Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom - en randomiserad kontrollerad studie i primärvården
Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom - en randomiserad kontrollerad studie i primärvården
Project number : 231551
Created by: Andreas Fors, 2017-10-09
Last revised by: Andreas Fors, 2018-06-01
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Person-centred eHealth for treatment and rehabilitation of severe stress and burnout syndrome - a randomized controlled trial in primary health care

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

För sjätte året i följd ökar sjukfrånvaron. En stor del av dessa utgörs av stressreaktioner och utmattningssyndrom vilket ökar dramatiskt. Kontrollerade studier har visat att personcentrerad vård bl.a. leder till ökad självtillit, symptomlindring och minskade kostnader vid flera olika tillstånd och på olika vårdnivåer. Praktisk tillämpning av en personcentrerad etik innebär, förutom att enbart identifiera hälsohinder, i än större utsträckning att identifiera, bekräfta och ta tillvara möjligheter och mänskliga förmågor vilket är en underanvänd resurs i vården. Syftet med projektet är att undersöka om personcentrerad vård på distans, via ett e-Hälsa stöd, som ett komplement till nuvarande standardbehandling av stressreaktioner och utmattningssyndrom kan leda till snabbare återgång till arbete, mindre risk att återinsjukna, minskade kostnader och stärkt självtillit, jämfört med en kontrollgrupp. I en randomiserad kontrollerad studie kommer ett utvecklat webbaserat e-Hälsa stöd att användas av patienter med stressreaktioner och utmattningssyndrom i samarbete med närstående och personal i primärvården samt arbetsgivarrepresentanter bl a från hälso- och sjukvården, och verka som ett stöd för den enskilde att monitorera sin vardag. Det som kommer att göra detta verktyg unikt är att det specifikt kommer att identifiera och tillvarata styrkor och förmågor hos individen och närstående på ett personcentrerat sätt vilket kan tyckas vara självklart, men som i tidigare studier visat sig ge signifikanta effekter som t.ex. en tre gånger så stor chans till ökad självtillit i kombination med snabbare återgång i arbete jämfört med en kontrollgrupp. Genom att det personcentrerade stödet sätts in tidigt, inom 14 dagar efter sjukskrivning, och med ett utvecklat webbverktyg, kan den enskilde patienten använda det i sitt hälsoarbete var och när som helst vilket kan leda till minskad sjukskrivningstid, minskad risk för återinsjuknande, minskade kostnader och ökad självtillit.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

People on sick leave increase every year. A substantial part of these refer to severe stress and burnout syndrome, conditions that increase dramatically. Several controlled studies have shown that person-centred care results in e.g. increased self-efficacy, symptom relieve and reduce costs in several conditions and at different care levels. Operationalization of a person-centred ethic does not only identify problems but more importantly identifies and use each patient´s human capacities in the care, resources that are seldom used in health care. The aim of this project is to investigate if person-centred care at distance, as a complement to the standard care and treatment for patients with severe stress and burnout syndrome, will result in hastened return to work, reduced risk of relapse, reduced costs and improved self-efficacy, in comparison with a control group. In a randomized controlled trial a developed eHealth support will be used by patients with severe stress and burnout syndrome in collaboration with relatives, staff in primary care and by employers to facilitate managing daily activities. The eHealth support is unique in order to identify and use individual strengths and capacities in the patient and his/her relatives, this may seem obvious but has in several trials shown to result in significant effects as e.g. a three-fold chance of improved self-efficacy combined with hastened return to work in comparison with a control group. The benefit of the eHealth support is that it will be accessible within 14 days and can be accessed at any time and will merge with the patient record online, which is now being nationally implemented. If person-centred care at distance, through eHealth support, proves to be effective it will make a treatment and care modality that is cost-effective, attractive to patients and reduce the sick leave periods, risk of relapse and improve self-efficacy in patients with severe stress and burnout syndrome.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

not checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
not checked Fokusgrupper (Focus Groups)
not checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
not checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
not checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
not checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
not checked Fall-kontrollstudier (Case-Control Studies)
not checked Kohortstudier (Cohort Studies)
not checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
not checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)
not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial, Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial, Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial, Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial, Phase IV)
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
not checked Multicenterstudie
not checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)
not checked Översikt (Review)
not checked Genomförbarhetsstudier (Feasibility Studies)
not checked Pilotstudier (Pilot Projects)
not checked Valideringsstudier (Validation Studies)
not checked Programutveckling (Program Development)
not checked Läkemedelsprövning (Drug Evaluation)
not checked Läkemedelstester, prekliniska (Drug Evaluation, Preclinical)
not checked Ingen av ovanstående

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Persons
Persons as individuals (e.g., ABORTION APPLICANTS) or as members of a group (e.g., HISPANIC AMERICANS). It is not used for members of the various professions (e.g., PHYSICIANS) or occupations (e.g., LIBRARIANS) for which OCCUPATIONAL GROUPS is available.
Stress, Psychological
Stress wherein emotional factors predominate.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
not checked Licentiat
not checked Master
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
not checked ST-tandläkarutbildning
not checked Specialistutbildning psykolog
not checked PTP-tjänst psykolog
not checked Annan utbildning
not checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Backa vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %)
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Biskopsgården vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %) (0 %)
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Bjurslätt vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %) (0 %) (0 %)
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Brämaregården vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %) (0 %) (0 %) (0 %)
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Eriksberg vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %)
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Kärra vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %)
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Kyrkbyn vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %)
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Torslanda vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %)
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Tuve vårdcentral (Göteborg) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %)
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V3 - Närhälsan Öckerö vårdcentral workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %) (0 %)

Coworker

Inger Ekman
kombinationslärare, Sektion reproduktiv och perinatal hälsa, vårdpedagogik och radiografi, Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra
Lilas Ali
Forskare, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Psykiatri Affektiva
Karl Swedberg
Överläkare, Institutionen för medicin, Cardiovascular Science, Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra
Elin Blanck
Doktorand, psykiatrisjuksköterska, Neurologi, psykiatri och habilitering, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Hanna Gyllensten
Leg apotekare, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Kristina Glise
Överläkare, Institutet för stressmedicin
Ingibjörg H. Jonsdottir
Verksamhetschef, Institutet för stressmedicin

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Rekrytering/datainsamling pågår

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2018-02-01

Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom - en randomiserad kontrollerad studie i primärvården, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/231551?show_hidden_options=true