Search information
information Search instruction
Enter one or more words that can appear in the title or summary. Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise indicated (see: Advanced search alternatives).

Search gave 23 hits in 0.27 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

  Carl Wikberg, Enheten allmänmedicin, Göteborgs Universitet
User account,
414 71 Göteborg 0703-821660
www.researchweb.org/is/sverige/user/82041
uct:82041 gave a hit
Completed Patienters upplevelser av ett datoriserat självhjälpsprogram för behandling av depression – en kvalitativ studie av internetmedierad kognitiv beteendeterapi i primärvården
Anna Holst, Backa Vårdcentral, 159941
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Fokusgrupps- och individuella intervjuer inriktade på deprimerade primärvårdspatienters upplevelse av iKBT, analyserade med systematisk textkondensering enligt Malterud.
www.researchweb.org/is/sverige/project/159941
uct:82041 gave a hit
Completed Regelbundna läkarbesök med självskattning MADRS-S till patienter med depression i primärvården – är det kostnadseffektivt?
Anna Holst, Backa Vårdcentral, 207851
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Hälsoekonomisk analys av materialet från en RCT som jämfört effekten av strukturerad användning av självskattningsinstrumentet MADRS-S med TaU vid depression i primärvård.
www.researchweb.org/is/sverige/project/207851
uct:82041 gave a hit
Rejected Effects on Work ability, job strain and quality of life, of monitoring depression with self-assessment.
Carl Wikberg, Enheten allmänmedicin, Göteborgs Universitet, VGFOUGSB-777861
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Psykisk ohälsa ökar i Sverige och övriga världen och sjukfrånvaron till följd av detta. Jag söker medel till att presentera en studie genomförd med stöd från VG regionen på en internationell konferens. Studien kommer att presenteras i Posterform. BACKGROUND: Depression reduces individuals´ function and work ability and is associated with both frequent and long-term sickness absence. ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/777861
uct:82041 gave a hit
Completed Jämförelse av överenstämmelse mellan självskattningsintrumenten MADRS-S och BDI-II för patienter på primärvårdsnivå.
Carl Wikberg, Enheten allmänmedicin, Göteborgs Universitet, 117141
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Depression är en av de vanligaste förekommande diagnoserna inom primärvården. Läkare och sjuksköterskor använder en rad olika självskattningsinstrument i mötet och konsultationen med patienten vid misstänkt depression och under behandling.Syftet med studien är att undersöka överensstämmelsen mellan MADRS-S och BDI-II självskattningsinstrument för patienter med depressiva symtom ...
www.researchweb.org/is/sverige/project/117141
uct:82041 gave a hit
Granted and completed Jämförelse av överenstämmelse mellan självskattningsintrumenten MADRS-S och BDI-II för patienter på primärvårdsnivå.
Carl Wikberg, Enheten allmänmedicin, Göteborgs Universitet, VGFOUGSB-354441
Presentationsstöd, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Depression är en av de vanligaste förekommande diagnoserna inom primärvården. Läkare och sjuksköterskor använder en rad olika självskattningsinstrument i mötet och konsultationen med patienten vid misstänkt depression och under behandling.Syftet med studien är att undersöka överensstämmelsen mellan MADRS-S och BDI-II självskattningsinstrument för patienter med depressiva symtom ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/354441
uct:82041 gave a hit
Granted and completed Jämförelse av överenstämmelse mellan självskattningsintrumenten MADRS-S och BDI-II för patienter på primärvårdsnivå.
Carl Wikberg, Enheten allmänmedicin, Göteborgs Universitet, VGFOUGSB-310751
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Depression är en av de vanligaste förekommande diagnoserna inom primärvården. Läkare och sjuksköterskor använder en rad olika självskattningsinstrument i mötet och konsultationen med patienten vid misstänkt depression och under behandling.Syftet med studien är att undersöka överensstämmelsen mellan MADRS-S och BDI-II självskattningsinstrument för patienter med depressiva symtom ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/310751
uct:82041 gave a hit
Rejected MADRS-S självskattning under läkarkonsultationen – En kvalitativ studie om patienter med depression
Carl Wikberg, Enheten allmänmedicin, Göteborgs Universitet, VGFOUGSB-393671
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
I den svenska befolkningen drabbas cirka 10-15% av depression, vilket är den vanligaste orsaken till sjukskrivning.För att snabbt bedöma en patient med misstänkt depression har självskattningsformulär vunnit allt mera mark inom primärvården. En av de vanligaste skattningsskalorna är MADRS-S.Syftet med studien är att undersöka hur patienter med depression upplever användningen av ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/393671
uct:82041 gave a hit
Completed Patienters upplevelser av att skatta sina egna depressionssymptom under konsultationen med läkaren i primärvården.
Carl Wikberg, Enheten allmänmedicin, Göteborgs Universitet, 215901
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Depression är en vanligt förekommande diagnos inom primärvården och majoriteten av patienter med diagnosen behandlas där. En arbetsmetod som många läkare använder i mötet med patienter med misstänkt eller diagnostiserad depression är så kallade självskattningsskalor. Det är ett frågebatteri som låter patienterna själva bedöma och gradera olika symtom som är vanliga vid ...
www.researchweb.org/is/sverige/project/215901
uct:82041 gave a hit
Completed Patienters upplevelser av att skatta sina egna depressionssymptom under konsultationen med läkaren i primärvården.
Carl Wikberg, Enheten allmänmedicin, Göteborgs Universitet, 164901
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Depression är en vanligt förekommande diagnos inom primärvården och majoriteten av patienter med diagnosen behandlas där. En arbetsmetod som många läkare använder i mötet med patienter med misstänkt eller diagnostiserad depression är så kallade självskattningsskalor. Det är ett frågebatteri som låter patienterna själva bedöma och gradera olika symtom som är vanliga vid ...
www.researchweb.org/is/sverige/project/164901
uct:82041 gave a hit
Rejected Patienters upplevelser av att skatta sina egna depressionssymptom under konsultationen med läkaren i primärvården.
Carl Wikberg, Enheten allmänmedicin, Göteborgs Universitet, VGFOUGSB-418511
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Depression är en vanligt förekommande diagnos inom primärvården och majoriteten av patienter med diagnosen behandlas där. En arbetsmetod som många läkare använder i mötet med patienter med misstänkt eller diagnostiserad depression är så kallade självskattningsskalor. Det är ett frågebatteri som låter patienterna själva bedöma och gradera olika symtom som är vanliga vid ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/418511
uct:82041 gave a hit
Granted and completed Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården
Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,, VGFOUREG-478671
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Majoriteten av alla patienter med mild till måttlig depression behandlas inom primärvården. Endast hälften av patienterna får idag regelbunden uppföljning eller suicidbedömning. I en nyligen publicerad SBU-utvärdering av metoder som kan underlätta införandet av evidensbaserad vård för patienter med depression i primärvården konstaterades, att enskilda åtgärder såsom ökad ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/478671
uct:82041 gave a hit
Granted and completed Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården
Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,, VGFOUREG-567891
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Majoriteten av alla patienter med mild till måttlig depression behandlas inom primärvården. Endast hälften av patienterna får idag regelbunden uppföljning. I en nyligen publicerad SBU-utvärdering av metoder som kan underlätta införandet av evidensbaserad vård för patienter med depression i primärvården konstaterades, att enskilda åtgärder såsom ökad screening av depression, ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/567891
uct:82041 gave a hit
Granted and completed Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvården
Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,, VGFOUREG-660781
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Majoriteten av alla patienter med mild/ måttlig depression behandlas inom primärvården. Endast hälften av patienterna får idag regelbunden uppföljning. I en nyligen publicerad SBU-utvärdering av metoder som kan underlätta införandet av evidensbaserad vård för patienter med depression i primärvården konstaterades, att enskilda åtgärder såsom ökad screening av depression, ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/660781
uct:82041 gave a hit
Granted, recipient of funds reported Mental och metabol stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå.
Mental and metabolic stress – health effects and health care interventions.
Translational research from population studies to primary care interventions

Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,, ALFGBG-429571
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Den övergripande frågeställningen för projektet är att få ökad kunskap om hälsoeffekter av psykisk och metabol stress. Det specifika syftet med projektet är att studera långsiktiga hälsoeffekter av stress i vid mening hos kvinnor och män och att också studera effekterna av interventionsprojekt, genomförda i primärvård, vars syften är att minska upplevelsen av stress samt att öka ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/429571
uct:82041 gave a hit
Granted, recipient of funds reported Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal med arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en kluster-randomiserad studie
Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,, VGFOUREG-856661
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Inom området psykisk ohälsa sker en ökning av sjukfrånvaton i Sverige, och speciellt gäller detta för kvinnor. Psykisk ohälsa är den vanligaste enskilda sjukskrivningsorsaken. Primärvården är den verksamhet där den största andelen individer med psykisk ohälsa söker och också får vård. Studien Co-Work-Care syftar till att utvärdera om ett strukturerat samarbete mellan läkaren, ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/856661
uct:82041 gave a hit
Granted, reminder Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en kluster-randomiserad studie
Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,, VGFOUREG-749961
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Sjukfrånvaron ökar åter i Sverige. Det är framför allt inom området psykisk ohälsa som ökningen sker och som nu är den vanligaste enskilda sjukskrivningsorsaken. Primärvården är den verksamhet där den största andelen individer med psykisk ohälsa söker och också får vård. Den studie, som medel nu sökes för, syftar till att utvärdera om ett strukturerat samarbete mellan ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/749961
uct:82041 gave a hit
Awaiting decision Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en kluster-randomiserad studie
Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,, VGFOUREG-931936
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Inom området psykisk ohälsa sker en ökning av sjukfrånvaton i Sverige, och speciellt gäller detta för kvinnor. Psykisk ohälsa är den vanligaste enskilda sjukskrivningsorsaken. Primärvården är den verksamhet där den största andelen individer med psykisk ohälsa söker och också får vård. Studien Co-Work-Care syftar till att utvärdera om ett strukturerat samarbete mellan läkaren, ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/931936
uct:82041 gave a hit
Published Samverkan kring patienter med depression, ångest och stressreaktion: samordnare på vårdcentralen och samtal på arbetsplatsen - CO-WORK-CARE - en klusterrandomiserad studie

Kan samverkan på vårdcentralen och samverkan med arbetsplatsen främja återgång i arbete vid stressrelaterad psykisk ohälsa? En kluster-randomiserad, kontrollerad studie i primärvården- Co-Work-Care-Stress.

Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,, 248501
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Sjukfrånvaron ökar åter i Sverige (1). Det är framför allt inom området psykisk ohälsa som ökningen sker och som nu är den vanligaste enskilda sjukskrivningsorsaken. Primärvården är den verksamhet där den största andelen individer med psykisk ohälsa söker och också får vård (2,3,4). En vårdsamordnarfunktion på vårdcentralen, där vårdsamordnaren ansvarar för stöd och ...
www.researchweb.org/is/sverige/project/248501
uct:82041 gave a hit
Granted Stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå.

Mental stress – health effects and health care interventions.
Translational research from population studies to primary care interventions

Cecilia Björkelund, Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,, ALFGBG-142971
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Den övergripande frågeställningen för projektet är att få ökad kunskap om hälsoeffekter av stress och upplevelsen av stress. Det specifika syftet med projektet är att studera långsiktiga hälsoeffekter av upplevd stress hos kvinnor och män och att också studera effekterna av interventionsprojekt, genomförda i primärvård, vars syften är att minska upplevelsen av stress samt att ...
www.researchweb.org/is/sverige/ansokan/142971
uct:82041 gave a hit

Search information, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/search?search=uct%3A82041&order=author&page=-1&submit=1