Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 30 hits in 0.37 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Granted Kan Multimedia Message Service användas för att diagnostisera eller prioritera patienter med dermatologiska åkommor på ett mer effektivt sätt?
John Paoli, Dept. of Dermatology, Sahlgrenska University Hospital, GLS-41241
1:2 Forskningsstipendium klin doktorand GLS, Göteborgs läkaresällskap
En engelsk studie har visat att bra bildkvalité och patientanamnes via Store & Forward- teknik (S&F) inom teledermatologi kan ge en korrekt huddiagnos i 72% av fallen. Den senaste studien avseende mobiltelefonbaserad diagnostik genomfördes av Graz-gruppen med Professor Hans Peter Soyer i spetsen. Studien visade att nästan 2/3 av diagnoserna besvarade på bilder tagna med en mobiltelefon med ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/41241
uct:24221 gave a hit
Rejected Kan ett webbaserad frågeformulär användas för att diagnostisera eller prioritera patienter med ont i ryggen på ett mer effektivt sätt?
Alexander Börve, Sahlgrenska Universitetssjukhus Ortopeden, VGFOUREG-72821
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Varje år remitteras ca 3000 patienter för ryggkirurgisk bedömning i Västra Götaland. Hanteringen av dessa remisser är tidskrävande och trots nuvarande behandlingsgaranti föreligger långa väntetider för att komma på ett mottagningsbesök till en ryggkirurg. De senaste året har 30-40 % av remisserna direkt brevbesvarats men trots det har endast cirka en tredjedel av de patienter som ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/72821
uct:24221 gave a hit
Rejected Can Multimedia Messaging Service be used to diagnose and prioritise patients with dermatological conditions more effectively?
Anna Holst, Backa Vårdcentral, VGFOUREG-146581
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Sjukvården kostar allt mer. Remissprocessen är central och resurskrävande. IT-lösningar skulle kunna effektivisera denna process. Dermatologi är ett fält där bild utöver text i en remiss tros kunna förbättra möjligheterna att prioritera patienter rätt, men också att, i vissa diagnosgrupper, kunna ge råd och behandling utan att träffa patienten. Denna pilotstudie syftar till att ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/146581
uct:24221 gave a hit
Rejected Kan ett webbaserad frågeformulär användas för att diagnostisera eller prioritera patienter med ont i ryggen på ett mer effektivt sätt?
Alexander Börve, Sahlgrenska Universitetssjukhus Ortopeden, VGFOUREG-147661
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Varje år remitteras ca 3000 patienter för ryggkirurgisk bedömning i Västra Götaland. Hanteringen av dessa remisser är tidskrävande och trots nuvarande behandlingsgaranti föreligger långa väntetider för att komma på ett mottagningsbesök till en ryggkirurg. De senaste året har 30-40 % av remisserna direkt brevbesvarats men trots det har endast cirka en tredjedel av de patienter som ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/147661
uct:24221 gave a hit
Granted Kan ett webbaserad frågeformulär användas för att diagnostisera eller prioritera patienter med ont i ryggen?
Alexander Börve, Sahlgrenska Universitetssjukhus Ortopeden, GLS-170941
1:1 Driftsanslag GLS, Göteborgs läkaresällskap
Varje år remitteras ca 3000 patienter för ryggkirurgisk bedömning i Västra Götaland, endast ca 10% opereras. Hanteringen av dessa patienter är tidskrävande och trots nuvarande behandlingsgaranti föreligger långa väntetider för att komma på ett mottagningsbesök till en ryggkirurg. I ett projekt i Falun (1) har samarbete mellan primärvården och sjukhusklinik med hjälp av en ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/170941
uct:24221 gave a hit
Rejected Kan ett webbaserad frågeformulär användas för att diagnostisera och prioritera patienter med ryggproblem?
Alexander Börve, Sahlgrenska Universitetssjukhus Ortopeden, VGFOUREG-227811
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Varje år remitteras ca 3000 patienter för ryggkirurgisk bedömning i Västra Götaland. Hanteringen av dessa remisser är tidskrävande och trots nuvarande behandlingsgaranti föreligger långa väntetider för att komma på ett mottagningsbesök till en ryggkirurg. De senaste året har 30-40 % av remisserna direkt brevbesvarats men trots det har endast cirka en tredjedel av de patienter som ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/227811
uct:24221 gave a hit
Rejected BMI Epidemiology Study - en registerstudie i Västra Götalandsregionen om sambandet mellan BMI-utveckling och tillväxt under barndomen och sjuklighet i vuxen ålder
Jenny Kindblom, Gothia Forum och Institutionen för Medicin, SU/Sahlgrenska, VGFOUREG-232041
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Det finns en växande trend mot ökad livsstilsrelaterad ohälsa. Flera stora studier från andra nordiska länder visar att Iängd- och viktutveckling under barnaåren har betydelse för sjuklighet och död senare i livet. I Västra Götalandsregionen har barns tillväxt och allmänna hälsa följts i journaler på barnavårdscentraler (BVC) och skolhälsovård mycket länge och i Göteborg har ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/232041
uct:24221 gave a hit
Rejected Kan ett webbaserad frågeformulär användas för att diagnostisera eller prioritera patienter med ont i ryggen?
Alexander Börve, Sahlgrenska Universitetssjukhus Ortopeden, GLS-251351
1:1 Driftsanslag GLS, Göteborgs läkaresällskap
Varje år remitteras ca 3000 patienter för ryggkirurgisk bedömning i Västra Götaland, endast ca 10% opereras. Hanteringen av dessa patienter är tidskrävande och trots nuvarande behandlingsgaranti föreligger långa väntetider för att komma på ett mottagningsbesök till en ryggkirurg. I ett projekt i Falun (1) har samarbete mellan primärvården och sjukhusklinik med hjälp av en ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/251351
uct:24221 gave a hit
Rejected BMI under barndomen och risk för cancer i vuxen ålder- en registerstudie i Västra Götaland
Jenny Kindblom, Gothia Forum och Institutionen för Medicin, SU/Sahlgrenska, VGFOUREG-313071
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Cancer är en av vår tids folksjukdomar. På senare tid har flera studier visat ett samband mellan tillväxt och BMI (Body Mass Index) under barndomen och tex kolorektal cancer, bröstcancer och testikelcancer i vuxen ålder. Således tycks längd- och viktutveckling under barndomen kunna bidra till cancerutveckling i vuxen ålder, men kunskapsluckorna inom detta område är ännu så länge ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/313071
uct:24221 gave a hit
Rejected Kostnadseffektivitet i en randomiserad kontrollerad studie av internetmedierad kognitiv beteendeterapi i primärvården.
Anna Holst, Backa Vårdcentral, VGFOUGSB-419781
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Depression utgör en stor del av sjukdomsbördan världsomspännande och driver höga samhällskostnader. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har hög evidens som behandlingsform vid depression. På senare år har internetmedierad KBT (iKBT) tillkommit som behandlingsalternativ, också denna metod har visat sig ha god behandlingseffekt vid mild till måttlig depression. Flera studier visar att iKBT ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/419781
uct:24221 gave a hit
Granted and completed Intervju Primnet-studien 16.30. Intervjun på går till efter kl 17
Anna Holst, Backa Vårdcentral, VGFOUSA-P-427131
Lokalbokning FoU-centrum, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
se ovan
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/427131
uct:24221 gave a hit
Granted, recipient of funds reported Mental och metabol stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå.
Mental and metabolic stress – health effects and health care interventions.
Translational research from population studies to primary care interventions

Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,, ALFGBG-429571
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Den övergripande frågeställningen för projektet är att få ökad kunskap om hälsoeffekter av psykisk och metabol stress. Det specifika syftet med projektet är att studera långsiktiga hälsoeffekter av stress i vid mening hos kvinnor och män och att också studera effekterna av interventionsprojekt, genomförda i primärvård, vars syften är att minska upplevelsen av stress samt att öka ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/429571
uct:24221 gave a hit
Rejected Kostnadseffektivitet i en randomiserad kontrollerad studie av internetmedierad kognitiv beteendeterapi i primärvården.
Anna Holst, Backa Vårdcentral, GLS-498451
1:1 Driftsanslag GLS, Göteborgs läkaresällskap
Depression utgör en stor del av sjukdomsbördan världsomspännande och driver höga samhällskostnader. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har hög evidens som behandlingsform vid depression. På senare år har internetmedierad KBT (iKBT) tillkommit som behandlingsalternativ, också denna metod har visat sig ha god behandlingseffekt vid mild till måttlig depression. Flera studier visar att iKBT ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/498451
uct:24221 gave a hit
Rejected Effektivitet och genomförbarhet för implementeringar i primärvården
– exempel från användning av e-hälsa och självskattningsinstrument

Anna Holst, Backa Vårdcentral, ALFGBG-523241
ALFGBG- forskartjänster, ALF-medel Västra Götalandsregionen
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/523241
uct:24221 gave a hit
Granted and completed Effekter av Internet-KBT i primärvården vid mild till måttlig depression på depressiva symtom, arbetsförmåga, funktion och livskvalitet - en randomiserad, kontrollerad studie
Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,, VGFOUREG-566871
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Cirka 10-15 % av de individer som söker vård inom primärvården har depression eller depressionsliknande tillstånd. I de Nationella riktlinjerna för depression anges kognitiv beteendeterapi (KBT) och internetmedierad KBT som förstahandsbehandling vid lätt till medelsvår depression. Det finns dock få studier som har studerat internetKBT-behandling vid depression i primärvården, och det ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/566871
uct:24221 gave a hit
Rejected Ekonomisk utvärdering av en randomiserad kontrollerad studie av internet-medierad kognitiv beteendeterapi i primärvården (Economic Evaluation of a randomised controlled trial of internet mediated cognitive behavioural therapy in the primary care setting)
Anna Holst, Backa Vårdcentral, GLS-588191
1:1 Driftsanslag GLS, Göteborgs läkaresällskap
Internetmedierad kognitiv beteendeterapi (iKBT) är en rekommenderad behandling vid mild-medelsvår depression enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av depression. Behandlingseffekterna av iKBT har studerats under mer än 20 år nationellt och internationellt, framförallt inom psykiatrin men även inom primärvård, med goda resultat. Det vetenskapliga underlaget avseende ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/588191
uct:24221 gave a hit
Granted, recipient of funds reported Aspects of cost-effectiveness and feasibility of implementations for care of depressed persons in primary care
Internet-based treatment and care manager organisation

Anna Holst, Backa Vårdcentral, VGFOUGSB-873261
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Doktorsavhandling med ingående delarbeten: I.Holst A, Björkelund C, Metsini A, Madsen JH, Hange D, Petersson EL, Eriksson MC, Kivi M, Andersson PA, Svensson M. Cost-effectiveness analysis of internet-mediated cognitive behavioural therapy for depression in the primary care setting: results based on a controlled trial. BMJ Open 2018;8(6):e019716. Doi: 10.1136/bmjopen-2017-019716 länk: https:/ ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/873261
uct:24221 gave a hit
Granted, reminder Aspects of cost-effectiveness and feasibility of implementations for care of depressed persons in primary care
Internet-based treatment and care manager organisation

Anna Holst, Backa Vårdcentral, VGFOUGSB-873271
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Doktorsavhandling baserad på arbetena/publikationerna: I.Holst A, Björkelund C, Metsini A, Madsen JH, Hange D, Petersson EL, Eriksson MC, Kivi M, Andersson PA, Svensson M. Cost-effectiveness analysis of internet-mediated cognitive behavioural therapy for depression in the primary care setting: results based on a controlled trial. BMJ Open 2018;8(6):e019716. Doi: 10.1136/bmjopen-2017-019716 ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/873271
uct:24221 gave a hit
Completed Kan Multimedia Message Service användas för att diagnostisera eller prioritera patienter med dermatologiska åkommor på ett mer effektivt sätt?
John Paoli, Dept. of Dermatology, Sahlgrenska University Hospital, 25491
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
En engelsk studie har visat att bra bildkvalité och patientanamnes via Store & Forward- teknik (S&F) inom teledermatologi kan ge en korrekt huddiagnos i 72% av fallen. Den senaste studien avseende mobiltelefonbaserad diagnostik genomfördes av Graz-gruppen med Professor Hans Peter Soyer i spetsen. Studien visade att nästan 2/3 av diagnoserna besvarade på bilder tagna med en mobiltelefon med ...
www.researchweb.org/is/sverige/project/25491
uct:24221 gave a hit
Completed Jämförande studie i primärvården av internetbaserad behandlarstödd självhjälpsbehandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) vid depression
Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,, 30511
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Socialstyrelsen har i de Nationella riktlinjerna för ångest och depression angett att psykologisk terapi är ett av förstahandsmedlen vid lätt till måttlig depression. Behovet av lättillgänglig kognitiv terapi kommer att öka väsentligt nu när dessa nationella riktlinjer börjar tillämpas. Eftersom mer än 70 procent av alla patienter med depression omhändertas och behandlas i ...
www.researchweb.org/is/sverige/project/30511
uct:24221 gave a hit

Search information, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/search?search=uct%3A24221&page=-1