Livskvalitet och tobak.
Project number : 65381
Created by: Solbrith Wachsmann, 2010-11-18
Last revised by: Solbrith Wachsmann, 2019-06-19
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund:
Det finns studier som påvisar högre dödlighet bland män som snusar än hos män som inte snusar. Under 2009 så snusade 19 procent av männen och 4 procent av kvinnorna i Sverige dagligen. Det saknas studier som belyser livskvalitet hos de olika tobaksanvändarna samt om det föreligger skillnader. Det är då av intresse för samhället att få kunskap om dess livskvalitet, då det finns studier som belyser att lägre livskvalitet leder till sämre hälsa.
Syfte:
Syftet med denna studie är att ta reda på om det finns skillnader i livskvalitet vad gäller snusning, rökning eller icke- tobaksbruk.
Metod:
Forskningspersoner hämtas från befolkningsregistret i tre kommuner via statens personregisternämnd (SPAR) som slumpvis tar fram 3000 stycken personer som är mellan 18 och 65 år. Till de 3000 personer skickas en förfrågan om deltagande tillsammans med enkäter om livskvalitet (SF-36) och tobaksvanor.
Denna prospektiva tvärsnittsstudie kartlägger sambandet mellan tobaksvanor och livskvalitet.
Undersöknings-variabler är livskvalitet i relation till tobaksvanor och kommer att analyseras med multipel regression.
Förväntat resultat:
Troligt att skillnader i livskvalitet mellan personer som snusar, röker och de som aldrig använt tobak. Visar det sig att personer som snusar skattar lägre livskvalitet bör tobakspreventiva åtgärder även sättas in till dessa personer.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Tobaksrökningens skadeverkningar på hälsan är väldokumenterad. Det finns studier som visar en sämre livskvalitet hos rökande personer. Antal personer som använder snus i Sverige idag är större än antal personer som röker. Snuset framställs ofta i media som relativt ofarligt och tobaksbolagen lanserar snuset till rökaren som ett mindre farligt alternativ. Det finns studier som visar att dödligheten bland män som använder snus är högre jämfört med dem som inte använder snus. Det saknas studier som belyser livskvaliteten hos de olika tobaksanvändarna och om livskvalieten skiljer sig åt mellan dessa grupper.
Syfte: Syftet är att ta reda på om det finns skillnader i livskvalitet hos dem som snusar, röker eller inte använder tobak.
Metod: I en tvärsnittsstudie kartläggs sambandet mellan tobaksvanor och livskvalitet. Tretusen personer mellan 18 och 65 år slumpas från befolkningsregistret i tre kommuner via statens personregistersnämnd.
Förfrågan om deltagande tillsammans med enkäter om livskvalitet och tobaksvanor skickas hem till försökspersonerna.
Skillnaden mellan de som röker, snusar eller inte använder tobak analyseras.
Förväntat resultat: Visar det sig att personer som snusar har lägre livskvalitet bör tobakspreventiva åtgärder sättas in även till den befolkningen som använder snus.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Quality of Life
A generic concept reflecting concern with the modification and enhancement of life attributes, e.g., physical, political, moral and social environment; the overall condition of a human life.
Tobacco, Smokeless
The powdered leaves of Nicotiana tabacum which are either inhaled through the nose, chewed, or stored in cheek pouches. It includes any product of tobacco that is not smoked.
Health
The state of the organism when it functions optimally without evidence of disease.
Population Characteristics
Qualities and characterization of various types of populations within a social or geographic group, with emphasis on demography, health status, and socioeconomic factors.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Tutor

Gun Rembeck
FoU-strateg, leg barnmorska, Närhälsan Borås ungdomsmottagning, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
Annika Billhult Karlsson
VD, Minso Solutions AB, Högskolan i Borås

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

Tobaksrökningens skadeverkningar på hälsan är väldokumenterat. Det finns studier som även belyser en sämre livskvalitet för rökaren [Samardzi Senka, 2009] [Cayuela Aurelio, 2007]. En studie visade på att rökande kvinnor hade lägre livskvalitet än män [Wilson David H, 2004]. Antal personer som använder snus i Sverige idag är större än antal personer som röker. Under 2009 så snusade 19 procent av männen och 4 procent av kvinnorna i Sverige dagligen. Under 2000-talet har andelen vuxna tobaksbrukare minskat varje år, men det är samtidigt oroande att minskningen bland ungdomar under samma period stagnerat [Statens folkhälsoinstitut, Hvitfeldt & Gripe, 2009]. Det debatteras om snusning kan ses som ett riskfritt alternativ till rökning [Engström Karin, 2010]. Snuset framställs ofta i media som relativt ofarligt och Swedish Match lanserar snuset till rökaren som ett mindre farligt alternativ till rökning. Snuset innehåller 2000 olika ämnen och det svenska "våt-snuset" (skillnad mot torkad tobak) får inte säljas inom EU förutom i Sverige.
Det finns studier på snusningens hälsoeffekter som visar att dödligheten bland manliga snusare är högre än hos män som inte snusar. Dödsorsaker var hjärtsjukdomar, stroke, sjukdomar i andningsorganen, matspjälkningen och genitala sjukdomar, samt cancer såväl i lungor som i lever [Henley SJ 2006]. En annan visar på 60 % förhöjd risk till dödfödsel [Wikström Anna-Karin 2010]. En studie visar på ökad risk för mun-cancer [Bartal M. 2001]. Rouse B A. studie visar att dagliga snusare i allmänhet rapporterade mer dålig hälsa och fler sjukhusvistelser för sjukdom eller skada det sista året jämfört med dem som inte använde tobak, de visade också på mer symtom på depression [Rouse B A, 1989]. En studie i Stockholm, där man jämförde hälsa mellan rökare, snusare och icke-tobaksanvändare visade på att snusarna hade sämre hälsa än de som inte använde tobak men bättre än rökarens hälsa [Engstrom Karin, 2010]. Studier som belyser snusarens livskvalitet saknas så denna studie är en ny infallsvinkel.
Det är rimligt att anta att även snusarens livskvalitet skiljer sig från icke-tobaksanvändarens eftersom rökarens livskvalitet är lägre. Det är av intresse för samhället att få kunskap om snusarens livskvalitet, då det finns studier som belyser att lägre livskvalitet leder till sämre hälsa [Jiang Yongwen 2008].

Syfte

Syftet är att ta reda på om det finns skillnader i livskvalitet mellan snusare, rökare respektive icke tobaksanvändare.

Frågeställning / Hypoteser

Har rökare, snusare respektive icke tobaksanvändare olika livskvalitet?
Hur kan den typiska snusaren karakteriseras?

Metod: Urval

Tretusen individer mellan 18 och 65 år, av båda kön, slumpas från befolkningsregistret i tre kommuner via statens personregisternämnd (SPAR).

3000 individer finns tillgängliga i en annan studie (VGFOUSA-44461). Av dessa beräknas 19% vara rökare och 23% vara snusare. Etikprövningsnämden har godkänt att vi använder dessa 3000 individer för denna kartläggningsstudie.

Metod: Datainsamling

Enkät SF36, se ref kommer att användas samt en egentillverkad enkät, se bilaga. Dessa enkäter skickas ut till de forskningspersoner som hämtas från befolkningsregistret enligt ovan tillsammans med förfrankerat svarskuvert. Två påminnelser kommer att skickas.

Förfrågan om deltagande tillsammans med enkäter om livskvalitet och tobaksvanor skickas hem (de som här svarar att de röker kommer att tillfrågas i ett senare brev om de vill vara med i studien VGFOUSA-44461).

Metod: Databearbetning

Denna tvärsnittsstudie kartlägger sambandet mellan tobaksvanor och livskvalitet.
Undersöknings-variabler är livskvalitet i relation till tobaksvanor och kommer att analyseras med multipel regression. Karakteristik av snusaren görs med logistisk regression där vi först ser vilka variabler som i en enkel logistisk regression korrelerar till om personen är snusare eller ej. De variabler som korrelerar till om personen är snusare körs in i SPSS stepwise logistisk regression där SPSS presenterar en modell för att beskriva vad som är typiskt för snusaren.

Referenser

1.Two large prospective studies of mortality among men who use snuff or chewing tobacco (United States).
Henley S Jane, Thun Michael J, Connell Cari, Calle Eugenia E.
Cancer Causes Control 2005:16(4):347-58.[Källa: PubMed | PMID:15953977][Länkar: DOI länk]
2.Health effects of tobacco use and exposure.
Bartal M.
Monaldi Arch Chest Dis 2001:56(6):545-54.[Källa: PubMed | PMID:11980288]
3.Daily use of smokeless tobacco: systemic effects.
Benowitz N L, Jacob P, Yu L.
Ann Intern Med. 1989:111(2):112-6.[Källa: PubMed | PMID:2742246]
4.Epidemiology of smokeless tobacco use: a national study.
Rouse B A.
NCI Monogr 1989:(8):29-33.[Källa: PubMed | PMID:2785648]
5.Socio-demographic, lifestyle and health characteristics among snus users and dual tobacco users in Stockholm County, Sweden.
Engstrom Karin, Magnusson Cecilia, Galanti Maria Rosaria.
BMC public health 2010:10(1):619.[Källa: PubMed | PMID:20955584][Länkar: DOI länk]
6.Health related quality of life of smokers in Croatia.
Samardzi Senka, Marvinac Gorka Vuleti.
Coll Antropol 2009:33:107-14.[Källa: PubMed | PMID:19563155]
7.[Deteriorated health-related quality of life in healthy male smokers].
Cayuela Aurelio, Rodríguez-Domínguez Susana, Otero Remedios.
Arch Bronconeumol. 2007:43(2):59-63.[Källa: PubMed | PMID:17288893]
8.The health-related quality of life of male and female heavy smokers.
Wilson David H, Chittleborough Catherine R, Kirke Kerry, Grant Janet F, Ruffin Richard E.
Soz Praventivmed 2004:49(6):406-12.[Källa: PubMed | PMID:15669441]
9.Patterns of health-related quality of life and patterns associated with health risks among Rhode Island adults.
Jiang Yongwen, Hesser Jana Earl.
Health Qual Life Outcomes 2008:6:49.[Källa: PubMed | PMID:18620582][Länkar: DOI länk]
10.Maternal use of Swedish snuff (snus) and risk of stillbirth.
Wikström Anna-Karin, Cnattingius Sven, Stephansson Olof.
Epidemiology 2010:21(6):772-8.[Källa: PubMed | PMID:20805750][Länkar: DOI länk]


Livskvalitet och tobak., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/65381