Spontan förtidsbörd - biomarkörer, genetik och en probiotisk interventionsstudie
Project number : 68851
Created by: Bo Jacobsson, 2011-01-19
Last revised by: Bo Jacobsson, 2019-01-22
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Spontaneous preterm delivery - biomarkers, genectics and a probiotic interventional study

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Syfte: 1) Identifiera proteiner/peptider i maternell plasma, fostervatten samt cervixsekret som kan prediktera förtidsbörd 2) Undersöka om polymorfismer i maternella, paternella och fetala gener kan påvisa de mekanismer som leder till förtidsbörd 3) Studera gen-gen och gen-miljö interaktioner 4) Fastställa om intag av probiotika är associerat med en lägre risk för spontan förtidsbörd.

Metod: Fall-kontrollstudier kommer att utföras inom olika kohorter. Maternell plasma, fostervatten och cervixsekret kommer att analyseras genom proteomics- och Luminexteknologi. DNA har analyserats med helgenomteknik och data kommer att analyseras utifrån både singel, multiloci och gen-miljö modeller. En pilotstudie kommer att utföras i syfte att ge underlag till en randomiserad kontrollerad studie för att utforska om probiotika kan förebygga förtidsbörd.

Preliminära resultat: Vi har pågående samarbete, och har publicerat tillsammans med både forskargruppen för proteomik och för Luminex. Preliminära resultat kan förklara några av de genetiska effekterna bakom spontan förtidsbörd. I en observationsstudie har vi visat att kvinnor med spontan förtidsbörd konsumerar färre probiotiska produkter än kvinnor som föder i fullgången tid.

Klinisk relevans: Förtidsbörd är den viktigaste orsaken till dåligt perinatalt utfall. Biomarkörer och molekulär förståelse för spontan förtidsbörd kan möjliggöra strategier för tidig intervention, behandling och förebyggande åtgärder. En påvisat skyddande effekt av probiotika kan främja perinatal hälsa.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Syfte: 1) Identifiera proteiner/peptider i maternell plasma, fostervatten samt cervixsekret som kan prediktera förtidsbörd 2) Undersöka om polymorfismer i maternella, paternella och fetala gener kan påvisa de mekanismer som leder till förtidsbörd 3) Studera gen-gen och gen-miljö interaktioner 4) Fastställa om intag av probiotika är associerat med en lägre risk för spontan förtidsbörd.

Metod: Fall-kontrollstudier kommer att utföras inom olika kohorter. Maternell plasma, fostervatten och cervixsekret kommer att analyseras genom proteomics- och Luminexteknologi. DNA har analyserats med helgenomteknik och data kommer att analyseras utifrån både singel, multiloci och gen-miljö modeller. En pilotstudie kommer att utföras i syfte att ge underlag till en randomiserad kontrollerad studie för att utforska om probiotika kan förebygga förtidsbörd.

Preliminära resultat: Vi har pågående samarbete, och har publicerat tillsammans med både forskargruppen för proteomik och för Luminex. Preliminära resultat kan förklara några av de genetiska effekterna bakom spontan förtidsbörd. I en observationsstudie har vi visat att kvinnor med spontan förtidsbörd konsumerar färre probiotiska produkter än kvinnor som föder i fullgången tid.

Klinisk relevans: Förtidsbörd är den viktigaste orsaken till dåligt perinatalt utfall. Biomarkörer och molekulär förståelse för spontan förtidsbörd kan möjliggöra strategier för tidig intervention, behandling och förebyggande åtgärder. En påvisat skyddande effekt av probiotika kan främja perinatal hälsa.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

not checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
not checked Fokusgrupper (Focus Groups)
not checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
not checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Fall-kontrollstudier (Case-Control Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
not checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
not checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)
not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial, Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial, Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial, Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial, Phase IV)
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
not checked Multicenterstudie
not checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)
not checked Översikt (Review)
not checked Genomförbarhetsstudier (Feasibility Studies)
not checked Pilotstudier (Pilot Projects)
not checked Valideringsstudier (Validation Studies)
not checked Programutveckling (Program Development)
not checked Läkemedelsprövning (Drug Evaluation)
not checked Läkemedelstester, prekliniska (Drug Evaluation, Preclinical)
not checked Ingen av ovanstående

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Chorioamnionitis
INFLAMMATION of the placental membranes (CHORION; AMNION) and connected tissues such as fetal BLOOD VESSELS and UMBILICAL CORD. It is often associated with intrauterine ascending infections during PREGNANCY.
Premature Birth
CHILDBIRTH before 37 weeks of PREGNANCY (259 days from the first day of the mother's last menstrual period, or 245 days after FERTILIZATION).
Bacteria
One of the three domains of life (the others being Eukarya and ARCHAEA), also called Eubacteria. They are unicellular prokaryotic microorganisms which generally possess rigid cell walls, multiply by cell division, and exhibit three principal forms: round or coccal, rodlike or bacillary, and spiral or spirochetal. Bacteria can be classified by their response to OXYGEN: aerobic, anaerobic, or facultatively anaerobic; by the mode by which they obtain their energy: chemotrophy (via chemical reaction) or PHOTOTROPHY (via light reaction); for chemotrophs by their source of chemical energy: CHEMOLITHOTROPHY (from inorganic compounds) or chemoorganotrophy (from organic compounds); and by their source for CARBON; NITROGEN; etc.; HETEROTROPHY (from organic sources) or AUTOTROPHY (from CARBON DIOXIDE). They can also be classified by whether or not they stain (based on the structure of their CELL WALLS) with CRYSTAL VIOLET dye: gram-negative or gram-positive.
Genome, Human
The complete genetic complement contained in the DNA of a set of CHROMOSOMES in a HUMAN. The length of the human genome is about 3 billion base pairs.
Probiotics
Live microbial DIETARY SUPPLEMENTS which beneficially affect the host animal by improving its intestinal microbial balance. Antibiotics and other related compounds are not included in this definition. In humans, lactobacilli are commonly used as probiotics, either as single species or in mixed culture with other bacteria. Other genera that have been used are bifidobacteria and streptococci. (J. Nutr. 1995;125:1401-12)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
not checked Licentiat
not checked Master
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
not checked ST-tandläkarutbildning
not checked Specialistutbildning psykolog
not checked PTP-tjänst psykolog
not checked Annan utbildning
not checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Övrigt
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården - NU-sjukvården NÄL workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt

Medarbetare

Verena Sengpiel
Överläkare, Docent, Avdelningen för obstetrik och gynekologi, Avdelningen för obstetrik och gynekologi, Övrigt, Kvinnosjukvård
Kristina Ahlin
Läkare, Vårdcentralen Horred
Ali Khatibi
Post-Doc, Specialist, Kvinnosjukvård
Panagiotis Tsiartas
Överläkare i Obstetrik och Gynekologi, Kvinnosjukvård
Tomas Fritz
Överläkare, Kvinnosjukvård
Linda Englund-Ögge
Läkare, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)

Spontan förtidsbörd - biomarkörer, genetik och en probiotisk interventionsstudie, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/68851?show_hidden_options=true