RA, Evans DS, Sun YV, An P, Patel SR, Lu Y, Long J, Armstrong LL, Wagenknecht L, Yang L, Snively BM, Palmer ND, Mudgal P, Langefeld CD, Keene KL, Freedman BI, Mychaleckyj JC, Nayak U et al;
  FIND Consortium, eMERGE Consortium, DIAGRAM Consortium, MuTHER Consortium, MEta-analysis of type 2 DIabetes in African Americans Consortium.
  PLoS Genet. 2014:10(8):e1004517.
 2. Claussnitzer M, Dankel SN, Klocke B, Grallert H, Glunk V, Berulava T, Lee H, Oskolkov N, Fadista J, Ehlers K, Wahl S, Hoffmann C, Qian K, Rönn T, Riess H, Müller-Nurasyid M, Bretschneider N, Schroeder T, Skurk T, Horsthemke B, Spieler D, Klingenspor M, Seifert M, Kern MJ, Mejhert N, Dahlman I, Hansson O, Hauck SM, Blüher M, Arner P et al;
  DIAGRAM+Consortium.
  Cell 2014:156(1-2):343-58.
 3. Hara K, Fujita H, Johnson TA, Yamauchi T, Yasuda K, Horikoshi M, Peng C, Hu C, Ma RC, Imamura M, Iwata M, Tsunoda T, Morizono T, Shojima N, So WY, Leung TF, Kwan P, Zhang R, Wang J, Yu W, Maegawa H, Hirose H, Kaku K, Ito C, Watada H, Tanaka Y, Tobe K, Kashiwagi A, Kawamori R, Jia W et al;
  DIAGRAM consortium.
  Hum Mol Genet. 2014:23(1):239-46.
 4. Prudente S, Copetti M, Morini E, Mendonca C, Andreozzi F, Chandalia M, Baratta R, Pellegrini F, Mercuri L, Bailetti D, Abate N, Frittitta L, Sesti G, Florez JC, Doria A, Trischitta V;
  DIAGRAM consortium.
  Nutr Metab Cardiovasc Dis 2013:23(11):1043-9.
 5. Saxena R, Saleheen D, Been LF, Garavito ML, Braun T, Bjonnes A, Young R, Ho WK, Rasheed A, Frossard P, Sim X, Hassanali N, Radha V, Chidambaram M, Liju S, Rees SD, Ng DP, Wong TY, Yamauchi T, Hara K, Tanaka Y, Hirose H, McCarthy MI, Morris AP, Basit A, Barnett AH, Katulanda P, Matthews D, Mohan V, Wander GS et al;
  DIAGRAM, MuTHER, AGEN.
  Diabetes 2013:62(5):1746-55.
 6. Li H, Gan W, Lu L, Dong X, Han X, Hu C, Yang Z, Sun L, Bao W, Li P, He M, Sun L, Wang Y, Zhu J, Ning Q, Tang Y, Zhang R, Wen J, Wang D, Zhu X, Guo K, Zuo X, Guo X, Yang H, Zhou X, Zhang X, Qi L, Loos RJ, Hu FB, Wu T et al;
  DIAGRAM Consortium, AGEN-T2D Consortium.
  Diabetes 2013:62(1):291-8.
 7. Dastani Z, Hivert MF, Timpson N, Perry JR, Yuan X, Scott RA, Henneman P, Heid IM, Kizer JR, Lyytikäinen LP, Fuchsberger C, Tanaka T, Morris AP, Small K, Isaacs A, Beekman M, Coassin S, Lohman K, Qi L, Kanoni S, Pankow JS, Uh HW, Wu Y, Bidulescu A, Rasmussen-Torvik LJ, Greenwood CM, Ladouceur M, Grimsby J, Manning AK, Liu CT et al [ Boström KB Nr. 142 ] [ Gyllensten U Nr. 221 ] [ Rolandsson O Nr. 366 ] [ Franks PW Nr. 422 ] [ Melander O Nr. 459 ];
  DIAGRAM+ Consortium, MAGIC Consortium, GLGC Investigators, MuTHER Consortium, DIAGRAM Consortium, GIANT Consortium, Global B Pgen Consortium, Procardis Consortium, MAGIC investigators, GLGC Consortium.
  PLoS Genet. 2012:8(3):e1002607.
 8. Hivert MF, Jablonski KA, Perreault L, Saxena R, McAteer JB, Franks PW, Hamman RF, Kahn SE, Haffner S, Meigs JB, Altshuler D, Knowler WC, Florez JC;
  DIAGRAM Consortium, Diabetes Prevention Program Research Group.
  Diabetes 2011:60(4):1340-8.
 9. Voight BF, Scott LJ, Steinthorsdottir V, Morris AP, Dina C, Welch RP, Zeggini E, Huth C, Aulchenko YS, Thorleifsson G, McCulloch LJ, Ferreira T, Grallert H, Amin N, Wu G, Willer CJ, Raychaudhuri S, McCarroll SA, Langenberg C, Hofmann OM, Dupuis J, Qi L, Segrè AV, van Hoek M, Navarro P, Ardlie K, Balkau B, Benediktsson R, Bennett AJ, Blagieva R et al [ Bengtsson Boström K Nr. 33 ] [ Lyssenko V Nr. 71 ] [ Gyllensten U Nr. 115 ] [ Groop L Nr. 148 ];
  MAGIC investigators, GIANT Consortium.
  Nat Genet. 2010:42(7):579-89.
 10. Kong A, Steinthorsdottir V, Masson G, Thorleifsson G, Sulem P, Besenbacher S, Jonasdottir A, Sigurdsson A, Kristinsson KT, Jonasdottir A, Frigge ML, Gylfason A, Olason PI, Gudjonsson SA, Sverrisson S, Stacey SN, Sigurgeirsson B, Benediktsdottir KR, Sigurdsson H, Jonsson T, Benediktsson R, Olafsson JH, Johannsson OT, Hreidarsson AB, Sigurdsson G, Ferguson-Smith AC, Gudbjartsson DF, Thorsteinsdottir U, Stefansson K;
  DIAGRAM Consortium.
  Nature 2009:462(7275):868-74.
 11. Zeggini E, Scott LJ, Saxena R, Voight BF, Marchini JL, Hu T, de Bakker PI, Abecasis GR, Almgren P, Andersen G, Ardlie K, Boström KB, Bergman RN, Bonnycastle LL, Borch-Johnsen K, Burtt NP, Chen H, Chines PS, Daly MJ, Deodhar P, Ding CJ, Doney AS, Duren WL, Elliott KS, Erdos MR, Frayling TM, Freathy RM, Gianniny L, Grallert H, Grarup N et al [ Lyssenko V Nr. 49 ] [ Groop L Nr. 95 ].
  Nat Genet. 2008:40(5):638-45.
 12. Lyon HN, Emilsson V, Hinney A, Heid IM, Lasky-Su J, Zhu X, Thorleifsson G, Gunnarsdottir S, Walters GB, Thorsteinsdottir U, Kong A, Gulcher J, Nguyen TT, Scherag A, Pfeufer A, Meitinger T, Brönner G, Rief W, Soto-Quiros ME, Avila L, Klanderman B, Raby BA, Silverman EK, Weiss ST, Laird N, Ding X, Groop L, Tuomi T, Isomaa B, Bengtsson K et al.
  PLoS Genet. 2007:3(4):e61.
 13. Saxena R, Voight BF, Lyssenko V, Burtt NP, de Bakker PI, Chen H, Roix JJ, Kathiresan S, Hirschhorn JN, Daly MJ, Hughes TE, Groop L, Altshuler D, Almgren P, Florez JC, Meyer J, Ardlie K, Bengtsson Boström K, Isomaa B, Lettre G, Lindblad U, Lyon HN, Melander O, Newton-Cheh C, Nilsson P, Orho-Melander M, Råstam L, Speliotes EK, Taskinen MR, Tuomi T et al [ Carlson J Nr. 33 ];
  Diabetes Genetics Initiative of Broad Institute of Harvard and MIT, Lund University, and Novartis Institutes of BioMedical Research.
  Science 2007:316(5829):1331-6.
 14. Winckler W, Weedon MN, Graham RR, McCarroll SA, Purcell S, Almgren P, Tuomi T, Gaudet D, Boström KB, Walker M, Hitman G, Hattersley AT, McCarthy MI, Ardlie KG, Hirschhorn JN, Daly MJ, Frayling TM, Groop L, Altshuler D.
  Diabetes 2007:56(3):685-93.
 15. Florez JC, Saxena R, Winckler W, Burtt NP, Almgren P, Bengtsson Boström K, Tuomi T, Gaudet D, Ardlie KG, Daly MJ, Altshuler D, Hirschhorn JN, Groop L.
  Diabetes 2006:55(12):3620-4.
 16. Florez JC, Wiltshire S, Agapakis CM, Burtt NP, de Bakker PI, Almgren P, Bengtsson Boström K, Tuomi T, Gaudet D, Daly MJ, Hirschhorn JN, McCarthy MI, Altshuler D, Groop L.
  Diabetes 2006:55(1):128-35.

Samverkan mellan genetiska markörer och livsstilsfaktorer vid uppkomsten av hypertoni och typ 2 diabetes, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/510