Föräldrars erfarenheter av besök hos psykolog – en kvalitativ studie inom barnhälsovården
Project number : 84291
Created by: Sara Grünberg, 2011-08-12
Last revised by: Sara Grünberg, 2017-06-13 Verified: 2019-03-26
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2010-03-15
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Ett av barnhälsovårdens uppdrag är att ge råd och stöd i föräldraskapet. Utgångspunkten i psykologens arbete är en tillitsfull arbetsallians där det ingår att bedöma och vägleda föräldrar. I dag saknas det kunskap om vilka faktorer som påverkar patienttillfredsställelsen vid besök hos psykolog inom barnhälsovården. Syftet med denna studie är att undersöka föräldrars erfarenheter av besök hos psykolog vid barnhälsovården. Undersökningen skall belysa både kvinnor och mäns upplevelser av riktat föräldrastöd i form av besök hos psykolog. Datainsamlingen sker genom en semistrukturerad intervju. Tolv föräldrar, 6 pappor och 6 mammor kommer att intervjuas. Materialet kommer att analyseras med hjälp av innehållsanalys enligt Malteruds Systematiska textkondensering.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Ett av barnhälsovårdens uppdrag är att ge råd och stöd i föräldraskapet. Utgångspunkten i psykologens arbete är en tillitsfull arbetsallians där det ingår att bedöma och vägleda föräldrar. I dag saknas det kunskap om vilka faktorer som påverkar patienttillfredsställelsen vid besök hos psykolog inom barnhälsovården. Syftet med denna studie är att undersöka föräldrars erfarenheter av besök hos psykolog vid barnhälsovården. Undersökningen skall belysa både kvinnor och mäns upplevelser av riktat föräldrastöd i form av besök hos psykolog. Datainsamlingen sker genom en semistrukturerad intervju. Tolv föräldrar, 6 pappor och 6 mammor kommer att intervjuas. Materialet kommer att analyseras med hjälp av innehållsanalys enligt Malteruds Systematiska textkondensering.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Patient Satisfaction
The degree to which the individual regards the health care service or product or the manner in which it is delivered by the provider as useful, effective, or beneficial.
Child Health Services
Organized services to provide health care for children.
Parents
Persons functioning as natural, adoptive, or substitute parents. The heading includes the concept of parenthood as well as preparation for becoming a parent.
Interview, Psychological
A directed conversation aimed at eliciting information for psychiatric diagnosis, evaluation, treatment planning, etc. The interview may be conducted by a social worker or psychologist.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För patienter - Psykologenheter för mödra- och barnhälsovård - Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Göteborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Supervisor

Eva-Lisa Petersson
Senior forskare, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Finansiering

Grants

FOU-rådet för Göteborg och södra Bohuslän (VGFOUGSB-183201)
87 000 SEK (applied sum: 87 866 SEK)
Sara Grünberg

2011, Personal, utskrift av intervjuer, tryckning av rapport

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

Föräldrars erfarenhet av insats från psykolog har bl.a. studerats genom en enkätstudie i Storbritannien med syfte att undersöka föräldrars uppfattning av skolpsykologers arbete. En majoritet av föräldrarna upplevde att insatsen var ”mycket hjälpsam” eller ”hjälpsam”. Exempel på vad som kunde ha förbättrats var bättre information avseende skolpsykologens arbetssätt och hur man får tillgång till insatserna. (Squires m.fl., 2007)
Den internationella forskningen kring patienttillfredsställelse (patient satisfaction) är omfattande. Lebow (1983, s. 212) definierar begreppet enligt följande ”the extent to which services gratify the client´s wants, wishes, or desires for treatment.” Young m.fl. (1995) presenterade bl.a. en översikt av olika försök att mäta patienttillfredsställelse. Författarna framhåller att det är viktigt att söka efter specifika faktorer som kan bidra till att öka kunskapen om patienttillfredsställelsen.
En studie av McGarry m.fl. (2008) från Irland jämförde kliniska effekter avseende en kort konsultation med rådgivande insats och traditionell behandling. Båda insatserna ledde till förbättringar avseende psykologiskt fungerande och båda grupperna upplevde hög patienttillfredsställelse.
I Föräldrastödsutredningen (2008) definierar man föräldrastöd som: ”Ett brett utbud av insatser som föräldrar erbjuds ta del av och som syftar till att främja barns hälsa och psykosociala utveckling.” Föräldrastödet ska bl.a. bidra till att stärka föräldrar i sin föräldraroll. BHV-psykologens föräldrastöd är riktat på så sätt att insatsen skräddarsys efter familjens behov.
Forskning avseende psykologiska interventioner sker vanligen utifrån diagnos och en viss behandlingsmetod. I den kliniska vardagen arbetar MBHV-psykologen eklektiskt, ofta förebyggande och utan diagnostiska kriterier. Vilket kan vara orsaken till att det i dag saknas kunskap om vilka faktorer som påverkar patienttillfredsställelsen, vid besök hos psykolog inom barnhälsovården.

Syfte

Syftet med studien är att undersöka föräldrars erfarenheter av besök hos psykolog vid barnhälsovården. Undersökningen skall belysa både kvinnor och mäns upplevelser av riktat föräldrastöd.
Specifika frågeställningar:
-Vilka faktorer bidrar till patienttillfredsställelse vid besök hos barnhälsovårdspsykolog?
-Hur upplever män respektive kvinnor besöket hos barnhälsovårdspsykologen?

Teoretisk referensram

Projektet har en empirisk-holistisk kunskapsansats (kvalitativ ansats) och den bakomliggande vetenskapsfilosofin är fenomenologin. Fenomenologin har inspirerat kvalitativ forskning att fokusera på individen, dess upplevelse, uppfattning eller erfarenhet av ett fenomen. Det är individens perspektiv på sin värld som är av intresse. Det är därför viktigt att forskaren lägger sin förförståelse åt sidan i så stor utsträckning som möjligt (Patel & Davidson, 2003). Detta är en intervjustudie där innehållsanalys enligt Malterud (2009) används för att analysera materialet. Malteruds systematiska textkondensering är inspirerad av Giorgis (1985) fenomenologiska analys som är bra vid utveckling av beskrivningar och begrepp. Analysmetoden är också bra för att sammanfatta information från många olika informanter.

Metod: Urval

För att få ett så rikt material som möjligt har föräldrar valts utifrån flera kriterier, bl.a. kön och antal besök. Forskaren kommer även att välja ut föräldrar som träffat olika psykologer. Intervjuer kommer att ske med 12 föräldrar, 6 pappor och 6 mammor. Hälften av föräldrarna ska ha träffat psykologen vid 1-4 besök och den andra hälften vid 5 besök eller fler. Kontakten med psykologen ska vara avslutad för minst tre månader sedan. Gruppen har begränsats till föräldrar vars barn är listat på barnavårdscentral (BVC) i Göteborg.
I huvudsak avser undersökningen individuella kontakter med psykolog, även om psykologen ofta träffar föräldrar gemensamt. Besöken avser råd och stöd i föräldraskapet, således har föräldrar som träffat psykologen utifrån utredning av barn exkluderats, likaså kvinnor som träffat psykolog för behandling av postpartum depression.

Metod: Datainsamling

Den psykolog som tidigare haft kontakt med föräldern/undersökningspersonen på psykologenheten tar via telefon kontakt och informerar kort om studien. Personen tillfrågas samtidigt om forskaren får ringa upp för att tillfråga om deltagande i studien. Om personen godkänner detta tar forskaren kontakt med undersökningspersonen och informerar mer ingående om studien. Denna procedur är till för att skydda undersökningspersonen. Om personen därefter tackar ja till att delta bokas tid för intervjun. Forskaren frågar samtidigt undersökningspersonen om tillåtelse att inhämta bakgrundsinformation från journalen.

Ett introduktionsbrev skickas till intervjupersonen med information om projektets syfte och metoder, frågeområden inför intervjun, samt etisk information (t.ex möjlighet att lämna studien, samtyckesformulär och PUL mm). Semistrukturerad intervju genomförs därefter med den enskilda föräldern. Utöver frågeområdena som skickats ut till undersökningspersonerna har också några tilläggsfrågor konstruerats. Vilka är till för att täcka de områden som inte kommer upp spontant vid intervjun. Dessa skickas inte till föräldrarna. En provintervju kommer att genomföras för att testa frågornas validitet. Frågorna kan därefter justeras för att förbättra förståelsen.

Intervjun kommer i första hand att ske på FOU-enheten, för att få en neutral och ostörd miljö. Intervjun spelas in på elektronisk bandspelare och förvaras på en säker plats.

Metod: Databearbetning

Materialet kommer att analyseras med innehållsanalys utifrån Malteruds (2009) modifierade systematisk textkondensering (Systematic Text Condensation, STC). Analysen genomförs i fyra steg.
Steg 1) Forskaren bekantar sig med materialet, får en helhetsbild och tittar efter teman. Teman är ett första intuitivt och databaserat steg i organiseringen av materialet.
Steg 2) Forskaren organiserar den del av materialet som ska studeras närmare. Genomgång av texten sker genom att rad för rad identifiera meningsbärande enheter, materialet kodas och organiseras i form av en matris.
Steg 3) Var och en av kodgrupperna analyseras och de meningsbärande enheterna sorteras i subgrupper. Till varje subgrupp utvecklas ett konstgjort citat.
Steg 4) En innehållsbeskrivning genomförs för varje kodgrupp och några citat väljs ut som belyser det som nämnts. Fynden ska nu valideras. Detta görs genom att korsläsa matrisen.


Föräldrars erfarenheter av besök hos psykolog – en kvalitativ studie inom barnhälsovården, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/84291