Utveckling och utvärdering av Mindfulness Baserad Stress Reduktion (MBSR) via internet för personer efter skallskada, stroke eller andra neurologiska sjukdomar som drabbar hjärnan – en effektiv metod med stor räckvidd
Utveckling och utvärdering av Mindfulness Baserad Stress Reduktion (MBSR) via internet för personer efter skallskada, stroke eller andra neurologiska sjukdomar som drabbar hjärnan – en effektiv metod med stor räckvidd
Project number : 117631
Created by: Birgitta Johansson, 2013-01-08
Last revised by: Birgitta Johansson, 2016-01-04
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Development and evaluation of internet based treatment with Mindfulness Baserad Stress Reduktion (MBSR)for persons after a traumatic brain injury, stroke or other neurological disorders

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Tjugofemtusen personer/år drabbas i Sverige av en skallskada och ca 30 000 insjuknar i stroke varje år. Långvariga problem med framförallt mental trötthet/hjärntrötthet och koncentrationssvårigheter blir följden hos ca 25 % av dessa men hjärntrötthet är också vanligt efter andra sjukdomar som drabbar hjärnan. Dessa symtom påverkar arbete, studier och sociala aktiviteter negativt.

Vi har under de senaste åren arbetat med Mindfulness Baserad Stress Reduktion (MBSR) för behandling av mental trötthet efter skallskada och stroke. MBSR visade sig vara en mycket effektiv metod. Redan efter 8 veckor hade en signifikant förbättring skett av den mentala energin och även på kognitiva tester som mäter snabbhet av bearbetningsförmåga.

Syfte med studien är att utveckla och utvärdera en internetbaserad MBSR kurs och jämföra resultaten från denna med en MBSR kurs som ges traditionellt med fysiska gruppträffar, samt kontrollgrupp. Studien kommer att utvärderas kvantitativt och kvalitativt. Personer med långvariga problem med mental trötthet och tillhörande symptom bor utspridda över hela landet och har därför svårt att få tillgång till denna metod, som innebär att man träffas i grupp en gång/vecka. Metoden kan med enkelhet implementeras som behandlingsmetod i sjukvården, om resultaten faller väl ut.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Tjugofemtusen personer/år drabbas i Sverige av en skallskada och ca 30 000 insjuknar i stroke varje år. Långvariga problem med framförallt mental trötthet/hjärntrötthet och koncentrationssvårigheter blir följden hos ca 25 % av dessa men hjärntrötthet är också vanligt efter andra sjukdomar som drabbar hjärnan. Dessa symtom påverkar arbete, studier och sociala aktiviteter negativt.

Vi har under de senaste åren arbetat med Mindfulness Baserad Stress Reduktion (MBSR) för behandling av mental trötthet efter skallskada och stroke. MBSR visade sig vara en mycket effektiv metod. Redan efter 8 veckor hade en signifikant förbättring skett av den mentala energin och även på kognitiva tester som mäter snabbhet av bearbetningsförmåga.

Syfte med studien är att utveckla och utvärdera en internetbaserad MBSR kurs och jämföra resultaten från denna med en MBSR kurs som ges traditionellt med fysiska gruppträffar, samt kontrollgrupp. Studien kommer att utvärderas kvantitativt och kvalitativt. Personer med långvariga problem med mental trötthet och tillhörande symptom bor utspridda över hela landet och har därför svårt att få tillgång till denna metod, som innebär att man träffas i grupp en gång/vecka. Metoden kan med enkelhet implementeras som behandlingsmetod i sjukvården, om resultaten faller väl ut.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Klinisk prövning (Clinical Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Brain Damage, Chronic
A condition characterized by long-standing brain dysfunction or damage, usually of three months duration or longer. Potential etiologies include BRAIN INFARCTION; certain NEURODEGENERATIVE DISORDERS; CRANIOCEREBRAL TRAUMA; ANOXIA, BRAIN; ENCEPHALITIS; certain NEUROTOXICITY SYNDROMES; metabolic disorders (see BRAIN DISEASES, METABOLIC); and other conditions.
Brain Injuries
Acute and chronic (see also BRAIN INJURIES, CHRONIC) injuries to the brain, including the cerebral hemispheres, CEREBELLUM, and BRAIN STEM. Clinical manifestations depend on the nature of injury. Diffuse trauma to the brain is frequently associated with DIFFUSE AXONAL INJURY or COMA, POST-TRAUMATIC. Localized injuries may be associated with NEUROBEHAVIORAL MANIFESTATIONS; HEMIPARESIS, or other focal neurologic deficits.
Trauma, Nervous System
Traumatic injuries to the brain, cranial nerves, spinal cord, autonomic nervous system, or neuromuscular system, including iatrogenic injuries induced by surgical procedures.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 6 - Neurosjukvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt

  1. Johansson B, Bjuhr H, karlsson M, Karlsson J, Rönnbäck L.
    Mindfulness 2015:6:1356-1365.

Länk till webbplats / webbsida

www.mf.gu.se

Detaljerad projektbeskrivning

Bakgrundsbeskrivning

Efter en skallskada, stroke, whiplashskada, hjärnhinne- och hjärninflammation, hjärntumör och vid Parkinsons sjukdom samt multipel skleros är det mycket vanligt med mental trötthet och tillhörande symptom [1-3]. En mycket besvärande uttröttbarhet eller energilöshet uppstår för ca 25 % [4,5]. Ett normalt liv med arbete och sociala aktiviteter påverkas drastiskt när den mentala energin inte räcker till. Förutom tröttheten är bl a koncentrationssvårigheter och stresskänslighet, långsamhet vanliga[6]. Tröttheten anses vara ett uttryck för en diffus eller multifokal påverkan på hjärnan [7, 8] och en ineffektiv hjärnfunktion [9, 10].

MBSR har utvecklats under 30 år som komplement för behandling av sjukdomstillstånd såsom stress, depression, ångest och trötthet vid cancer där traditionella metoder inte varit framgångsrika[11-14]. Det har hittills inte funnits någon behandlingsmetod för mental trötthet, men vi har visat att MBSR fungerar mycket bra för denna patientgrupp[15]. MBSR minskade signifikant den mentala tröttheten och ökade den mentala snabbheten för deltagare som drabbats av skallskada eller stroke[15]. Ett liknande resultat har nyligen också rapporterats [16]. Andra studier med MBSR efter skallskada har rapporterat förbättrad livskvalitet och förbättring av nedstämdhet [17] och de har också visat att effekten består över tid[18]. Vi har också erfarenhet av att uppföljningsprogram efter de 8 veckorna med MBSR (Johansson et al, in preparation). Meditation har också rapporterats ge förbättrad kognitiv funktion och ge förändringar neuronalt i områden som är viktiga för uppmärksamhet [19, 20]. Internationellt erbjuds MBSR kurser via internet vilket vi också deltagit i (www.emindful.com), och för behandling av ångest i Sverige, men finns inte tillgängliga idag för denna patientgrupp.

Syfte

MBSR har visat sig vara en mycket bra metod för individer med långvariga kognitiva symtom, fr.a. mental trötthet, efter skallskada och stroke. För att göra metoden tillgänglig för flera vill vi utvärdera en internetbaserad MBSR kurs och jämföra resultaten från den med en traditionell kurs, där deltagna träffas under lärarhandledning. Vår erfarenhet är att metoden måste anpassas för deltagarna efter skallskada med ett lugnare tempo och fler repetitioner. Genom att utnyttja den kompetens vi har, kan metoden via internet ge möjlighet för många i Sverige att delta. Vinningen med detta är att de som har alltför lång resväg för att åka en gång/vecka till gruppträffarna eller som är så svårt uttröttbara att själva resan till gruppträffarna tar för mycket energi, kan ta del av den erfarenhet och kunskap vi nu utvecklat för just denna patientgrupp.

Referenser

1.Staub, F. and J. Bogousslavsky, Fatigue after stroke: A major but neglected issue. Cerebrovasc Dis, 2001. 12: p. 75-81.
2.Shah, A., Fatigue in multiple sclerosis. Phys Med Rehabil Clin N Am, 2009. 20(2): p. 363-372.
3.Friedman, J.H., et al., Fatigue in Parkinsons´s disease: a review. Movement Disorders, 2007. 22(3): p. 297-308.
4.Belmont, A., et al., Fatigue and traumatic brain injury. Ann Readapt Med Phys, 2006. 49: p. 283-288.
5.Glader, E.-L., B. Stegmayr, and K. Asplund, Poststroke fatigue. A 2-year follow-up study of stroke patients in Sweden. Stroke 2002. 33: p. 1327-1333.
6.Johansson, B., P. Berglund, and L. Rönnbäck, Mental fatigue and impaired information processing after mild and moderate traumatic brain injury. Brain Injury, 2009. 23(13-14): p. 1027-1040.
7.Chaudhuri, A. and P.O. Behan, Fatigue in neurological disorders. Lancet 2004. 363: p. 978-988.
8.Hansson, E. and L. Rönnbäck, Altered neuronal-glial signaling in glutamatergic transmission as a unifying mechanism in chronic pain and mental fatigue. Neurochem Res, 2004. 29: p. 989-996.
9.Ronnback, L. and E. Hansson, On the potential role of glutamate transport in mental fatigue. J Neuroinflammation 2004. 1: p. 22.
10.Rönnbäck, L. and B. Johansson, Long-lasting mental fatigue after traumatic brain injury or stroke – a new perspective 2012, Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing
11.Kabat-Zinn, J., Full Full catastrophe living: How to cope with stress, pain and illness using mindfulness meditation. 2001, London, 15th ed.: Piatkus Books.
12.Smith, B.W., et al., A pilot study comparing the effects of mindfulness-based and cognitive-behavioral stress reduction. J Altern Complement Med, 2008. 14(3): p. 251-258.
13.Grossmana, P., et al., Mindfulness-based stress reduction and health benefits: A meta-analysis. Journal of Psychosomatic Research 57 (2004) 35–43, 2004. 57: p. 35-43.
14.Carlson, L.E. and S.N. Garland, Impact of mindfulness-based stress reduction (MBSR) on sleep, mood, stress and fatigue symptoms in cancer outpatients International Journal of Behavioral Medicine 2005. 12(4): p. 278-285.
15.Johansson, B., H. Bjuhr, and L. Rönnbäck, Mindfullness based stress reduction impairs long-term mental fatigue after stroke or traumatic brain injury. Brain Injury, 2012. …….(doi: 10.3109/02699052.2012.700082) (…….): p. 8.
16.Azulay, J., et al., A Pilot Study Examining the Effect of Mindfulness-Based Stress Reduction on Symptoms of Chronic Mild Traumatic Brain Injury/Postconcussive Syndrome. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 2012. doi: 10.1097/HTR.0b013e318250ebda(..): p. ..
17.Bedard, M., et al., Pilot evaluation of a mindfulness-based intervention to improve quality of life among individuals who sustained traumatic brain injuries. Disabil Rehabil, 2003. 25(13): p. 722-731.
18.Bédard, M., et al., A Mindfulness-Based Intervention to Improve Quality of Life Among Individuals Who Sustained Traumatic Brain Injuries: One-Year Follow-Up. The Journal of Cognitive Rehabilitation, 2005. spring: p. 8-13.
19.Kilpatrick, L.A., et al., Impact of mindfulness-based stress reduction training on intrinsic brain connectivity. Neuroimage, 2011. 1(56): p. 290-298.
20.Lutz, A., et al., Attention regulation and monitoring in meditation. Trends Cogn Sci, 2008. 12(4): p. 163-169.


Utveckling och utvärdering av Mindfulness Baserad Stress Reduktion (MBSR) via internet för personer efter skallskada, stroke eller andra neurologiska sjukdomar som drabbar hjärnan – en effektiv metod med stor räckvidd, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/117631