Arbetsåtergång för personer med långvarig smärta. En uppföljning av ett multimodalt rehabiliterings program i Primärvården
Project number : 64801
Created by: Lena Melin, 2010-11-10
Last revised by: Carin Sjöström-Greenwood, 2019-08-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Work re-entry for persons with persistent musculoskeletal related pain. A follow-up study of a multimodal rehabilitation programme in Primary Health Care

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Långvarig sjukskrivning på grund av muskuloskeletal smärta är ett stort problem både för individen och för samhället. Det är vanligt att personer med långvarig smärta även lider av ångest/nedstämdhet. Multimodal rehabilitering har i tidigare studier visat på ökad arbetsåtergång. Dessa studier har i huvudsak genomförts på smärtkliniker inom länssjukvården. Få studier är genomförda inom primärvården angående genomförbarhet och behandlingsresultat. Syftet med denna studie är att följa upp personer med långvarig smärta som genomgått multiomodal rehabilitering i Primärvården gällande arbetsåtergång.

I studien följdes patienter med långvarig smärta som genomgått multimodal rehabilitering upp efter 3,6 och 12 månader hur deras arbessituation såg ut. En del av uppföljningen var att följa om de förändrat sin situation gällande om de arbetade med lön, studerade, var i något arbetslivsinriktat program, arbessökande eller om de var helt arbetsoförmögna. Det följdes även upp i vilken grad de var i någon form av arbetsinriktad aktivitet.

Gruppen var mycket heterogen med personer från olika länder och socioekonomiska förhållanden. Det var även stor spridning i ingångsstatus gällande arbete. En del hade inte arbetat på många år och en del var i arbete men riskerade att bli sjukskrivna. En del hade försörjningsstöd, en del A-kassa, en del lön och en del sjukpenning. Ungefär hälten hade anställning och hälften var arbetslösa. 

För att kunna göra en bra uppföljning av denna hetergogena grupp användes Svenssons metod. Metoden innebär att man följer och jämför varje person med sig själv hur de har ändrat sin arbetsstatus vid de olika tillfällena. Metoden innebär även att man kan följa om gruppen som helhet gjort någon förändring.

Resultatet visar att det är en signifikant progressiv ökning både gällande att man förändrar sin arbessituation genom att gå från att helt vara från arbetsmarknade till att kunna arbeta med lön.Det är även en signifikant ökning gällande arbetsgrad.

Slutsatsen är att multimodal rehabilitering i primärvården ökade arbetsåtergång hos deltagarna och att det kan vara en användbar metod i primärvården.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Purpose: To evaluate if a multimodal rehabilitation program in primary healthcare improved work participation in terms of work re-entry in patients suffering from chronic pain.

Methods: Participants were followed up over twelve months regarding work re-entry status and work re-entry degree. Work re-entry status was defined as when a person is working with salary, studying, active in vocational rehabilitation or activaly in search of work. Work re-entry degree means to what degree 25%, 50%, 75% or 100%. Calculations were based on pair wise comparisons of individual changes. Svensson´s rank invariant mehod was applied with calculations of Relative

Results: There was a significant progress in work re-entry over 12 months. In work re-entry status the RP value was at 3 months 0.19, at 6 months 0.25 and at 12 months 0.31. In work re-entry degree the RP value was at 3 months 0.20, at 6 months 0.26 and at 12 months 0.35. There was a low value of RV in both work re-enty status and work re-entry degree.

Conclusion: A multimodal rehabilitation program in primary healthcare improved work participation in terms of work re-entry status and work re-entry degree. Primary healtcare could be an important performer of multimodal rehabilitation.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Klinisk prövning (Clinical Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Rehabilitation
Restoration of human functions to the maximum degree possible in a person or persons suffering from disease or injury.
Pain
An unpleasant sensation induced by noxious stimuli and generally received by specialized nerve endings.
Work
Productive or purposeful activities.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Master


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Rehabilitering - Område R3 - Närhälsan Eriksberg rehabmottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Annika Ekhammar
leg sjukgymnast, Närhälsan Eriksberg rehabmottagning

Tutor

Maria Larsson
Leg. sjukgymnast, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Sektionen för hälsa och rehabilitering
Jörgen Thorn
Leg. läkare, docent, Skaraborgs sjukhus - Förvaltningskontoret
Kristina Holmgren
Professor, leg arbetsterapeut, Sektionen för hälsa och rehabilitering, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Arbetsåtergång för personer med långvarig smärta. En uppföljning av ett multimodalt rehabiliterings program i Primärvården, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/64801