Lundbergsstiftelserna

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse delar ut stipendier till forskarstuderande inom ämnesområden underordnade det samlade begreppet samhällsbyggnad. Stipendierna är avsedda för doktorander som avser att forska, företrädesvis på heltid, har erbjudits handledning på ett lärosäte, men inte fått anställning som doktorand eller uppbär annan finansiering.

Stöd ges således inte till högskoleinstitutioner, doktorander som är anställda eller har utbildningsbidrag.

Genom ändringar i Högskoleförordningen under 2018 gäller att doktorander antagna från den 1 juli 2018 måste ha en formell anställning senast när tre års heltidsstudier återstår av doktorandstudierna. Det innebär att stipendiefinansiering för dessa normalt sett endast kan komma ifråga under det första året.

För doktorand antagen innan 1 juli 2018 kan stiftelsen stödja doktoranden under samtliga år fram till doktorsexamen.

Sökanden förutsätts uppfylla kraven för stipendiefinansiering, enligt ändringen i högskoleförordningen (SFS 2017-947). Ansvaret för att så är fallet åligger sökanden och lärosätet.

Stipendiet för 2019 kan börja lyftas tidigast maj 2019 och som senast påbörjas i april 2020. Om projektstart planeras eller blir framskjuten till senare än april 2020 förfaller beviljat stipendium och istället behöver en ny ansökan göras vid nästa års ansökningsomgång; februari 2020. Stipendiaten måste vara formellt antagen som doktorand på lärosätet vid första utbetalningen.

Stipendiet går till doktoranden personligen och är skattefritt. Det är beräknat att täcka uppehälle och omkostnader för en doktorand under ett år. Stipendiet består av månatliga utbetalningar, för närvarande 24.000 kronor per månad i max tolv månader. Ett helårsstipendium avseende forskarstudier på heltid uppgår alltså för närvarande till totalt 288.000 kronor. Om forskarstudierna avses att bedrivas på deltid, eller heltid under en begränsad del av året, ska detta anges i ansökan och beloppet anpassas därefter. Vanligtvis beviljas cirka tio stipendier varje år.

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning

Projektstöd till forskning utlyses vid universitet och högskolor i mitten av december varje år.

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning stöder projekt som förenar tekniska/naturvetenskapliga och ekonomiska ansatser och som därvid sätter teknikens roll för företags konkurrenskraft i fokus. Området rymmer företagsekonomisk och tekniskt orienterad forskning som rör dynamiken i förloppen, d v s byggandet, utvecklandet och exploaterandet av företags tekniska kunnande. Projekt som berör forskning kring produktions- och produktutvecklingsprocesser hör också hemma inom området, liksom de som rör förutsättningarna för ett innovativt klimat, entrepenör- och intrapenörskap.

Stöd kan utgå till såväl seniora forskare som doktorander. Stöd utgår normalt för en projekttid om 1-3 år.

Vanligtvis beviljas cirka två till tre forskningsprojekt finansiering varje år.


Lundbergsstiftelserna, från Lundbergsstiftelserna
http://www.researchweb.org/is/se/ls/ansok