Minimalinvasiv och öppen kirurgi vid kolorektalcancer, prostatacancer och diverticulit. Studier av överlevnad, korttidseffekter, livskvalitet och kostnader.
Project number : 7201
Created by: Eva Haglind, 2008-05-19
Last revised by: Eva Haglind, 2019-01-11
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Tarm- och prostatacancer är två av de vanligaste cancerformerna. Den enda behandling som visats leda till bot är radikaloperation, det vill säga att tumören avlägsnas i sin helhet. Titthålsteknik utvärderas i flera av studierna.
Flera tidigare studier vid tarmcancer visade att titthålsteknik medförde fördelar för patienten i det korta tidsperspektivet och bättre livskvalitet, utan att överlevnaden efter fem år påverkades i jämförelse med öppen operation. I en studie har vi utvärderat laparoskopisk operationsmetod i jämförelse med öppen radikaloperation vid ändtarmscancer (COLOR II) och funnit att patienterna återhämtar sig snabbare och långsiktigt finns inte någon påvisbar skillnad mellan metoderna vad avser risk för nya tumörmanifestationer eller överlevnad.
Vid behandling av prostatacancer har robot-assisterad laparoskopisk operation jämförts med öppen operation i en stor svensk studie (LAPPRO) där vi fann vissa fördelar för robot tekniken inom de tre första månaderna efter operationen men längre operationstid. I 1 års perspektiv förelåg inte någon säkerställd skillnad i andelen män med urinläckage däremot var det något högre andel med bevarad erektil funktion efter robot-operation. Resultaten 2 år efter operationen var att förekomsten av inkontinens respektive impotens var något lägre coh skillnaderna mellan de två operationsmetoderna var i grunden oförändrade, et vill säga en modest fördel me robot-teknik avseende impitens. Hälsoekonomiskt var robot-tekniken signifikant mer kostsam än den öppna tekniken. En rad analyser avseende bl.a. komplikationer, återinläggningar, livskvalitet och stressymptom har publicerats. En uppföljning vid 6 år (telefonintervju med fokus på återinsjuknande i cancer) respektive 8 år (omfattande frågeformulär) är acslutade vad avser datainsamling (2017 resp. 2018), och analyser har påbörjats. Ytterligare en uppföljning 12 år efter operationen planeras.
Perforation av en tarmficka med varig bukhinneinflammation är ett ovanligt men potentiellt livshotande tillstånd. Vi har i en randomiserad studie jämfört traditionell operation som innebär att man opererar akut och tar bor det sjuka tarmpartiet och gör en stomi ("påse på magen") med en ny behandling där bukhålan sköljs ren med koksalt genom laparoskopisk teknik (DILALA). Result inom den första månaden efter operation visade att de som genomgått laparoskopisk sköljning hade kortare operations- och vårdtid, och vi fann inte någon säkerställd skillnad i andelen med komplikationer. Under det första året var andelen patienter som genomgått ytterligare operation/er efter indexoperationen signifikant högre i gruppen som genomgick borttagning av tarm och stomi jämfört med den grupp som genomgick laparoskopisk sköljning av bukhålan; detta fynd kvarstog vid uppföljning 2 år efter indexoperationen. Den hälsoekonomiska analysen visade att sköljning av buken utan resektion av tarm var signifikant mindre kostsamt. En nationell, registerbaserad studie (3 års cohort) genomförs nuför att dels kartlägga implementering av den nya metoden (sköljning av buken) , samt för att utvärdera funktion (tarm- urin respektive sexuell funktion) samt upplevelse och livskvalitet 2-3 år efter indexoperation, nu i ett större material. För närvarande pågår datainsamling. En studie för att klarlägga patofysiologiska mekanismer bakom buksköljningens effekt startas inom kort (experimentell studie).
I en kombinerad registerstudie (Svenska kolorektalcancerregistret) och livskvalitetsstudie hos den svenska populationen som under 2007-2009 genomgått operation på grund av en lågt sittande ändtarmscancer och därvid fått hela ändtarmen borttagen och en stomi (sk rektumamputation). Alla som var i livet 3 år efter sin operation tillfrågades om att fylla i frågeformulär. Vi fann att en nyligen introducerad större operation inte minskade risken för lokalt återfall, vilket var avsikten. Operationen medförde att hälften av patienterna hade synptom från operationsfältet såsom svårigheter sitta, smärta, pirrningar 3 år senare.
Tre randomiserade studier utvärderar tillägg av fysisk träning före resp. efter planerad kirurgisk behandling av tarmcancer, bröstcancer resp. obesitas, med avseende på återhämtning, baserat på hypotesen att en tids systematisk träning förbättrar återhämtningen. Inklusion och randomisering i bröstcancer studien avslutades december 2018, analys under 2019. Avseende studien där patiener med kolorektal cancer randomiseras, pekar prognosen mot att inklusionen kan avslutas under 2019, medan studien av patienter som ska opereras på grund av obesitas hittills inkluderat cirka 150 patienter. I den studien ska en interimanalys göras under första halvåret 2019, för att kunna fastställa stickprovets storlek.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Tarm- och prostatacancer är två av de vanligaste cancerformerna. Den enda behandling som visats leda till bot är radikaloperation, det vill säga att tumören avlägsnas i sin helhet. Laparoskopisk operationsteknik, som hypotetiskt kan leda till bättre resultat på grund av mindre trauma, har utvärderats. COLOR, liksom tre andra RCT har visat bättre kliniska resultat och hälsorelaterad livskvalitet efter laparoskopisk operation av coloncancer. Överlevnad skiljde sig inte beroende på operationsteknik. Laparoskopisk operation av coloncancer är nu etablerad.

Vi har också utvärderat laparoskopisk operationsmetod i jämförelse med öppen radikaloperation vid rektalcancer (COLOR II; randomiserad, multicenter, internationell studie; n= 1100) och funnit att patienterna återhämtar sig snabbare och långsiktigt finns inte någon påvisbar skillnad mellan metoderna vad avser risk för nya tumörmanifestationer eller överlevnad. Hälsoekonimsk analys har genomförts.

Vid behandling av prostatacancer har robot-assisterad laparoskopisk operation jämförts med öppen operation i en stor svensk, prospektiv multicenter studie (LAPPRO´; n=4003) där vi fann vissa fördelar för robot tekniken inom de tre första månaderna efter operationen men längre operationstid. I 1 års perspektiv förelåg inte någon säkerställd skillnad i andelen patienter med urinläckage däremot var det något högre andel med bevarad erektil funktion efter robot-operation. Dessa resultat var väsentligen oförändrade 2 år efter operationen. Robot-teknik medförde signifikant högre kostnader. En rad analyser som resulterat i publikationer har gjorts inom ramen för LAPPRO avseende komplikationer, återinläggningar, livskvalitet, stress bland andra. Vi har avslutat datainsamling vid 6 år efter indexoperation (telefonintervju avseende återinsjuknande) samt 8 år (frågeformulär avseende funktion och livskvalitet) och kommer att genomföra ytterligare en uppföljning 12 år efter operationen.

Perforerad divertikulit (divertikel=ficka på tjocktarmen) med varig bukhinneinflammation är ett ovanligt men potentiellt livshotande tillstånd. Vi har i en randomiserad multicenter studie jämfört traditionell operation med borttagande av det sjuka tarmpartiet och stomi ("påse på magen") med en ny behandling där bukhålan sköljs ren med koksalt genom laparoskopisk teknik (DILALA; n=83). En månaden efter operation visade fann vi att de som genomgått enbart laparoskopisk sköljning hade kortare operations- och vårdtid, men fann inte någon säkerställd skillnad i andelen med komplikatiuoner. Ett år efter indexoperationen var andelen som genomgått ytterligare operation/er signifikant högre i den grupp som genomgått tarmresektion + stomi, vilket också var fallet 2 år efter indexoperationen. En hälsoekonomisk utvärdering visade att laparoskopisk sköljning av buken var mindre kostsam. En nationell registerbaserad studie (3 års cohort) för att kartlägga implmentering av buksköljning vid detta tillstånd samt för att utvärdera funktion och livskvalitet 2-3 år efter operation av perforerad tarmficka, oavsett operationsmetod pågår. Datainsamling via Patientregister och sjukhusens journaler pågår. En experimentall studie med mål att klarlägga patofysiologiska mekanismer ansvariga för bukskäljinngens effekt, kommer inom kort att starta. Djuretisk prövning genomförd, och experimentel avses starta under andra kvartalet 2019. Den djupare avsikten är att genom ökad kunskap om mverkninngsmekanismer kunna förbättra effektiviteten av behandlingen. I förlängningen kan denna typ av behandling vara aktuell även i andra sjukdomstillstånd.

APER är en kombinerad registerstudie (Svenska rektalcancerregistret) och livskvalitetsstudie hos den svenska populationen som under 2007-2009 genomgått sk rektumamputation. Alla som var i livet 3 år efter sin operation tillfrågades om att delta aktivt genom att fylla i frågeformulär. Vi fann att en nyligen introducerad utvidgning av operationen inte medförde mindre risk för lokalt återfall. Vi fann även att operationen som sådan medförde att närmare halva andelen patienter har synptom från operationsfältet i form av svårigheter sitta, smärta, pirrningar och domningar bl.a. Stressymptom som påverkade livskvaliteten förelåg fortfarande 3 år efter operationen hos en betydande andel av patienterna.

Tre studier avseende patienter som kommer genomgå operation på grund av tarmcancer, bröstcancer resp. obesitas ryms i projektet PhysSURG. Hypotesen är att en period av ökad fysisk träning inför resp. efter operationen medför bättre återhämtning jämfört med dagens rutin (ingen träning). Studeriuna är randomiserade multicenterstudier inom Sverige. PhysSURG C (kolorektal cancer) drivs nu på 5 svenska sjukhus, och har randomiserat c:a 500 patienter, PhysSURG B (bröstcancer) , avslutade randomisering vid avsedd strolek (n=400) i december 2018, och analysen av primärt utfallsmått sker under första halvåret 2019.  PABOS (patienter som ska genomgå oepration på grund av obesitas) berivs för närvarande på 5 svenksa sjukhus och har randomiserat c:a 150 patiener. Under första halvåret 2019 kommer en interimanalys med mål att bestämma stick provets storlek att genomföras. Data samlas från resp. kvalitetsregister (kliniska data) samt från patienterna som besvarar frågeformulär vid 3 tillfällen.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenterstudie


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Colectomy
Excision of a portion of the colon or of the whole colon. (Dorland, 28th ed)
Health Status
The level of health of the individual, group, or population as subjectively assessed by the individual or by more objective measures.
Male
Description missing
Treatment Outcome
Evaluation undertaken to assess the results or consequences of management and procedures used in combating disease in order to determine the efficacy, effectiveness, safety, practicability, etc., of these interventions in individual cases or series.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Registrering i andra projektdatabaser

ISRCTN82208287,isrctn06393679

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 2 - Övrigt
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för kliniska vetenskaper workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Regioner - Region Skåne - Alla områden
Regioner - Stockholms läns landsting - Alla områden
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Alingsås lasarett workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Capio Lundby Närsjukhus workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården - NU-sjukvården Uddevalla sjukhus workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Stefan Skullman
Överläkare / Docent, Skaraborgs sjukhus - Verksamhetsområde K2, Medicinska fakulteten
Eva Angenete
Universitetssjukhusöverläkare, Sahlgrenska akademin
Dan Asplund
Överläkare, Kirurgi Östra
Mattias Prytz
Överläkare kirurgi, NU-sjukvården NÄL
Hanna Nilsson
Specialistläkare, Kirurgi Östra
Monika Fagevik Olsén
Specialistsjukgymnast, Arbetsterapi och Fysioterapi
Roger Olofsson Bagge
Överläkare, Kirurgi Sahlgrenska

Finansiering

Grants

Cancerfonden 2016/362
2 400 000 SEK
Eva Haglind

2017, LAPPRO, COLOR II, PhysSurg B, PhysSURG C

ALF-medel Västra Götalandsregionen (718221) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
1 250 000 SEK
Eva Haglind, Eva Angenete, Hanna Nilsson

2017, Effekter av minimalinvasiv kirurgisk teknik samt av fysisk träning i anslutning till operation i jämförelse med traditionella metoder. Studier av överlevnad, korttidseffekter, livskvalitet och kostnader.

ALF-medel Västra Götalandsregionen (673641) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
50 000 SEK
Eva Haglind

2016, Effekter av minimalinvasiv kirurgisk teknik samt av förbättrad fysisk träning i anslutning till operation i jämförelse med traditionella metoder. Studier av överlevnad, korttidseffekter, livskvalitet och kostnader.

Vetenskapsrådet (2015-02483)
2 100 000 SEK (applied sum: 3 500 000 SEK)
Eva Haglind

2015, LAPPRO och DILALA

AFA försäkring (150072)
5 000 000 SEK (applied sum: 9 900 000 SEK)
Eva Haglind

2015, PhysSURG C, PhysSURG B och PABOS

ALF-medel Västra Götalandsregionen (508311) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
50 000 SEK
Eva Haglind

2015, Effekter av minimalinvasiv kirurgisk teknik samt av förbättrad fysisk träning i anslutning till operation i jämförelse med traditionella metoder. Studier av överlevnad, korttidseffekter, livskvalitet och kostnader.

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (473911) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
207 000 SEK
Eva Haglind, Eva Angenete, Ulf Angerås, Lars Fändriks, Ville Wallenius, et al.

2014, PHYSSURG- kartläggningsstudier. Fysisk aktivitet i relation till utfall efter kirurgisk operation

ALF-medel Västra Götalandsregionen (430771) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
975 000 SEK
Eva Haglind, Eva Angenete, Jane Heath, Stefan Skullman, Hanna Nilsson, et al.

2014, Effekter av minimalinvasiv kirurgisk teknik samt av förbättrad fysisk träning i anslutning till operation i jämförelse med traditionella metoder. Studier av överlevnad, korttidseffekter, livskvalitet och kostnader.

Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen (385641) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
193 000 SEK
Eva Haglind, Eva Angenete, Ulf Angerås, Lars Fändriks, Ville Wallenius, et al.

2013, PHYSSURG Fysisk aktivitet i relation till utfall efter kirurgisk operation

Cancerfonden (2013)
1 800 000 SEK (applied sum: 2 500 000 SEK)
Eva haglind

2013, LAPPRO, COLOR II, APER

Cancerfonden (na)
500 000 SEK (applied sum: 2 100 000 SEK)
Eva Haglind

2010, COLOR, COLOR II, LAPPRO, APER

ALF Göteborg (138751)
800 000 SEK (applied sum: 2 100 000 SEK)
Eva Haglind

2010, detta projekt

VGR-FOU (154191)
374 000 SEK (applied sum: 500 000 SEK)
Eva Haglind

2010, DILALA

MAry von Sudows Stiftelse (na)
300 000 SEK (applied sum: 300 000 SEK)
Eva Haglind

2010, LAPPRO

Anna och Edwin Bergers Stiftlese (na)
267 000 SEK (applied sum: 267 000 SEK)
Eva Haglind

2010, LAPPRO

VGR-FoU (na)
287 000 SEK (applied sum: 500 000 SEK)
Eva Angenete

2010, APER

ALF-HTA (na)
470 000 SEK (applied sum: 470 000 SEK)
Eva Angenete

2010, DILALA

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

 1. Forsmark A, Gehrman J, Angenete E, Bjartell A, Björholt I, Carlsson S, Hugosson J, Marlow T, Stinesen-Kollberg K, Stranne J, Wallerstedt A, Wiklund P, Wilderäng U, Haglind E.
  Eur Urol. 2018:74(6):816-824.
 2. Wallerstedt A, Nyberg T, Carlsson S, Thorsteinsdottir T, Stranne J, Tyritzis SI, Stinesen Kollberg K, Hugosson J, Bjartell A, Wilderäng U, Wiklund P, Steineck G, Haglind E.
  European urology focus 2018:May 5(3):389-398.
 3. Balasubramanian I, Fleming C, Mohan HM, Schmidt K, Haglind E, Winter DC.
  Dig Surg 2017:34(2):151-160.
 4. Angenete E, Bock D, Rosenberg J, Haglind E.
  International journal of colorectal disease 2017:32(2):163-169.
 5. van der Pas M, Deijen C, Abis G, deLange-de Klerk E, Furst A, Lacy A, Cuesta M, Bonjer H, Haglind E;
  COLOR II study group.
  Surg Endosc 2016
 6. Deijen C, Vasmel J, Lange de Klerk E, Cuesta M, van der Harst E, Lange J, Meijerink W, Jakimowicz J, Jeekel J, Kazemier G, Janssen I, Haglind E, Bonjer H.
  Surg Endoscopy 2016:Oct 12
 7. Thornell A, Angenete E, Bisgaard T, Bock D, Burcharth J, Heath J, Pommergaard H, Rosenberg J, Stilling N, Skullman S, Haglind E.
  Annals of internal medicine 2016:164(3):137-45.
 8. Nillson H, Angerås U, Bock D, Börjesson M, Onerup A, Fagevik Olsen M, Gellerstedt M, Haglind E, Angenete E.
  BMJ Open 2016:Jan 14;6(1):e007997
 9. Balasubramanian I, Fleming C, Mohan H, Schmidt K, Haglind E, Winter D.
  Dig Surg 2016:34:151-160.
 10. Bonjer HJ, Deijen CL, Abis GA, Cuesta MA, van der Pas MH, de Lange-de Klerk ES, Lacy AM, Bemelman WA, Andersson J, Angenete E, Rosenberg J, Fuerst A, Haglind E;
  COLOR II Study Group.
  N Engl J Med. 2015:372(14):1324-32.
 11. Steineck G, Bjartell A, Hugosson J, Axén E, Carlsson S, Stranne J, Wallerstedt A, Persson J, Wilderäng U, Thorsteinsdottir T, Gustafsson O, Lagerkvist M, Jiborn T, Haglind E, Wiklund P;
  on behalf of the LAPPRO steering committee.
  European urology 2014
 12. Tyritzis S, Wallerstedt A, Steineck G, Nyberg T, Hugosson J, Bjartell A, Wilderäng U, Thorsteinsdottir T, Carlsson S, Stranne J, Haglind E, Wiklund N, Damber J.
  J Urol. 2014
 13. Barcelona: European Society of Coloproctology; 2014.
 14. Karlstad, samt Barcelona Sept-2014: Kirurgveckan 2014, samt ESCP ( European Society of COLOPROCTOLOGY); 2014.
 15. Andersson J, Angenete E, Gellerstedt M, Angerås U, Haglind E.
  Belgrade: European Society of Coloproctology; 2013.
 16. Bonjer HJ, Hop WC, Nelson H, Sargent DJ, Lacy AM, Castells A, Guillou PJ, Thorpe H, Brown J, Delgado S, Kuhrij E, Haglind E, Påhlman L.
  Arch Surg 2007:142(3):298-303.
 17. Veldkamp R, Kuhry E, Hop WC, Jeekel J, Kazemier G, Bonjer HJ, Haglind E, Påhlman L, Cuesta MA, Msika S, Morino M, Lacy AM.
  Lancet Oncol. 2005:6(7):477-84.
 18. Kuhry E, Bonjer HJ, Haglind E, Hop WC, Veldkamp R, Cuesta MA, Jeekel J, Påhlman L, Morino M, Lacy A, Delgado S.
  Surg Endosc 2005:19(5):687-92.

Länk till webbplats / webbsida

www.ssorg.net

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning


Minimalinvasiv och öppen kirurgi vid kolorektalcancer, prostatacancer och diverticulit. Studier av överlevnad, korttidseffekter, livskvalitet och kostnader., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/7201