Stress och ångesttillstånd hos gravida kvinnor - en sekundärpreventiv studie
Stress och ångesttillstånd hos gravida kvinnor - en sekundärpreventiv studie
Project number : 13821
Created by: Birgitta Wickberg, 2008-11-10
Last revised by: Researchweb support, sweden 3, 2017-06-13
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2007-09-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2015-01-01
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Stress-och ångesttillstånd är vanliga under graviditet med negativa följder för kvinnans hälsa men ochså med risker för barnets framtida utveckling (van den Bergh et al. 2005).
Det saknas emellertid studier kring behandling av stress-och ångesttillstånd hos gravida kvinnor i primärvården (Heron et al 2004).
Syftet med den planerade studien är att tidigt upptäcka kvinnor med tecken på stress och ångesttillstånd, att utarbeta och pröva en riktad intervention i grupp för att minska graden av stress/ångest och därigenom försöka förhindra/förkorta antalet sjukskrivningar under graviditeten.
Genom att erbjuda c:a 1000 gravida kvinnor som kommer till mödravårdscentraler i Södra Bohuslän att fylla i tre självskattningsskalor, tidigt upptäcka stress-och ångesttillstånd. Kvinnor med sådana symtom (c:a 100) fördelas slumpmässigt till undersöknings-och kontrollgrupp. Kvinnorna i undersökningsgruppen erbjuds att lära sig stress-och ångestreducerande strategier i grupp ledd av MVC-psykolog och sjukgymnast. Kvinnorna i kontrollgruppen får sedvanligt mödravårdsprogram. Efter genomgången intervention ombeds kvinnorna att åter fylla i de tre självskattningsskalorna. I det planerade projektet vill vi få svar på följande frågeställningar:
Hur många gravida kvinnor visar tecken på stress/ångest i tidig graviditet?
Ger stressreducernade intervention i grupp effekt?
Kan sjukskrivningarnas antal och längd minskas genom den planerade interventionen?

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

-

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Pregnancy
The status during which female mammals carry their developing young (EMBRYOS or FETUSES) in utero before birth, beginning from FERTILIZATION to BIRTH.
Pregnant Women
Human females who are pregnant, as cultural, psychological, or sociological entities.
Women
Human adult females as cultural, psychological, sociological, political, and economic entities.
Gynecology
A medical-surgical specialty concerned with the physiology and disorders primarily of the female genital tract, as well as female endocrinology and reproductive physiology.
Stress
A pathological process resulting from the reaction of the body to external forces and abnormal conditions that tend to disturb the organism's homeostasis.
Anxiety
Feeling or emotion of dread, apprehension, and impending disaster but not disabling as with ANXIETY DISORDERS.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Stress och ångesttillstånd hos gravida kvinnor - en sekundärpreventiv studie, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/13821