Effekten av upprepade massagebehandlingar på immunfunktion, cortisol, stress och oro hos kvinnor opererade för bröstcancer.
Effekten av upprepade massagebehandlingar på immunfunktion, cortisol, stress och oro hos kvinnor opererade för bröstcancer.
Project number : 313
Created by: Annika Billhult Karlsson, 2005-08-29
Last revised by: Annika Billhult Karlsson, 2010-11-24
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Bröstcancer är den vanligaste förekommande cancersjukdomen hos kvinnor och ca. 6500 kvinnor drabbas i Sverige per år (Socialstyrelsen, 1996). Kroppens naturliga immunsystem är nedsatt i samband med cancersjukdom, men har samtidigt visat sig kunna bekämpa tumörceller (Whiteside & Herberman, 1989). Att stödja immunförsvaret hos patienter med bröstcancer är därför av stor vikt. Trots olika behandlingar kan man inte vara säker på att patienten inte får tillbaka sjukdomen i form av recidiv. Det är därför angeläget att studera effekten av komplementära behandlingsmetoder som kan tänkas stärka naturliga immunsystemet. Massage är en behandlingsmetod som har visat sig vara stärkande för immunförsvaret utan att ge patienten oönskade biverkningar. Effekten av massagebehandlingen bör studeras på ett sådant sätt att det är möjligt att i klinisk praxis i Sverige kunna erbjuda patienterna denna behandling.
Föreliggande studie avser därför att studera effekten av massage på immunförsvaret hos patienter med bröstcancer i samband med strålbehandling.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

not checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)
not checked Fokusgrupper (Focus Groups)
not checked Hälso- och sjukvårdsundersökningar (Health Care Surveys)
not checked Longitudinella studier (Longitudinal Studies)
not checked Prospektiva studier (Prospective Studies)
not checked Retrospektiva studier (Retrospective Studies)
not checked Fall-kontrollstudier (Case-Control Studies)
not checked Kohortstudier (Cohort Studies)
not checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)
not checked Befolkningsstudier (Population Surveillance)
not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial, Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial, Phase II)
not checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial, Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial, Phase IV)
not checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
not checked Multicenterstudie
not checked Litteraturöversikt, principer (Review Literature as Topic)
not checked Översikt (Review)
not checked Genomförbarhetsstudier (Feasibility Studies)
not checked Pilotstudier (Pilot Projects)
not checked Valideringsstudier (Validation Studies)
not checked Programutveckling (Program Development)
not checked Läkemedelsprövning (Drug Evaluation)
not checked Läkemedelstester, prekliniska (Drug Evaluation, Preclinical)
not checked Ingen av ovanstående

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Breast Neoplasms
Tumors or cancer of the human BREAST.
Massage
Group of systematic and scientific manipulations of body tissues best performed with the hands for the purpose of affecting the nervous and muscular systems and the general circulation.
Therapeutic Human Experimentation
Human experimentation that is intended to benefit the subjects on whom it is performed.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
not checked Licentiat
not checked Master
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
not checked ST-tandläkarutbildning
not checked Specialistutbildning psykolog
not checked PTP-tjänst psykolog
not checked Annan utbildning
not checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ] (0 %)

Tutor

Elisabet Stener-Victorin
Professor, Institutionen för fysiologi och farmakologi
Catharina Lindholm
Specialistläkare, Reumatologi

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet slutfört

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2003-01-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2008-01-01

Effekten av upprepade massagebehandlingar på immunfunktion, cortisol, stress och oro hos kvinnor opererade för bröstcancer., from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/313?show_hidden_options=true