Hälsofrämjande levnadsvanor för barn med särskilda behov - att främja fysisk aktivitet och förebygga övervikt och fetma. | Application
Hälsofrämjande levnadsvanor för barn med särskilda behov - att främja fysisk aktivitet och förebygga övervikt och fetma.
Registration number: LIVFOU-730201
Forskningsanslag från LiV
Application started by: Johanna Delvert, 2017-06-07
Professional title at the time of application: Sjukgymnast, Magister i Folkhälsovetenskap
Work place at the time of application: Landstinget i Värmland, Barn- och ungdomshabiliteringen
Last updated / corrected by: Johanna Delvert, 2017-07-01
Application received by: Centrum för klinisk forskning, Värmland
GrantedGranted
Applicant: Johanna Delvert
Sjukgymnast, doktorand i Folkhälsovetenskap, Område öppenvård

A. Projektinformation

Arbetsplats

Barn- och ungdomshabiliteringen

Tillhör vilket verksamhetsområde?

område öppenvård

Beräknad projektstart

2016-08-01

Beräknat projektslut

2024-08-31

B. Handledning

Tutor

Helene Victoria Hjalmarson
Forskare och lektor i Folkhälsovetenskap och Idrottsvetenskap, Karlstads universitet
Sverre Wikström
Specialistläkare, Hälsovetenskaper, Barn- och ungdomshabiliteringen

C. Projektets innehåll

Sammanfattning

Barn med särskilda behov är på många sätt en utsatt grupp i vårt samhälle. De har förutom effekterna av sin funktionsnedsättning också en större risk för övervikt och fetma samt en högre grad av inaktivitet och stillasittande än sina jämnåriga. Vi vet att gruppen funktionshindrade möter större hinder för att vara aktiva i vardagen, men det saknas ännu forskning för hur förutsättningarna för hälsofrämjande levnadsvanor ser ut här i Sverige.

Övergripande syftet med avhandlingen är att fördjupa och bredda kunskapen kring möjligheten till hälsofrämjande levnadsvanor hos barn och familjer med särskilda behov med fokus på ökad fysisk aktivitetsnivå och förebyggande av övervikt och fetma. Forskarplanen består av en kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats i de planerade studierna för att öka förståelsen för komplexiteten av hälsofrämjande levnadsvanor för målgruppen.

Delstudie III som denna ansökan främst handlar om är en registerstudie med kvantitativ ansats baserad på materialet i elevhälsovårdsdatabasen ELSA.

Resultatet av delstudie III förväntas bidra till ökad kunskap om hälsan hos barn med särskilda behov.

Bakgrund

Övervikt och fetma hos barn och unga är ett globalt folkhälsoproblem. Förekomsten av fetma ökar över hela världen, både i utvecklingsländer och rika länder, och redan 1997 klassade expertisen sam-lad av världshälsoorganisationen - WHO problemet som en global epidemi (WHO, 2000). Resultaten av studier från olika länder och olika kulturer visar entydigt att prevalensen av övervikt och fetma är högre för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, man har också kunnat påvisa att unga med funktionsnedsättningar får en större sjuklighet på grund av sin fetma. De har en högre grad av kardiovaskulär sjuklighet och de får en ökad risk för problem sekundära till sin grunddiagnos (Reinehr et al. 2010).
Fysisk inaktivitet är den fjärde farligaste riskfaktorn för förtidig död på grund av att fysisk inaktivitet ökar risken för flera folksjukdomar. En internationell forskargrupp varnar för att detta är en av framtidens största hot mot folkhälsan då ca 1/3 av jordens befolkning inte uppnår den lägsta nivån för rekommendationer (Kohl, Graig, Lambert, Inove et al. 2012). Alla har inte samma förutsättningar att ta till sig budskapet och välja en aktiv livsstil. En riskgrupp är individer med funktionsnedsättningar. Den fysiska aktivitetsnivån för barn med särskilda behov är fortfarande relativt outforskad, men de studier som gjorts visar på att denna utsatta grupp har en lägre grad av fysisk aktivitet, en mer stillasittande fritid och en större grad av ohälsa än gruppen barn i stort har (Cook, Li & Heinrich 2015; Oppewal, Hilgenkamp, & Wijk et al 2013).
Det beräknas finnas över en biljard människor i världen som lever med funktionsnedsättningar. Dessa personer möter många gånger hinder både hos dem själv och i miljön omkring sig som begränsar möjligheten till en hälsofrämjande fysiskt aktiv livsstil. Hindren kan se olika ut men självtilliten och viljan att delta minskas ofta då idrott både i skolan och på fritiden ofta handlar om prestation och tävlingar vilket leder till misslyckanden för barnen med funktionsnedsättningar som inte kan delta på lika villkor (Rimmer & Marques, 2012). Många av sjukdomstillstånden hos barn med särskilda behov ger i sig en inaktivitet med påverkan på muskelfunktion och kondition. Det kan också bero på medicinering kopplad till grundsjukdomen. Men svårigheterna med att röra sig leder också till en negativ spiral där fysisk aktivitet många gånger väljs bort och ytterligare reducerar den fysiska kapaciteten (van Brussel et al 2011). I en artikel i the Lancet poängteras vikten av att samhället tar ett större ansvar och hjälper dessa individer till ett mer aktivt liv (Rimmer & Marques, 2012).
Det råder ingen tvekan om att fysisk aktivitet leder till positiva hälsoeffekter även för barn och ungdomar med funktionsnedsättning (Johnson 2009; Bergström et al 2010). För att få effekt på hälsoriskerna med en inaktiv livsstil räcker det inte med att titta på anpassad träning. Vi behöver också hjälpa gruppen barn med särskilda behov att öka sin vardagsmotion. Individer med funktionsnedsättningar har en mer stillasittande livsstil och det ger signifikant sämre konditionsnivåer än för övriga befolkningen. Rimmer, Schiller & Chen (2012) har benämnt detta som “disability-associated low energy expenditure deconditioning syndrome”. Modellen beskriver hur funktionsnedsättningen och övriga psykosociala faktorer inverkar negativt på individens hälsa och är ett således ett tillstånd med ökad risk för sjuklighet med ett ökat hjälpbehov och en minskad livskvalitet som resultat.
Min masteruppsats är en del i ett större arbete för att öka kunskapen kring hälsofrämjande insatser för ökad fysisk aktivitet samt förebyggande behandling av övervikt och fetma hos barn med särskilda behov anpassade efter förutsättningarna i vårt samhälle. Ansöker nu om medel för att få fullfölja min plan och bli antagen som doktorand.

Syfte

Övergripande syftet med avhandlingen är att fördjupa och bredda kunskapen kring möjligheten till hälsofrämjande levnadsvanor hos barn och familjer med särskilda behov med fokus på ökad fysisk aktivitetsnivå och förebyggande av övervikt och fetma. Forskarplanen består av en kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats i de planerade studierna för att öka förståelsen för komplexiteten av hälsofrämjande levnadsvanor för målgruppen. Avhandlingsarbetet utgår från en kvalitativ ansats med djupintervjuer hos berörd målgrupp i delstudie I och II. Resultaten från dessa studier förväntas vara hypotesgenererande och stärka den kvantitativa ansatsen i delstudie III. Syftet i delstudie IV är att generera en modell för implementering av hälsofrämjande levnadsvanor och sjukdomsförebyggande insatser till barn med särskilda behov som bygger på kunskapen från de tidigare studierna sammantaget. Studiernas resultat förväntas sammantaget bidra till fördjupad kunskap vid implementering av hälsofrämjande program samt stimulera fortsatt riktad forskning till denna målgrupp.

Sökandes arbetsinsatser i projektet?

Ansöker om medel för att kunna antas som doktorand i samverkan mellan LIV och KAU-folkhälsovetenskapliga fakulteten. Huvudhandledare för projektet är Carl-Gustaf Bornehag vid KAU. Gick inte att lägga till honom i rubriken ovan. Då han befinner sig utomlands kunde detta inte justeras nu.
Jag planerar att genomföra den mesta insamlingen av data och analysen av materialet med stöd av mina handledare. Delprojekt ett pågår nu och där gör jag samtliga intervjuer och analys av insamlat material, med stöd av min handledare. Nästa delprojekt (III) kommer bli en kvantitativ studie som baseras på redan insamlat material i elevhälsovårdsdatabasen ELSA. Där kommer arbetet jag gör bestå i planering och bearbetning av data.

Är det ett specifikt delmoment i projektet som medel söks för?

Slutför nu arbetet med att färdigställa min masteruppsats. Parallellt fortsätter jag med mina intervjuer för att om jag blir antagen som doktorand kunna göra en reanalys med ett mer omfattande material och försöka få min första artikel färdigställd under hösten. Planerar också att gå en forskarkurs kring barnkonventionen och rättigheter för barn med särskilda behov nu i augusti, vilket också planeras resultera i en publikation. Planen är att under våren 2018 fortsätta med delstudie III för att titta på ELSA-data och det är detta projekt först och främst jag nu söker medel för. Tillsammans med det nu pågående projektet och den planerade kvantitativa ELSA-studien har jag möjlighet att ta ut en liss. Tidsplanen är avhängig när avtalet mellan KAU och LIV blir klart då jag inte kan fortsätta så mycket längre innan jag blir antagen som doktorand.

Hur mycket tid beräknar jag att projeketet ska ta

Jag tänker att 2018 används till delprojekt III samt om jag hittar lämplig doktorandkurs i kvantitativ metodik. Etikansökan kommer skrivas under höstterminen -17 förutsatt att jag blir inskriven som doktorand, annars återstår det att göra under 2018.

Metod (all metodbeskrivning utom statistiska metoder)

Delstudie III Hälsofrämjande levnadsvanor för elever med särskilda behov

Syftet med delstudie III är att titta på hälsa och levnadsvanor för skolelever med särskilda behov. Den övergripande bakomliggande hypotesen för de planerade analyserna är att barn med särskilda behov generellt har sämre hälsofrämjande levnadsvanor med ökad risk för övervikt, fetma och låg grad av fysisk aktivitet jämfört med barn utan särskilda behov. Som delstudie III planeras en kvantitativ stu-die för analys av material i elevhälsodatabasen ELSA med fokus på fysisk aktivitet, övervikt och fetma i relation till barn med funktionsnedsättningar.

Alla skolsköterskor i Värmland sammanställer och registrerar hälsodata från elevernas hälsobesök i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt årskurs 1 på gymnasiet. Detta sammanställs i ELSA (elevhälsodata sammanställd och analyserad). Här finns mängder av folkhälsodata samlad som ger möjligheten att titta djupare på samband utifrån elever med eller utan funktionsnedsättningar. ELSA ger också möjlighet att titta på förändringar över tid. Har barn med särskilda behov samma utveckling av hälsa och levnadsvanor som barn utan tilläggsdiagnos? Frågeställningar till studien kommer att ha sin utgångspunkt i de hypotesgenererande kvalitativa studierna. Värmlands kommuner äger all data i ELSA. Arbetet leds av en styrgrupp tillsammans med en arbetsgrupp. Det finns också en referensgrupp som består av de medicinskt ledningsansvariga inom elevhälsan i Värmland. Länssamordnare för medicinska elevhälsan och doktorand Lisbet Engh samordnar arbetet med ELSA. En första skriftlig ansökan om att få tillgång till data för att titta på hälsosamband med utgångspunkt i fysisk aktivitet, övervikt och fetma och funktionsnedsättning skickades in i våras (Hjalmarson, 2016). Styrgruppen i ELSA ställer sig positiva till denna forskning och medger tillgång till ELSA´s databank efter att etikansökan godkänts.

Metod statistik (obligatorisk vid projekt med kvantitativ ansats)

Relevanta statistiska metoder kommer tas fram när projektet planeras mer i detalj tillsammans med mina handledare. Detta arbete är ännu inte gjort utan kommer göras som första steg i projektet tillsammans med framtagande av etikansökan.

Förväntad betydelse

Den planerade avhandlingen är en del i ett större arbete med att öka kunskap och forma hälsofräm-jande insatser kring fysisk aktivitet samt förebyggande behandling av övervikt och fetma hos barn med särskilda behov här i vårt samhälle. Vi vill genom intervjustudier bygga på kunskapen om fa-miljernas egna åsikter om de behov man har och hur förutsättningarna i samhället ser ut för barn med särskilda behov. Registerstudier planeras för att bredda förståelsen kring hur dessa barns hälsofrämjande levnadsvanor ser ut samt utforska skillnader mellan barn och unga med funktionsnedsättningar i relation till barn utan funktionsnedsättningar. Avhandlingen förväntas sammantaget genera kunskap med klinisk relevans vid implementering av hälsofrämjande program utifrån de behov dessa barn, ungdomar och familjer dagligen brottas med.

Reflektioner kring etik, integritet och sekretess för ditt projekt

Delstudie I och II har etikprövats och godkänts av etiska kommittén i Uppsala. Dnr 2016/508. Delstudie III är en kvantitativ studie baserad på redan insamlad data från elevhälsovårdsdatabasen ELSA. Analyserna kommer ske på avidentifierad data på gruppnivå. Etiska hänsyn behöver ändå tas då materialet behöver hanteras med god sekretess och frågor som gäller barn med en funktionsnedsättning kan vara känsliga frågor som väcker reaktioner hos målgruppen. Etiska reflektioner kommer göras i samband med att frågeställningar och hypoteser ställs upp. Ansökan om godkännande till etikprövningsnämnden kommer skrivas och det är min plan att använda hösten -17 till parallellt med skrivandet av artiklar.

Kort beskrivning av eventuella bilagor

Har bifogat min forskarplan för kännedom om mina planerade projekt.
Bifogar också en poster för snabb överskådlig blick över min doktorandplan.

Referenser

World Health Organization (2000). Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO Consultation (WHO Technical Report Series 894). Hämtad 150518 från URL-adress: http://www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO_TRS_894/en/.

Reinehr, T., Dobe, M., Winkel, K., Schaefer A., & Hoffmann D. (2010) Obesity in Disabled Children and Adolescents. An Overlooked group of Patients. Deutsches Ärzteblatt International, 107(15):268-75.

Kohl. H, Graig.CL, Lambert E.V, Inove,. S et al. (2012). The pandemic of physical inactivity. Global action for public health. The Lancet 380: 294–305.

Rimmer, J, H., & Marques, A,C. (2012). Physical activity for people with disabilities. Lancet 21;380(9838):193-195.

Rimmer, J, H., Schiller, W., & Chen M, D. (2012). Effects of disability-associated low energy expenditure deconditioning syndrome. Exercice Sport Science 40(1)22-29.

Cook, B, G., Li, D., & Heinrich, K, M. (2015). Obesity, Physical Activity and Sedentary Behavior of Youth with Learning Disabilities and ADHD. Journal of Learning Disabilities 48(6);563-576.

Oppewal, A., Hilgenkamp, T, I, M., Wijk., & Evenhuis, H, M. (2013). Cardiorespiratory fitness in individuals with intellectual disabilities—A review. Research in Developmental Disabilities. 34(10);3301-3316

Van Brussel, M., van der Net, J., Hulzebos, E., Helders, P.J., & Takken, T. (2011). The Utrecht approach to excercise in chronic childhood conditions: the decade in review (review). Pediatric Physical Therapy, 23, 2-14.

Om du fått forskningsanslag tidigare - hur framskrider projektet?

Jag har nu under 2017 medel på halvtid från CKF samt min verksamhet Barn- och ungdomshabiliteringen för att forska kring hälsofrämjande levnadsvanor för barn med särskilda behov. Jag hade ett godkännande från båda verksamheterna samt från KAU om att få bli inskriven som doktorand, men i samband med omorganisationen på landstinget fördröjdes processen med färdigställande av avtalet och nu pågår en diskussion verksamheterna emellan om hur avtalen ska se ut. Det har gjort att jag inte kunnat bli inskriven som doktorand, utan istället fortsatt arbetet med min masteruppsats. Uppsatsseminaret är planerat till slutet av augusti. Datainsamling och analys till masteruppsatsen är klar och där kommer jag presentera mina  kategorier men inte den färdiga modellen för att inte riskera att data redan är publicerat. Planen är att under hösten fortsätta arbetet och kompletera med några intervjuer till (redan inbokade) och färdigställa modellen. Den kommer skrivas fram i en artikel som jag hoppas bli bli den första publikationen till en kommande avhandling. Sedan finns det ju en hel del arbete kvar med att dra upp riktilinjerna tydligare för mina kommande arbeten men det kan jag inte göra innan jag är inskriven doktorand.

Vad gäller sökande av extern finansiering så gjorde jag en ansökan till stiftelsen Säveholm, men fick avslag. Ytterligare ansökningar för kommande projekt kan jag inte göra det förrän jag blir inskriven som doktorand då jag inte kan starta nästa projekt utan handledning och ansvarig forskare. Jag har samlat på mig en förteckning över lämpliga fonder och diskussioner pågår via KAU om finansiering med stöd av assistansbolag som är intresserad av ett forskningssamarbete med KAU kring barn med funktionsnedsättningar.

D. Kostnader

DescriptionShort description of the costSum
Löner (inkl sociala avgifter)25% av min ordinarie månadslön (sjukgymnast) 30500.
1,5 x 30500 x 0,25 x 12
137 250
Sum 137 250

E. Andra bidragsgivare

Other grant providers

Grants

Stiftelsen Säveholm
0 SEK (applied sum: 249 850 SEK)
Johanna Delvert samt Anita Nyqvist

, Sökte medel för doktorandstudier men fick avslag.

F. Etisk bedömning

Ethical review

Application to the ethical review board is filed or being planned

Reference number from the ethical review board
Godkänd etikansökan för delprojekt I och II finns . Diarienummer 2016/508. Etikansökan för delprojekt III är inte gjord men ska skrivas innan projektet drar igång.
Approval from the ethical review board is required for funds to be disbursed

G. Redovisning av projektet

Rapporteringsdatum

2017-06-26

Vetenskaplig progress och projektets genomförande

Delstudie I - Att möjliggöra hälsofrämjande fysisk aktivitet för barn med särskilda behov
– modell baserad på föräldrars tankar om hinder och möjligheter i vardagen.

Etikansökan genomfördes hösten 2016 och blev mer omfattande än planerat då vi ansökte för två delstudier i samma ansökan. Ansökan skickades först till Karlstad Universitet, därefter vidare till Uppsala vilket medförde el del fördröjningar. Godkändes med diarienummer 2016/508.

Datainsamling/Analys: Inför inskickande av etikansökan gjordes ett arbete med att förbättra metod och val av analysmetod då det förändrades från att vara ett masterprojekt till att planeras som ett delprojekt i en doktorsavhandling. Bytte val av analysmetod till grounded theory enligt Charmaz då det lämpade sig bättre för studiens syfte. Datainsamling till delstudie I har genomförts med djupintervjuer. Det har varit en komplex process att fånga deltagare till projektet då målgruppen redan är så pass uppbokade. Projektet har dock lyckats få fatt i 8 familjer där transkriberingarna är avslutade och resultaten förväntas vara klara till uppsatsseminariet i augusti. Fortsätter under hösten arbetet att formulera om arbetet till en artikel med målet att få den publicerad i lämplig vetenskaplig tidskrift. Kommer komplettera med några intervjuer till (2 finns redan bokade) och göra en reanalys för att färdigställa modellen till artikeln. Detta blev en omväg, men öppnade ändå en möjlighet att fortsätta arbetet utan att tappa för mycket fart då jag inte kunde bli inskriven doktorand som planerat.

Forskarkurser: Har under året gått en metodkurs för doktorander i Grounded theory 7,5hp vid Karlstad Universitet.

Övrigt: Hur höstterminen kommer se ut är i stort beroende av när avtalet mellan KAU och LiV blir klart då jag inte har tillåtelse att fortsätta med kommande projekt innan jag är inskriven doktorand.

Decision

Decision date: 2017-11-01

Brief description of each costApplied sumDecision SEKDecision comment
Löner (inkl sociala avgifter)
25% av min ordinarie månadslön (sjukgymnast) 30500.
1,5 x 30500 x 0,25 x 12
137 250137 250 
sum137 250137 250 

Hälsofrämjande levnadsvanor för barn med särskilda behov - att främja fysisk aktivitet och förebygga övervikt och fetma. | Application, from Centrum för klinisk forskning, Värmland
http://www.researchweb.org/is/liv/ansokan/730201%3E