Mätning av sinnesstämning under arbetet och fritiden - valideringsstudie av en modifierad version av Stress-Energi formuläret med hjälp av Rasch-analys
Mätning av sinnesstämning under arbetet och fritiden - valideringsstudie av en modifierad version av Stress-Energi formuläret med hjälp av Rasch-analys
Project number : 163911
Created by: Emina Hadzibajramovic, 2014-12-09
Last revised by: Emina Hadzibajramovic, 2017-05-11
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Measurement of mood at work and during leisure time - validation study of a modified version of the Stress-Energy Questionnaire using Rasch analysis

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Psykosocial stress på arbetet är en av de viktigaste faktorerna bakom ökad sjukskrivning. Stress-Energy formuläret används ofta för sinnestämningsskattningar i arbetslivet. Förutom arbetsrelaterad stress, är det viktigt att ta hänsyn till privatlivet, för att få en bild av den totala stressbelastningen. I denna studie är målet att validera ett nytt instrument som mäter stress och energi utanför arbetet Stress-Energy formuläret gällande tiden då man inte förvärvsarbetar(SEQ-fritid). SEQ-fritid kommer analyseras med modern testteori, för att utvärdera skalans psykometriska egenskaper. Frågeställning är: Har SEQ-fritid godtagbara psykometriska egenskaper? Fungerar skalan på samma sätt för kvinnor och män? Praktiska implikationer: att möjliggöra mätning av den totala stressupplevelsen för att bättre kunna studera effekter av interventioner riktade mot upplevd arbetsmiljö, stress och hälsa, samt ge förutsättningar för att använda avancerade statistiska analysmetoder som kräver intervalldata.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Projektet är publicerat i en vetenskaplig tidskrift.
Hadžibajramović E, Ahlborg G, Håkansson C, Lundgren-Nilsson Å, Grimby-Ekman A. Affective stress responses during leisure time: Validity evaluation of a modified version of the Stress-Energy Questionnaire. Scand J Public Health. 2015;43(8):825-32.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Valideringsstudier (Validation Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Stress
A pathological process resulting from the reaction of the body to external forces and abnormal conditions that tend to disturb the organism's homeostasis.
Psychometrics
Assessment of psychological variables by the application of mathematical procedures.
Work
Productive or purposeful activities.
Validation Studies
Works consisting of research using processes by which the reliability and relevance of a procedure for a specific purpose are established.
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.
Mental Fatigue
Fatigue arising in consequence of mental effort.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Hälsan och Stressmedicin - Institutet för stressmedicin workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Anna Grimby Ekman
Hälsometri, Sahlgrenska Akademi
Åsa Lundgren Nilsson
Neurosjukvården/Sahlgrenska universitetsjukhuset
Gunnar Ahlborg
Institutet för stressmedicin

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet slutfört

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2014-12-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2015-06-30

Mätning av sinnesstämning under arbetet och fritiden - valideringsstudie av en modifierad version av Stress-Energi formuläret med hjälp av Rasch-analys, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/163911