Central neuroendokrin anpassning till kirurgisk stress (CNAS)
Central neuroendokrin anpassning till kirurgisk stress (CNAS)
Project number : 67101
Created by: Rolf Anckarsäter, 2010-12-19
Last revised by: Rolf Anckarsäter, 2013-01-14 Verified: 2018-06-27
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Central neuroendocrinological adaptation to surgical stress (CNAS)

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Vi har genomfört en pilotstudie av signalsubstanser och hormoner i serum och ryggmärgsvätska före, under och efter knäledsoperationer, som i detta sammanhang är förutsägbara, standardiserade ingrepp, hos i övrigt friska, omedicinerade personer. Under ingreppen fick patienterna ryggbedövning. I denna studie såg vi en drastisk ökning av nedbrytningsprodukterna av signalämnen från monoaminsystemen i hjärnan under operationen. Denna förändring sågs hos nästan alla patienter. Vi såg också att genomsläppligheten över blod-hjärnbarriären för stora äggviteämnen (mätt som ryggmärgsvätskekoncentrationen dividerat med serumkoncentrationen av äggviteämnet albumin, så kallad albuminkvot) minskade hos nästan alla patienter. Vi såg också att regleringen av sköldkörtelhormoner och insulin i centrala nervsystemet skiljde sig från regleringen av samma hormoner perifert i kroppen under kirurgi. Vissa inflammationsmarkörer (exempelvis beta-2-microglobulin) ökade under kirurgi, och ytterligare undersökningar av pilotstudiegruppen pågår med bredare analyser av inflammatoriska markörer (cytokiner och steroidhormoner).
Mönster av hormoner och äggviteämnen kunde kopplas till maladaptiva personlighetsdrag. Vi vill nu kontrollera fynden från pilotstudien i en mer omfattande studie genom att lägga in ryggmärgsvätskekatetrar på morgonen på patienter som skall opereras på eftermiddagen, ta prover kontinuerligt under förmiddagen och sedan låta patienten opereras på eftermiddagen och då fortsätta ta prover på samma sätt som i pilotstudien. Detta kommer att göra det möjligt att koppla förändringar i neurokemiska markörer till antingen kateterinläggningen eller det kirurgiska ingreppet. Vi kommer också att kunna fördjupa analyserna av kopplingar mellan biokemiskt svar på kirurgisk stress och psykiatriska och personlighetsmässiga sårbarhetsfaktorer. Slutligen kommer vi att normera ett antal biokemiska markörer i ryggmärgsvätskan för variationer under dygnet och utifrån kön, ålder, längd och vikt.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Kvalitativ forskning (Qualitative Research)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Nervous System
The entire nerve apparatus, composed of a central part, the brain and spinal cord, and a peripheral part, the cranial and spinal nerves, autonomic ganglia, and plexuses. (Stedman, 26th ed)
Biogenic Monoamines
Biogenic amines having only one amine moiety. Included in this group are all natural monoamines formed by the enzymatic decarboxylation of natural amino acids.
Blood-Brain Barrier
Specialized non-fenestrated tightly-joined ENDOTHELIAL CELLS with TIGHT JUNCTIONS that form a transport barrier for certain substances between the cerebral capillaries and the BRAIN tissue.
Thyroid Hormones
Natural hormones secreted by the THYROID GLAND, such as THYROXINE, and their synthetic analogs.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Annan utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Kungälvs sjukhus workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 4 - Övrigt
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Coworker

Richard Zätterman
Kungälvs sjukhus, Anestesi och intensivvårdskliniken
Henrik Zetterberg
Laboratoriet för klinisk kemi
Kaj Blennow
Neurokemi Lab
Henrik Anckarsäter
Verksamhetsområde Rättspsykiatri/SU

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2011-11-10

Datum då projektet är slutrapporterat

2015-01-30

Central neuroendokrin anpassning till kirurgisk stress (CNAS), from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/67101