Kjell Reichenberg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05, Förening, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Kjell Reichenberg
profession:
Docent
email:

Work

department:
FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
workplace:
Kungsgatan 12, vån 6
phone number:
+46 31 346 0667
city:
411 18 Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg
country:
Sverige

Qualified assistance

Tutor

target group and cost:
Personal inom hälso- och sjukvård och studenter i utbildningar med dessa tillhörigheter.
Handledning i reflektionsgrupper, Balintgrupper, för blivande och yrkesverksamma läkare.
Vetenskaplig handledning för blivande läkare i fördjupningsarbeten, för läkare under ST-utbildning i deras vetenskapliga arbete och för studenter i folkhälsovetenskapliga utbildningar.
orientation/description:

Läkare med 45 års praktisk yrkeserfarenhet. Specialist i barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomsallergologi, barn- och ungdomspsykiatri samt socialmedicin. Legitimerad psykoterapeut. Grundläggande utbildning i psykosocialt arbetssätt och psykoterapi med psykodynamisk inriktning vid S:t Lukasstiftelsen och fortsättningsutbildning i familjeterapi vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Erfarenhet som grupphandledare i reflektionsgrupper för blivande och yrkesverksamma läkare i så kallade Balintgrupper. Av Svenska Läkaresällskapets sektion för medicinsk psykologi auktoriserad Balintgrupphandledare. Deltar som handledare i den så kallade Åh-kursen på grundutbildningen för läkare i Göteborg. Kursen är en träning i att uppmärksamma och benämna känslor och tillämpa ett psykoterapeutiskt förhållningssätt i patientkonsultationen. Samtalsledare i en mentorsverksamhet för blivande läkare Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Doktorsgrad i folkhälsovetenskap, avhandlingsämne Children with asthma and their families. Coping, adjustment and quality of life. Postdoktoral utbildning vid Vårdalinstitutet. Docent vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, tidigare benämnd Nordiska hälsovårdshögskolan, provföreläsning Cirkulära frågor i den kvalitativa forskningsintervjun.

Särskilt intresserad av vetenskaplig handledning i projekt där forskaren själv deltar i det fenomen som beforskas, till exempel läkare om konsultation hon själv medverkar i. Har erfarenhet av studier om hälsorelaterad livskvalitet och psykisk hälsa hos barn och ungdomar med kvanititativ och kvalitativ metodik.

Doctoral Thesis (1)

 1. Children with asthma and their families. Coping, adjustment and quality of life.
  [Barn med astma och deras familjer. Bemästring, anpassning och livskvalitet.]
  Göteborg: Nordic School of Public Health; 2001. ISBN 91-89479-37-8.

Article - Review (5)

 1. Allergi i Praxis 2004:34-8.
 2. Socialmedicinsk tidskrift 2002:79:33-6.
 3. Family therapy and childhood asthma. Does it help? Background and review of controlled studies
  [Familjeterapi och astma hos barn. Hjälper det? Bakgrund och sammanfattning av kontrollerade studier]
  Nordic Journal of Psychiatry 1996:50:243-8.
 4. Astma i barndomen och familjeinteraktion. Motsägande resultat om psykogenes.
  [Childhood asthma and family interactions. Contradictory results on psychogenesis]
  Läkartidningen 1994:91:4512-5.
 5. Fortsatt hög spädbarnsdödlighet i Sovjetunionen.
  [Still a high infant mortality rate in the Soviet Union]
  Lakartidningen 1989:86:2026.

Article - Peer reviewed scientific (16)

 1. Acta Paediatr. 2008:97(2):201-5.
  Web of Science® citations 9
 2. Reichenberg K, Lindfred H, Saalman R.
  SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES 2007:21(4):476-481.
  Web of Science® citations 12
 3. [Good esteem among 7-9-year-olds with asthma. The test "I consider myself! shows small differences in comparison with healthy children]
  [God självkänsla hos 7-9-åringar med astma. Testet "Jag tycker jag är" visar små skillnader i jämförelse med friska barn.]
  Lakartidningen 2002:99(38):3699-701.
 4. Allergy 2000:55(11):1090-1.
  Web of Science® citations 1
 5. Parents' coping with their child's asthma.
  [Hur föräldrar bemästrar sitt barns astma.]
  Dellve LD, Reichenberg KR, Lillemor LH.
  Scan­dinavian Journal of Disability Research 2000:2:14.
 6. Dellve L, Reichenberg K, Hallberg L.
  Scandinavian Journal of Disability Research 2000:2:100-113.
 7. Balintgrupper för blivande läkare. Ett sätt att bidra till yrkesmässig mognad.
  [The Balint groups for future physicians. A way of contribution to professional maturity]
  Bengtsson KB, Reichenberg KR, Skott AS.
  Läkartidningen 1997:94:5.

Book Chapter (1)

 1. Reichenberg K.
  In: Anniko M, Stierna P, Ställberg B. (eds.) Den allergiska familjen. Lund: Tika läkemedel AB; 1999, pp 181-91. ISBN 91 8605644 1.

Conference Paper - Peer reviewed (1)

Scientific publications

Publicerade artiklar i tidskrifter med granskningssystem (inklusive vetenskapliga artiklar i Läkartidningen):

1.      Reichenberg K. Fortsatt hög spädbarnsdödlighet i Sovjetunionen. Läkartidningen 1989; 86: 2026.

2.      Reichenberg K. Finns ett samband mellan boendeform och födelsevikt? Läkartidningen 1989; 86: 4212.

3.      Reichenberg K. Astma i barndomen och familjeinteraktion. Motsägande resultat om psykogenes. Läkartidningen 1994; 91: 4512-5.

4.      Reichenberg K. Family therapy and childhood asthma: Does it help? Background and review of controlled studies. Nordic Journal of Psychiatry 1996; 50: 243-8.

5.      Bengtsson K, Reichenberg K, Skott A. Balintgrupper för blivande läkare. Ett sätt att bidra till yrkesmässig mognad. Läkartidningen 1997; 94: 1605-11.

6.      Dellve L, Reichenberg K, Hallberg L. Parents’ coping with their child’s asthma. Scandinavian Journal of Disability Research 2000; 2 (2): 100-13.

7.      Reichenberg K, Broberg AG. Quality of life in childhood asthma: use of the Paediatric Asthma Quality of Life questionnaire in a Swedish sample of children 7 to 9 years Acta Pædiatrica 2000; 89: 989-95.

8.      Reichenberg K. U-EPX and severity of asthma. Allergy 2000; 55: 1091-2.

9.      Reichenberg K. Broberg AG. The Paediatric Asthma Caregiver's Quality of Life Questionnaire (PACQLQ) in Swedish parents. Acta Pædiatrica 2001; 90: 45-50.

10.  Reichenberg K. Broberg AG. God självkänsla hos 7-9–åringar med astma. Läkartidningen 2002; 99: 3699-701.

11.  Reichenberg K. Broberg AG. To the editor: Re: "Asthma-specific quality of life questionnaires in children: Are they useful and feasible in routine clinical practice?" by Williams Jeff and Williams Kate (Pediatr Pulmonol 2003; 35: 114-8). Pediatric Pulmonology 2003; 36: 552-3.

12.  Reichenberg K. Broberg AG. Emotional and behavioural problems in Swedish 7-to-9-year-olds with asthma. Chronic Respiratory Disease 2004; 1: 183-9.

13.  Reichenberg K. Broberg AG. Children with asthma. Few adjustment problems are related to high perceived parental capacity and family cohesion. Nordic Journal of Psychiatry 2005; 59 (1): 13-8.

14.  Reichenberg K. The Child Behaviour Checklist in the study of emotional and behavioural problems in children with asthma. Allergy 2005; 60: 707-8.

15.  Reichenberg K, Lindfred H, Saalman R. Adolescents with inflammatory bowel disease feel ambivalent towards their parents’ concern for them. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2007; 21: 476-81.

16.  Lindfred H, Saalman R, Reichenberg K. Inflammatory bowel disease and self-esteem in adolescence. Acta Paediatrica 2008; 97: 201-5.

17.  Hallberg U. Klingberg K. Reichenberg K. Möller A. Living at the edge of one´s capability: experiences of parents of teenage daughters diagnosed with ADHD. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 2008; 3: 52-8.

18.  Reichenberg K. Hallberg L R-M. Allowing for the opposite. Parents of children with asthma cooperate by making use of each other’s differences. Journal of Health Psychology 2008; 21: 659-68.

Other publications

Översiktsartiklar, lärobokskapitel och undervisningsmaterial:

 1. Reichenberg, K. Den allergiska familjen. I: Anniko M, Stierna P, Ställberg B, red. Allergi och annan överkänslighet i övre luftvägarna. Lund: Tika. 1999.
 2. Reichenberg, K. Mäta livskvalitet för barn som har astma. Socialmedicinsk tidskrift 2002; 79 (1): 33-6.
 3. Reichenberg, K. Familjesamtal inom hälso- och sjukvård för barn. Instruktionsvideo/DVD. Produktion Anders Jonasson. Nordiska Hälsovårdshögskolan 2003.
 4. Reichenberg, K. Familjer med barn som har astma. Allergi i Praxis 2004; (3): 34-8.
 5. Reichenberg, K. Korta avsnitt om The Paediatric Asthma Quality of Life questionnaire (PAQLQ) och The Paediatric Asthma Caregiver's Quality of Life Questionnaire (PACQLQ) i monografi om hälsorelaterade livskvalitetsmått som håller på att redigeras av professor Sam Salek, Cardiff university, 2010.
 6. Reichenberg, K. Balint groups with hospital physicians. Buletinual Asociaţei Balint 2011;13(49):7-10 (Rumänien).

Aktuella kongresspresentationer (senaste 3 åren):

 1. Demisai, I. Svensson, S. Larsson, M. Reichenberg, K. Randomized comparison of a novel variant of cognitive behavioral therapy against standard psychotherapeutic care among women in primary care. Posterpresentation vid Nordisk kongress i allmänmedicin. Göteborg, 16-18 juni 2015.
 2. Reichenberg, K. Swedish physicians meeting undocumented immigrants. Föredrag vid internationell Balintkonferens. Belgrad. 19-21 maj 2017.
 3. Reichenberg, K. Reactions of Swedish doctors to working with undocumented migrants and asylum seekers in hiding. Posterpresentation vid World Congress of Psychiatry. Berlin. 8-12 oktober 2017.
 4. Reichenberg, K. Filosofi och psykiatri. Kurs och konferens i Oxford juli 2017. Svensk Psykiatri, nr 3/2017.

Education (free text)

Examina: Läkarexamen Lunds universitet 1975. I examen särskild kurs för betygsgraden Berömlig i ämnet socialmedicin, motsvarande 30 extra högskolepoäng. Läkarlegitimation 1977.

Specialistkompetens i barn- och ungdomsmedicin 1983, i barn- och ungdomsallergologi 1985, i barn- och ungdomspsykiatri 1990 och i socialmedicin 2007. Behörighet som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 2007. Europagemensam specialistbehörighet i barnallergologi, European Paediatric Allergist, 2010. Socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut 1994. Doktorsexamen i folkhälsovetenskap (DrPH) 2001. Docent i folkhälsovetenskap 2007. Auktoriserad Balintgruppledare 2014.

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Timarvoderad handledare i kurs och examensarbete i vetenskapligt arbetssätt för ST-läkare i allmänmedicin.

10% 2010
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Lärare och handledare i kurs i vetenskapligt förhållningssätt för ST-läkare i allmänmedicin och sjukhusspecialiteter.

10% 2010
Övrigt - Förening - Övrigt Show info
Frivilligläkare Rosengrenska mottagningen i Göteborg, en medicinsk mottagning för papperslösa.

10% 2005
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05 Show info
Deltar som handledare i kursen i konsultationskunskap i läkarprogrammet, termin 5. Deltar som handledare i projekt med Mentorsgrupper för studenter på läkarprogrammet.
Deltar som handledare i vetenskapligt projekt för studenter på läkarprogrammet, termin 10.

10% 1990

Pedagogisk erfarenhet och utbildning: 1996-2000 timlärare, cirka 50 timmar, vid S:t Lukas­stiftelsens utbildningar i psykosocialt arbetssätt och psykoterapi. 2001-07 universitetslektor vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Kursledare och föreläsare, det senare 220 timmar. Från 2000 lärare i kursen i samtalskonst läkarprogrammet Göteborgs universitet, 200 timmar. 2007-08 kurssamordnare för socialmedicindelen i läkarprogrammets kurs i samhälls­medicin, Göteborgs universitet. Egen utbildning i universitetspedagogik och handledningsmetodik vid Göteborgs universitet motsvarande de som krävs för docentur.

Uppdrag som handledare i så kallade Balintgrupper, reflektionshandledning för blivande eller kliniskt verksamma läkare:

 1. 1994-98 läkarlinjen Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet, 132 timmar.
 2. 1993-2005 fem omgångar med yrkesverksamma läkare Sahlgrenska universitetssjukhuset), vardera gruppen 1-4½ år, sammanlagt 342 timmar.

2014 genom Svenska Läkaresällskapets sektion för medicinsk psykologi auktoriserad Balintgruppledare.

Fullbordade handledningsuppdrag för studenter till graden Master of Public Health vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg:

 1. Anne Seierstad, Norge, Forebygging og behandling av spiseforstyrrelser. Examinerad 2004.
 2. Pia Bak, Danmark, Mødet mellem eksplicitte og tavse kundskaber i praksisfælleskaber. Examinerad 2005.
 3. Elisabeth Tufte, Norge, Norske kvinners ammeproblemer. Examinerad 2005.

Avslutat handledningsuppdrag för doktorand vid Lunds universitet och Vårdalinstitutet, Göteborgs och Lunds universitet:

Tillsammans med Jonas Frykman biträdande handledare för Kristofer Hansson, etnologiska institutionen, Lunds universitet. Huvudhandledare Susanne Lundin, etnolog. Avhandlingsämne ”I ett andetag. En kulturanalys av astma som begränsning och möjlighet”. Disputation 14 december 2007.

Avslutat handledningsuppdrag (delhandledare tillsammans med Robert Saalman, huvudhandledare Hans Ragneskog) för magisteruppsats i omvårdnad, Göteborgs universitet, Helene Lindfred. Självkänsla hos ungdomar med inflammatorisk tarmsjukdom. Examinerad 2006.

Avslutat handledningsuppdrag för magisteruppsats i folkhälsovetenskap, Göteborgs universitet.

Sofia Ligander. Möjligheter till god hälsa för barn som växt upp med psykiskt sjuka föräldrar. Examinerad 2008.

Avslutade handledningsuppdrag vid FoUU-enheterna primärvården i Göteborg och södra Bohuslän och Fyrbodalområdet:

1.   Imri Demisai. Gruppbehandling för kvinnor med psykisk ohälsa som omfattas av den statliga rehabiliteringsgarantin.
2.   Sofia Azami. Grupper för unga vuxna med IBS, irritable bowel syndrome.
3.   Daniel Farhoudi. Korta solresors effekt på D-vitaminnivån i blod.
4.   Saideh Farspour. Utredning av inom primärvården angiven överkänslighet mot penicillin.
5.   Sofia Langsrud. Drop-in till vilket pris? En kartläggning av Wästerläkarnas drop-in mottagning, en vårdcentral i primärvården.
6.   Felicia Botas. Vitamin D och psykisk hälsa.
7.   Mohammed Edan. Omlistning inom vårdvalet Västra Götalandsregionen.
8.   Johanna Trusch. Primärvårdens remisser till njurmedicinsk specialklinik.
9.   Siamand Landoberg. Patienter som väljer ny vårdcentral.
10. Björn Ericson. Utvecklingen av excisioner för misstänkt malignt melanom vid en vårdcen-tral.
11. Per Sundblom. Hinder för tidig identifiering av somatoformt syndrom inom privärvården.
12. Sarantos Stasinakis. Möjligheter att lindra sexuella biverkningar av antidepressiv medicinering.
13. Fatemeh Rostamian. D-vitaminhalt i blodet och akuta exacerbationer av kronisk obstruktiv       lungsjukdom.
14. Therese Gåskjenn. Behandling i primärvård av vuxna med akut mediaotit.
15. Saman Ali. D-vitaminhalt i blodet och depressionsgrad.
16. Philippe Bergstrand. Faktorer av betydelse för bestående viktstabilitet efter planerad viktnedgång.
17. Torbjörn Collinder. Från novis till expert. Vad utgör den erfarne allmänläkarens yrkeskunskap?
18. Anna Chouliara. Kan ett test för stereoseende ersätta syntavlan på BVC?
19. Anna Fagerlund. Bör riktlinjerna för D-vitaminprofylax till barn ändras?
20. Farah Al-Naqeeb. Spädbarn under tre månader sover säkrast i egen säng.
21. Helena Gotte. Bör vi beräkna BMI på små barn på BVC?
22. Nina Holmgren. Ledsna gamla ska bara ha tabletter-eller?
23. Panagiotis Gkouzias. Förebygger probiotika förtidsbörd?
24. Bedrija Hasanagic. Finns det evidens för farliga biverkningar av zolpidem?
25. Cristina Crava. Evidensbaserad behandling med stämningsstabiliserande hos borderline patienter.
26. Sameer Qwaider. Är vitamin D ett alternativ vid behandling av kronisk urtikaria?
27. Shakhawan Salih. Vitamin D och postpartum depression.
28. Tatjana Rydén. Finns det vetenskapligt stöd för att tillståndet som betecknas PANS/PANDAS existerar?
29. Sara Hindström. Febernedsättande eller smärtstillande läkemedel vid vaccination av barn – kan det påverka effekten av vaccinationen?
20. Helena Kolberg. Hur har införandet av barnvaccination mot pneumokocker påverkat incidens i invasiv pneumokocksjukdom?
21. Dafer Aldabbas. Graviditetsutfall hos eutyroida gravida kvinnor med autoimmun tyreoideasjukdom.
22. Jenny Gustafsson. Peroperativ risk vid icke hjärtkirurgi hos patienter med hypertrofisk kardiomyopati.
23. Maja Benéus. Kan mjölkproteinallergi orsaka förstoppning hos barn?
24. Patrik Karlsson. Hur ska patienter med läkemedelsorsakad hyperkalemi hanteras i primärvården?
25. Luis Franciscco Harnández Masmela. Yoga som behandling vid depression. (handledning tillsammans med Pia Alsén).
26. Mareb Alhayani. Hur hög andel av personer med subklinisk hyptyreos har hyperlipidemi jämfört med friska? (handledning tillsammans med Pia Alsén)
27. Fororgh Razazi. Finns det evidens för användat av cannabisbaserad medicin vid ledvärk och ledinflammation? (handledning tillsammans med Pia Alsén)
28. Annemarie Frick. Zinks effekt mot förkylning. (handledning tillsammans med Pia Alsén)
29. Emma Werner. Rådgivning om fysisk aktivitet till patienter med hypertoni - gör det någon nytta? (handledning tillsammans med Pia Alsén)
30. Oskar Willner. Patienten har fått medicin men är fortfarande deprimerad. Hur följer läkaren läkemedelsriktlinjer.

Assignments and memberships

Type of assignment/membershipOrganisationOther informationStartedEnded
StyrelseledamotSvensk förening för filosofi och psykiatri 2010 
Ordförande valberedningSvensk förening för filosofi och psykiatri 20122019

Tjänstgöringar i specialistutbildning för läkare: Barnmedicin och barnallergologi vid Karo­lins­ka sjukhuset Stockholm, nuvarande Astrid Lindgrens sjukhus, och Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus Göteborg. Barn- och ungdoms­psykiatri Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus Göte­borg. Socialmedicin Malmö allmänna sjukhus och Socialmedicinska avdelningen, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Psykoterapiutbildning och utbildning i psykosocialt arbetssätt: Grundläggande utbildning med kurs i Psykosocialt arbetssätt och motsvarande steg-1-utbildning vid S:t Lukasstiftelsen i Göteborg 1983-89. Steg-2-utbildning i familjepsykoterapi vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus 1990-94. Socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut 1994. 2010-12 utbildning i metoden interpersonell psykoterapi (IPT).

Yrkesverksamhet som klinisk läkare: Sammanlagt ca 42 år. Barnmedicin 13 år: Karolinska sjukhuset Solna och Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus i Göteborg, vid specialmottagning för barnallergi i Stockholm och Göteborg och vid barnmedicinska mottagningar i Göteborgsområdet, Biskopsgården, Hisings Backa, Partille, Mölnlycke, Angereds närsjukhus och Gamlestaden. Under 6 av de 11 åren regelbunden tjänstgöring inom barn- och skolhälsovård, Biskopsgården, Hisings Backa, Partille, Biskopsgården och Härlanda. Tio år inom barnpsykiatri vid Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus, akutpsykiatrisk avdelning, familjebehandlingsenhet och barn- och ungdomspsykiatriska (BUP) mottagningar i Angered och Göteborgs centrum.

Sju år inom andra spe­cialiteter: socialmedicin (Malmö), allmänmedicin, AT (Stockholm), allmänmedicin (Beirut), klinisk kemi (Karlstad), invärtesmedicin, AT (Ersta sjukhus och Södersjukhuset Stockholm), kirurgi, AT (Ersta sjukhus), infektion (Västerås och Roslagstulls sjukhus, Stockholm), vuxenpsykiatri (Lillhagens sjukhus, Göteborg) och flyktingmedicin (primärvården i Göteborg).

Ledning av integrativ verksamhet i sjukvården: 1997-2001 projektledare för för­söks­verk­samhet med samordnad medicinsk och psykologisk rådgivning för familjer med barn med astma och allergi i samarbete mellan barnmedicin och barnpsykiatri Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus, barnmedicinsk öppenvård Västra Götaland och lokalavdelningar inom Astma och allergiförbundet. Finansiering av Socialstyrelsen, Astma och allergiförbundet och Allmänna arvsfonden. Dokumenterats i två referee-bedömda artiklar i internationella tidskrifter.

Verksamhet med internationell eller flerkulturell inriktning: tre månaders arbete i flyktingläger i Libanon med övervägande palestinsk befolkning 1975. 1970-80-talet deltagit i och arrangerat tre resor till det dåtida Sovjetunionen (Ryssland, Ukraina, Armenien och Georgien) om 2-3 veckor för studier av folkhälsovetenskap för barn och sanatorievård för barn med tuberkulos. 1977 3 vec­kors vistelse i dåvarande Jugoslavien (Kroatien och Bosnien) för studier av tuberkulosbehandling hos barn. 1975-77 volontär Stockholms flyktingråds mottagning för gömda flyktingar. Från 2005 d:o Rosengrenska mottagningen för gömda flyktingar i Göteborg. 2008-11 överläkare vid Barn- och ungdomsspecialistcentrum, Angereds närsjukhus. 2011 specialistläkare Enheten för vuxna flyktingar, Primärvården i Göteborg.

Forskarutbildning i folkhälsovetenskap: 1997-2001 doktorand vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Göteborg (NHV), handledare Lillemor Hallberg och Anders Broberg. Dok­tor i folkhälsovetenskap (doctor of public health) 2001 med avhandlingen Children with asthma and their families. Coping, adjustment and quality of life.

Postdoktoral forskarutbildning och docentmeritering: 2002-06 postdoktoral utbildning inom området flervetenskaplig forskning om vård och omsorg, Vårdalinstitutet, Lunds och Göteborgs universitet. Utbildningen utgjorts av egen forskning, handledning av doktorand, seminarier i flervetenskaplig metodik samt kurser i akademiskt ledarskap och handledningspedagogik. Under tiden 2003-06 ledare för projektet unga vuxna inom plattformen personer med långvariga sjukdomar och fysiska funktionshinder. Docent i folkhälsovetenskap vid Nor­diska högskolan för folkhälsovetenskap 2007, provföreläsning Cirkulära frågor i den kvalitativa forskningsintervjun.

Units that user is associated with

Additional information

CURRICULUM VITAE KJELL REICHENBERG

Björkekärrsgatan 6, 416 80 Göteborg. Telefon 031-216553 (hem), 031-3460667, 3326700(arbete), mobil 0707-195407. Kjell@Reichenberg.se.

Examina: Läkarexamen Lunds universitet 1975. I examen ingick en särskild kurs för betygsgraden Berömlig i ämnet socialmedicin, motsvarande 30 extra högskolepoäng. Svensk läkarlegitimation 1977.

Specialistkompetens i barn- och ungdomsmedicin 1983, i barn- och ungdomsallergologi 1985, i barn- och ungdomspsykiatri 1990 och i socialmedicin 2007. Behörighet som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 2007. Socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut 1994. Doktorsexamen i folkhälsovetenskap (DrPH) 2001. Docent i folkhälsovetenskap 2007. European Paediatric Allergist (europeisk specialistkompetens i barnallergologi) 2010. Auktoriserad Balintgrupphandledare 2014.

Specialistutbildningar som läkare: Barnmedicin och barnallergologi, Karolinska sjukhuset Stockholm, nuvarande Astrid Lindgrens Barnsjukhus, och Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus Göteborg. Barn- och ungdomspsykiatri, Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus Göteborg. Socialmedicin, Malmö allmänna sjukhus och Socialmedicinska avdelningen, Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet.

Psykoterapiutbildning och utbildning i psykosocialt arbetssätt: Grundläggande utbildning med kurs i Psykosocialt arbetssätt och motsvarande steg-1-utbildning psykoterapi med psykodynamisk inriktning vid S:t Lukasstiftelsen i Göteborg 1983-89. Steg-2-utbildning i familjepsykoterapi vid barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus 1990-94. Socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut 1994. Vidareutbildning i interpersonell psykoterapi (IPT) 2010.

Yrkesverksamhet som klinisk läkare: Sammanlagt drygt 30 år. 13 år inom barnmedicin: Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm och Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus i Göteborg, vid specialmottagning för barnallergi i Stockholm och Göteborg och vid barnmedicinska mottagningar i och kring Göteborg: Biskopsgården, Hisings Backa, Partille, Mölnlycke, Angereds närsjukhus och Gamlestaden. Under 6 av de 10 åren regelbunden tjänstgöring inom barn- och skolhälsovård, Biskopsgården, Hisings Backa, Partille, Biskopsgården och Härlanda.

10 år inom barnpsykiatri vid Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus Göteborg, akutpsykiatrisk avdelning, familjebehandlingsenhet och barn- och ungdomspsykiatriska (BUP) mottagningar i Angered och Göteborgs centrum.

5 år inom andra specialiteter: socialmedicin (Malmö), allmänmedicin (Stockholm), allmänmedicin (Beirut), klinisk kemi (Karlstad), allmäntjänstgöring (invärtesmedicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin) vid Ersta sjukhus, Södersjukhuset, Handens vårdcentral och Maria ungdomspoliklinik Stockholm, infektion (Västerås och Roslagstulls sjukhus, Stockholm) och vuxenpsykiatri (Lillhagens sjukhus, Göteborg). Flyktingmedicin (primärvården Göteborg och Rosengrenska mottagningen Göteborg).

Ledning av integrativ verksamhet i sjukvården: 1997-2001 projektledare för försöksverksamhet med samordnad medicinsk och psykologisk rådgivning för familjer med barn med astma och allergi i samarbete mellan barnmedicin och barnpsykiatri Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus, barnmedicinsk öppenvård Västra Götaland och lokalavdelningar inom Astma och allergiförbundet. Finansiering av Socialstyrelsen, Astma och allergiförbundet och Allmänna arvsfonden. Dokumenterat i två referee-bedömda artiklar i internationella tidskrifter och i tryckta rapporter och artiklar i svenska fack- och populärvetenskapliga tidskrifter.

Verksamhet med internationell inriktning: 3 månaders arbete i flyktingläger i Libanon med övervägande palestinsk befolkning 1975. 1970-80-talet deltagit i och arrangerat tre resor till det dåtida Sovjetunionen (Ryssland, Ukraina, Armenien och Georgien) om 2-3 veckor för studier av folkhälsovetenskap för barn och sanatorievård för barn med tuberkulos. 1977 3 veckors vistelse i dåvarande Jugoslavien (Kroatien och Bosnien) för studier av tuberkulosbehandling hos barn. 1975-77 volontär Stockholms flyktingråds mottagning för gömda flyktingar, från 2005 d:o Rosengrenska mottagningen för gömda flyktingar i Göteborg. 2008-11 överläkare vid Barn- och ungdomsspecialistcentrum, Angereds närsjukhus. 2011 specialistläkare Enheten för vuxna flyktingar, primärvården i Göteborg.

Forskarutbildning i folkhälsovetenskap: 1997-2001 doktorand vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Göteborg (NHV), handledare Lillemor Hallberg och Anders Broberg. Doktor i folkhälsovetenskap (doctor of public health) 2001 med avhandlingen "Children with asthma and their families. Coping, adjustment and quality of life”.

Postdoktoral forskarutbildning och docentmeritering: 2002-06 postdoktoral utbildning inom området flervetenskaplig forskning om vård och omsorg, Vårdalinstitutet, Lunds och Göteborgs universitet. Utbildningen har utgjorts av egen forskning, handledning av doktorand, seminarier i flervetenskaplig metodik samt kurser i akademiskt ledarskap och handledningspedagogik. Under tiden 2003-06 ledare för projektet unga vuxna inom plattformen personer med långvariga sjukdomar och fysiska funktionshinder. Kurs i medicinsk etik, filosofiska institutionen, Göteborgs universitet, ht 2002, 15 högskolepoäng, kursledare Niclas Juth och Lars Sandman. Kurs i kvalitativ forskningsintervju för humanister, kursledare Åke Sanner, religionsvetenskap, Göteborgs universitet, ht 2004, 7,5 högskolepoäng. Docent i folkhälsovetenskap vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap 2007, provföreläsning Cirkulära frågor i den kvalitativa forskningsintervjun.

Pedagogisk erfarenhet och utbildning: 1996-2000 timlärare, cirka 50 timmar, vid S:t Lukasstiftelsens utbildningar i psykosocialt arbetssätt och psykoterapi. 2001-07 universitetslektor vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Kursledare och föreläsare, det senare 220 timmar. Från 2000 grupphandledare i kursen i samtalskonst på läkarprogrammets 5: termin, Göteborgs universitet, hittills ca 420 timmar. 2007-08 kurssamordnare för socialmedicindelen i läkarprogrammets kurs i samhällsmedicin, Göteborgs universitet. Från 2016 kommer jag att delta i ett mentorsprojekt för blivande läkare i slutet av sin grundutbildning. Egen utbildning i universitetspedagogik och handledningsmetodik vid Göteborgs universitet motsvarande de som krävs för docentur.

Framställt undervisningsmaterial: Reichenberg, K. Familjesamtal inom hälso- och sjukvård för barn. Instruktionsvideo/DVD. Produktion Anders Jonasson. Nordiska Hälsovårdshögskolan 2003.

Uppdrag som handledare i så kallade Balintgrupper, reflektionshandledning för blivande eller kliniskt verksamma läkare:
1.1994-98 läkarlinjen Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet, 132 timmar.
2.1993-2005 fem omgångar med yrkesverksamma läkare Sahlgrenska universitetssjukhuset), vardera gruppen 1-4½ år, sammanlagt 342 timmar. Från 2014 av Svenska Läkaresällskapets sektion för medicinsk psykologi auktoriserad Balintgruppledare.

Fullbordade handledningsuppdrag för studenter till graden Master of Public Health vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg:
1.Anne Seierstad, Norge, Forebygging og behandling av spiseforstyrrelser. Examinerad 2004.
2.Pia Bak, Danmark, Mødet mellem eksplicitte og tavse kundskaber i praksisfælleskaber. Examinerad 2005.
3.Elisabeth Tufte, Norge, Norske kvinners ammeproblemer. Examinerad 2005.

Fullbordat handledningsuppdrag för doktorand vid Lunds universitet och Vårdalinstitutet, Göteborgs och Lunds universitet:
Tillsammans med Jonas Frykman biträdande handledare för Kristofer Hansson, etnologiska institutionen, Lunds universitet. Huvudhandledare Susanne Lundin, etnolog. Avhandlingsämne "I ett andetag. En kulturanalys av astma som begränsning och möjlighet”. Godkän disputation 14 december 2007.

Handledningsuppdrag för magisteruppsats i folkhälsovetenskap, Göteborgs universitet.
Sofia Ligander. Möjligheter till god hälsa för barn som växt upp med psykiskt sjuka föräldrar. Examinerad 2008.

Handledningsuppdrag vid FoUU-enheterna primärvården i Göteborg och södra Bohuslän och Fyrbodalområdet:

1. Imri Demisai. Gruppbehandling för kvinnor med psykisk ohälsa som omfattas av den statliga rehabiliteringsgarantin.
2. Sofia Azami. Grupper för unga vuxna med IBS, irritable bowel syndrome.
3. Daniel Farhoudi. Korta solresors effekt på D-vitaminnivån i blod.
4. Saideh Farspour. Utredning av inom primärvården angiven överkänslighet mot penicillin.
5. Sofia Langsrud. Drop-in till vilket pris? En kartläggning av Wästerläkarnas drop-in mottagning, en vårdcentral i primärvården.
6. Felicia Botas. Vitamin D och psykisk hälsa.
7. Mohammed Edan. Omlistning inom vårdvalet Västra Götalandsregionen.
8. Johanna Trusch. Primärvårdens remisser till njurmedicinsk specialklinik.
9. Siamand Landoberg. Patienter som väljer ny vårdcentral.
10. Björn Ericson. Utvecklingen av excisioner för misstänkt malignt melanom vid en vårdcen-tral.
11. Per Sundblom. Hinder för tidig identifiering av somatoformt syndrom inom privärvården.
12. Sarantos Stasinakis. Möjligheter att lindra sexuella biverkningar av antidepressiv medicinering.
13. Fatemeh Rostamian. D-vitaminhalt i blodet och akuta exacerbationer av kronisk obstruktiv lungsjukdom.
14. Therese Gåskjenn. Behandling i primärvård av vuxna med akut mediaotit.
15. Saman Ali. D-vitaminhalt i blodet och depressionsgrad.
16. Philippe Bergstrand. Faktorer av betydelse för bestående viktstabilitet efter planerad viktnedgång.
17. Torbjörn Collinder. Från novis till expert. Vad utgör den erfarne allmänläkarens yrkeskunskap?
18. Anna Chouliara. Kan ett test för stereoseende ersätta syntavlan på BVC?
19. Anna Fagerlund. Bör riktlinjerna för D-vitaminprofylax till barn ändras?
20. Farah Al-Naqeeb. Spädbarn under tre månader sover säkrast i egen säng.
21. Helena Gotte. Bör vi beräkna BMI på små barn på BVC?
22. Nina Holmgren. Ledsna gamla ska bara ha tabletter-eller?
23. Panagiotis Gkouzias. Förebygger probiotika förtidsbörd?

24. Bedrija Hasanagic. Finns det evidens för farliga biverkningar av zolpidem?

25. Cristina Crava. Evidensbaserad behandling med stämningsstabiliserande hos borderline patienter.

26. Sameer Qwaider. Är vitamin D ett alternativ vid behandling av kronisk urtikaria?

27. Shakhawan Salih. Vitamin D och postpartum depression.

28. Tatjana Rydén. Finns det vetenskapligt stöd för att tillståndet som betecknas PANS/PANDAS existerar?

29. Sara Hindström. Febernedsättande eller smärtstillande läkemedel vid vaccination av barn – kan det påverka effekten av vaccinationen?

20. Helena Kolberg. Hur har införandet av barnvaccination mot pneumokocker påverkat incidens i invasiv pneumokocksjukdom?

21. Dafer Aldabbas. Graviditetsutfall hos eutyroida gravida kvinnor med autoimmun tyreoideasjukdom.

22. Jenny Gustafsson. Peroperativ risk vid icke hjärtkirurgi hos patienter med hypertrofisk kardiomyopati.

23. Maja Benéus. Kan mjölkproteinallergi orsaka förstoppning hos barn?

24. Patrik Karlsson. Hur ska patienter med läkemedelsorsakad hyperkalemi hanteras i primärvården?

Akademiska granskningsuppdrag:
1.I bedömningsgruppen på Berith Wennströms mittseminarium vid Vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin GU, Children's experiences of postoperative symptoms and distress in the perspective of perioperative procedures. 23 maj 2007.
2.Interngranskare, motsvarande huvudopponent vid predisputation, på Arild Graneruds slutseminarium i doktorandutbildning vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg. Social integration for people with mental health problems. 19 juni 2007.
3.Interngranskare på Eva Claussons slutseminarium i doktorandutbildning vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Sjuksköterskans roll i skolhälsovården. 4 september 2007.
4.Ledamot av betygsnämnd vid Carina Sparud Lundins disputation med avhandling om ungdomar och unga vuxna med diabetes, Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet, 16 maj 2008.
5.30 granskningsuppdrag för internationella tidskrifter med referee-system.

Aktuell anställning: Handledare Primärvårdens FoUU-enhet Göteborg och södra Bohuslän, Göteborg. Lärare/handledar i kurs i Vetenskapligt förhållningssätt för ST-läkare i allmänmedicin och sjukhusspecialiteter, Vänersborg. Ideellt arbete som läkare för gömda flyktingar och papperslösa invandrare vid Rosengrenska mottagningen, Göteborg. Lärare/handledare i läkarprogrammet Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet, samtalsmetodik. Deltar i försöksverksamhet med frivilliga reflektionsgrupper för läkarstudenter, termin 5, 6, 7 och 8, Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet.

Vetenskapliga artiklar, se särskild del av CV.

Aktuella presentationer vid kongresser och konferenser:
1.Reichenberg, K. Inbjudits till 14:e internationella Balintkonferensen i Belgrad, Serbien, 19-21 maj 2017, att presentera frivillikliniker för gömda och papperslösa i Göteborg.
2.Reichenberg, K. Inskickat bidrag till World Psychiatric Associations kongress i Berlin 8-12 oktober 2017, Reactions by Swedish physicians serving undocu-mented migrants and hidden asylum seekers.

Kongresspresentationer:
Medverkat med postrar eller muntliga presentationer vid 21 internationella och 9 nationella kongresser.

Aktuellt förtroendeuppdrag:
Styrelsemedlem i Svensk förening för filosofi och psykiatri.
Sammankallande i valberedningen för Svensk förening för medicinsk psykologi.

Pågående forskningsprojekt:
Reaktioner hos läkare som behandlar gömda och papperslösa vid någon av de 7 frivilligklinikerna i Sverige
Beskriva och analysera hur läkare reagerar i kontakten med patienter, i samverkan med andra medarbetare, i förbindelse med läkare i den vanliga sjukvården, i samröre med rättsväsende och på uppgiften att göra bedömningar och skriva intyg till myndigheter. Tonvikten i studien ligger på läkarspecifika uppgifter som diagnostik, medicinsk behandling, remissförfarande och intyg. Finansiering genom Svenska Läkarförbundet, Magnus Bergvalls stiftelse och Adlerbertska stiftelserna.
Politisk psykiatri i Argentina
Beskriva psykiatrisk verksamhet som motstånd mot militärstyret i Argentina 1976-83.

Information is reliable | updated 2018-07-26 by Researchweb Support 7 |

User account for Kjell Reichenberg, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/html/vgr/user/2330?backref=project/249041/tutor_2330