Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård.
Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård.
Project number : 116081
Created by: Tina Arvidsdotter, 2012-12-05
Last revised by: Tina Arvidsdotter, 2015-10-20
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Psychological distress; experiences and treatment in primary health care.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Den stressrelaterade psykiska ohälsan är vår tids stora utmaning. Ett ökat vårdbehov kräver mer tid och det kan ibland vara svårt att tillgodose patientens behov. Svårigheter är också att ge patienten rätt behandling vid rätt tidpunkt, då det idag inte finns några klara definierade riktlinjer inom den stressrelaterade psykiska ohälsan. Missnöjda patienter söker sig utanför hälso- och sjukvård, ofta till komplementärmedicinska behandlingar. För att utveckla vården idag behövs evidensbaserade studier. Pragmatiska randomiserade studier eftersöks för att få en mer realistisk bild av hur en behandling fungerar i klinisk praxis, för att generera bästa kliniska nytta. Intervjuerna och interventionerna i avhandlingen har utförts vid vårdcentraler, 1:a linjens sjukvård, där deltagarna (Studie I-IV) bestod av personer som sökte vård för sina stressrelaterade besvär.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Stressrelaterad psykisk ohälsa är ett stort och växande problem både i Sverige och internationellt, såväl dess lidande som behandlingsinsatser. Bakomliggande orsaker kan beskrivas som en obalans mellan aktivitet och vila, mellan krav och resurser, med bristande hanteringsförmåga. Behovet av fördjupad kunskap om tillståndet och möjliga behandlingsinsatser är stort.

Metod
Deltagarna i avhandlingen bestod av primärvårdspatienter 20-55 år som sökte vård för sina stressrelaterade besvär. Det övergripande målet för avhandlingen var att genom djupintervjuer undersöka vad det innebär att leva med stressrelaterad psykisk ohälsa (studie I) samt utvärdera tre 8-veckors interventioner; integrativ behandlingsmetod (IB) i jämförelse med terapeutisk akupunktur (TA) respektive sedvanlig primärvårdsbehandling (SB), genom en pragmatisk randomiserad kontrollerad studie (RCT n=120). Djupintervjuerna analyserades med fenomenologisk hermeneutisk metod (studie I). Utvärderingen (studie II-IV) genomfördes med hjälp av självskattade frågeformulär vid baslinjen, efter 4- och 8 veckors behandling (studie II-III), samt vid uppföljning efter 24 veckor(studie IV). Den primära utfallsvariabel var ångest mätt med Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Sekundära variabler var livskvalitet mätt med Short Form-36 (SF-36) samt känsla av sammanhang (KASAM).

Resultat
Att leva med stressrelaterad psykisk ohälsa tolkades som att det finns en obalans (inkongruens) mellan det verkliga jaget (den jag är) och idealjaget (den jag vill vara) och beskrivs i tre dimensioner; kämpar för att klara av vardagen, känner sig mindre värd än andra och tappar taget om livet. Dimensionerna leder till missnöje, ett lidande, låg självkänsla och bristande coping och tolkades som föregångare till mental, fysisk och existentiell utmattning (studie I). I RCT-studien fanns inga signifikanta skillnader på någon variabel vid baslinjen (studie II-IV). Redan efter 4 veckors behandling visade IB och TA en signifikant förbättring både statistiskt och kliniskt av reducerad ångest och depression (studie II). Vid 8 veckors uppföljning visade IB och TA en förbättring både statistiskt och kliniskt på alla variabler; ångest, depression (studie II), mentalt välbefinnande och hantering av stress (studie III) i jämförelse med start och i jämförelse med SB. Vid 24 veckors uppföljning (studie IV) kvarstod förbättringar i IB och TA, medan SB visade en marginell förbättring.

Slutsatser
Avhandlingen har bidragit med kunskap om att det för vårdpersonal är av största vikt att se och upptäcka tidiga symtom vid stressrelaterad psykisk ohälsa, för att undvika existentiell utmattning både psykiskt och fysiskt hos personer som söker primärvård. Ett personcentrerat förhållningssätt med strukturerad salutogen dialog integrerat med akupunktur kan vara en effektiv behandlingsinsats. Mer forskning behövs inom området integrativ medicin för att konfirmera våra resultat.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.
Holistic Nursing
A philosophy of nursing practice that takes into account total patient care, considering the physical, emotional, social, economic, and spiritual needs of patients, their response to their illnesses, and the effect of illness on patients' abilities to meet self-care needs. (From Mosby's Medical, Nursing, & Allied Health Dictionary, 4th ed, p745)
Rehabilitation Nursing
The diagnosis and treatment of human responses of individuals and groups to actual or potential health problems with the characteristics of altered functional ability and altered life-style. (American Nurses Association & Association of Rehabilitation Nurses. Standards of Rehabilitation Nursing Practice, 1986, p.2)
Randomized Controlled Trial
Work consisting of a clinical trial that involves at least one test treatment and one control treatment, concurrent enrollment and follow-up of the test- and control-treated groups, and in which the treatments to be administered are selected by a random process, such as the use of a random-numbers table.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Charles Taft
Forskare, Inst f vårdvet o hälsa
Bertil Marklund
Forskningsledare, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal, Sahlgrenska akademin
Inger Ekman
kombinationslärare, Sektion omvårdnad avancerad nivå, Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård., from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/116081