Symtomutveckling, prognostiska faktorer och biologiska förändringar hos patienter som uppfyller kriterierna för diagnosen utmattningssyndrom.

Course of illness, prognostic factors and biological changes in patients with stress-related exhaustion disorder (ED).

| Application

Symtomutveckling, prognostiska faktorer och biologiska förändringar hos patienter som uppfyller kriterierna för diagnosen utmattningssyndrom.

Course of illness, prognostic factors and biological changes in patients with stress-related exhaustion disorder (ED).


Registration number: ALFGBG-149721
Ansökan ALF-medel 2011 - 2013
Application started by: Ingibjörg H. Jonsdottir, 2010-09-16
Professional title at the time of application: Docent /Forskare
Work place at the time of application: Institutet för stressmedicin
Last updated / corrected by: Ingibjörg H. Jonsdottir, 2010-09-20
Application received by: ALF-medel Västra Götalandsregionen
RejectedRejected
Applicant: Ingibjörg H. Jonsdottir
Verksamhetschef, Institutet för stressmedicin

Övergripande projektinformation

Projektsammanfattning (svensk och engelsk)

Det övergripande syftet med vår forskning är att studera patienter med Utmattningssyndrom (UMS), inklusive det kliniska förloppet, biologiska förändringar samt faktorer av betydelse för återgång i arbete. Vår arbetsplan inkluderar studier av biologiska faktorer som eventuellt skulle kunna förklara den långvariga trötthet som karakteriserar patienter med UMS. Den andra delen av programmet syftar till att studera förloppet med särskilt inriktning på symtomen depression, ångest och utmattning samt att identifiera prognostiska faktorer av betydelse för tidig upptäckt av patienter i riskzonen för långvarig sjukdom. Vi kommer också att utveckla en modell för individuell bedömning av faktorer som vi har identifierat som betydelsefulla för återgång till arbete samtidigt som modell utvecklas för att behandla/träna/förstärka dessa faktorer. Preliminära resultat ligger till grund för samtliga delar i forskningsplanen och vi har som stöd för arbetet vårt patientregister som innehåller data från 500 patienter med uppföljningar efter 3, 6, 12, 18 och 24 månader samt prover från biobank med samma uppföljningstidpunkter. Implementering av kunskap är en viktig del av vårt arbete och görs bl.a. i form av ett Vårdprogram som nyligen har lanseras. Stressrelaterade hälsoproblem är vanliga bland dem som söker till primärvård och det finns ett stort behov av kunskap avseende dessa patienter. Resultaten från vår forskning förväntas bidra till förbättring av diagnostik, behandling och rehabilitering. Av särskilt vikt är att utveckla metoder för att tidigt identifiera de som riskerar ett långdraget förlopp samt metoder för att träna funktioner som visar sig vara av störst betydelse för återgång till arbete.

The overall purpose of our research is to systematically evaluate the clinical course including symptoms, signs and biological changes in patients with stress-related exhaustion disorder (ED). Our working plan includes exploring the biological factors which could possibly explain the prolonged fatigue clinically expressed in patients with ED. The second part of the program aims to study the clinical course of patients with ED, particularly regarding symptoms of depression, anxiety and exhaustion and to identify prognostic factors that can be used in clinical practice for early detection of patients at risk for long-lasting course of illness. We also aim to develop and improve a model for individual assessment and training of factors, previously identified as significant in hampering return to work. Implementation of new knowledge and methods is already a central part of our work as stress-related mental health problems are common among those seeking help in primary care and our research are expected to contribute to improvement of diagnostic procedures, treatment and rehabilitation. Of particular clinical importance is to identify factors hampering the possibility for a timely return to work and developing better methods to facilitate early return to work.

Decision

Decision date: 2010-12-15

Decision 
Applied sum1,683,000
Granted sum0

Symtomutveckling, prognostiska faktorer och biologiska förändringar hos patienter som uppfyller kriterierna för diagnosen utmattningssyndrom.

Course of illness, prognostic factors and biological changes in patients with stress-related exhaustion disorder (ED).

| Application, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/149721