Hur stor andel barn föds för tidigt på grund av stress hos den blivande mamman?
Hur stor andel barn föds för tidigt på grund av stress hos den blivande mamman?
Project number : 99361
Created by: Caroline Lilliecreutz, 2012-02-20
Last revised by: Caroline Lilliecreutz, 2017-06-07
Project created in: FoU i Sverige

PublishedPublished

1. Översiktlig projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet

Journalerna hos de mödrar som fött barn för tidigt 2010 på Universitetssjukhuseti Linköping har studerats avseende kända riskfaktorer för att föda för tidigt. Exempel på sådana riskfaktorer är rökning, för tidig vattanvagång, förvärkar innan fullgången graviditet, utbildningsnivå, psykisk sjukdom och /eller stress och oro. Lika många journaler hos mödrar som fött barn i fullgången tid har granskats på liknande sett.
Statistiksa beräkningar för att se hur stor del av för tidig föselse som beror på stress och oro hos den blivande mamman har genomförts och resultaten redovisats i ett studentarbete på läkarprogrammet.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Stress
A pathological process resulting from the reaction of the body to external forces and abnormal conditions that tend to disturb the organism's homeostasis.
Pregnancy Outcome
Results of conception and ensuing pregnancy, including LIVE BIRTH; STILLBIRTH; SPONTANEOUS ABORTION; INDUCED ABORTION. The outcome may follow natural or artificial insemination or any of the various ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNIQUES, such as EMBRYO TRANSFER or FERTILIZATION IN VITRO.

Projektets delaktighet i utbildning

not checked Avhandling
not checked D-uppsats / Magisterexamen
not checked C-uppsats / Kandidatexamen
not checked ST-läkarutbildning
checked Annan utbildning
not checked Ej del i utbildning

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Östergötland - Barn- och kvinnocentrum

3. Processen och projektets redovisning

Pågående aktiviteter

not checked Planering och förberedelse före datainsamling
not checked Datainsamling pågår
not checked Analys av insamlade data pågår
checked Författande av skriftlig redovisning / publikation pågår
not checked En eller flera publikationer från projektet är publicerade
not checked Slutfört och inget mer görs inom ramen för detta projekt

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2011-05-01

Datum då projektet är slutrapporterat

2012-05-01

Tillämpning av resultat - beskrivning

Att uppmärksamma och behandlas stress/oror hos den blivande mamman skall kunna minska antalet för tidigt födda barn,

Hur stor andel barn föds för tidigt på grund av stress hos den blivande mamman?, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/project/99361