Search information
information Search instruction
Enter one or more words that can appear in the title or summary. Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise indicated (see: Advanced search alternatives).

Search gave 12 hits in 0.12 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

  Anna Sjörs Dahlman, Institutet för Stressmedicin, VGR
User account,
Carl Skottsbergs gata 22B 413 19 Göteborg 031-3420719
www.researchweb.org/is/sverige/user/53301
uct:53301 gave a hit
Rejected Neuronal aktivering av hjärnan vid utmattningssyndrom – en pilotstudie
Birgitta Johansson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, VGFOUGSB-868341
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Psykisk ohälsa som allt oftare kan härledas till människors livssituation och hög stressexponering har blivit en av de största utmaningarna idag. Patienter som söker vård för stressrelaterad ohälsa beskriver ofta att de har problem med att orka vara aktiva i vardagen. Hjärnans förmåga att tänka, minnas, koncentrera sig och att hålla många bollar i luften är försämrad och ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/868341
uct:53301 gave a hit
Rejected Symtomutveckling, prognostiska faktorer och biologiska förändringar hos patienter som uppfyller kriterierna för diagnosen utmattningssyndrom.

Course of illness, prognostic factors and biological changes in patients with stress-related exhaustion disorder (ED).

Ingibjörg H. Jonsdottir, Institutet för stressmedicin, ALFGBG-149721
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Det övergripande syftet med vår forskning är att studera patienter med Utmattningssyndrom (UMS), inklusive det kliniska förloppet, biologiska förändringar samt faktorer av betydelse för återgång i arbete. Vår arbetsplan inkluderar studier av biologiska faktorer som eventuellt skulle kunna förklara den långvariga trötthet som karakteriserar patienter med UMS. Den andra delen av ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/149721
uct:53301 gave a hit
Published Effekter av fysisk träning på fysiologiska och psykologiska stressreaktioner och kognitiv funktion (ASTI).
Ingibjörg H. Jonsdottir, Institutet för stressmedicin, 214751
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Stressrelaterad psykisk ohälsa har ökad under de senaste åren och orsaken tros beror på många olika faktorer. Dagens arbetsliv har förändras och det är många faktorer på arbetsplatsen men även i privatlivet som påverkar oss. Insatser på samhälls- och arbetsplatsnivå måste till men individen kan också göra en hel del för att förebygga ohälsa. En sådan åtgärd är regelbunden ...
www.researchweb.org/is/sverige/project/214751
uct:53301 gave a hit
Granted Fortsättningsansökan för Smärtbild - funktionell MRI vid generaliserad smärta
Björn Gerdle, Smärt- och Rehabiliteringsmedicin, Samhällsmedicin, IMH, FORSS-478751
Fortsättningsanslag, FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
Detta är en fortsättningsansökan. Patienter med kronisk smärta utgör en mycket stor grupp vårdsökande både i specialistvård och i primärvård. Långvarig smärta innebär ofta ett omfattande individuellt lidande i form av olika negativa psykosociala konsekvenser, t.ex. depression, ångest, trötthet samt påverkade sociala relationer. Kunskaperna om aktiverade smärtmekanismer vid ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/478751
uct:53301 gave a hit
Published Juniorforskare: En metabol helhetssyn på stressrelaterad utmattning
Anna Sjörs Dahlman, Institutet för Stressmedicin, VGR, 213061
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Eftersom energilöshet är ett av huvudsymptomen vid utmattningssyndrom (UMS), vore det värdefullt att undersöka om ämnesomsättningen och kroppens förmåga att tillgodogöra sig energi är förändrad hos dessa patienter. Baserat på tidigare fynd av förändringar i ämnesomsättningen vid UMS kommer vi i detta projekt gå vidare och undersöka förmågan att reglera vissa delar av ...
www.researchweb.org/is/sverige/project/213061
uct:53301 gave a hit
Published Stressrelaterad utmattning: Utveckling, symptom, förlopp, prognos, behandling och patofysiologi.
Ingibjörg H. Jonsdottir, Institutet för stressmedicin, 161531
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Med vår forskning vill vi öka förståelse för de processer som kan leda till stressrelaterad utmattning. Vi vill utreda det kliniska förloppet och således öka möjligheterna att identifiera, behandla och förebygga stressrelaterad mental ohälsa. I den första delen kommer vi att studera stressexponeringen, sjukdomsbördan, förloppet, faktorer av betydelse för tillfriskande och ...
www.researchweb.org/is/sverige/project/161531
uct:53301 gave a hit
Completed Insulinnivåer vid akut stress hos UMS patienter
Ingibjörg H. Jonsdottir, Institutet för stressmedicin, 226431
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Långvarig stress utan tillräcklig återhämtning kan leda till ett utmattningssyndrom, en medicinsk diagnos som accepterades av Socialstyrelsen 2005. Kortfattat karaktäriseras detta tillstånd av en påtaglig brist på energi och lång återhämtning. Det innebär långa sjukskrivningar med kostnader för både samhälle och den drabbade individen. Flera studier med olika inriktningar har ...
www.researchweb.org/is/sverige/project/226431
uct:53301 gave a hit
Completed Prevalens av somatiska symptom och kognitiv nedsättning i patienter som har haft utmattningssyndrom
Ingibjörg H. Jonsdottir, Institutet för stressmedicin, 226411
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Projektet är ett studentprojekt inom läkarutbildning. Patienter som har behandlas för utmattningssyndrom ingick i studien. Registerdata insamlad 3 år efter att patienterna har behandlas för sitt utmattningssyndrom analyserades. Frågeställningen avser förekomsten av kvarstående symtom och kognitiv nedsättning hos UMS patienter 3 år efter att att de har sökt vård för sin utmattning. ...
www.researchweb.org/is/sverige/project/226411
uct:53301 gave a hit
Granted, recipient of funds reported Stressrelaterad utmattning: Utveckling, symptom, förlopp, prognos, behandling och patofysiologi.

Stress-related exhaustion: Development, symptoms, course of illness, prognosis, treatment and pathophysiology.

Ingibjörg H. Jonsdottir, Institutet för stressmedicin, ALFGBG-431391
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Svensk sammanfattning Med vår forskning vill vi öka förståelse för de processer som kan leda till stressrelaterad utmattning. Vi vill utreda det kliniska förloppet och således öka möjligheterna att identifiera, behandla och förebygga stressrelaterad mental ohälsa. I den första delen kommer vi att studera stressexponeringen, sjukdomsbördan, förloppet, faktorer av betydelse för ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/431391
uct:53301 gave a hit
Granted, reminder Smärtbild - funktionell MRI vid generaliserad smärta med hänsyn taget till ångest- och depressionssymptom
Björn Gerdle, Smärt- och Rehabiliteringsmedicin, Samhällsmedicin, IMH, FORSS-160581
FoU-ansökan, FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
Patienter med kronisk smärta utgör en mycket stor grupp vårdsökande både i specialistvård och i primärvård. Långvarig smärta innebär ofta ett omfattande individuellt lidande i form av olika negativa psykosociala konsekvenser, t.ex. depression, ångest, trötthet samt påverkade sociala relationer. Kunskaperna om aktiverade smärtmekanismer vid kronisk smärta mycket bristfälliga och ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/160581
uct:53301 gave a hit
Granted and completed Funktionell MRI och spektroskopi av hjärnan vid generaliserad smärta med hänsyn taget till ångest- och depressionssymptom
Björn Gerdle, Smärt- och Rehabiliteringsmedicin, Samhällsmedicin, IMH, FORSS-88161
Startbidrag, FORSS, Forskningsrådet i sydöstra Sverige
Försökspersonerna i pilotstudien: Patienter (2 kvinnor) med generaliserad muskelsmärta rekryteras från Smärt- och rehabiliteringscentrum i Linköping; friska personer (2 kvinnor i samma ålder) bland anställda eller studenter. Försökspersonerna genomgår: 1. en standardiserad klinisk undersökning enligt Olsson et al (1994) samt tenderpoint undersökning och undersökning av allodyni ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/88161
uct:53301 gave a hit

Search information, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/search?search=uct%3A53301&order=status&page=-1&submit=1