Samband mellan ryggvärk och käkfunktionsstörningar
Samband mellan ryggvärk och käkfunktionsstörningar
Project number : 2729
Created by: Birgitta Wiesinger, 2007-09-03
Last revised by: Birgitta Wiesinger, 2010-08-22
Project created in: FoU i Sverige

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

On the relationship between spinal pain and temporomandibular disorders

Sammanfattning av projektet

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt var studera sambanden mellan ryggvärk och värk/dysfunktion i käksystemet (TMD). Käksystemet är en komplicerad del av rörelseapparaten och tidigare studier antyder att det finns en växelverkan mellan käk/ansiktsnerver och ryggradsnerver.
I den första delstudien jämförde vi förekomsten av TMD hos 96 personer med långvarig ryggvärk och 192 personer utan ryggvärk. Individerna med ryggvärk hade oftare värk och funktionsnedsättning i käksystemet än de som inte hade ryggvärk.
I den andra delstudien studerade vi om det existerade en samsjuklighet mellan ryggvärk och TMD i hela spektrat av symtomens frekvens och svårighetsgrad. Totalt deltog 616 personer med varierande grad av ryggvärk eller utan ryggvärk. Resultaten visade att förekomsten av TMD symtom och huvudvärk ökade med stigande svårighetsgrad av ryggvärk och v.v. att förekomsten av ryggvärk ökade med stigande svårighetsgrad av TMD symtom.
I den tredje delstudien var syftet att studera om förekomst av ryggvärk, TMD och huvudvärk vid start hade betydelse för utvecklandet av nya symtom. Vi undersökte 280 studenter tre gånger med 1 års intervall. TMD vid start ökade risken för att utveckla huvudvärk och ryggvärk, medan ryggvärk vid start ökade risken för att utveckla huvudvärk och värk i käken.
Sammantaget visar studierna att det finns en stark koppling mellan ryggvärk och värk/dysfunktion i käksystemet, vilket tyder på att de har gemensamma orsaksmekanismer. Om man i framtiden kan identifiera gemensamma mekanismer för de två tillstånden så kan det få stor betydelse för behandlingsstrategier, och därmed ha positiv inverkan på folkhälsan.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
not checked Annan utbildning
not checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Regioner - Region Västernorrland - Folktandvården

3. Processen och projektets redovisning

Pågående aktiviteter

not checked Planering och förberedelse före datainsamling
not checked Datainsamling pågår
not checked Analys av insamlade data pågår
not checked Författande av skriftlig redovisning / publikation pågår
checked En eller flera publikationer från projektet är publicerade
checked Slutfört och inget mer görs inom ramen för detta projekt

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2002-01-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2010-02-26

Publikationer från detta projekt


Samband mellan ryggvärk och käkfunktionsstörningar, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/2729