Fysisk aktivitet på recept (FaR) - universalreceptet för alla?
Project number : 84671
Created by: Christine Gorgs, 2011-08-21
Last revised by: Carin Sjöström-Greenwood, 2019-08-08
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Projektet syftar med att undersöka effekten av Fysisk aktivitet på recept (FaR) på befolkningsgrupper med låg utbildningsnivå eller socioekonomisk nivå. Studien ska undersöka hur många fortsätter träna efter avslutat receptperiod och om effekten håller i en längre tid,dvs ett år.
Det görs genom två enkäter som tar ungefär 10min att besvara. Den första enkäten får deltagaren vid inkludering,den andra skickas ut efter ett år. Genom enkäterna vill jag dessutom ta reda på möjliga orsaker varför några inte lyckas med att förändra sina motionsvanor.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

-

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Population Characteristics
Qualities and characterization of various types of populations within a social or geographic group, with emphasis on demography, health status, and socioeconomic factors.
Health Care Quality, Access, and Evaluation
The concept concerned with all aspects of the quality, accessibility, and appraisal of health care and health care delivery.

Projektets delaktighet i utbildning

checked ST-läkarutbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Biskopsgården vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Marianne Jingrot
Leg. fysioterapeut, Närhälsan Olskroken rehabmottagning, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

Den västerländska befolkningen blir allt mer inaktiv vilket har visat sig kunna resultera i hälsoproblem såsom kroniska sjukdomar, fetma och muskuloskelettala åkommor. I Sverige har t.ex. prevalensen för fetma med BMI >30kg/m2 i åldersgruppen 30 år och äldre ökat från 14.1% bland både kvinnor och män 2002 till 17.2% bland kvinnor och 18.4% bland män 2010 [1].
Särskilt bland personer med lägre socioekonomisk nivå eller utbildningsnivå är denna utveckling ett stort problem. Att hållbart förändra levnadsvanorna har visads vara svårt i denna grupp [2,3,4]. För att motverka den beskrivna utvecklingen satsas miljarder på hälsofrämjande program som FaR och i flera studier har funnits generell god evidens för programmets nytta [5,6,7]. Fysisk aktivitet rekommenderas numera som del i behandlingen av ett brett spektrum av sjukdomar [8].
Ett FaR-recept innebär att en person får en rekommendation på träningsform (t.ex konditionsträning), antal gånger per vecka och bakomliggande diagnos. Med detta recept går denna person sedan till FaR-ansvarig personal i området där hon eller han bor och har ett samtal kring sina besvär, önskemål och tidigare träningserfarenhet. En individuell träningsplan upprättas som följs under 3 månader med stöd från FaR-personalen. Därefter har man ett avslutningssamtal.
Men passar FaR som träningsform alla dem som får det utskrivit till sig?
Det är författarens egen erfarenhet att många personer ur den ovan nämnda befolkningsgruppen inte klarar av omställningen av levnadsvanorna av olika skäl . Denna erfarenhet bekräftas av Withall et al [4]. Withall nämnar bl.a. dålig ekonomi och andra sociala faktorer som viktiga skäl för att inte fortsätta träna. Ibland behövs det även en längre tid av handledning vid träningen än FaR-receptet erbjuder.
I områdena där min studie kommer att genomföras är dessutom den personliga finansiella insatsen delvis relativt stor. I Hisingen får patienterna själv betala upp till 1100 SEK för de tre månaderna på FaR-recept. Det finns dessutom bara mycket begränsade möjligheter till t.ex. barnvakt under träningspassen.
Når man så den mest sårbara befolkningsgruppen som är ofta lågutbildad och har mycket begränsade ekonomiska resurser?

Syfte

Studiens syfte är att undersöka om motionsvanorna etablerad under receptperioden håller i sig ett år efter avslutad FaR i den ovan nämnda befolkningsgruppen.
Om det inte är fallet ska det även undersökas vilka hinder det finns för att fortsätta med träningen. Är det ekonomin som är det största problemet eller finns där andra faktorer? Finns där någon effektskillnad mellan de olika träningsformerna?

Metod: Urval

Patienter som har fått och inlöst ett FaR-recept i Hisingen, Angered samt Östra Göteborg under året 2011. Urvalet sker i samarbete med FaR-ansvarig personal på Lundby Badet Göteborg och Hälsoteken Angered och Östra Göteborg. Dit hänvisas alla patienter som har fått ett FaR-recept, även om de inte kommer att träna där.
Patienter som snart avslutar sin 3 månaders träningsperiod, som pratar och förstår svenska på en acceptabel nivå och som tackar ja till att delta i studien kommer att inkluderas.
Antalet deltagare beror fram för all på antalet patienter som uppfyller inklusionskriterierna i Lundby Badets och Hälsoteken Angered och Östra Göteborgs databas. Jag räknar med ungefär 50 deltagare.

Metod: Datainsamling

Datainsamlingen sker i form av två enkäter. Enkäterna är korta med formulerade svarsmöjligheter. De följer en adapterad Lickert-skala med maximalt sex olika svarsalternativ.
Den första enkäten delas ut vid inkludering i studien. Den andra skickas ut till deltagarna tillsammans med ett returkuvert cirka ett år senare. En påminnelse skickas ut ungefär 3-4 veckor efter enkät nr 2.

Referenser

1. WHO infobase: https://apps.who.int/infobase/Indicators.aspx

2. Socialstyrelsen
Folkhälsorapporten 2009
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71

3. Kloek G C , Van Lenthe F J, Van Nierop P W M,. Schrijvers C T M and Mackenbach J P
Stages of change for moderate-intensity physical activity in deprived Neighborhoods;
Preventive Medicine Vol 43, Issue 4 October 2006 Pages 325-331

4. Withall J, Jago R, Fox K R
Why some do but most don’t. Barriers and enablers to engaging low-income
groups in physical activity programmes: a mixed methods study;
BMC Public Health 2011, 11:507

5. Sørensen JB, Kragstrup J, Kjaer K,Puggaard L
Exercise on prescription: trial protocol and evaluation of outcomes;
BMC Health Serv Res 2007 Mar 2, 7:36

6. Morgan O
Approaches to increase physical activity: reviewing the evidence for exercise
referral schemes;
Public Health Vol 119, Issue 5 May 2005 Page 361-370

7. Stevens W, Hillsdon M, Thorogood M, McArdle D
Cost effectiveness of a primary care based physical activity intervention in 45-
74 year old men and women: a randomised controlled trial;
British Journal of Sports medicine 32 (1998), pp 236-241

8. Fyss 2008 Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling;
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet

9. Göteborgsbladet 2010: http://www4.goteborg.se/prod/G-info/statistik.nsf

10. Université Laval, Canada. Okänd författare
Godin leisure time score
http://www.godin.fsi.ulaval.ca/Fichiers/Quest/Godin%20leisure-time.pdf

11. Schmidt M, Absalah S, Nierkens V, Stronks K
Which factors engage women in deprived neighbourhoods to participate in
exercise referral schemes?;
BMC Public Health. 2008; 8: 371.


Fysisk aktivitet på recept (FaR) - universalreceptet för alla?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/project/84671