Relation mellan övervikt och sjukhusinläggning för hjärtsvikt hos patienter med typ 1 diabetes
Relation mellan övervikt och sjukhusinläggning för hjärtsvikt hos patienter med typ 1 diabetes
Project number : 107701
Created by: Daniel Vestberg, 2012-06-20
Last revised by: Daniel Vestberg, 2013-06-18
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

Not updatedNot updated

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

The Relationship between Overweight and Obesity with Hospitalization for Heart failiure in Patients with type 1 Diabetes

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Hjärtsvikt är ett tillstånd som ofta är förenat med dålig prognos, ofta kräver sjukhusinläggning och är i flera västerländska länder den hjärtsjukdom som ökar snabbast (1, 2). Typ 1 diabetes är en sjukdom som vanligtvis debuterar i barn- och ungdomsår och som är vanligast i Finland och Sverige av samtliga länder i världen (3). Sjukhusinläggningar för hjärtsvikt är 10-20 gånger vanligare hos typ 1 diabetespatienter i medelåldern än i övriga befolkningen (4). Det är oklart i vilken grad undervikt, normalvikt, övervikt och fetma är riskfaktorer till hjärtsvikt vid typ 1 diabetes. De studier som finns är framförallt baserade på hjärtsviktspatienter med ospecificerad diabetes eller typ 2 diabetes (5,6).

I dagsläget finns det ingen tydlig evidens för vikt intervention hos typ 1 diabetiker och om vi kan visa eller förkasta ett samband mellan BMI och hjärtsvikt kan detta bli underlag för riktlinjer om fortsatt handläggning

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Obesity
A status with BODY WEIGHT that is grossly above the acceptable or desirable weight, usually due to accumulation of excess FATS in the body. The standards may vary with age, sex, genetic or cultural background. In the BODY MASS INDEX, a BMI greater than 30.0 kg/m2 is considered obese, and a BMI greater than 40.0 kg/m2 is considered morbidly obese (MORBID OBESITY).
Diabetes Mellitus, Type 1
A subtype of DIABETES MELLITUS that is characterized by INSULIN deficiency. It is manifested by the sudden onset of severe HYPERGLYCEMIA, rapid progression to DIABETIC KETOACIDOSIS, and DEATH unless treated with insulin. The disease may occur at any age, but is most common in childhood or adolescence.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården NÄL workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Medicinkliniken
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården Uddevalla sjukhus workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Medicinkliniken
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för molekylär och klinisk medicin workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
Statligt - Högskolor - Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg
Registercentrum Västra Götalandsregionen

Medarbetare

Soffia Gudbjörnsdottir
Registercentrum Västra Götaland,NDR 413 45 Göteborg
Ann-Marie Svensson
Nationella Diabetesregistret, Registercentrum, Västra Götaland
Marita Olsson
Chalmers tekniska högskola, Matematiska vetenskaper

Tutor

Marcus Lind
Anställd som lektor i Diabetologi vid Göteborgs Universitet förenad med anställning som överläkare i
Annika Rosengren
Sahlgrenska Universitetssjukhus /Östra område medicin

Finansiering

Grant provider: FoU-rådet Fyrbodal (Reference number: VGFOUFBD-257321)
Decided and approved
Grant reciever: Daniel Vestberg
Applied 2012-03-08 for a contribution of 82,500 SEK intended for Löner och statistiker
Decision 2012-06-12 with a contribution of 57,000 SEK and is available 2014-06-07
Grant provider: FoU-rådet Fyrbodal (Reference number: VGFOUFBD-263151)
Decided and approved
Grant reciever: Daniel Vestberg
Applied 2012-04-30 for a contribution of 12,000 SEK intended for Kongress ADA 2012
Decision 2012-05-25 with a contribution of 12,000 SEK and is available 2014-05-25
Total applied sum: 94,500 SEK | Total granted sum: 69,000 SEK

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2012-01-14

Publikationer från detta projekt


Relation mellan övervikt och sjukhusinläggning för hjärtsvikt hos patienter med typ 1 diabetes, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/107701