Medicinsk yoga – effekter av behandling till patienter med stressrelaterade symtom och sjukdomar inom primärvården
Medicinsk yoga – effekter av behandling till patienter med stressrelaterade symtom och sjukdomar inom primärvården
Project number : 83041
Created by: Elisabeth Westerdahl, 2011-07-01
Last revised by: Elisabeth Westerdahl, 2014-06-26
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Stress är idag ett av våra stora folkhälsoproblem. Stress leder till sänkt livskvalitè, ökat mänskligt lidande samt ökad konsumtion av hälso- och sjukvård. Förutom det mänskliga lidandet beräknas kostnaden för stress inom EU uppgå till 170 miljarder årligen. Stress och ohälsa, främst i arbetslivet, utgör ett stort och växande problem för alla berörda – samhället, företagen och de anställda. Landstingen är ålagda utifrån sitt vårdgivaransvar att ta initiativ till olika vårdprogram, med syfte att reducera stresstillstånd vilka kan leda till långvariga eller återkommande sjukdomar med risk för att försämra individens kapacitet med tillhörande arbetsoförmåga, lidande och sänkt livskvalitet.
Det är av värde att finna ut och pröva behandlingsmetoder som är enkla och effektiva till patienter med stressrelaterade problem. Medicinsk yoga är en metod som enligt vetenskapliga studier har visat effekt på en mängd områden, i form av till exempel ökat välbefinnande, förbättrad livskvalitet och sänkning av blodtrycket. Yoga har också visat sig ha god effekt på smärta, sömn och på beteendeförändringar som till exempel bättre impulskontroll.
Yoga används som friskvård i stora delar av världen och har på senare år även introducerats som behandling i hälso- och sjukvården. Medicinsk yoga är en metod som enligt flera svenska och internationella studier gett positiva psykologiska och fysiologiska effekter till patientgrupper i privat regi eller inom slutenvården. Det saknas dock vetenskapliga studier som undersökt den medicinska yogans effekter på stressrelaterade symtom hos patienter i primärvården.
Syftet med denna studie är att i en randomiserad, kontrollerad studie undersöka om behandling med medicinsk yoga har effekter på stressnivå, depression, sömn, ångest och smärta hos primärvårdspatienter med stressrelaterade symptom och sjukdomar.

Projektspecifik information

Studietyp

Prövning av behandling

Randomiserad studie

Ja

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Fysioterapiavdelningen workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medicinsk yoga – effekter av behandling till patienter med stressrelaterade symtom och sjukdomar inom primärvården, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/83041