Relation mellan övervikt och sjukhusinläggning för hjärtsvikt hos patienter med typ 1 diabetes
Relation mellan övervikt och sjukhusinläggning för hjärtsvikt hos patienter med typ 1 diabetes
Project number : 107701
Created by: Daniel Vestberg, 2012-06-20
Last revised by: Daniel Vestberg, 2013-06-18 Verified: 2019-01-31
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

The Relationship between Overweight and Obesity with Hospitalization for Heart failiure in Patients with type 1 Diabetes

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Hjärtsvikt är ett tillstånd som ofta är förenat med dålig prognos, ofta kräver sjukhusinläggning och är i flera västerländska länder den hjärtsjukdom som ökar snabbast (1, 2). Typ 1 diabetes är en sjukdom som vanligtvis debuterar i barn- och ungdomsår och som är vanligast i Finland och Sverige av samtliga länder i världen (3). Sjukhusinläggningar för hjärtsvikt är 10-20 gånger vanligare hos typ 1 diabetespatienter i medelåldern än i övriga befolkningen (4). Det är oklart i vilken grad undervikt, normalvikt, övervikt och fetma är riskfaktorer till hjärtsvikt vid typ 1 diabetes. De studier som finns är framförallt baserade på hjärtsviktspatienter med ospecificerad diabetes eller typ 2 diabetes (5,6).

I dagsläget finns det ingen tydlig evidens för vikt intervention hos typ 1 diabetiker och om vi kan visa eller förkasta ett samband mellan BMI och hjärtsvikt kan detta bli underlag för riktlinjer om fortsatt handläggning

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Obesity
A status with BODY WEIGHT that is grossly above the acceptable or desirable weight, usually due to accumulation of excess FATS in the body. The standards may vary with age, sex, genetic or cultural background. In the BODY MASS INDEX, a BMI greater than 30.0 kg/m2 is considered obese, and a BMI greater than 40.0 kg/m2 is considered morbidly obese (MORBID OBESITY).
Diabetes Mellitus, Type 1
A subtype of DIABETES MELLITUS that is characterized by INSULIN deficiency. It is manifested by the sudden onset of severe HYPERGLYCEMIA, rapid progression to DIABETIC KETOACIDOSIS, and DEATH unless treated with insulin. The disease may occur at any age, but is most common in childhood or adolescence.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården - NU-sjukvården NÄL workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %)
Medicinkliniken
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården - NU-sjukvården Uddevalla sjukhus workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %) (0 %)
Medicinkliniken
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för molekylär och klinisk medicin workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05 (0 %) (0 %) (0 %)
Statligt - Högskolor - Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg (0 %) (0 %) (0 %) (0 %)
Registercentrum Västra Götalandsregionen

Coworker

Soffia Gudbjörnsdottir
adjungerad professor, Koncernkontoret
Ann-Marie Svensson
biträdande registerhållare, PhD, Västra Götalandsregionen
Marita Olsson
Docent, Mölndal, Göteborg, Institutionen Matematiska vetenskaper

Tutor

Marcus Lind
Specialist i diabetologi och endokrinologi, NU-sjukvården Uddevalla sjukhus, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin
Annika Rosengren
Professor, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra

Finansiering

Grants

FoU-rådet Fyrbodal (VGFOUFBD-257321)
57,000 SEK
Daniel Vestberg

2012, Löner och statistiker

FoU-rådet Fyrbodal (VGFOUFBD-263151)
12,000 SEK
Daniel Vestberg

2012, Kongress ADA 2012

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2012-01-14

Publikationer från detta projekt


Relation mellan övervikt och sjukhusinläggning för hjärtsvikt hos patienter med typ 1 diabetes, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/107701