Klinik ALF- och LFoU-medel ansökningar 2008 - Sorterade på diarienummer

Klinik ALF-medel ansökningar 2008 - Diarienummerordning

Antal inkommna ALF-ansökningar är 334 st
- Antal inkommna LFoU-ansökningar är 44 st
DiarienrTitelProjektledare
LIO-10372Melatonin i serum i relation till genotyp för CYP 1A2 och CYP1B1 vid spelmaniConny Nordin
LIO-10384Förekomsten av tinnitusbesvär hos patienter med sensourineurala hörselnedsättningarTorbjörn Ledin
LIO-10393Identifiering av faktorer på gen- och proteinnivå som påverkar behandlingskänsligheten av tumörer i huvud- och halsregionenLena Norberg-Spaak
LIO-10394Hur påverkar cisplatin strålningskänsligheten hos skivepitelcancerceller från huvud- halsområdet?Lena Norberg-Spaak
LIO-10401Trombocytreaktivitet, inflammation och återinsjuknande i förmaksflimmerPetter Järemo
LIO-10403Det lysosomala järnets roll vid inflammatorisk lungsjukdom och lungcancerutveckling.Lennart Persson
LIO-10406Identifiering av faktorer som påverkar tillväxt och spridning av skivepitelcancer i huvud- och halsregionen.Lena Norberg-Spaak
LIO-10408Utvärdering av effekten av kortikosteroidbehandling vid Plötslig Sensorineural HörselnedsättningElisabeth Hultcrantz
LIO-10409Heat shock proteiners betydelse i UV-inducerad apoptos i humana melanocyter och deras roll i tumörprogression - från melanocyt till nevi och melanom.Inger Rosdahl
LIO-10411Kartläggning av signalvägar och funktion för p53 vid UV-inducerad apoptos i humana melanocyter och p53:s roll i progression av melanocytära tumörer.Inger Rosdahl
LIO-10413Biomarkörer och LDL/HDL proteom i saliv och serum från rökare: association till utveckling av atheroskleros och KOL?Birgitta Schmekel
LIO-10414Apoptos via PI3K/AKT signalering i melanocyter och melanom.Polymorfier i p53, HDM2, iASPP och FGFR4 som riskfaktor och prognostisk faktor vid melanom.Inger Rosdahl
LIO-10422Trombyl till patienter vilka genomgår icke-kardiell kirurgiChristina Eintrei
LIO-10425Anestesimedels verkningsmekanismerChristina Eintrei
LIO-10429Studier av fotopetysmografins andningssynkrona komponent - fysiologisk bakgrund, användbarhet för andningsövervakning och bedömning av volymstatusLena Nilsson
LIO-10433Har patienter med atopiskt eksem mindre risk at utveckla melanom än friska individer?Ingrid Synnerstad
LIO-10434Mikrodialys vid leverresektion/leverischemiPer Gullstrand
LIO-10435Hornhinnans läkningPer Fagerholm
LIO-10436Att tåla eller inte tåla - från eksem och födoämnesallergi till hösnuva och astma.Karin Fälth-Magnusson
LIO-10438Barns minnesbild av besök på barnmottagningKarin Fälth-Magnusson
LIO-10439Celiaki i barnaåren - studier av uppkomst, förekomst, utredning, behandling och betydelse.Karin Fälth-Magnusson
LIO-10444Psykisk ohälsa i Östergötland
Sjukdomsprevalens, vårdkonsumtion och comorbiditet
Lars Borgquist
LIO-10445Hälsotillstånd, läkemedel och livskvalité hos äldre i särskilt boende (SÄBO)Lars Borgquist
LIO-10457All Babies In Southeast Sweden (ABIS) - ABIS-II. A prospective cohort study of the aetiology of obesity, diabetes and other diseases.Johnny Ludvigsson
LIO-10459Lokal syntes av könshormoner vid bröstcancer med särskild inriktning på 17HSD-enzymerCecilia Gunnarsson
LIO-10460CArdiovaskulära Riskfaktorer hos DIabetiker – en Prospektiv studie i Primärvården (CARDIPP)Carl Johan Östgren
LIO-10462Kan realtids PCR och microarray bidra i diagnostiken av ErbB2 i bröstcancer:en jämförelse mellan PCR,IHC,SNP microarray ochFISH.Prognostisk betydelse?Cecilia Gunnarsson
LIO-10464Bestämning av dosprofiler över smala strålfältSara Olsson
LIO-10467Sömnrelaterade problem vid peritonealdialys i hemmetAnders Fernström
LIO-10469Local Gentamicin and Xtra wires (LOGIX)Lars-Göran Dahlin
LIO-10471Könshormoners och andra behandlingars effekter på temperaturreglering,vegetativa symptom och välbefinnande hos kvinnor och män med ökande ålderMats Hammar
LIO-10473Kombinationsbehandling med laserterapi, hyperbar syrgas och stamceller i samband med akut och kronisk ischemiHenrik Ahn
LIO-10476Prognostiska och Prediktiva Faktorer vid Behandling av Kolorektal CancerHans Starkhammar
LIO-10477Recidiverande corneal erosion - orsak och behandlingPer Fagerholm
LIO-10479Mekanismer bakom insulinresistens och dess kliniska konsekvenserFredrik Nyström
LIO-10480Elderly in Linköping Screening Assessment - ELSA 85Jan Marcusson
LIO-10481Reduktion av NK celler och CD8+CD56+ T celler vid koronarsjukdom – protektivt eller destruktivt?Lena Jonasson
LIO-10483Studier av cytokinmönster samt undergrupper av antineutrofil cytoplasmaantikropp
(ANCA) vid ANCA-associerad systemisk vaskulit med njurengagement.
Gabriel Almroth
LIO-10486Ohälsa och vårdbehov hos vuxna med celiaki som levt glutenfritt i 15 årClaes Hallert
LIO-10488Matrix metalloproteinaser vid koronarsjukdom – effekter av akut stress.Lena Jonasson
LIO-10491TARGETING 5´-NUCLEOTIDASES AS A NOVEL STRATEGY TO OPTIMIZE CANCER THERAPY
(5´-nukleotidas; ett nytt målprotein för cancerterapi)
Kourosh Lotfi
LIO-10492Stress hos barn och ungdomar - effekter av stressorer och stressreducerande interventioner. BUP.Per A Gustafsson
LIO-10494Bakteriell aktivering av endotel och epitel - induktion av inflammation och apoptosErik Kihlström
LIO-10495NOD2/CARD15 polymorphisms in allogenic stem cell transplantationKourosh Lotfi
LIO-10496Studier av de tilväxthämmande effekterna av epidermal growth factor(EGF)-receptor tyrosinkinashämmare i malignt melanomThomas Walz
LIO-10499Kan partnerspårning vid klamydia effektiviseras med hemprovtagning av partners?Lars Falk
LIO-10500Platelets and the inflammatory response in Alzheimer’s diseasePetter Järemo
LIO-10502Kan partnerspårning vid klamydiainfektion effektiviseras med hemprovtagning av partners?Lars Falk
LIO-10506Trombocyter och inflammation vid akut stroke och vid återinsjuknande i stroke.Petter Järemo
LIO-10508Farmakokinetiska och kliniska aspekter på behandling med olanzapin vid schizofreniConny Nordin
LIO-10510Trötthet hos personer med KOL.Per Jakobsson
LIO-10511Trombocyternas betydelse vid kontrastutlöst nefropati hos patienter med nedsatt njurfunktionSven-Göran Fransson
LIO-10512Alkohol som riskfaktor för olycksfallskador IIPreben Bendtsen
LIO-10513Familjesamtal med flyktingfamiljer och psykologisk diagnostik av flyktingbarnPer A Gustafsson
LIO-10514Neuropeptider och premenstruellt syndromConny Nordin
LIO-10515En T-hjälpar-1 associerad sjukdom + en T-hjälpar-2 associerad sjukdom = Två immunologiska sjukdomar och balans i immunsystemet?Lennart Nilsson
LIO-10517Iosimenol - a new contrast medium. A double blinded multicenter randomised studySven-Göran Fransson
LIO-10518Järnkvantifiering vid talassemiSven-Göran Fransson
LIO-10519Virusinfektioner i samband med insjuknade i diabetes hos skolbarn. Indirekta tecken på infektion relaterat till diabetesassocierade antikropparUlf Samuelsson
LIO-10524Epidemiologiska studier rörande tids-och rumssamband för diabetesinsjuknande samt celiakiinsjuknande hos barnUlf Samuelsson
LIO-10526Kvarvarande betacellfunktion vid diabetes.Johnny Ludvigsson
LIO-10529Inflammation och hjärtklaffelMats Broqvist
LIO-10531Endo- och Exogena hormoners påverkan på Kvinnans ImmunsystemGöran Berg
LIO-10532Killing/survival of intracellular Staphylococcus aureus in non-phagocytic cellsLena Serrander
LIO-10534Inflammation och hjärtklaffelMats Broqvist
LIO-10535NIRS monitorering av syretransport i hjärtmuskelvävnad vid ischemi-experimentell studieZoltán Szabó
LIO-10536Hjärtmuskelfunktionsmått med vävnadsDoppler - utveckling, utvärdering och tillämpning med focus på ischemi, hjärtsvikt och hjälphjärtan.Birgitta Janerot Sjöberg
LIO-10537Polyviktimisering av barn och ungdomar. Vålds- och brottsutsatthet, traumatisering och hälsa.Carl Göran Svedin
LIO-10538Parkinsons sjukdom och effekten av beröringsmassage (fortsättningsansökan)Per-Arne Fall
LIO-10539Utvärdering av oscillometrisk teknik för ankelblodtrycksmätning vid perifer kärlsjukdomBjörn Jönsson
LIO-10540Mortalitet vid ruptur av aortaaneurysm – effekter av organisation, transportavstånd, ålder och kön.Fredrik Lundgren
LIO-10543COX-2hämmare och kemoterapi vid avancerad icke småcellig lungcancer. En prospektiv randomiserad studie (CYCLUS-studien).Sverre Sörenson
LIO-10545Funktionell magnetundersökning (f-MRT) av hjärnan hos patienter med "Irritable Bowel Syndrome" (IBS)Göran Bodemar
LIO-10550Heterogenicitet för Calicivirus (vinter-kräk-sjukan)Britt Åkerlind
LIO-10551Mottaglighet för Tick-Borne Encefalitvirus och dess diagnostik.Britt Åkerlind
LIO-10556Genusorienterad operationsmanual för behadling av kvinnor med bråck i ljumskenAnders Kald
LIO-10557Organsvikt inom intensivvården - genes och konsekvenserFolke Sjöberg
LIO-10560Bakteriell vaginos - diagnostik och betydelse av laktobaciller som normalfloraUrban Forsum
LIO-10563Komplikationer till diabetes hos barnJohnny Ludvigsson
LIO-10564Kvaliteten och aktiviteten av hepatocyte growth factor hos patienter med kronisk njursviktFariba Nayeri
LIO-10565Strategi för en reducerad exponeringen av inomhusallergener, luftföroreningar, och dess betydelse för allergi/astma symptom.Abul Kashem Munir
LIO-10568HbA1c och insulindos/kg och dygn kopplat till sjukdomsduration, BMI, pubertetsutveckling mm. Skillnad mellan klinikerUlf Samuelsson
LIO-10570Utveckling av tekniker för noninvasiva studier av mikrovaskulär flödesregleringFolke Sjöberg
LIO-10574Klinisk farmakologisk detaljanalys av olika psykiatriska läkemedelFinn Bengtsson
LIO-10576TarmpermeabilitetMagnus Ström
LIO-10577Bättre behandling med warfarin- organisation, analyser och genetikTomas Lindahl
LIO-10578Blodproppssjukdom- diagnostik och riskfaktorerTomas Lindahl
LIO-10579Samspelet mellan blodplättarna och koagulationen - en tvåvägskommunikationTomas Lindahl
LIO-10580Glykosyleringsgrad av IgA hos patienter med IgA nefropatiAnders Fernström
LIO-10581Klåda hos dialyspatienterAnders Fernström
LIO-10583Kan tillskott av n-3 fetter till mamman under graviditet och amning minska förekomsten av allegi hos barnet?Karel Duchén
LIO-10584Effekt av intervention med selen och Coenzym Q10 hos äldre på dödlighet och sjuklighet i hjärtkärlsjukdomar med särskild tonvikt på hjärtsviktUrban Alehagen
LIO-10585Gynekologisk kirurgi - i förändring för förbättringPreben Kjölhede
LIO-10586Struktur och funktion av EGF (epidermal growth factor) familjens receptorer i humana leukemi cellerThomas Walz
LIO-10589Kvinnliga könshormoner och CNS-effekter (Menstruell migrän och Multipel Skleros)Jan Brynhildsen
LIO-10590Moderna bildgivande metoder för kardiovaskulära flöden, ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsviktJan Engvall
LIO-10591Tidiga tecken på kärlnybildning - användbara för att utvärdera antiangiogenes?Per Fagerholm
LIO-10593Utveckling av gynekologisk cancerkirurgi. Nya metoder och beprövade sanningar.Preben Kjölhede
LIO-10594Högerkammarfunktionsbedömning med magnetresonans och ekokardiografi, och tillämpning hos patienter med arrytmogen högerkammarkardiomyopati.Eva Nylander
LIO-10595NO-produktion hos nyfödda barn – relation till underburenhet, neonatal sjuklighet, postnatal ålder samt nivåer av olika substrat och methemoglobin.Nina Nelson
LIO-10596ALF 2007 Akut pankreatit, mikrodialys och kväveoxid studierPer Sandström
LIO-10606Människans fysiologiska och patofysiologiska svar på brännskadetraumaFolke Sjöberg
LIO-10608Kärlväggens mekaniska egenskaper - betydelse för hjärtfunktionenToste Länne
LIO-10609Trombocytlysat och dess inverkan på tillväxtstimulering/differentiering av mesenkymala celler.Ola Wahlström
LIO-10611Immunologisk obalans kan leda till graviditetskomplikationer, såsom upprepade missfall och preeklampsi.Leif Matthiesen
LIO-10612Helicobacter pylori infektion och kronisk gastrit med konskvenser. Epidemiologiska, patofysiologiska och genetiska studierKurt Borch
LIO-10613Betydelsen av neuropeptiden galanin hos patienter med hjärnischemi: studier med mikrodialys och immunokemiska mätningarAnnette Theodorsson
LIO-10616Natriuretiska peptider – grundläggande kunskap för tolkningen av patienters plasmakoncentration saknas.Urban Alehagen
LIO-10617Optimering av bildkvalitet inom SPECTAgnetha Gustafsson
LIO-10620Primär sensibilisering och allergiutveckling i relation till miljöfaktorer, särskilt den mikrobiella tarmfloranKarel Duchén
LIO-10622Effekter av tillförsel av probiotika vid experimentell pankreatitPer Sandström
LIO-10623Faktorer som ökar risken för barnastmaEduardo Roel
LIO-10625Effekter av trauma, ischemi och sepsis på blodflödesreglering, metabolism och vattenomsättning i vävnadFolke Sjöberg
LIO-10627Ger tandimplantat med bisfosfonat bättre läkning?Agneta Marcusson
LIO-10628Randomiserad multicenterstudie avseende täckt vs. icke-täckt självexspanderande metallstent vid palliativ behandling av malign gallvägsobstruktion.Eric Kullman
LIO-10629Quality of life after mandibular third molar surgeryAgneta Marcusson
LIO-10630Klinisk utvärdering av lagringstidens inverkan vid transfusion av trombocyter till patienter med maligna blodsjukdomar och uttalad trombocytbrist.Gösta Berlin
LIO-10633Jämförelse av akupunktur, akupunktmassage och näsdroppar vad gäller luftflöde och näsans blodflöde hos friska försökspersonerElisabeth Hultcrantz
LIO-10636Lysosomens innehåll av järn och dess betydelse vid inflammatorisk lungsjukdom och cancerutvecklingLennart Persson
LIO-10638Ägg och spermie donation - långtidsuppföljning.Barbara Jablonowska
LIO-10639Oralmotorisk dysfunktion hos barn. Långtidseffekt av tonsillotomi respektive tonsillektomiElisabeth Hultcrantz
LIO-10641Utvärdering av en s.k. tredje generationens hjärtpumpBengt Peterzén
LIO-10643Fenotypisk karakterisering av coloncancer och dess metastaser med avseende på makrofagantigen.Joar Svanvik
LIO-10644Mikrovågsablation vid kroniskt förmaksflimmer hos patienter med mitralisklaffel. (MAMA-studien)Håkan Walfridsson
LIO-10645Mikrovågsablation vid kroniskt förmaksflimmer hos patienter med mitralisklaffel. (MAMA-studien)Håkan Walfridsson
LIO-10646Medicinsk behandling eller kateterablation vid paroxysmal förmaksflimmer (MANTRA-PAF)Håkan Walfridsson
LIO-10647Kateterablation av "long-standing persistent atrial fibrillation".Håkan Walfridsson
LIO-10649Aortainsufficiens. Vänsterkammarfunktionens betydelse för operationsresultatet och utveckling av analys av läckagemekanismer för val av åtgärd.Eva Nylander
LIO-10650Normaltryckshydrocephalus - aspekter på patofysiologi, klinik och behandling.Göran Leijon
LIO-10651Effekter av könshormoner på reglering av angiogenes i malign och normal bröstvävnadCharlotta Dabrosin
LIO-10652Fästingspridda sjukdomar - dektektion, kvantifiering och typning för epidemiologiska studier av infektiösa agens med molekylärbiologisk metodikpia forsberg
LIO-10654Stärkelselösningar: koagulationspåverkan samt deras användbarhet vid bestämning av blodvolym.Joachim Zdolsek
LIO-10655Undersökning av urea-clearance som metod för att påvisa ischemi i human hud/muskel.Johan Thorfinn
LIO-10656Vilket personlighetstest bör man använda vid misstanke på emotionellt instabil personligehetstörning, TCI eller MMPI-2?Andréas Rousseau
LIO-10657Prognostiska faktorer för recidiv och progress av T1 tumörer i urinblåsan med fokus på betydelsen av cellcykelreglerande proteiner.Martin Hallbeck
LIO-10660Miktionslista vid utredning av LUTSBill Petersson
LIO-10662SPCG 4Anders Spångberg
LIO-10663Förbättrad bröstcancerbehandling utifrån tumörens biologiBo Nordenskjöld
LIO-10664A new L1CAM mutation detected in a family with X-linked hydrocephalus and renal carcinoma-
Is mutated L1CAM involved in neoplastic transformation?
Cecilia Gunnarsson
LIO-10665Regeneration av hud och subkutan vävnad för rekonstruktiv plastikkirurgiFredrik Huss
LIO-10666Mikrodialys i hjärnan med kvarliggande kateter vid intravenös L-dopabehandling resp. elektrostimulering vid Parkinsons sjukdomNil Dizdar Segrell
LIO-10668Emotionellt instabil personlighetsstörning – kognitiv och emotionell utveckling efter behandling med dialektisk beteendeterapi (DBT).Andréas Rousseau
LIO-10669Simulatorträning
– kan kognitiva förmågor och personlighet predicera utfall?
Andréas Rousseau
LIO-10671Isolering och smittskyddsförebyggande åtgärder i infektionssjukvården: Konsekvenser för patienter, anhöriga och personal ur ett omvårdnadsperspektiv.Per Follin
LIO-10672Flödesmätning och tidsmiktion vid LUTS-utredningBill Petersson
LIO-10673Påskyndande av läkningen efter hälsenebristningPer Aspenberg
LIO-10674Cox-hämmares betydelse för knäproteser förankringPer Aspenberg
LIO-10675Antipsykotika och plötslig kardiovaskulär död - farmakoepidemiologiska studierStaffan Hägg
LIO-10676Molekylärbiologiska studier för att upptäcka och kartlägga resistenta Gramnegativa bakterierbarbro isaksson
LIO-10678Kirurgi och immunosuppression vid Crohns sjukdomPeter Andersson
LIO-10679Kirurgi och immunosuppression vid Crohns sjukdomPeter Andersson
LIO-10681Utredning och behandling av komplicerad analfistelsjukdomOlof Hallböök
LIO-10682Aortainsufficiens. Vänsterkammarfunktionens betydelse för operationsresultatet och utveckling av analys av läckagemekanismer för val av åtgärd.Eva Nylander
LIO-10683Kardiovaskulära riskfaktorer och livskvalitet vid typ 2 diabetes och vid ökat kaloriintagTorbjörn Lindström
LIO-10684Kortikal svarslatens, P1, som mått på mognad i centrala auditiva banor hos barn med cochleärt implantat.Leif Hergils
LIO-10685Patogenicitetsmekanismer vid ledprotesinfektioner med focus på agr-gengruppering och hld-genförekomst hos koagulasnegativa stafylokocker.Åsa Nilsdotter-Augustinsson
LIO-10686Ileorektal anastomos vs bäckenreservoar vid ulcerös kolit - funktion, livskvalitet och sexualitet samt förekomst av cellförändringarPeter Andersson
LIO-10687Tidstudie av ljumskbråcksoperationen: moment för momentAnders Kald
LIO-10689Cellulära mekanismer vid Alzheimers sjukdomMartin Hallbeck
LIO-10690Fekal inkontinensOlof Hallböök
LIO-10691Mikrodialys vid kroniska smärtillstånd – fortsatta laboratoriestudierBjörn Gerdle
LIO-10692Implementering av datorbaserad livsstilsrådgivning inom primärvården - en studie över personalens upplevelser.Preben Bendtsen
LIO-10693Signaltransduktion och olika mekanismer vid apoptosinduktionGustaf Söderlund
LIO-10694Tillämpad avslappning mot klimakteriebesvär och effekter på salivkortisolutsöndringElizabeth Nedstrand
LIO-10696Kirurgisk brännskadevård vid BRIVA, USFredrik Huss
LIO-10697Är kombinerat vaginalt prov och urinprov tillräckligt bra för klamydiascreening hos kvinnor?Lars Falk
LIO-10699Fibertillskott för att förebygga återfall i aktiv ulcerös kolit - en randomiserad dubbelblind placebo kontrollerad studieClaes Hallert
LIO-10702Är vaginalt prov samlat i urinprov för klamydia känsligare än proverna var för sig eller cervixprov?Lars Falk
LIO-10703Utveckling av metoder för tillämpning i arbets- och miljömedicinChrister Tagesson
LIO-10705Klinisk betydelse av mdr-1 genotyp vid behandling med cytostatikaStaffan Hägg
LIO-10706Follow-up studier av mitralisopererade patienterHenrik Ahn
LIO-10709CorCap som kirurgisk behandling vid terapiresistent hjärtsviktHenrik Ahn
LIO-10710Fortsatt utvärdering av prospektiv kohortstudie där axillkirurgi utelämnats vid bröstcancer med definierad lågriskprofilLars-Gunnar Arnesson
LIO-10712Sömn, sexualitet och livskvalitet vid LUTS och BPHAnders Spångberg
LIO-10714Perifer neuropati och kognitiv funktion Riskfaktorer hos Typ 1 diabetiker – en prospektiv studie av komplikationerJeanette Wahlberg Hughes
LIO-10715Samband mellan lysosomalt redoxaktivt järn, oxidativ stress och DNA-skador av bland annat joniserande strålningBertil Gustafsson
LIO-10716UrodynamikstudienAnders Spångberg
LIO-10717Sentinel node diagnostik vid bröstcancerkirurgiLars-Gunnar Arnesson
LIO-10718Virtual AutopsyAnders Persson
LIO-10719Plaque tissue characterization in the vulnerable patient.Anders Persson
LIO-10720Preventivmedel, graviditet och tonåringarJan Brynhildsen
LIO-10721Utvärdering av 3 olika radiologiska utredningsmetoders värde vid tumör i caput pankreatisPer Sandström
LIO-10722Lokalrecidiv av urinblåsecancer. Effekt av urincytologi, resektion av randzon, tumörsuppressorproteiner och resektion med sterilt vatten.Staffan Jahnson
LIO-10723Lokalrecidiv av urinblåsecancer. Effekt av urincytologi, resektion av randzon, tumörsuppressorproteiner och resektion med sterilt vatten.Staffan Jahnson
LIO-10724Estimering av vävnadsgenomblödning med ultraljudskontrast, bildfusion samt pilotstudie av en ny bildgivande metod av hjärta baserad på impedans.Birgitta Janerot Sjöberg
LIO-10725Cystektomi vid lokalt avancerad blåscancer med sentinel node teknik och perioperativ cytostatika behandling.Staffan Jahnson
LIO-10726Vårprogram för blåscancer i Sydöstra sjukvårdsregionen. Studier av könsskillnader samt av recidiv och progress vid ytlig tumör.Staffan Jahnson
LIO-10728Påverkar valet av anestesimetod vid hysterectomi postoperativa komplikationer, vårdtid, livskvalitet, sjukskrivningstid och hälsoekonomi?Lena Nilsson
LIO-10731Optimering av estrogenadministration till ooforektomerade råttorAnnette Theodorsson
LIO-10732Epidemiologisk studie av gallstenssjukdomen, dess symtomatologi, riskfaktorer och komplikationerKurt Borch
LIO-10733Diastolisk hjärtsvikt hos äldre i primärvården - Prevalens? Kan förmakspeptider och/eller cytokiner användas för att välja ut riskpatienter?Ulf dahlström
LIO-10734Läs-och skrivförmågan och salivcortisolsvar under första skolåret hos tidigare lågviktiga nyfödda i relation till perinatala faktorer.Ingemar Leijon
LIO-10736FETMA UNDER GRAVIDITET EN STOR RISK !
Prevention av fetmarelaterade graviditets- och förlossningsproblem – en prospektiv interventionsstudie
Annika Jeppsson
LIO-10739Kvalitetsregister vid benign prostatahyperplasiChrister Ahlstrand
LIO-10740Barn är viktiga. Del 2: interventionsutvärderingToomas Timpka
LIO-10741Kan acromioplastik förhindra fortsatt rotatorkuffdegeneration?lars adolfsson
LIO-10742Informationsstudie, patientinformation vid behandlingsbeslutChrister Ahlstrand
LIO-10744TURP utan rutinmässig profylaxChrister Ahlstrand
LIO-10745Barn är viktiga. Del 1: huvudstudieToomas Timpka
LIO-10746Patterns of ulno-carpal ligament lesions following displaced distal radius fractureslars adolfsson
LIO-10747NOBABs kriterier, stress och etiska aspekter av isoleringsvård.Nina Nelson
LIO-10749Kroppssammansättning och tillväxt hos för tidigt födda barn i relation till två olika uppfödningsregimer.Elisabeth Olhager
LIO-10750Hepatit B vaccination - mekanismer för skilda vaccinationssvar och strategier för att minimera antalet non-respondersAril Frydén
LIO-10752Instability of the distal radio-ulnar joint (DRUJ) following distal radius fracture.lars adolfsson
LIO-10753Metabol protektion av hjärtat med glutamat vid operation för instabil kranskärlssjukdom (GLUTAMICS-trial)Rolf Svedjeholm
LIO-10754Radial head prosthesis versus osteosythesis in Mason type IV fractures of the radial head.lars adolfsson
LIO-10756Internal fixation versus conservative treatment in displaced, osteoporotic, two-fragment fractures of the distal radius.lars adolfsson
LIO-10757Nya metoder för diagnostik av invasiv svampinfektion och för identifiering av fenotypiskt ”svårtypade” kliniska svampisolat.Anders G Johansson
LIO-10758Kryptogen och M-komponent associerad polyneuropati - patogenetiska mekanismer, livskvalite´, och möjliga behandlingarMagnus Vrethem
LIO-10760Graviditetsrelaterade fysiska och psykiska avvikelserAnn Josefsson
LIO-10761Utvärdering av biokemiska markörer för prediktion av korttids och långtidsprognos efter kranskärlskirurgiRolf Svedjeholm
LIO-10762Klinisk bedömning i praktiken -
Allmänläkares karakteristik av problemet, beslutsfattande och patientupplevd nytta av konsultationen
Lars Borgquist
LIO-10763Kvalitetsvariabler vid stor urologisk kirurgiBill Petersson
LIO-10764Kvantifiering av fosformetaboliter i muskel med hjälp av MR spektroskopiAnn Bengtsson
LIO-10766Betydelsen av preoperativa och postoperativa markörer för korttids och långtidsprognos efter aortaklaffkirurgi.Farkas Vánky
LIO-10767Studier av p53-signaleringsvägen hos patienter med kronisk lymfatisk leukemiMats Linderholm
LIO-10768Män och kvinnors attityder, motiv och kunskap om abort i Jönköping och Östergötlandslän.Adam Sydsjö
LIO-10769Finns det synergieffekter mellan levnadsvanor och psykosociala faktorer på nivå av biologiska markörer och skiljer psykobiologiska samband mellan kön?Margareta Kristenson
LIO-10770STUDENTER OCH GYN-PATIENTER LÄR SIG GYNEKOLOGISK UNDERSÖKNINGBarbro Wijma
LIO-10771Snarkning, sömnstörning, blodtryck och pre-eklampsi hos gravida kvinnorEva Svanborg
LIO-10773Refraktär celiakiMagnus Ström
LIO-10774Konjugerade oligoelektrolyter för sekvensspecifik DNA detektionJon Jonasson
LIO-10776Studier av estogen- responsiva neuropeptider i hjärnanElvar Theodorsson
LIO-10777Oligonukleotid mikroarray-teknik för högupplösande detektion av kromosomala avvikelserJon Jonasson
LIO-10778Plate fixation in 3- and 4-part proximal humerus fractureslars adolfsson
LIO-10779Metoder för skattning av sömn och vakenhetEva Svanborg
LIO-10780Farmakogenetiska studier av cytostatika - för individualiserad kemoterapiCurt Peterson
LIO-10781Akut kranskärlssjukdom - ur ett könsperspektivEva Swahn
LIO-10782Bröstcancer och strålningskänslighetMarie Stenmark Askmalm
LIO-10783Totalprotes eller bipolarprotes vid cervical höftfrakturIngemar Ivarsson
LIO-10784Totalprotes eller bipolarprotes vid cervical höftfrakturIngemar Ivarsson
LIO-10785Emergence of antibiotic resistant pathogens after surgical intervention and antibiotic treatment among patients with intraabdominal infectionsHåkan Hanberger
LIO-10786STEMI ur ett PCI-perspektivEva Swahn
LIO-10787Tarmens roll som barriär i utvecklingen av kronisk inflammatorisk tarmsjukdomJohan Dabrosin Söderholm
LIO-10788Blodtryck i hemmiljö, inflammation och trombocytparametrar hos äldre patienter, som vårdats på sjukhus för strokePetter Järemo
LIO-10789Ursprung av DNA i allograft tumörer hos lever- och njurtransplanterade patienterJoar Svanvik
LIO-10790Långtidsuppföljning av patienter med prolaktinom.Bertil Ekman
LIO-10792Östgöta SimTUR-PHans Hjertberg
LIO-10794Studier av hjärnaktivitets- och receptor-förändringar vid infusionsbehandling av ParkinsonpatienterNil Dizdar Segrell
LIO-10796Effekt av plastikkirurgisk trycksårsoperation på sittryck, recidiv-frekvens, förändring av trycksårsförebyggande åtgärder och livskvalitetJohan Thorfinn
LIO-10797Systemiska och dermala reaktioner på xenobiotika och uremiska toxinerPer Hultman
LIO-10798Intravenös L-Dopabehandling och dess effekt på dopaminreceptorn påvisad med spectografiNil Dizdar Segrell
LIO-10799Miljö- och yrkesbetingad sjuklighet i epidemiologisk belysningUlf Flodin
LIO-10800Diskprotes - en ny metod för behandling av kronisk ländryggssmärtaHans Tropp
LIO-10801MikroRNA signaturer i colon- och bröstcancerceller samt i makrofagerJoar Svanvik
LIO-10803Molekylära och immunologiska mekanismer vid inflammatoriska myopatierMagnus Vrethem
LIO-10804Hur påverkar moderns immunsvar under graviditeten barnets immunitet och utveckling av allergisk sjukdom från födelsen till 6 års ålder?Lennart Nilsson
LIO-10805Neuroborrelios hos barn och ungdom - kliniska, immunologiska och diagnostiska aspekterStefan Croner
LIO-10807Gastrointestinal microcirculation vid högt tryck i bukenTore Vikström
LIO-10808ETICS-exploring the iceberg of celiacs in SwedenLotta Högberg
LIO-10809Betydelsen av olika molekylära varianter av prolaktin vid utredning av hyperprolaktinemi.Eva Landberg
LIO-10810Stamcellspotential i celler från human dermisGunnar Kratz
LIO-10813Noninvasiv diagnostik av carotisstenosHelene Zachrisson
LIO-10816MR-spektroskopi – införande och utvärdering av en ny icke-invasiv metod vid diagnostik av kroniska leversjukdomarStergios Kechagias
LIO-10817Studier av melaninpigment vid malignt melanomBertil Kågedal
LIO-10819Biokemiska studier av skelett och mineralmetabolismElvar Theodorsson
LIO-10820Porous biodegradable microcarriers, a new concept in tissue engineering-implications for the treatment of chronic wounds.Gunnar Kratz
LIO-10822Skelettdiagnostik med CTÖrjan Smedby
LIO-10823Stress hos den växande individen, relation till stressreducerande interventioner i vård, skola och omsorg.Nina Nelson
LIO-10824Plasticiteten i hjärnbarken kan förklara de goda resultaten efter nervreparation hos barn jämfört med vuxnaThomas Hansson
LIO-10826Molekylärbiologiska studier vid neuroblastom, melanom, Mb Gilbert och hematologiska genetiska rubbningarBertil Kågedal
LIO-10831Rekonstruktion av urethra på patienter med svår hypospadi eller annat udistalt urethra problem såsom strikturJohan Thorfinn
LIO-10833Optimering av prognos och behandling vid infektiös endokarditRolf Maller
LIO-10835Utvärdering av ett tvärprofessionellt handlingsprogram för palpations- och ultraljudsdiagnostik för att minska invaliditet efter förlossningsskador.Eva Uustal
LIO-10837Ny metod för att studera och optimera lungtomosyntes bildgivande systemMichael Sandborg
LIO-10838Taluppfattningsförmåga i störmiljö före och efter öronkirurgiBengt Magnuson
LIO-10839Staplad anopexi för behandling av hemorrojder - tekniska aspekter och långtidsresultatJohan Dabrosin Söderholm
LIO-10840Coronary CT Evaluation of Vulnerable Plaques in Relation to Inflammatory Markers (CorC) – a Pilot Study.Eva Swahn
LIO-10841Behandling av neurogen tarmstörning hos barn med ryggmärgsbråck - en jämförande studie med fokus på oberoendeSven Mattsson
LIO-10843Blodtomhetens betydelse vid knäproteskirurgi avseende protesförankring,
blodförlust och morbiditet.
Ingemar Ivarsson
LIO-10844Behandling med botulinum-toxin hos barn och ungdomar med neurogen blåsstörningSven Mattsson
LIO-10845UNGA KVINNORS OCH MÄNS FÖRESTÄLLNINGAR OM
SAMLAGSSMÄRTA OCH NORMAL/IDEAL SEXUALITET
Barbro Wijma
LIO-10848Direkta och indirekta effekter av insulinbrist på GH-IGF-I axel, kärlvägg och diabeteskomplikationer.Hans Arnqvist
LIO-10850Monitorering av sårläkning med fluorescensavbildningErkki Tarpila
LIO-10852Optimering av immunoterapi-undersökning av intratumoralt skeende och identifiering av parametrar av betydelse för interaktionen tumör -immunsystem.Bertil Gustafsson
LIO-10853The dermis in health and diseaseChris Anderson
LIO-10854Utredning av kardiologiska symptom vid epilepsi samt studier av SUDEP (sudden death in epilepsy): MR hjärta i riskgruppen samt autopsier.Anne-Marie Landtblom
LIO-10855Moderna bildgivande metoder för kardiovaskulära flöden, ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsviktJan Engvall
LIO-10858Neuroradiologisk MRTÖrjan Smedby
LIO-10859Immunologisk reglering hos Typ 1 diabetiker under graviditet och intervention med N-3 PUFAJeanette Wahlberg Hughes
LIO-10860Moderna bildgivande metoder för kardiovaskulära flöden, ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsviktJan Engvall
LIO-10862Radiologisk buk-bäcken-diagnostikÖrjan Smedby
LIO-10864Absolutkvantifiering av magnetresonansimaging- och magnetresonansspektroskopidataPeter Lundberg
LIO-10866Nya metoder för funktionell magnetresonans - isotrop insamling och kvantitativ metodikPeter Lundberg
LIO-10867Homocysteinstegring i plasma vid antiepileptikabehandling.Anders Österberg
LIO-10872Cerebral protonspektroskopi, funktionell MRI samt neuroendokrina analyser för studier av kognitiva symptom vid Kleine-Levin syndromAnne-Marie Landtblom
LIO-10873Behandling av patienter med brustna cerebrala pulsåderbråck med mikrokirurgi alternativt endovaskulär kirurgi fokuserad på intensivvårdenSandro Rossitti
LIO-10874VAGINISMBEHANDLING VIA INTERNETBarbro Wijma
LIO-10875Effekten av långtidsbehandling med låga fysiologiska estrogen doser på ischemisk hjärnskada.Annette Theodorsson
LIO-10879Inflammatoriskt svar vid främmande kroppsinfektioner - Stafylokockers påverkan på makrofagers aktivitetLena Öhman
LIO-10882Neuromuskulär funktion vid juvenil idiopatisk artritHans Lindehammar
LIO-10883ISAAC - en epidemiologisk multicenterstudie om astma och allergi hos barn och ungdomar i Sverige och Östeuropa. Prevalens och socioekonomiska faktorerLennart Nilsson
LIO-10884Prospektiv utvärdering av incidens och behandling av hypofystumörerBertil Ekman
LIO-10885"Resenärsstudien" - undersökning av faecesfloran före och efter utlandsvistelse för kartläggning av förekomsten av resistenta tarmbakterier.Anita Hällgren
LIO-10887Randomiserad, kontrollerad behandlingsstudie
Tinnitus
Torbjörn Ledin
LIO-10888DNA-studier vid osteoporosGöran Toss
LIO-10889Immunterapi.Leif Håkansson
LIO-10891(ingen titel)
Betydelsen av olika molekylära varianter av prolaktin vid hyperprolaktinemi.
Bertil Ekman
LIO-10892Toxicitet av β-amyloid och lysosomal inverkan vid celldöd.Martin Hallbeck
LIO-10894Optimering av bildkvalitet inom SPECTAgnetha Gustafsson
LIO-10895Samvård-kängururstudieElisabeth Olhager
LIO-10897Otimeringsprojekt NuklearmedicinAgnetha Gustafsson
LIO-10898Optimeringsprojekt NuklearmedicinAgnetha Gustafsson
LIO-10900Humanhår som biologisk markör för exponering av utarmat uran: en pilotstudieHåkan Pettersson
LIO-10901Synrehabilitering av patienter behandlade för neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration.Christina Frennesson
LIO-10902Bedside Xenon CT-CBF correctionfactors for pulmonary disease in NICU patientsJan Hillman
LIO-10905Behandling av neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration (AMD).Christina Frennesson
LIO-10906Studier av retinala pigmentepitelcellers känslighet för oxidativ stress i närvaro resp. frånvaro av järnchelatorer.Christina Frennesson
LIO-10908Studier av njurcancerfall i Östergötland/sydöstra regionenPer Larsson
LIO-10909Jämförande studie av olika operationsmetoder för rekonstruktion av urethra och penis på grund av penismissbildning (hypospadi).Johan Thorfinn
LIO-109121 BMI viktökning
2 Akut sectio BMI
3 BMI utveckling över tid
4 Mödravård på webben
5 Alkohol graviditet
Marie Blomberg
LIO-10913Inflammationsreaktioner och reparativa processer medierade av cytokiner vid hjärnskada.Jan Hillman
LIO-10914Endovaskulär neurokirurgi: metodutveckling och utvärdering av kliniska resultatSandro Rossitti
LIO-10915NeuroinflammationJan Ernerudh
LIO-10916Undersökning av hudblodflöde och hudtemperatur i sätesregionen på friska försökpersoner vid stegvis ökande låg belastning.Johan Thorfinn
LIO-10917Effekt av fraktionerad erbiumlaserbehandling ("Fractional photothermolysis") på självåsamkade ärr.Avni Abdiu
LIO-10920Hudfysiologi barriärfunktion och metabolismChris Anderson
LIO-10921Vencompliance v saphena magnaHelene Zachrisson
LIO-10922Autoantikroppar, Fc-receptorer, fagocyter och inflammasomkomplexet kryopyrin vid reumatiska sjukdomarThomas Skogh
LIO-10923Epidemiologiska studier av multipel skleros i Östergötland kontra riket med utnyttjande av Svenska MS-registret samt projektet "Virtual Placebo".Anne-Marie Landtblom
LIO-10924Genetiska markörer vid inflammatorisk tarmsjukdom, med fokus på fogbildande proteinerSven Almer
LIO-10925Optiskt mätning vid resektion av hjärnvävnadJan Hillman
LIO-10928Blödningskomplikationer vid akuta koronara syndromUlf Stenestrand
LIO-10929Inverkan av linsmaterial och -design på utveckling av behandlingskrävande efterstarrBjörn Johansson
LIO-10930Komplementär terapi av behandlingsresistent epilepsi.Anders Österberg
LIO-10931Individualiserad behandling med tiopuriner vid inflammatorisk tarmsjukdom: farmakogenetik - metabolism - kliniska resultatSven Almer
LIO-10932Hämning av Hypofys / hypothalamusfunktion vid intratekal morfinbehandlingEva Svanborg
LIO-10933Effekt av LPG/Endermologie på brännskadeärr.Avni Abdiu
LIO-10934Utveckling och utvärdering av estetisk kvalitetsuppföljning efter Läpp-käk-gomspaltskirurgi.Avni Abdiu
LIO-10935Uppföljning av en grupp individer med icke-kardiell bröstsmärtaPetter Järemo
LIO-11616Cytokinmätning i bronksköljvätska vid diagnostik och aktivitetsbedömning av interstitiell lungsjukdomJan Ernerudh
LIO-12951Kan medveten närvaro (mindfulness) öka förmågan att återkalla autobiografiskt minne hos patienter med Emotionellt instabil personlighetsstörning?Andréas Rousseau
LIO-13852Strategi för att öka forskningsverksamheten i primärvården i ÖstergötlandEwa Grodzinsky
LIO-21651Kan vi knäcka nöten? Ett forskningsprojekt i samarbete mellan Allergicentrum och Klinisk Immunologi, transfusionsmedicin/LMCi LinköpingChris Anderson

Ansökan om enbart LFoU-medel 2008 - Diarienummerordning

Antal inkommna ansökningar är - 44 st
DiarienrTitelProjektledare
LIO-10450Träning av arbetsminnesfunktion hos personer med förvärvad hjärnskada.Kersti Samuelsson
LIO-10455Digital videoöverföring i befintliga datanätRonny L Jansson
LIO-10468Höftfrakturpatienters aktivitetsförmåga samt upplevd hälsa fyra månader efter fraktur tillfället.siri östman
LIO-10470Utvärdering av fysisk aktivitet på receptIngrid Lagerqvist
LIO-10474Genpolymorfism, en möjlig förklaring till variationer i
individers svar på smärtbehandling med morfin
Srinivas Uppugunduri
LIO-10478Identifiering och karaktärisering av immunmodulerande serumfaktorer vid kolorektal cancerAnnelie Abrahamsson
LIO-10542Diagnostik av virulensegenskaper hos gram-negativa bakterier. Utveckling av molekylära metoder för diagnostik av chlamydia- och mycoplasmainfektioner.Erik Kihlström
LIO-10544The Corticotropin Releasing Factor Network in the brain and the influences of estrogen; A microdialysis studySusanne Hilke
LIO-10548Funktionell magnetundersökning (f-MRI) av hjärnan hos patienter med "Irritable Bowel Syndrome" (IBS)Susanna Walter
LIO-10553Utveckling av kvantitativa PCR-baserade metoder för detektion av herpesgruppens virusLena Serrander
LIO-10554Behandlingsstrategi vid primärt generaliserad kolorektal cancersjukdomGunnar Arbman
LIO-10555Utveckling av kvantitativa PCR analyser för detektion av Hepatit C Hepatit B samt HIV virusLena Serrander
LIO-10566Utveckling och etablering av serologisk diagnostik för följande virus-agens: TORCH (toxoplasma, rubella, HSV), morbilli, parotit, parvo, VZ.Britt Åkerlind
LIO-10572Multiceneter prevalensstudier inom intensivvårdBengt Peterzén
LIO-10592Fortsatt uppföljning av patienter opererade för näthinneavlossningOla Textorius
LIO-10600Riks-HIA: Ett projekt för att förbättra kvalitén på registrering av data, resultatet i Riks-HIA och ge återkoppling till medarbetare.Åsa Karlsson
LIO-10604Utvärdering av enantiomerer vid långtidsbehandling av egentlig depression med racemiska substanser.Maria Dolores Chermá Yeste
LIO-10610Kvalitetskontroll av lågkontrastupplösning för radiologiska avbildningssystemMichael Sandborg
LIO-10614Enantiomerer av mirtazapin och dess metaboliter i plasma, blod och hjärna. TDM och toxikologi.Carlsson Björn
LIO-10621Riktlinjer för omhändertagande av patienter med interstitiell lungsjukdomMaria Sege
LIO-10711Uppföljning av makulakirugiAnders Wrigstad
LIO-10713Regional utbildning för aortaballongpump användning.Bengt Peterzén
LIO-10727Utveckling av ny metodik för kvantitativ bestämning av hepcidin i urin och plasma med isotoputspädningsteknik och masspektrometriElvar Theodorsson
LIO-10772Pleurodes - utvärdering av behandlingseffekt, smärtlindring, inflammatorisk reaktion. ProcessgranskningHelena Engström
LIO-10775Lönemedel för utbildning till Licentiatsexamen för Lovisa HolmElvar Theodorsson
LIO-10791Utveckling av molekylärbiologiska analyserTomas Lindahl
LIO-10806Kvarstående aktivitetsnedsättning 6 månader och 1 år efter radiusfrakturChristina Pettersson
LIO-10811Smärta vid inflammatorisk ledsjukdomAnn Bengtsson
LIO-10815Delhandsartrodes vid artros i STT-leden, en retrospektiv studie.Carin Rubensson
LIO-10825Vårdregister för Onkogentisk regionmottagningMarie Stenmark Askmalm
LIO-10830Biokemiska och genetiska markörer för skelett och mineralmetabolismPer Magnusson
LIO-10832Trombocytaktivering vid thoraxkirurgi, perkutan intervention och kärlkrampTomas Lindahl
LIO-10846Randomiserad prospektiv studie av konventionell främre prolapsplastik kontra nätplastik vid framfall, TVM IIIEva Uustal
LIO-10849Utveckling av kromatografiska analyserDzeneta Nezirevic Dernroth
LIO-10851”Behandling av svårläkta bensår genom spraytransplantation av patientegna keratinocyter på bärare av makroporösa gelatinkulor”Erika Nyman
LIO-10863Diagnostik och uppföljning av patienter med kongenital hjärtsjukdomJan Engvall
LIO-10880Extralaryngeala orsaker till heshet.Torbjörn Ledin
LIO-10899Lipemiska proverEva Landberg
LIO-10910Nuklearmediciniska undersökningar; Metodutveckling, kvalitetsarbete samt framtagning av utbildningsmaterial.Eva Olsson
LIO-10918Immunologiska mekanismers betydelse i samband med stamcellstransplantationJan Ernerudh
LIO-10919Lymfocyter och cytokiner i bronksköljvätska vid diagnostik och aktivitetsbedömning av lungsjukdomarJan Ernerudh
LIO-10936Utveckling av säkerhetsdatabas för magnetresonansdiagnostikPeter Lundberg
LIO-10937Utveckling av säkerhetsdatabas för magnetresonansdiagnostikPeter Lundberg
LIO-10938Levernära venösa tromboser: uppföljningsstuider avseende trombofili och myeloproliferativ sjukdomSven Almer
PublishedDocument information: Klinik ALF- och LFoU-medel ansökningar 2008 - Sorterade på diarienummer | Last modified: 2010-04-14 by Agneta Linghag

Klinik ALF- och LFoU-medel ansökningar 2008 - Sorterade på diarienummer, from Region Östergötland
http://www.researchweb.org/is/lio/document/2210