Stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå.

Mental stress – health effects and health care interventions.
Translational research from population studies to primary care interventions

| Application

Stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå.

Mental stress – health effects and health care interventions.
Translational research from population studies to primary care interventions


Registration number: ALFGBG-142971
Ansökan ALF-medel 2011 - 2013
Application started by: Cecilia Björkelund, 2010-09-02
Professional title at the time of application: Professor
Work place at the time of application: Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU.
Last updated / corrected by: Cecilia Björkelund, 2010-10-14
Application received by: ALF-medel Västra Götalandsregionen
GrantedGranted
Applicant: Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg

Övergripande projektinformation

Projektsammanfattning (svensk och engelsk)

Den övergripande frågeställningen för projektet är att få ökad kunskap om hälsoeffekter av stress och upplevelsen av stress. Det specifika syftet med projektet är att studera långsiktiga hälsoeffekter av upplevd stress hos kvinnor och män och att också studera effekterna av interventionsprojekt, genomförda i primärvård, vars syften är att minska upplevelsen av stress samt att öka individens egen förmåga att hantera stress och därigenom ha en positiv effekt på depression, metabola störningar och kronisk smärta. Vi kommer att hämta data från två stora longitudinella befolkningsstudier (Populationsundersökningen av Kvinnor i Göteborg samt H70-studierna) för att studera långtidshälsoeffekter av upplevd stress vad gäller morbiditet, mortalitet och livskvalitet. Interventionseffekter kommer att studeras genom flera interventionsprojekt i primärvården - två randomiserade kontrollerade studier av behandling av mild till måttlig depression samt en randomiserad studie av kognitiv gruppbehandling av kronisk smärta, och slutligen en observationsstudie om långtidsuppföljning av patientcentrerad behandling av depression hos aldre. Forskargruppens breda förankring både i epidemiologisk populationsforskning och primärvårdens kliniska miljö ger unik möjlighet till direkt överföring av forskningsresultat från den epidemiologiska forskningen till intervention i kliniken för klinisk testning av hypoteser som genererats via de epidemiologiska studierna.

The overall question at issue of the project is to increase knowledge about health effects of stress and perception of stress. Specifically, the aim of the project is to increase knowledge about long term health effects of perceived mental stress in women and men and about effects of different interventions, performed in primary care, aiming at reducing perception of stress and increasing the individual’s own capacity to manage stress, and in this way positively impose on depression, metabolic disturbances, and pain. This will be performed by using data from large longitudinal population studies and by intervention projects in primary care - two randomized controlled trials on treatment of mild to moderate depression as well as one trial on chronic pain, and finally one observational study concerning long time patient-centred treatment of depression in old age, all performed in the primary care setting. The unique and very important advantage of the research group is the extension of the research area: from the data processing and analysis of multiple epidemiological data at population level to the clinical application of research findings in primary and hospital care.

Decision

Decision date: 2010-12-15

Decision 
Applied sum2 610 000
Granted sum675 000

Stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå.

Mental stress – health effects and health care interventions.
Translational research from population studies to primary care interventions

| Application, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/142971