Smärtbild - funktionell MRI vid generaliserad smärta med hänsyn taget till ångest- och depressionssymptom | Application
Smärtbild - funktionell MRI vid generaliserad smärta med hänsyn taget till ångest- och depressionssymptom
Registration number: FORSS-160581
FoU-ansökan 2011 - Nytt projekt eller Fortsättning på; tidigare pappersansökan (Fåååå-xxx), tidigare ansökan om Startbidrag eller Regionalt nätverksarbete (Max. 500 tkr)
Application started by: Björn Gerdle, 2010-10-08
Professional title at the time of application: Professor
Work place at the time of application: Avdelningen för Rehabiliteringsmedicin, IKE
Last updated / corrected by: Björn Gerdle, 2014-09-25
Application received by: FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
Granted, reminderGranted, reminder
Applicant: Björn Gerdle
Professor, Smärt- och Rehabiliteringsmedicin, Samhällsmedicin, IMH

Fortsättning på tidigare elektronisk FORSS-ansökan

  1. FORSS-160581 : Smärtbild - funktionell MRI vid generaliserad smärta med hänsyn taget till ångest- och depressionssymptom, FoU-ansökan 2011 - Nytt projekt eller Fortsättning på; tidigare pappersansökan (Fåååå-xxx), tidigare ansökan om Startbidrag eller Regionalt nätverksarbete (Max. 500 tkr)
    Granted, reminder Granted, reminder
    application started: 2010-10-08 , Applicant: Björn Gerdle, Smärt- och Rehabiliteringsmedicin, Samhällsmedicin, IMH
  2. FORSS-478751 : Fortsättningsansökan för Smärtbild - funktionell MRI vid generaliserad smärta, Fortsättningsanslag 2015 - Föregående FoU-ansökan gjord elektronisk (Max 500 tkr).
    Granted Granted
    application started: 2014-09-25 , Applicant: Björn Gerdle, Smärt- och Rehabiliteringsmedicin, Samhällsmedicin, IMH

Övergripande projektinformation

Fortsättning på ett projekt med stöd av FORSS

Startbidrag FORSS-88161

Handledare / Medarbetare

Coworker

Örjan Smedby
gästprofessor, Statligt - Universitet, Medicinska fakulteten
Roll i projektet:
Projektmedlem
Produktionsenhet:
CMIV/Röntgen
Postadress:
US, 581 85 Linköping
Björn Börsbo
Docent, överläkare, adjungerad universitetslektor, Länssjukhuset Ryhov, Medicinska fakulteten
Roll i projektet:
Projektmedlem
Produktionsenhet:
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Postadress:
Länssjukhuset Ryhov, 551 85 jönköping
Maria Engström
Professor, Medicinska fakulteten
Roll i projektet:
Projektmedlem
Produktionsenhet:
CMIV/IMH
Postadress:
CMIV, US, 581 85 Linköping
Britt Larsson
Överläkare, Hjärt- och Medicincentrum, Medicinska fakulteten
Roll i projektet:
Projektmedlem
Produktionsenhet:
Smärt- och rehabiliteringscentrum, US
Postadress:
Smärt- och rehabiliteringscentrum, US, 581 85 Linköping
Anna Sjörs
Utvecklingsledare, Statligt - Övrigt, Institutet för stressmedicin
Roll i projektet:
Projektmedlem
Produktionsenhet:
IKE
Postadress:
Smärt- och rehabiliteringscentrum, US, 581 85 Linköping
Laia Salvador Puigvert
ST-läkare, Vuxenpyskiatriska kliniken, Norrköping
Roll i projektet:
Projektmedlem
Produktionsenhet:
Vuxenpsykiatriska kliniken
Postadress:
Norrköping
Eva Lund
Professor emeritus, Radiofysik
Roll i projektet:
Projektmedlem
Produktionsenhet:
IMH, radiofysik
Postadress:
IMH, 581 85 Linköping
Peter Lundberg
Adj Professor, MR-fysiker, Centrum för Kirurgi, Ortopedi och Cancervård, Medicinska fakulteten
Roll i projektet:
Projektmedlem
Produktionsenhet:
Radiofysik
Postadress:
US, 581 85 Linköping

Projektets innehåll

Sammanfattning

Patienter med kronisk smärta utgör en mycket stor grupp vårdsökande både i specialistvård och i primärvård. Långvarig smärta innebär ofta ett omfattande individuellt lidande i form av olika negativa psykosociala konsekvenser, t.ex. depression, ångest, trötthet samt påverkade sociala relationer. Kunskaperna om aktiverade smärtmekanismer vid kronisk smärta mycket bristfälliga och de kliniska diagnoserna är i princip fortfarande endast symtomdiagnoser i kombination med lokalisation (t.ex. lumbalgi = smärta i ryggen).
Funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) är en metod för att studera hur hjärnan aktiveras vid olika typer av stimuli. Man har de senaste åren delvis kartlagt det nätverk av strukturer i hjärnan som processar smärta. Hitintills gjorda studier har dock i begränsad omfattning tagit hänsyn till hur samtidig ångest och depressiva symtom påverkar smärtprocessandet i hjärnan. Metoden innebär en möjlighet att öka kunskapen om kroniska smärtmekanismer, öka den individuella analysen och diagnostiken av kroniska smärtor och härmed individualisera behandling.
Syftet med studien är att öka kunskapen om hur smärta processas i hjärnan och vad långvarig smärta får för konsekvenser för hjärnans aktivering med hänsyn taget till ångest- och depressionssymtom. Projektets huvudfrågeställningar är att undersöka: 1) Om det finns skillnader i hjärnans aktivering vid smärtstimulering hos kvinnor med långvarig generaliserad smärta jämfört med smärtfria kvinnor. 2) Om och hur hjärnaktiveringen skiljer sig inom patientgruppen med smärta beroende på om man samtidigt uppvisar ångest- eller depressionssymptom.
Patienter (80 kvinnor) med generaliserad muskelsmärta och smärtfria kontrollpersoner (40 kvinnor i samma ålder) genomgår en klinisk undersökning där mätning av smärttrösklar för tryck ingår, samt en undersökning i magnetkamera med samtidig smärtstimulering av muskulaturen i underbenet med sk cuffalgometri. I analysen av data från magnetkameran tas hänsyn till smärtintensitet, grad av depressiva symptom och ångest.
Studien förväntas öka kunskapen om hur smärta processas i hjärnan, speciellt den typ av djupa muskelsmärta som många patienter med långvariga smärtproblem upplever. Därtill beaktas i kliniken vanliga komorbiditeter, såsom depressiva och ångestsymptom. Det långsiktiga målet är att bättre förstå sambandet mellan psykiatriska symptom och smärtprocessandet i hjärnan för att i framtiden kunna optimera behandlings – och rehabiliteringsåtgärder. Det finns ett uttalat behov att identifiera subgrupper av patienter inom en diagnosgrupp då det kliniska intrycket är att de ska ha olika typer av behandling/rehabilitering. Ett tänkbart resultat av studien kan vara att framtida utredningar av patienter med generaliserad smärta innefattar en fMRI undersökning för att kunna erbjuda en individuellt anpassad behandling och rehabilitering. Därmed skapas möjligheter att på avgörande sätt förbättra vården och omhändertagandet av patienter med långvarig smärta.

Vetenskaplig redovisning

Rapporteringsläge

Lägesrapport

Rapporteringsdatum

2014-09-25

Populärvetenskaplig sammanfattning av resultat

Ej aktuellt ännu - ansökan om fortsättningsanslag inför 2015 kommer att inlämnas inom kort.

Publikationer

Ej aktuellt ännu - ansökan om fortsättningsanslag inför 2015 kommer att inlämnas inom kort.

Decision

Decision date: 2010-12-15

Decision 
Applied sum500,000
Granted sum350,000

Financial report

Financial report 
Granted sum
350,000
Paid sum
350,000
Remaining sum
0

Smärtbild - funktionell MRI vid generaliserad smärta med hänsyn taget till ångest- och depressionssymptom | Application, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/160581