Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården | Application
Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården
Registration number: VGFOUREG-567891
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning
Application started by: Cecilia Björkelund, 2015-09-23
Professional title at the time of application: Professor, distriktsläkare
Work place at the time of application: Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Last updated / corrected by: Birgitta Bryngelsson, 2017-09-29
Application received by: Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg

Denna ansökan är en fortsättningsansökan till följande ansökan

 1. VGFOUREG-478671 : Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården, Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2014-09-25 , Applicant: Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
 2. VGFOUREG-567891 : Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården, Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2015-09-23 , Applicant: Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
 3. VGFOUREG-660781 : Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården, Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2016-09-25 , Applicant: Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,

Projekttitel och uppgifter om den sökande

Projektets vetenskapsområde

not checked Alternativmedicin
not checked Folkhälsovetenskap
checked Medicin
not checked Odontologi
not checked Vårdvetenskap

Klassifikation av projekt

information Added MeSH terms
Mental Disorders
Psychiatric illness or diseases manifested by breakdowns in the adaptational process expressed primarily as abnormalities of thought, feeling, and behavior producing either distress or impairment of function.
Health Care Quality, Access, and Evaluation
The concept concerned with all aspects of the quality, accessibility, and appraisal of health care and health care delivery.

Din anställningsform

Tillsvidareanställning i Västra Götalandsregionen

Disputerad

Sökande disputerad

Medarbetare/Handledare

Medsökande/medarbetare

Eva-Lisa Petersson
Senior forskare, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Medarbetarens arbetsplats

checked Primärvård Göteborg
checked Primärvård Södra Bohuslän

Medarbetarens roll/uppgifter i projektet

checked Planering och design av studien
checked Insamlande av data
checked Bearbetning av data
checked Författare av publikation

Beskrivning av medarbetarens roll/uppgift om annan än ovan

Irene Svenningsson
Distriktssköterska, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal

Medarbetarens arbetsplats

checked Primärvård Fyrbodal

Medarbetarens roll/uppgifter i projektet

checked Planering och design av studien
checked Insamlande av data
checked Bearbetning av data
checked Författare av publikation

Beskrivning av medarbetarens roll/uppgift om annan än ovan

Dominique Hange (Andersson-Hange, Andersson)
Specialist i Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Enheten för Allmänmedicin

Medarbetarens arbetsplats

checked Primärvård Skaraborg
checked Göteborgs universitet

Medarbetarens roll/uppgifter i projektet

checked Planering och design av studien
checked Insamlande av data
checked Bearbetning av data
checked Författare av publikation

Beskrivning av medarbetarens roll/uppgift om annan än ovan

Ingmarie Skoglund
Distriktsläkare, Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås), Wallenberglaboratoriet

Medarbetarens arbetsplats

checked Primärvård södra Älvsborg
checked Göteborgs universitet

Medarbetarens roll/uppgifter i projektet

checked Planering och design av studien
checked Insamlande av data
checked Bearbetning av data
checked Författare av publikation

Beskrivning av medarbetarens roll/uppgift om annan än ovan

Shabnam Nejati
Research assistant, Enheten för Allmänmedicin

Medarbetarens arbetsplats

checked Primärvård Göteborg

Medarbetarens roll/uppgifter i projektet

checked Insamlande av data
checked Bearbetning av data
checked Författare av publikation

Beskrivning av medarbetarens roll/uppgift om annan än ovan

Carl Wikberg
Distriktssköterska, Enheten för Allmänmedicin

Medarbetarens arbetsplats

checked Primärvård Göteborg
checked Göteborgs universitet

Medarbetarens roll/uppgifter i projektet

checked Insamlande av data
checked Bearbetning av data
checked Författare av publikation

Beskrivning av medarbetarens roll/uppgift om annan än ovan

Pia Augustsson
Kurator, rehabkoordinator, Vårdsamordnare psykisk ohälsa samt Forskningsassistent o kursadministratö, Närhälsan Kungshamn vårdcentral, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Medarbetarens arbetsplats

checked Primärvård Fyrbodal

Medarbetarens roll/uppgifter i projektet

checked Insamlande av data
checked Bearbetning av data

Beskrivning av medarbetarens roll/uppgift om annan än ovan

Projektets innehåll

Beräknat projektslut

2017-10-31

Sammanfattning

Majoriteten av alla patienter med mild till måttlig depression behandlas inom primärvården. Endast hälften av patienterna får idag regelbunden uppföljning. I en nyligen publicerad SBU-utvärdering av metoder som kan underlätta införandet av evidensbaserad vård för patienter med depression i primärvården konstaterades, att enskilda åtgärder såsom ökad screening av depression, utbildning av läkare och sköterskor eller ökad psykologisk kompetens i primärvården i sig inte medför högre kvalitet i vården eller ger bättre effekt än sedvanlig behandling. God evidens fanns endast för en "care manager". Denna person, motsvarande ungefär en svensk distriktssköterska, som ansvarar för stöd och kontakt med patienter med depression kan verka som "spindeln i nätet" och kombinera patientstödet med andra åtgärder, t ex utbildning av vårdteamet, initiering av depressionsskola och återkoppling av patientdata till behandlande läkare. Denna metodik är dock inte vetenskapligt prövad inom den svenska primärvården, och är därför definierad som kunskapslucka i vården.

Syftet är att utvärdera om en care manager på vårdcentralen ökar kvalitén i vården av patienten med depression jämfört med sedvanlig handläggning. Denna ansökan gäller specifikt att studera interventionens effekter med både kvantitativ och kvalitativ metodik.

Studiens design är en kontrollerad studie där randomisering görs på vårdcentrals-nivå. Patienter med mild till medelsvår depression tillfrågas om deltagande. På interventionsvårdcentralerna erbjuds patienterna en primär vårdsamordnare (care manager) som har tät kontakt och uppföljning av patienten. På kontrollvårdcentralerna ges sedvanlig behandling. Uppföljning vid 3 och 6 månader för både fall och kontroller. Under studien följs interventionen med fokusgruppsintervjuer.

Nitton vårdcentraler är engagerade i studien. Nio vårdcentraler har infört care-managerfunktionen. Mer än 2/3 av patienterna är rekryterade. Kvantitativ och kvalitativ utvärdering pågår.

Vad som har hänt i projektet sedan föregående ansökan

Ekonomisk redovisning av tidigare regionala VGR-medel

 Period 1Period 2
Kalenderår som medlen beviljades för2015 
Summa beviljade regionala VGR-medel287 000 
Summa förbrukat av dessa medel240 000 
Varav till lönekostnader projektledare  
Varav till lönekostnader medsökande i annan förvaltning än projledaren120 000 

Ytterligare utgifter t.o.m. 2015-12-31

Lönekostnader (Shabnam Nejati, Irene Svenningsson)ca 47 000 kr

Hur har projektet förlöpt hittills?

 Period 1Period 2
Kalenderår som avses2015 
Vetenskapligtenligt plan 
Samarbetsmässigtenligt plan 
Tidsmässigtenligt plan 

Vad har gjorts hittills?

Studien är en cluster randomized controlled trial (CRCT) studie, där samtliga engagerade vårdcentraler deltar antingen som kontrollvårdcentraler eller som interventions-vårdcentraler.
Alla vårdcentraler i VG-regionen har tillfrågas om deltagande. Av 21 ursprungliga vårdcentraler är totalt 19 engagerade i studien som interventions- eller kontrollvårdcentraler.

Alla engagerade vårdcentraler genomgick under oktober-november 2014 riktad flerdagarsutbildning, beroende på om vårdcentralen var slumpad till kontroll-eller interventionsvårdcentral. Varje vårdcentral besöktes också av forskningsteamet och all personal informerades om projektet. Varje vårdcentralschef på interventionsvårdcentralerna fick också specifikt riktad information om vårdsamordnarfunktionens innehåll.

Med start 1 december 2014 började inkluderingen av patienter. Hitintills (september 2015) har 136 patienter inkluderats på interventionsvårdcentralerna och 151 på kontrollvårdcentralerna, dvs totalt 287 patienter. Uppföljningar 3 och 6 månader pågår, beräknas avslutade ca juni 2015. Medel för 1-årsuppföljning sökta.
Kontinuerlig uppföljning av vårdsamordnarnas erfarenheter och upplevelser har skett via fokurgruppsintervjuer vid 3 tillfällen. Analys pågår. Fokusgruppsintervjuer av övrig personal (läkare, övr sköterskor, psykologer etc)har genomförts på några vårdcentraler och planeras ytterligare under höst-vår 2015-16. Patientintervjuer i interventionsgruppen har genomförts och analyseras.
Vårdsamordnarnas erfarenheter har tagits tillvara i utformandet av utbildning för de ca 150 vårdsamordnare som skall utbildas på intresserade vårdcentraler. En högskolepoängsatt kurs Vårdsamordnare för psykisk ohälsa 3 hp har utvecklats och ges i ett samarbete mellan VG-regionen, FoU-enheten primärvården Göteborg/S Bohuslän och Göteborgs universitet, enheten för allmänmedicin.
Etikgodkännande har erhållits även för blodprovstagning för genanalys och biobank, samt kvalitativa studierna ovan beskrivna (se även tid ansökan 2014). Bifogas.
Studien är registrerad som ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02378272
För 2015 söks medel för finansiering av
1) fortsättningen av fokusgruppsstudie patienter (datainsamling och kvalitativ analys samt dokumentation)
2) fortsättningen av fokusgruppsstudie vårdsamordnare (datainsamling och kvalitativ analys samt dokumentation)
3) fortsättning fokusgruppsstudie vårdcentralspersonal (läkare, sköterskor, övr personal, chefer) (datainsamling och kvalitativ analys samt dokumentation)
4) att utifrån kvalitativ analys av patienters upplevelse av vårdsamordnarfunktionen konstuera patientenkät för utvärdering av patienters upplevelsa av vårdsamordnarfunktionen, tillgänglighet och kontinuitet.
5) hälsoekonomisk utvärdering av vårdsamordnarfunktion på vårdcentralen.

Eventuella avvikelser från ursprunglig projektplan

Inkluderingen av patienter startade enligt plan december 2014. Inkluderingstakten skiljer sig mycket mellan vårdcentraler, och inkluderingen går något långsammare än planerat- dock är något mer än 2/3 av patientantalet täckt . Vi har en stödperson utsedd för varje vårdcentral, som besöker vårdcentralen/vårdsamordnaren, stödjer vid patientinkludering och patientuppföljning och ger feed-back till vårdcentralen. Vi har också regelbundna uppföljningsmöten för vårdsamordnarna, varför vi beräknar att uppnå ca 400 patienter inkluderade vid årets slut.

2) Manuskript från projektet

Planerade manuskript
1.Implementing care manager in the primary care context for (increased quality of) care of mild/moderate depression – perceptions of patients.
2. Implementing care manager in the primary care context for (increased quality of )care of mild/moderate depression – perceptions of staff.
3.How to increase detection rate of mild/moderate depression in the primary care context: advanced three-stage screening and structured person centered organization.
4.Can increase of accessibility and continuity improve quality of depression care in the primary care context?
5.Long time follow up of implementation of care manager organization for depression in primary care – a randomized controlled study.
6.Implementation of care manager system for depression and anxiety syndromes - process evaluation
7. Health economic evaluation of a care manager system for depression and anxiety syndromes in Swedish primary care.

Vetenskapliga möten där resultat från projektet har redovisats

Information om pågående studie :
Läkarsällskapet Primärvårdskvalitetsmöte 14112
Nordisk allmänmedicinsk kongress (symposium) 150617

Tidigare bidrag från regionen och andra bidragsgivare

Bidragsgivare

Grants

Västra Götalandsregionen ((Diarienummer: RS 1938-2013)
3 962 000 SEK (applied sum: 3 962 000 SEK)
Cecilia Björkelund

2014, Projekt Care Manager-vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården\r\nBeslutad 2014-07-02 med ett bidrag om 3 962 000 SEK och avser perioden 2014-2016\r\n\r\nMedlen finns redovisade i 2014 års ansökan, således inga nytillkomna medel utöver tidigare redovisade

Äskade medel för nästa kalenderår

DescriptionShort description of the costSum
Personal - Medsökandedatainsamling, analys, dokumentation kvalitativa studien
Irene Svenningsson, PhD FoU PV Fyrbodal 10% 75000
Eva-Lisa Petersson, PhD FoU PV Göteborg-GU
10% 75000
Shabnam Nejati, distrsköt 50% 250000
400 000
Personal - Assisterande personalPia Augustsson Olsson 20%92 000
ÖvrigtUtskrift från fokusgruppsintervjuer8 000
Sum 500 000

Decision

Decision date: 2015-12-17

Decision 
Applied sum500 000
Granted sum382 000

Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården | Application, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/567891