Samspelsrådgivning - en modell för riktat föräldrastöd
Project number : 84621
Created by: Elisabeth Berger, 2011-08-19
Last revised by: Elisabeth Berger, 2018-04-03
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated
2011-09-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Sammanfattning

I vårt arbete som mödra- och barnhälsovårdspsykologer kommer vi ofta i kontakt med barn och föräldrar som har svårt att förstå varandra. Detta kan resultera i bristande omhändertagande och få en direkt konsekvens för barnets utveckling. Det finns ett brett utbud av generellt föräldrastöd men för särskilt sårbara grupper av föräldrar och barn är detta otillräckligt. Vi arbetar idag med föräldrakonsultationer i syfte att öka föräldrars förståelse och omsorgsförmåga. Möjligheterna att arbeta förebyggande med barn och föräldrar tillsammans är begränsade och det saknas evidensbaserade arbetsmodeller.

Under de senaste åren har man uppmärksammat skadliga effekter som ett resultat av en tidig känslomässig stress. Forskning har visat att psykisk ohälsa hos småbarn har en relativt dålig prognos om den förblir ouppmärksamad. Riktat föräldrastöd kan innebära en möjlighet att fånga upp de barn med familjer som löper risk att utveckla psykisk ohälsa.

Barnavårdcentralen utgör en naturlig mötesplats under småbarnsåren för barn och föräldrar.Detta innebär att man inom primärvården har en unik möjlighet att fånga upp och rikta förebyggande insatser till småbarnsfamiljer.

Projektet avser att undersöka riktat föräldrastöd utifrån två frågeställningar;

1. Finns det behov av en samspelsrådggivningsmodell, där man arbetar med riktat föräldrastöd i småbarnsfamiljer för att utveckla föräldraförmågan?

2. Är samspelsmetoden Watch, Wait and Wonder en samspelsrådgivningsmodell som lämpar sig för svenska föräldrar med barn o-6 år?

Tilltänkta metodval utifrån frågeställningarna är;

* Fokusgrupper med föräldrar till barn mellan 0-6 år i två Primärvårdsområden i Fyrbodal.

* Fördjupning i samspelsmetoden för att undersöka dess relevans samt befintlig evidens
för vår målgrupp.

Resultaten är tänkta att kunna tillämpas för en eventuell utveckling av en samspelsrådgivning inom Mödra- och barnhälsovården i Fyrbodal.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Vetenskaplig sammanfattning pågår.

Typ av projekt

Utvecklingsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Ingen av ovanstående


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Psychological Phenomena and Processes
Mechanisms and underlying psychological principles of mental processes and their applications.
Health Care Quality, Access, and Evaluation
The concept concerned with all aspects of the quality, accessibility, and appraisal of health care and health care delivery.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För patienter - Psykologenheter för mödra- och barnhälsovård - Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Psykologverksamheten inom mödra- och barnhälsovården i Fyrbodal och Centrala barnhälsovårdsteamet i Fyrbodal

Medarbetare

Mona Bryggman
leg, psykolog, Predoktorand, Psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Fyrbodal

Supervisor

Bertil Marklund
Forskningsledare, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Sahlgrenska akademin

Finansiering

Grants

FOU-rådet i Fyrbodal (VGFOUFBD-190461)
20 000 SEK (applied sum: 98 750 SEK)
Elisabeth Berger

2011, Stimulansmedel ges för att ansökan skall färdigställas. Medlen skall användas till vetenskaplig handledning och tid till fördjupning av ansökan. Rådet rekommenderar kurs i FOU-metodik och att förbereda en etikprövningsansökan.


Samspelsrådgivning - en modell för riktat föräldrastöd, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/84621