Svensk version av Five Facets of Mindfulness (FFMQ)- test and re-test i en klinisk och icke-klinisk population, konstruct validitet och relationen mellan FFMQ och andra psykologiska begrepp.
Project number : 83521
Created by: Josefine Lilja, 2011-07-08
Last revised by: Josefine Lilja, 2017-03-06 Verified: 2019-02-01
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Swedish Five Facet of Mindfulness (FFMQ)– test and re-test in clinical and non-clinical population, construct validity and the relationship between Mindfulness Facets and other constructs.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Begreppet mindfulness (sv ”medveten närvaro”) har blivit alltmer aktuellt både inom klinisk-psykologisk forskning och grundforskning under senare år. Detta förutsätter ett instrument för att mäta grad av medveten närvaro. Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer och Toney (2006) har utformat Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ), ett självskattningstest som avser mäta medveten närvaro. Motsvarande mätinstrument har utvecklats på svenska men reliablitetsprövning saknas i form av test-restest samt validitetsprövning saknas.Vi vill undersöka formulärets reliabilitet på en normal population och en klinisk population för att se om testet är robust över tid.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Se ovan

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Valideringsstudier (Validation Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Psychological Phenomena and Processes
Mechanisms and underlying psychological principles of mental processes and their applications.
Health Care Quality, Access, and Evaluation
The concept concerned with all aspects of the quality, accessibility, and appraisal of health care and health care delivery.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V2 - Närhälsan Tjörn vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Coworker

Heléne Möller
Leg. psykolog, Tjörns Vårdcentral, psykolog, gruppledare

Tutor

Anders Broberg
Professor i klinisk psykologi, Psykologiska institutionen

Finansiering

Grants

FoU-rådet för Göteborg och Södra Bohuslän (VGFOUGSB-182041)
50 000 SEK (applied sum: 75 000 SEK)
Josefine Lilja

2011, Projektmedel för genomförande av ovanstående studie.

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

Senaste decenniet har samhällets kostnader för depression fördubblats. Depression är en av de vanligaste diagnoserna i den svenska primärvården. För en kvinna är risken att drabbas av depression under sin livstid 35 %, för en man är motsvarande siffra 20 %. De totala samhällskostnaderna för depression ökade från 16,1 till 32,9 miljarder kr/år under åren 1997-2005 (Sobocki, Lekander, Borgström, Ström, Runeson, 2006). Av de som återhämtar sig från sin första depressionsepisod riskerar 50 % att bli deprimerad på nytt, individer mer två eller fler episoder har 70 - 80 % risk att återfalla. Forskning har visat att medveten närvaro (eng. mindfulness), kan resultera i ökad psykologiskt och fysiskt välmående(Baer, 2003). Medveten närvaro beskrivs som en uppsättning kognitiva förmågor som kan läras ut i psykoterapi (Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT). Genom ökad medveten närvaro minskar risken att hamna i negativa tankemönster och psykisk ohälsa. Gruppdeltagande i MBCT har visat sig halvera risken för att återfalla i depressiv episod(Segal, Teasdale & Willams, 2002). Dock har inte dessa hälsoeffekter uppmätts på en svensk population. För att undersöka medveten närvaro och dess effekter behövs ett instrument för att mäta grad av medveten närvaro. Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer och Toney (2006) har utformat Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ), ett självskattningstest som avser mäta medveten närvaro. I en tidigare studie (Lilja, et al,. 2011) har vi översatt testet och undersökts dess faktorstruktur. Denna studie avser undersöka formulärets reliabilitet på en normal population och en klinisk population för att se om testet är robust över tid samt testets begreppsvaliditet dvs., dess relation till andra självskattningsformulär så som Känsla av sammanhang (KASAM) (Antonovsky,1991) och Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) (Lisspers, Nygren, & Söderman, 1997).

Syfte

Studiens syfte är att 1) testa huruvida en svensk version av FFMQ är reliabel över tid. Reliabilitetsundersökningen genomförs genom att administrera FFMQ vid två tillfällen med 3 veckor mellanrum, till en normalpopulation och en klinisk population. 2) Att vid samma undersökningstillfälle undersöka instrumentets begreppsvaliditet.

Frågeställning / Hypoteser

Frågeställning 1: Har FFMQ godtagbar (≥.80 ) retest-reliabilitet i normalpopulation och klinisk population?
Frågeställning 2: Har FFMQ godtagbar validitet i relation till självskattningsinstrument som avser mäta liknande psykologiskt begrepp (KASAM)? Vilken typ av korrelation finns mellan FFMQ och självskattningstest som avser mäta ångest och depression (HAD)? Medför en hög grad av medveten närvaro en låg grad av ångest och depression?

Metod: Urval

Reliabilitetsundersökningen genomförs genom att administrera FFMQ vid två tillfällen med 3 veckor mellanrum, till 50 individer i en normalpopulation. Därefter administreras FFMQ till konsekutiva patienter på Vårdcentralen utifrån samma tidsintervall för att undersöka den kliniska populationen. Begreppsvaliditet testas genom att vid första test-tillfället även distribuera Hospital Anxiety and Depression scale (HAD) och Känsla av sammanhang(KASAM).
Metod: Datainsamling

Metod: Datainsamling

Följande självskattningsskalor avses att användas:
The Five Facets Mindfulness Questionnaire of Mindfulness (FFMQ) avser mäta grad av medveten närvaro.
Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) mäter grad av ångest och depression.
Känsla av Sammanhang (KASAM)

Metod: Databearbetning

Data kommer att bearbetas i Statistical Package for Social Sciences (PASW18).


Svensk version av Five Facets of Mindfulness (FFMQ)- test and re-test i en klinisk och icke-klinisk population, konstruct validitet och relationen mellan FFMQ och andra psykologiska begrepp., from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/83521