Har personer med lindrig KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) en nedsatt bentäthet i jämförelse med en kontrollgrupp utan KOL? – en fall-kontrollstudie i primärvården
Project number : 69741
Created by: Jörgen Thorn, 2011-01-27
Last revised by: Researchweb Support 7, 2017-06-13
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Do patients with mild COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) suffer from low bone mineral denisty?

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom och många KOL patienter omhändertas i primärvården. Benskörhetsfrakturer är ett påtagligt kliniskt problem vid KOL och det förekommer flera riskfaktorer för osteoporos (benskörhet) såsom undernäring, inaktivitet, rökning och steroidbehandling. Eftersom benskörhet ofta inte ger några symptom fram till fraktur, inte sällan höftfrakturer och kotkompressioner är det viktigt att tidigt fånga upp patienter med begynnande benskörhet för att bedöma frakturrisk och utforma prevention och behandling. En allmän screening hos befolkningen är inte indicerad däremot kan bentäthetsmätning fylla en funktion i sjukvården som riktad högriskscreening till riskgrupper, där KOL patienter skulle kunna vara en sådan grupp. Förekomst av benskörhet bland personer med lindrig KOL (majoriteten av KOL patienterna i primärvården) är inte studerat i någon större omfattning.

Syftet med studien är att undersöka bentätheten hos patienter med lindrig KOL och jämföra dem med en kontrollgrupp utan KOL (rökare och aldrig rökare) i en primärvårdspopulation. Vi beräknar att inkludera ca 200 fall och lika många kontroller. Inklusionskriterier av KOL patienter är lindrigare stadier (Stadium I och II). Samtliga patienter genomgår en bentäthetsmätning av hälbenet. Vidare utvärderas näringsstatus med ett frågeformulär, bestämning av FFMI (fettfri massa index) samt BMI (Body Mass Index) eftersom låg vikt och undernäring är riskfaktorer för benskörhet. Preliminära resultat från den inledande pilotstudien på en vårdcentral visar att KOL patienterna har en lägre bentäthet jämfört med kontroller.

Det finns en avsaknad av studier gjorda på KOL patienter gällande benskörhet och bentäthet inom primärvården, där majoriteten av KOL patienterna sköts. I Sverige rekommenderas idag screening av högriskgrupper. Om man kan påvisa att patienter med lindrig KOL tillhör en högriskgrupp, bör även dessa individer vara föremål för aktiv screening.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom och många KOL patienter omhändertas i primärvården. Benskörhetsfrakturer är ett påtagligt kliniskt problem vid KOL och det förekommer flera riskfaktorer för osteoporos (benskörhet) såsom undernäring, inaktivitet, rökning och steroidbehandling. Eftersom benskörhet ofta inte ger några symptom fram till fraktur, inte sällan höftfrakturer och kotkompressioner är det viktigt att tidigt fånga upp patienter med begynnande benskörhet för att bedöma frakturrisk och utforma prevention och behandling. En allmän screening hos befolkningen är inte indicerad däremot kan bentäthetsmätning fylla en funktion i sjukvården som riktad högriskscreening till riskgrupper, där KOL patienter skulle kunna vara en sådan grupp. Förekomst av benskörhet bland personer med lindrig KOL (majoriteten av KOL patienterna i primärvården) är inte studerat i någon större omfattning.

Syftet med studien är att undersöka bentätheten hos patienter med lindrig KOL och jämföra dem med en kontrollgrupp utan KOL (rökare och aldrig rökare) i en primärvårdspopulation. Vi beräknar att inkludera ca 200 fall och lika många kontroller. Inklusionskriterier av KOL patienter är lindrigare stadier (Stadium I och II). Samtliga patienter genomgår en bentäthetsmätning av hälbenet. Vidare utvärderas näringsstatus med ett frågeformulär, bestämning av FFMI (fettfri massa index) samt BMI (Body Mass Index) eftersom låg vikt och undernäring är riskfaktorer för benskörhet. Preliminära resultat från den inledande pilotstudien på en vårdcentral visar att KOL patienterna har en lägre bentäthet jämfört med kontroller.

Det finns en avsaknad av studier gjorda på KOL patienter gällande benskörhet och bentäthet inom primärvården, där majoriteten av KOL patienterna sköts. I Sverige rekommenderas idag screening av högriskgrupper. Om man kan påvisa att patienter med lindrig KOL tillhör en högriskgrupp, bör även dessa individer vara föremål för aktiv screening.

För närvarande har vi genomfört rekrytering av personer på två vårdcentraler. Hittills inkluderade personer är:
KOL-patienter: 58 st
Kontroller: Rökare 44 st
Aldrig rökare 42 st
Totalt 144 st

Vi har precis startat rekrytering på ytterligare en vårdcentral i Västra Götaland.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Fall-kontrollstudier (Case-Control Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Pulmonary Disease, Chronic Obstructive
A disease of chronic diffuse irreversible airflow obstruction. Subcategories of COPD include CHRONIC BRONCHITIS and PULMONARY EMPHYSEMA.
Osteoporosis
Reduction of bone mass without alteration in the composition of bone, leading to fractures. Primary osteoporosis can be of two major types: postmenopausal osteoporosis (OSTEOPOROSIS, POSTMENOPAUSAL) and age-related or senile osteoporosis.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Pia Pihl
specialistsjuksköterska, Hallands sjukhus
Anna Nilsfelt
Dietist, Angereds Närsjukhus
Håkan Bergh
Distriktsläkare, Avdelningen för forskning och utveckling
Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg
Robert Eggertsen
Distriktsläkare, professor adj, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Närhälsan Mölnlycke vårdcentral
Mats Elm
Medicinsk rådgivare/ Distriktsläkare, Lokalkontor Borås

Finansiering

Grants

Regionala FoU (VGFOUREG-296941)
275 000 SEK (applied sum: 492 000 SEK)
Jörgen Thorn

2012, KOL-Bentäthetsprojekt

Region Halland (RS 120138)
90 000 SEK (applied sum: 255 000 SEK)
Pia Pihl

2012, KOL bentäthetsprojekt


Har personer med lindrig KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) en nedsatt bentäthet i jämförelse med en kontrollgrupp utan KOL? – en fall-kontrollstudie i primärvården, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/69741