Jämförelse av överenstämmelse mellan självskattningsintrumenten MADRS-S och BDI-II för patienter på primärvårdsnivå.
Jämförelse av överenstämmelse mellan självskattningsintrumenten MADRS-S och BDI-II för patienter på primärvårdsnivå.
Project number : 117141
Created by: Carl Wikberg, 2012-12-19
Last revised by: Carl Wikberg, 2016-02-19
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Depression är en av de vanligaste förekommande diagnoserna inom primärvården.
Läkare och sjuksköterskor använder en rad olika självskattningsinstrument i mötet och konsultationen med patienten vid misstänkt depression och under behandling.Syftet med studien är att undersöka överensstämmelsen mellan MADRS-S och BDI-II självskattningsinstrument för patienter med depressiva symtom som söker i primärvården.
Vi kommer att inhämta data från två pågående studier inom VG regionen.
Från databasen med studiepopulation från MADRS-S studien och från KBT-PRIMNET studien mellan åren 2010-2012 .Patienterna har skattat sina symtom vid ingång i studierna och efter 3 månader.Överensstämmelse mellan de bägge instrumenten bestäms med intra class correlation och kappa-test. Vår hypotes är att självskattningarna är jämförbara och att det inte är några skillnader mellan instrumenten också vad gäller patienter som söker och handläggs på primärvårdsnivå.Studiens resultat kommer att visa om vår hypotes stämmer.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Syfte: Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale-Själv (MADRS-S) och Beck Depression Inventory II (BDI-II) är vanligt förekommande självskattningsinstrument för screening och diagnos av depression. BDI-II har 21 frågor och MADRS-S har frågor. Dessa instrument har testats på patienter inom psykiatrin men inte inom primärvården, där de flesta patienter med symtom på depression initialt söker behandling. Syftet med denna studie var att jämföra dessa 2 instrument i primärvården.

Metod: Data samlades in från två RCT studier i VGR-Primärvård som utfördes 2010-2013 :MADRS-S Studien och PRIMNET-studien. 146 patienter (73 patienter vardera från båda studierna) med nydiagnostiserade mild eller måttlig depression (per DSM-IV rekommendationer) och som hade bedömning med både MADRS-S och BDI-II på vårdcentraler. Jämförbarhet och tillförlitlighet instrument uppskattades av Pearson produktmomentkorrelations och Cronbach α.

Resultat: En god korrelation observerades mellan de 2 instrumenten: 0,66 och 0,62 i de 2 studiekohorterna. Tillförlitligheten inom 2 studiekohorterna var bra för båda MADRS-S (Cronbach α: 0,76 för båda kohorterna) och BDI-II items (Cronbach α: 0,88 och 0,85).

Slutsatser: 2 instrument visade god jämförbarhet och tillförlitlighet för låg, mellan och hög total depressionspoäng. MADRS-S kan användas som ett snabbt, lättadministrerat, och billigt verktyg i primärvård och har resultat jämförbara med BDI-II i alla domäner.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Ingen av ovanstående


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Depressive Disorder
An affective disorder manifested by either a dysphoric mood or loss of interest or pleasure in usual activities. The mood disturbance is prominent and relatively persistent.
Primary Health Care
Care which provides integrated, accessible health care services by clinicians who are accountable for addressing a large majority of personal health care needs, developing a sustained partnership with patients, and practicing in the context of family and community. (JAMA 1995;273(3):192)
Comparative Study
Comparison of outcomes, results, responses, etc for different techniques, therapeutic approaches or other inputs.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Medarbetare

Shabnam Nejati
Research assistant, Enheten för Allmänmedicin

Supervisor

Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg
Eva-Lisa Petersson
Senior forskare, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Finansiering

Grants

FoU-rådet för Göteborg och södra Bohuslän (VGFOUGSB-310751)
92 500 SEK (applied sum: 97 500 SEK)
Carl WIkberg

2012, Personal - ProjektledareDistriktssköterska 25% 6 månader52 500 Personal - Assisterande personalForskningssköterska 1 månad 100%40 000 ResekostnaderRehsam och internationell allmänmedicinsk konferens Barcelona.5 000 Summa kronor 97 500

3. Processen och projektets redovisning

Länk till webbplats / webbsida

http://www.psychiatrist.com/PCC/article/Pages/2015/v17n03/14m01758.aspx

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

Depression är en komplex diagnos som bygger på att flera olika symtom tillsammans leder fram till diagnos.För att underlätta diagnostiken av depression används ibland skattningsskalor.Läkare och sjuksköterskor använder en rad olika självskattningsinstrument i mötet och konsultationen med patienten vid misstänkt depression och under behandling.
Det finns ingen klar bild över hur stor jämförbarhet de olika skattningsskalorna har. Detta gör det komplicerat att veta hur resultaten ska tolkas. Det är viktigt att
få kännedom om det går att se en generell överensstämmelse mellan olika typer av instrument som mäter samma diagnos/tillstånd/symptom eftersom,det påverkar utfallet i behandlingen.Inom psykiatrin har det utförts en liknande studie som har granskat jämförbarheten mellan instrumenten Beck Depression Inventory (BDI-II) och Montgomery-Asberg Depression Rating Scale-Self (MADRS-S) (1). Studien är genomförd på ett mindre antal patienter inom psykiatrin med svårare symtom och diagnoser (1). Detta motsvarar inte de patienter som handläggs inom primärvården. Författarna nämner också specifikt behovet av liknande studier bland patienter med mildare symtom.
Ytterligare två studier, varav en från Norge, har jämfört överensstämmelsen mellan BDI och Comprehensive Psychopathological Rating Scale (CPRS) (2,3), men även dessa är genomförda vid psykiatrisk klinik. Vi har inte kunnat finna någon liknande studie genomförd inom primärvården.Det finns idag få studier som undersökt jämförbarhet mellan olika självskattningsinstrument i primärvården. Det saknas också en redogörelse för hur självskattningsinstrumenten kan och bör användas i denna kontext. Flera studier behöver utföras inom området, för att reda ut frågetecknen kring självskattningsskalornas vara eller icke-vara (4). Det återstår ett arbete med att studera betydelsen av samverkan mellan olika yrkeskategorier och användningen av självskattningsinstrument för patientens bästa.

Syfte

Syftet med studien är att undersöka överensstämmelsen mellan MADRS-S och BDI-II självskattningsinstrument för patienter med depressiva symtom som söker i primärvården.

Frågeställning / Hypoteser

Vår fråga är hur likvärdiga och jämförbara resultaten kan vara mellan olika skattningsskalor.

Om en patient skattar sina egna symtom med en typ av skala, går den då att jämföra med en annan skalas resultat, förutsatt att patienten utför skattningen i samma skede av sitt depressionsförlopp? Detta mynnar ut i två frågeställningar.

1)Är resultatet från MADRS-S och BDI-II jämförbart vid deprimerade patienters självskattning i primärvården.

2)Vilka skillnader finns mellan MADRS-S och BDI-II vid deprimerade patienters
självskattning i primärvården.

Metod: Urval

Vi kommer att inhämta data från två pågående studier inom VG regionen.
där patienter som sökt på vårdcentraler i Göteborg och Södra Älvsborg med symtom på depression inkluderats i MADRS-S studien respektive PRIM-NET studien. Samtliga patienter har i studierna självskattat sina egna symptom vid inklusionstillfället med både MADRS-S och BDI-II.

Patienterna är 18 år och uppåt och har i konsultation med läkare eller psykolog på vårdcentralen diagnostiserats ha mild/måttlig depression,

Ingen randomisering har krävts för härvarande studie då alla patienter är hämtade ur två kohorter med likvärdigt skattningsförfarande och där patienterna är randomiserade.

Metod: Datainsamling

Patienter som sökt på vårdcentral inom Primärvården Göteborg och Södra Älvsborg och som uppfyllt inklusionskriterierna för någon av studierna MADRS-studien och KBT-PRIMNET-studien inkluderas i härvarande studie. Inklusionskriterierna för MADRS-studien och KBT-PRIMNET-studien är: 18 år och uppåt och av läkare eller psykolog via diagnostiskt instrument (PRIME-MD (5) respektive MINI (6)) samt klinisk bedömning diagnosticerad som nydebuterad mild/måttlig depression. MADRS-S studien är en randomiserad kontrollerad studie av effekten av återkommande och regelbunden användning av självskattningsformulär i vården av patienter med mild och måttlig depression. KBT-PRIMNET-studien är en randomiserad kontrollerad studie av effekten av InternetKBT vid mild och måttlig depression. Exklusionskriterier för MADRS-studien och KBT-PRIMNET-studien är: inget känt missbruk, ingen känd eller aktuell suicidrisk, inga kognitiva svårigheter som medför problem att fylla i formulär (t.ex. demens).

Från databasen med studiepopulation från MADRS-S studien och KBT-PRIMNET studien mellan åren 2010-2012 hämtas individer som vid två tillfällen genomfört en självskattning av sitt tillstånd med MADRS-S (7)och BDI-II(8). Patienterna har skattat sina symtom vid ingång i studierna och efter 3 månader (interventionsgrupp och kontrollgrupp).

Metod: Databearbetning

Överensstämmelse mellan de bägge instrumentens bestäms med intra class correlation och kappa-test. Intra class correlation inkluderar felkällan variation mellan individer .

Studiens Power
Beräkning av power för jämförelse mellan BDI och MADRS-S har gjorts med refererat till publicerade studier med samma tema. I de tidigare studier som finns tillgängliga ( 2 studier vid psykaitrisk specialistklinik) finner författarna i ena studien en moderat samvariation; r=0.65, medan i den andra studien är den estimerade korrelationen hög; r=0.87 (1). Givet en signifikansnivå om 0.05 och ett betavärde om 0.20 (Power=0.80) behövs det 19 fall (cases) i varje instrument (BDI resp MADRS-S) när den första referensen tas in i beaktandet. Refererar man till den andra studien givet samma kriterier för power beräkning, behövs det endast 9 fall i varje grupp.
Eftersom diverse subgruppsanalyser kan bli aktuellt under studiens gång, utökas underlaget till 100 individer.

Referenser

1.Svanborg P, Asberg M. Comparison between the Beck Depression Inventory (BDI) and the self-rating version of the Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRS). J Affect Disord. 2001 May;64(2-3):203-16.

2.Martinsen EW, Friis S, Hoffart A. Assessment of depression: comparison between Beck Depression Inventory and subscales of Comprehensive Psychopathological Rating Scale. Acta Psychiatr Scand. 1995; 92:460-3.

3.Tamaklo W, et al. Assessing depression in the medical patient using the MADRS, a sensitive screening scale. Integrative Psychiatr. 1992; 8:264-270.

4.SBU. Behandling av depressionssjukdomar. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm, 2004.

5.Spitzer RL, Williams JB, Kroenke K, Linzer M, deGruy FV 3rd, Hahn SR, et al. Utility of a new procedure for diagnosing mental disorders in primary care. The PRIME-MD 1000 study. JAMA 1994;272:1749-56.

6.Sheehan DV, Lecrubier Y, Sheehan KH, Amorim P, Janavs J, Weiller E, et al. The Mini-International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.): the development and validation of a structured diagnostic psychiatric interview for DSM-IV and ICD-10. J Clin Psychiatry. 1998;59 Suppl 20:22-33;quiz 4-57.

7.Montgomery, S. A. and M. Asberg (1979). "A new depression scale designed to be sensitive to change." Br J Psychiatry 134: 382-389.

8. Beck, A.T., Steer, R.A., Garbin, M.G. 1988. Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twenty-five years of evaluation. Clin Psychol Rev 8:77–100.


Jämförelse av överenstämmelse mellan självskattningsintrumenten MADRS-S och BDI-II för patienter på primärvårdsnivå., from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/117141