Stress och ångesttillstånd hos gravida kvinnor - en sekundärpreventiv studie
Stress och ångesttillstånd hos gravida kvinnor - en sekundärpreventiv studie
Project number : 13821
Created by: Birgitta Wickberg, 2008-11-10
Last revised by: Researchweb support, sweden 3, 2017-06-13
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Stress-och ångesttillstånd är vanliga under graviditet med negativa följder för kvinnans hälsa men ochså med risker för barnets framtida utveckling (van den Bergh et al. 2005).
Det saknas emellertid studier kring behandling av stress-och ångesttillstånd hos gravida kvinnor i primärvården (Heron et al 2004).
Syftet med den planerade studien är att tidigt upptäcka kvinnor med tecken på stress och ångesttillstånd, att utarbeta och pröva en riktad intervention i grupp för att minska graden av stress/ångest och därigenom försöka förhindra/förkorta antalet sjukskrivningar under graviditeten.
Genom att erbjuda c:a 1000 gravida kvinnor som kommer till mödravårdscentraler i Södra Bohuslän att fylla i tre självskattningsskalor, tidigt upptäcka stress-och ångesttillstånd. Kvinnor med sådana symtom (c:a 100) fördelas slumpmässigt till undersöknings-och kontrollgrupp. Kvinnorna i undersökningsgruppen erbjuds att lära sig stress-och ångestreducerande strategier i grupp ledd av MVC-psykolog och sjukgymnast. Kvinnorna i kontrollgruppen får sedvanligt mödravårdsprogram. Efter genomgången intervention ombeds kvinnorna att åter fylla i de tre självskattningsskalorna. I det planerade projektet vill vi få svar på följande frågeställningar:
Hur många gravida kvinnor visar tecken på stress/ångest i tidig graviditet?
Ger stressreducernade intervention i grupp effekt?
Kan sjukskrivningarnas antal och längd minskas genom den planerade interventionen?

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

-

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

not checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
not checked Fokusgrupper (Focus Groups)
not checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
not checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
not checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
not checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
not checked Fall-kontrollstudier (Case-Control Studies)
not checked Kohortstudier (Cohort Studies)
not checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
not checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)
not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial, Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial, Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial, Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial, Phase IV)
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
not checked Multicenterstudie
not checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)
not checked Översikt (Review)
not checked Genomförbarhetsstudier (Feasibility Studies)
not checked Pilotstudier (Pilot Projects)
not checked Valideringsstudier (Validation Studies)
not checked Programutveckling (Program Development)
not checked Läkemedelsprövning (Drug Evaluation)
not checked Läkemedelstester, prekliniska (Drug Evaluation, Preclinical)
not checked Ingen av ovanstående

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Pregnancy
The status during which female mammals carry their developing young (EMBRYOS or FETUSES) in utero before birth, beginning from FERTILIZATION to BIRTH.
Pregnant Women
Human females who are pregnant, as cultural, psychological, or sociological entities.
Women
Human adult females as cultural, psychological, sociological, political, and economic entities.
Gynecology
A medical-surgical specialty concerned with the physiology and disorders primarily of the female genital tract, as well as female endocrinology and reproductive physiology.
Stress
A pathological process resulting from the reaction of the body to external forces and abnormal conditions that tend to disturb the organism's homeostasis.
Anxiety
Feeling or emotion of dread, apprehension, and impending disaster but not disabling as with ANXIETY DISORDERS.

Projektets delaktighet i utbildning

not checked Avhandling
not checked Licentiat
not checked Master
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
not checked ST-tandläkarutbildning
not checked Specialistutbildning psykolog
not checked PTP-tjänst psykolog
not checked Annan utbildning
checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet slutfört

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2007-09-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2015-01-01

Stress och ångesttillstånd hos gravida kvinnor - en sekundärpreventiv studie, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/13821?show_hidden_options=true