Behandling av stressutlöst hjärtsvikt
Behandling av stressutlöst hjärtsvikt
Project number : 181211
Created by: Jonatan Oras, 2015-08-17
Last revised by: Jonatan Oras, 2017-03-09
Project created in: FoU i Sverige

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Treatment of stress-induced cardiomyopathy

Sammanfattning av projektet

Detta projekt handlar om att skaffa kunskap om och behandla stressutlöst hjärtsvikt.

Stressutlöst hjärtsvikt (SIC) kallas även Tako-Tsubo kardiomyopati och är en relativt ny diagnos. De första systematiska artiklarna kom för 10 år sedan och forskningen kring SIC och snabbt växande. Vid SIC utvecklar patienten omfattande hypokinesier, i typfallet i apikala delar av vänsterkammaren, men angiografi är utan aktuella stenoser. Ofta finns en stress-trigger, vanligvis en stark emotionell händelse strax innan symtomdebut men allvarlig sjukdom, ffa CNS-skador, är också en vanlig utlösande faktor. Korttidsprognosen är god och hypokinesin går i regress inom dagar/veckor. Ettårsmortaliteten är dock ungefär densamma som vid akuta kornorara syndrom och patienter med annan allvarlig sjukdom, som utlösande faktor till SIC, får ett ofta ett komplicerat förlopp med betydande mortalitet. Det finns idag ingen kausalbehandling eller välfungerande symtomatiskt behandling av SIC. De förslagna behandlingar som presenteras saknar evidens och grundar sig behandling av "vanlig" hjärtsvikt. Våra vanliga inotropa läkemedel fördröjer troligtvis återhämtningen av hjärtat och kan försämra kliniken.

I en djurmodell av SIC har vi upptäckt att isoflurane (narkosgas) kan förhindra uppkomsten av SIC (publicerad) och att isoflurane har en primär kardioprotektiv effekt som inte ses hos andra anestesimedel. Detta är den första riktiga behandlingen av SIC som presenterats.

I de kommande försöken ska vi undersöka om isoflurane går att använda för att behandla eller påskynda hjärtats återhämtning vid SIC. Vi kommer också undersöka mekanismer till SIC och isofluranets effekter m h a proteomikanalys och bioinformatik. Därefter kommer vi arbeta translationellt och ta kunskaperna från djurförsöken för att undersöka om isoflurane har effekter hos patienter med SIC.

Primära hypotes
*Isoflurane påskyndar återhämtningen av hjärtfunktionen vid SIC

Sekundära hypoteser
*Isoflurane skyddar hjärtat under utvecklingen av SIC
*Isoflurane minskar mortaliteten vid SIC
*Isoflurane förbättrar hemodynamiken vid SIC

De analyser vi planerar för att studera mekanismen vid SIC/isoflurane är globala kvantifierade proteinanalyser (LC-MS/MS) som visar vilka proteiner som är över/underrepresenterade. De är deskriptiva och behöver inte hypotesfrågeställning i förväg

Typ av projekt

Forskningsprojekt

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
not checked Annan utbildning
not checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 5 - An/Op/Iva Sahlgrenska workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

3. Processen och projektets redovisning

Pågående aktiviteter

not checked Planering och förberedelse före datainsamling
not checked Datainsamling pågår
not checked Analys av insamlade data pågår
not checked Författande av skriftlig redovisning / publikation pågår
not checked En eller flera publikationer från projektet är publicerade
checked Slutfört och inget mer görs inom ramen för detta projekt

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2014-09-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2016-12-31

Publikationer från detta projekt

Tillämpning av resultat - beskrivning

I resultaten från studien kunde vi se att tidig behandling med isoflurane ger en påtagligt bättre hjärtfunktion och minskar mortaliteten påtagligt. Sen behandling gav inte några positiva effekter men var inte heller skadligt. I proteinanalyserna såg vi att inflammatorisk aktivitet och lipidomsättning (LXR, bildning av lipiddroppar) var kraftigt uppreglerad i drabbad hjärtvävnad.

Resultaten kommer att ligga till grund för ytterligare studier. Vi planerar att göra en interventionsstudie på patienter med Takotsubo-karidiomyopati som har behov av respirator. Utifrån tidigare studier vet vi att denna patientgrupp är särskilt utsatt och har hög mortalitet och morbiditet. Vi ska då prova ge anestesigas som sederande läkemedel istället för propofol, vilket är klinisk rutin idag.

Resultaten från proteomikstudien ligger till grund för kommande djurförsök där vi ska undersöka om inflammation och förändrad lipidmetabolism har ett kausalt samband för utvecklandet av Takotsubo kardiomyopati.


Behandling av stressutlöst hjärtsvikt, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/181211