Epidemiologiska studier av riskfaktorer för tidig hjärtsvikt och kardiomyopati
Epidemiologiska studier av riskfaktorer för tidig hjärtsvikt och kardiomyopati
Project number : 268861
Created by: Josefina Robertson, 2019-04-22
Last revised by: Josefina Robertson, 2019-06-11
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished
2019-04-22
Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Epidemiological studies of risk factors for heart failure and cardiomyopathy among young people

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bakgrund
Hjärtsvikt hos unga ökar, vilket bör uppmärksammas då det är en allvarlig sjukdom med hög dödlighet. Den drabbar huvudsakligen äldre personer; forskning avseende etiologi och prognos härrör därför mestadels från denna ålderskategori. I tidigare studier har noterats en ökning av hjärtsvikt hos unga <45 år, vilket är i motsats till den sjunkande trenden man ser hos äldre. Troligtvis har yngre med hjärtsjukdom en annan genes och prognos. Svenska register, såsom värnpliktsregistret och medicinska födelseregistret, erbjuder unika möjligheter att kartlägga riskfaktorer i ungdomen för tidig hjärtsvikt. Fetma och psykisk ohälsa, som ökar snabbt bland den yngre befolkningen, samt en ökad förekomst av kardiomyopatier (hjärtmuskelsjukdomar) är tänkbara orsaker.

Syfte
Att identifiera riskfaktorer för tidig hjärtsvikt.

Metod
Registerbaserade kohort–studier med långa uppföljningstider, vilket medför möjligheten att studera sjukdomsrisk över decennier.

Förväntat resultat
Doktorandprojektet har hittills visat en riskökning för tidig hjärtsvikt och kardiomyopati vid högt BMI bland unga män samt att psykisk ohälsa och låg stresstålighet vid 18 års ålder ger en ökad risk för tidig hjärtsvikt. Om detta resultat gäller även för kvinnor, återstår att se. Det är viktigt att tidigt identifiera riskindivider och påbörja en snar intervention för att stoppa den negativa trenden mot allt fler hjärtsviktsfall bland unga.

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Hjärtsvikt hos unga ökar, vilket bör uppmärksammas då det är en allvarlig sjukdom med hög dödlighet i nivå med flera cancerdiagnoser. Den drabbar huvudsakligen äldre personer och forskning avseende etiologi och prognos härrör därför mestadels från denna ålderskategori. I tidigare studier har noterats en ökning av hjärtsvikt hos unga <45 år, vilket är i motsats till den sjunkande trenden man ser hos äldre. Troligtvis har yngre med hjärtsjukdom en annan genes och prognos.

Mitt doktorandprojekt belyser riskfaktorer i ungdomen för utveckling av tidig hjärtsvikt och kardiomyopati, ff.a. övervikt och psykisk ohälsa. I litteraturen saknas nästan helt långtidsuppföljningar av dessa faktorer med avseende på tidigt insjuknande i hjärtsvikt och kardiomyopati. I det pågående delarbetet är syftet att studera hur övervikt och fetma hos unga kvinnor påverkar risken för kardiomyopati, vilket är hjärtmuskelsjukdomar med nedsatt kardiell funktion. Tidigare känt är att övervikt kan leda till en förändring av hjärtats struktur och funktion. Genom att koppla flera svenska register till varandra och tillämpa olika statistiska metoder kommer vi att försöka besvara vår frågeställning.

Min forskargrupp avser att öka kunskapen om en förbisedd patientkategori - yngre individer med hjärtsvikt och kardiomyopatier. Vårt upplägg med en stark koppling mellan klinisk expertis och epidemiologisk kunskap, ger i förening med unika svenska register mycket goda möjligheter att undersöka faktorer av betydelse för uppkomst av hjärtsvikt. Därigenom kommer sjukvården förhoppningsvis att kunna förebygga och behandla yngre hjärtsviktspatienter på ett mer adekvat sätt än idag. I och med att prognosen vid hjärtsvikt är dyster, är det av stor vikt att man tidigt kan identifiera riskindivider och påbörja en snar intervention för att stoppa den negativa trenden mot allt fler hjärtsviktsfall bland unga.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
checked Kohortstudier (Cohort Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Heart Failure
A heterogeneous condition in which the heart is unable to pump out sufficient blood to meet the metabolic need of the body. Heart failure can be caused by structural defects, functional abnormalities (VENTRICULAR DYSFUNCTION), or a sudden overload beyond its capacity. Chronic heart failure is more common than acute heart failure which results from sudden insult to cardiac function, such as MYOCARDIAL INFARCTION.
Cardiomyopathies
A group of diseases in which the dominant feature is the involvement of the CARDIAC MUSCLE itself. Cardiomyopathies are classified according to their predominant pathophysiological features (DILATED CARDIOMYOPATHY; HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY; RESTRICTIVE CARDIOMYOPATHY) or their etiological/pathological factors (CARDIOMYOPATHY, ALCOHOLIC; ENDOCARDIAL FIBROELASTOSIS).
Obesity
A status with BODY WEIGHT that is grossly above the acceptable or desirable weight, usually due to accumulation of excess FATS in the body. The standards may vary with age, sex, genetic or cultural background. In the BODY MASS INDEX, a BMI greater than 30.0 kg/m2 is considered obese, and a BMI greater than 40.0 kg/m2 is considered morbidly obese (MORBID OBESITY).
Overweight
A status with BODY WEIGHT that is above certain standard of acceptable or desirable weight. In the scale of BODY MASS INDEX, overweight is defined as having a BMI of 25.0-29.9 kg/m2. Overweight may or may not be due to increases in body fat (ADIPOSE TISSUE), hence overweight does not equal "over fat".
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.
Adolescent
A person 13 to 18 years of age.
Population
The total number of individuals inhabiting a particular region or area.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Supervisor

Maria Åberg
Specialistläkare i allmänmedicin, Docent, Närhälsan Askim vårdcentral (Göteborg)
Linus Schiöler
Statistiker, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Annika Rosengren
Professor, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Medicin, Geriatrik och Akutmottagning Östra

Finansiering

Grants

Göteborgs Läkaresällskap (Dnr GLS-883731)
100 000 SEK (applied sum: 100 000 SEK)
Josefina Robertson, Maria Åberg, Annika Rosengren, Linus Schiöler

2019, Epidemiological studies of risk factors for heart failure and cardiomyopathy among young people

Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen
40 000 SEK (applied sum: 40 000 SEK)
Josefina Robertson, Maria Åberg, Annika Rosengren, Linus Schiöler

2019, Prediktorer för hjärtsvikt hos unga

Göteborgs Läkaresällskap (Dnr GLS-125/19)
8 000 SEK
Josefina Robertson, Maria Åberg, Annika Rosengren, Linus Schiöler

2019, Reseanslag/Epidemiological studies of risk factors for heart failure and cardiomyopathy among young people

Medisera stipendiet
5 000 SEK
Josefina Robertson, Maria Åberg, Annika Rosengren, Linus Schiöler

2019, Epidemiological studies of risk factors for heart failure and cardiomyopathy among young people

Sahlgrenska Universitetssjukhusets fonder (783901) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
40 000 SEK
Josefina Robertson, Maria Åberg, Annika Rosengren, Linus Schiöler

2018, Prediktorer för hjärtsvikt hos unga

Mats Klebergs stiftelse (Dnr 2018-00079)
100 000 SEK
Josefina Robertson, Maria Åberg, Annika Rosengren, Linus Schiöler

2018, Prediktorer för hjärtsvikt hos unga

Sahlgrenska Universitetssjukhusets fonder
40 000 SEK
Josefina Robertson, Maria Åberg, Annika Rosengren, Linus Schiöler

2017, Prediktorer för hjärtsvikt hos unga

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Epidemiologiska studier av riskfaktorer för tidig hjärtsvikt och kardiomyopati, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/268861