Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse delar ut stipendier till forskarstuderande inom ämnesområden underordnade det samlade begreppet samhällsbyggnad. Stipendierna är avsedda för doktorander som avser att forska, företrädesvis på heltid, har erbjudits handledning på ett lärosäte, men inte fått anställning som doktorand eller uppbär annan finansiering.

Stöd ges således inte till högskoleinstitutioner, doktorander som är anställda eller har utbildningsbidrag.

Genom ändringar i Högskoleförordningen under 2018 gäller att doktorander antagna från den 1 juli 2018 måste ha en formell anställning senast när tre års heltidsstudier återstår av doktorandstudierna. Det innebär att stipendiefinansiering för dessa normalt sett endast kan komma ifråga under det första året.

För doktorand antagen innan 1 juli 2018 kan stiftelsen stödja doktoranden under samtliga år fram till doktorsexamen.

Sökanden förutsätts uppfylla kraven för stipendiefinansiering, enligt ändringen i högskoleförordningen (SFS 2017-947). Ansvaret för att så är fallet åligger sökanden och lärosätet.

Stipendiet går till doktoranden personligen och är skattefritt. Det är beräknat att täcka uppehälle och omkostnader för en doktorand under ett år. Stipendiet består av månatliga utbetalningar, för närvarande 24.000 kronor per månad i max tolv månader. Ett helårsstipendium avseende forskarstudier på heltid uppgår alltså för närvarande till totalt 288.000 kronor. Om forskarstudierna avses att bedrivas på deltid, eller heltid under en begränsad del av året, ska detta anges i ansökan och beloppet anpassas därefter. Vanligtvis beviljas cirka tio stipendier varje år.

Digitalt ansökningsförfarande

Fr.o.m stipendieåret 2017 har stiftelsen ett nytt ansökningsförfarande via ett digitalt ansökningssystem. Här får du information om de olika stegen för att söka stipendium från L E Lundbergs Stipendiestiftelse. Det är viktigt att du läser instruktionerna innan du skapar konto, loggar in och påbörjar en ansökan.

Stiftelsen tar emot ansökningar en gång per år. Du ansöker i vårt digitala ansökningssystem och ansökningsperioden öppnar tisdag 1 JANUARI 2019 kl 00:01. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast fredag 11 FEBRUARI 2019 kl. 23:59.

Skapa användarkonto – sökande och handledare

För att kunna logga in första gången behöver du skapa ett konto med personkort i systemet. Personkortet innehåller enkla fakta med dina kontaktuppgifter som namn, arbetsplats och e-postadress.

Klicka på "Logga in" och ”Skapa ny användare”, fyll i formuläret för personkort enligt instruktionerna och klicka på ”Registrera”. Ett e-postmeddelande skickas till dig med inloggningsuppgifter. Följ instruktionerna för att skapa kontot.

Fortsättningsvis loggar du in med din e-postadress och ditt lösenord.

Be din handledare skapa ett användarkonto på samma sätt. Handledaren kan kopplas till din ansökan och därmed ta del av den och läsa den via sitt login.

Skapa ansökan

Ange om ansökan är en förstagångsansökan (du har inte tidigare blivit beviljad stipendium från Lundbergsstiftelsen) eller avser ett fortsättningsstipendium (du har tidigare blivit beviljad stipendium från Lundbergsstiftelsen för ditt doktorandprojekt). Ditt val styr vilket ansökningsformulär som öppnas.

Fyll i ansökningsformuläret på skärmen enligt instruktionerna. Koppla din handledare till ansökan med hjälp av systemets sökmotor.

Bifoga PDF-dokumenten: CV (obligatoriskt), underskrivet rekommendationsbrev från handledaren (obligatoriskt), Projektbilaga (i förekommande fall) och studieplan (i förekommande fall).

Ansökan kan sparas och fortsättas med vid annat tillfälle. Fram till sista ansökningsdagen kan ansökan ändras och skickas in igen.

Beslutsprocessen

Det vetenskapliga utskottets granskning av inkomna ansökningar sker under våren. Beslut om vilka sökanden som erbjuds stipendium fattas på stiftelsens styrelsemöte i april. Sökande erhåller besked via e-post snarast efter beslutet är fattat.

Sökanden som blir erbjudna stipendium ska bl.a. bekräfta att de accepterar stipendiet.

 

PubliceradDokumentinformation: Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse | Senast ändrad: 2018-12-19 av Teresa Gyllensvärd

Lars Erik Lundbergs Stipendiestiftelse, från Lundbergsstiftelserna
http://www.researchweb.org/is/se/ls/ansok/stip