Kan stress ge diabetes hos barn?
Kan stress ge diabetes hos barn?
Project number : 44881
Created by: Maria Faresjö, 2010-03-15
Last revised by: Maria Faresjö, 2015-04-28
Project created in: FoU i Sverige

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Can stress induce type 1 diabetes in children?

Sammanfattning av projektet

Stressen hos barn anses ha ökat under de senate decennierna. Studier har visat att stress och svåra livshändelser påverkar immunförsvaret och hälsan. Stress kopplas ofta samman med en generell nedreglering av immunförsvaret. Vi har funnit att föräldrastress och svåra livshändelser kan associeras till ett påverkat immunförsvar under de första åren i livet.

Typ 1-diabetes (T1D) uppstår när kroppens eget immunförsvar förstör de insulinproducerande beta-cellerna (autoimmun process). Stress är överrepresenterat hos barn, ungdomar och vuxna som nyligen insjuknat i T1D.

Syftet är att utröna hur psykologisk stress påverkar immunsvaret hos barn. Hypotesen är att stress kan vara inblandat i uppkomsten av T1D, antingen via överbelasting av beta-cellerna (beta-cellstresshypotesen) eller via generell obalans i immunförsvaret. Båda förloppen, var för sig eller tillsammans, leder med stor sannolikhet till autoimmunitet och T1D. Vi fokuserar på inflammatoriska markörer med koppling till den autoimmuna processen som anses ligga bakom utvecklandet av T1D. Vi avser att studera immunsvaret hos barn i olika åldrar med hög stress i familjen utvalda ur en stor prospektiv långitudinell kohort (ABIS-porjektet).

Stress är vanligt förekommande hos alla individer i det moderna samhället, även små barn. T1D är en mycket allvarlig sjukdom bland barn och incidensen ökar kontinuerligt i Sverige. Det är av stor betydelse att få ökad kunskap om vilka faktorer som medverkar till ohälsa hos barn, i förhoppningen att på sikt kunna förebygga fall av T1D.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
not checked Annan utbildning
not checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Statligt - Högskolor - Jönköping University - Hälsohögskolan

Ekonomiska stöd till projektet

Grant provider: Vetenskapsrådet (Reference number: 2008-3904)
Decided and approved
Grant reciever: Maria Faresjö
Applied 2008-04-21 for a contribution of 4,345,000 SEK intended for Lön för doktorand, lön för biomedicinsk analytiker samt kostnader för reagenser
Decision 2008-11-04 with a contribution of 1,875,000 SEK and is available 2009-2011
Grant provider: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (Reference number: 2008-0284)
Decided and approved
Grant reciever: Maria Faresjö
Applied 2008-05-26 for a contribution of 5,650,000 SEK intended for Lön för doktorand, lön för biomedicinsk analytiker samt kostander före reagenser
Decision 2008-11-26 with a contribution of 2,550,000 SEK and is available 2009-2011
Grant provider: Barndiabetesfonden (Reference number: ej känd)
Decided and approved
Grant reciever: Maria Faresjö
Applied 2009-10-09 for a contribution of 1,782,000 SEK intended for Lön för doktorand, lön för biomedicinsk analytiker samt kostnader före reagenser
Decision 2009-12-07 with a contribution of 190,000 SEK and is available 2010-2011
Total applied sum: 11,777,000 SEK | Total granted sum: 4,615,000 SEK

3. Processen och projektets redovisning

Pågående aktiviteter

not checked Planering och förberedelse före datainsamling
not checked Datainsamling pågår
not checked Analys av insamlade data pågår
not checked Författande av skriftlig redovisning / publikation pågår
checked En eller flera publikationer från projektet är publicerade
checked Slutfört och inget mer görs inom ramen för detta projekt

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2009-01-01

Kan stress ge diabetes hos barn?, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/44881