Utveckling och test av reliabiliteten av ett frågeformulär som mäter arbetsrelaterad stress hos kvinnor
Utveckling och test av reliabiliteten av ett frågeformulär som mäter arbetsrelaterad stress hos kvinnor
Project number : 75291
Created by: Kristina Holmgren, 2011-03-28
Last revised by: Kristina Holmgren, 2011-03-28
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

Development of a questionnaire assessing work-related stress in women - identifying individuals who risk being put on sick leave

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Stress relaterad till arbetet har i flera studier kopplats såväl till fysiska och psykiska symptom som till ökad sjukskrivning. I Sverige är sjukskrivningsnivån fortfarande mycket hög och det är i majoritet kvinnor som är sjukskrivna. I en tidigare kvalitativ studie beskrev kvinnor sjukskrivna för arbetsrelaterad stress vägen till sjukskrivning som en process. Kvinnorna berättade att kombinationen av otydlig organisation och ledarskap, ökad arbetsbelastning, lågt inflytande och olösta konflikter, tillsammans med personlighetsfaktorer, som att ställa höga krav på sig själva, att inte kunna sätta gränser och att ta stort ansvar för arbetet ledde till en total utmattning med långtidssjukskrivning som följd. För att dels kunna kartlägga behovet av rehabilitering, dels utvärdera rehabiliterande åtgärder är det angeläget att ha ett instrument som fångar upp arbetsrelaterad stress hos kvinnor i arbetsför ålder. Syftet med den här studien var att utveckla ett frågeformulär som mäter arbetsrelaterad stress hos kvinnor och att testa formulärets reliabilitet. Utifrån den ovan beskrivna kvalitativa studien utvecklades ett multidimensionellt frågeformulär. Två huvuddimensioner med vardera fyra underkategorier identifierades. Huvuddimensionerna innehåller dels faktorer relaterade till arbetet, dels faktorer relaterade till personen. Frågeformuläret består totalt av 21 frågor, varav 14 har följdfrågan: ”Upplever du det som stressande?” Mätnivån är ordnade kategoridata. En pilotstudie visade på en god validitet och den statistiska analysen visade att frågeformulärets reliabilitet var tillfredsställande.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Valideringsstudier (Validation Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Stress
A pathological process resulting from the reaction of the body to external forces and abnormal conditions that tend to disturb the organism's homeostasis.
Questionnaires
Predetermined sets of questions used to collect data - clinical data, social status, occupational group, etc. The term is often applied to a self-completed survey instrument.
Workload
The total amount of work to be performed by an individual, a department, or other group of workers in a period of time.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi - Sektionen för hälsa och rehabilitering workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet slutfört

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2004-01-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2008-02-01

Publikationer från detta projekt


Utveckling och test av reliabiliteten av ett frågeformulär som mäter arbetsrelaterad stress hos kvinnor, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/75291