Search information
information Search instruction
Enter one or more words that can appear in the title or summary. Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise indicated (see: Advanced search alternatives).

Search gave 20 hits in 0.17 seconds

Search result

hits per page: • 10 | 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Rejected Behandling av depression i primärvården: Förlängning av uppföljningsperioden av en randomiserad kontrollerad studie om effekten av regelbundna och strukturerade patientcentrerade besök
Jörgen Thorn, Skaraborgs Sjukhus, VGFOUREG-139271
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
De flesta människor i Sverige med mild till måttlig depression behandlas i primärvården, men uppföljningen är ostrukturerad, och vi vet mycket lite om huruvida strukturerad uppföljning skulle påverka prognosen för depression och arbetsliv. Vi söker finansiering för att utöka en pågående studie till totalt 12 månader för att fånga långsiktig effekt av intervention. Syftet med ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/139271
uct:82041 gave a hit
Granted Stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå.

Mental stress – health effects and health care interventions.
Translational research from population studies to primary care interventions

Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,, ALFGBG-142971
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Den övergripande frågeställningen för projektet är att få ökad kunskap om hälsoeffekter av stress och upplevelsen av stress. Det specifika syftet med projektet är att studera långsiktiga hälsoeffekter av upplevd stress hos kvinnor och män och att också studera effekterna av interventionsprojekt, genomförda i primärvård, vars syften är att minska upplevelsen av stress samt att ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/142971
uct:82041 gave a hit
Granted and completed Jämförelse av överenstämmelse mellan självskattningsintrumenten MADRS-S och BDI-II för patienter på primärvårdsnivå.
Carl Wikberg, Enheten allmänmedicin, Göteborgs Universitet, VGFOUGSB-310751
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Depression är en av de vanligaste förekommande diagnoserna inom primärvården. Läkare och sjuksköterskor använder en rad olika självskattningsinstrument i mötet och konsultationen med patienten vid misstänkt depression och under behandling.Syftet med studien är att undersöka överensstämmelsen mellan MADRS-S och BDI-II självskattningsinstrument för patienter med depressiva symtom ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/310751
uct:82041 gave a hit
Granted and completed Jämförelse av överenstämmelse mellan självskattningsintrumenten MADRS-S och BDI-II för patienter på primärvårdsnivå.
Carl Wikberg, Enheten allmänmedicin, Göteborgs Universitet, VGFOUGSB-354441
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Depression är en av de vanligaste förekommande diagnoserna inom primärvården. Läkare och sjuksköterskor använder en rad olika självskattningsinstrument i mötet och konsultationen med patienten vid misstänkt depression och under behandling.Syftet med studien är att undersöka överensstämmelsen mellan MADRS-S och BDI-II självskattningsinstrument för patienter med depressiva symtom ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/354441
uct:82041 gave a hit
Rejected MADRS-S självskattning under läkarkonsultationen – En kvalitativ studie om patienter med depression
Carl Wikberg, Enheten allmänmedicin, Göteborgs Universitet, VGFOUGSB-393671
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
I den svenska befolkningen drabbas cirka 10-15% av depression, vilket är den vanligaste orsaken till sjukskrivning.För att snabbt bedöma en patient med misstänkt depression har självskattningsformulär vunnit allt mera mark inom primärvården. En av de vanligaste skattningsskalorna är MADRS-S.Syftet med studien är att undersöka hur patienter med depression upplever användningen av ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/393671
uct:82041 gave a hit
Rejected Patienters upplevelser av att skatta sina egna depressionssymptom under konsultationen med läkaren i primärvården.
Carl Wikberg, Enheten allmänmedicin, Göteborgs Universitet, VGFOUGSB-418511
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Depression är en vanligt förekommande diagnos inom primärvården och majoriteten av patienter med diagnosen behandlas där. En arbetsmetod som många läkare använder i mötet med patienter med misstänkt eller diagnostiserad depression är så kallade självskattningsskalor. Det är ett frågebatteri som låter patienterna själva bedöma och gradera olika symtom som är vanliga vid ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/418511
uct:82041 gave a hit
Granted, recipient of funds reported Mental och metabol stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå.
Mental and metabolic stress – health effects and health care interventions.
Translational research from population studies to primary care interventions

Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,, ALFGBG-429571
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Den övergripande frågeställningen för projektet är att få ökad kunskap om hälsoeffekter av psykisk och metabol stress. Det specifika syftet med projektet är att studera långsiktiga hälsoeffekter av stress i vid mening hos kvinnor och män och att också studera effekterna av interventionsprojekt, genomförda i primärvård, vars syften är att minska upplevelsen av stress samt att öka ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/429571
uct:82041 gave a hit
Granted and completed Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården
Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,, VGFOUREG-478671
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Majoriteten av alla patienter med mild till måttlig depression behandlas inom primärvården. Endast hälften av patienterna får idag regelbunden uppföljning eller suicidbedömning. I en nyligen publicerad SBU-utvärdering av metoder som kan underlätta införandet av evidensbaserad vård för patienter med depression i primärvården konstaterades, att enskilda åtgärder såsom ökad ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/478671
uct:82041 gave a hit
Granted and completed Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården
Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,, VGFOUREG-567891
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Majoriteten av alla patienter med mild till måttlig depression behandlas inom primärvården. Endast hälften av patienterna får idag regelbunden uppföljning. I en nyligen publicerad SBU-utvärdering av metoder som kan underlätta införandet av evidensbaserad vård för patienter med depression i primärvården konstaterades, att enskilda åtgärder såsom ökad screening av depression, ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/567891
uct:82041 gave a hit
Granted and completed Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården
Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,, VGFOUREG-660781
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Majoriteten av alla patienter med mild/ måttlig depression behandlas inom primärvården. Endast hälften av patienterna får idag regelbunden uppföljning. I en nyligen publicerad SBU-utvärdering av metoder som kan underlätta införandet av evidensbaserad vård för patienter med depression i primärvården konstaterades, att enskilda åtgärder såsom ökad screening av depression, ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/660781
uct:82041 gave a hit

Search information, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/search?search=uct%3A82041&listgroup=10&page=-1&submit=1