Validitetsaspekter inom stressforskning. Mätegenskaper och applikationer av självrapporterade frågeformulär
Validitetsaspekter inom stressforskning. Mätegenskaper och applikationer av självrapporterade frågeformulär
Project number : 214261
Created by: Emina Hadzibajramovic, 2016-04-27
Last revised by: Emina Hadzibajramovic, 2016-04-27
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Aspects of Validity in Stress Research. Measurement Properties and the Application of Self-reported Stress Questionaires

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund: Långvarig stressexponering kan leda till allvarliga hälsokonsekvenser, som till exempel utbrändhet. Individens upplevelse och tolkningen av stressexponeringen spelar också roll för stressreaktioner och eventuella hälsokonsekvenser. Stress-Energi formuläret (SEQ) är ett svenskt instrument och används ofta för skattningar av sinnesstämning i arbetet. Det är också viktigt att ta hänsyn till privatlivet för att få en bild av den totala stressbelastningen.
Syfte: Att validera SEQ och öka kunskapen om valideringsutvärdering av frågeformulär inom stressforskning; samt att undersöka longitudinella samband mellan psykosocial arbetsmiljö och symtom av utbrändhet.
Metod: Data kommer från en longitudinell kohortstudie av anställda inom Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan. Rasch-analys användes för utvärdering av mätegenskaper. Kriteriebaserad metod (CBA) för beräkning av skalpoängen föreslogs och tillämpades på SEQ. Sinnesstämning utanför arbetet mättes med SEQ under fritiden (SEQ-LT).
Resultat: Goda mätegenskaper bekräftades för stress- och energiskalor för både SEQ och SEQ-LT. Därmed kunde en metrisk skala på intervallnivå konstrueras, och rekommenderas för användning istället för medelvärden. CBA användes på SEQ för identifiering av riskgrupper med höga och låga stress- och energinivåer. CBA har också tillämpats på SEQ-LT för att bestämma brytpunkter som indikerar höga och låga stress- och energinivåer på en metrisk skala, samt för identifiering av riskgrupper på skalor som mäter psykosociala arbetsfaktorer: krav, påverkansmöjlighet, ansträngning och belöning. Longitudinella samband mellan dessa psykosociala arbetsfaktorer och symptom av utbrändhet bekräftades.
Slutsats: SEQ och SEQ-LT kan användas för skattning av sinnesstämning i arbetet respektive på fritiden. Rasch-analys rekommenderas för validitetsutvärdering av självskattningsinstrument. CBA rekommenderas för identifiering av riskgrupper och för att underlätta tolkningen av skalpoängen. Ökad kunskap behövs om att skalpoäng kan konstrueras på flera olika sätt. Då de ovan nämnda arbetsfaktorerna visade samband med symtom av utbrändhet, är det viktigt att regelbundet mäta samt minimera upplevelser av dålig psykosocial arbetsmiljö. Resultatet kan användas i arbetsmiljöundersökningar för tidig upptäckt av personer som ligger i riskzonen för utveckling av klinisk utbrändhet.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Aim: To increase knowledge about validity evaluation and interpretability of a multi-item self-report questionnaire used in occupational health and stress research, and to investigate longitudinal associations between the psychosocial work environment and symptoms of burnout.
Method: The data come from a four-wave cohort study of public health care workers from the Region Västra Götaland. Rasch analysis was used for evaluation of measurement properties. A criterion based approach (CBA) was developed, and along with the median proposed for global scores in the Stress-Energy Questionnaire (SEQ). The CBA was applied for the SEQ-Leisure Time (SEQ-LT) and for the measurements of demands, decision authority, effort and reward. Longitudinal associations were analysed using mixed-effects regression models with random intercept.
Results: Good psychometric properties were found for the SEQ and SEQ-LT. The CBA was recommended for the SEQ. The CBA was applied to the SEQ and SEQ-LT, demands, decision authority, effort and reward. Investigated workplace factors were associated with increased symptoms of burnout.
Conclusion: The SEQ and SEQ-LT provide valid and useful tools for assessing work-related and non-work-related affective stress responses respectively. Rasch analysis is proposed for the evaluation of measurement properties. Increased awareness of the construction of global scores is needed. The CBA can be used for identification of the risk groups for adverse health effects, as defined by the theoretical foundations of the questionnaires, provided good measurement properties defined by the Rasch model. Longitudinal associations were found between demands, decision authority, effort and reward) and the symptoms of burnout.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)
checked Valideringsstudier (Validation Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Stress
A pathological process resulting from the reaction of the body to external forces and abnormal conditions that tend to disturb the organism's homeostasis.
Validation Studies as Topic
Research using processes by which the reliability and relevance of a procedure for a specific purpose are established.
Questionnaires
Predetermined sets of questions used to collect data - clinical data, social status, occupational group, etc. The term is often applied to a self-completed survey instrument.
Statistics as Topic
The science and art of collecting, summarizing, and analyzing data that are subject to random variation. The term is also applied to the data themselves and to the summarization of the data.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Hälsan och Stressmedicin - Institutet för stressmedicin workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Tutor

Anna Grimby Ekman
Epidemiolog, biostatisitker, forskare, Institutionen för medicin, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Gunnar Ahlborg
Läkare, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutet för stressmedicin
Åsa Lundgren Nilsson
Verksamhetschef, Arbetsterapi och Fysioterapi, Neurosjukvård

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet slutfört

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2013-12-20

Datum då projektet är slutrapporterat

2015-11-26

Publikationer från detta projekt

  1. Göteborg: Göteborgs universitet; 2015. ISBN 978-91-628-9588-4.

Validitetsaspekter inom stressforskning. Mätegenskaper och applikationer av självrapporterade frågeformulär, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/214261