Sök alla projekt, G������teborgs universitet som handlar om Fysisk
Databas
Vilka faktorer kvinnor med fibromyalgi upplever kan underlätta regelbunden fysisk aktivitet.
2018-04-27Anette Larsson
Närhälsan Rehabmottagning Herrljunga vårdcentral
Published
Gångförmåga och fysisk aktivitet i senare skede efter stroke
2007-08-15Anna Danielsson
Göteborgs universitet, Inst neurovetenskap och fysiologi/Fysioterapi
Completed
Upplevelse av fysisk aktivitet och gångträning med feedback efter stroke och andra neurologiska skador
2016-05-24Anna Danielsson
Göteborgs universitet, Inst neurovetenskap och fysiologi/Fysioterapi
Completed
Fysiska och psykologiska effekter av sederingsavbrott och aktiv fysisk träning under pågående intensivvård.
2010-11-05Christian Rylander
AnOpIVA SU Sahlgrenska
Not uppdated, final reminder
Upplevelser av 20 veckors fysisk träning enligt en personcentrerad approach hos äldre personer med reumatoid artrit.
2016-04-07Elvira Lange
Närhälsan Olskroken Rehabmottagning
Published
Diabetes hos barn under sju år (DU7). Kost, hypoglykemier, fysisk aktivitet och glykemisk kontroll.
2012-08-26Frida Sundberg
Diabetesmottagningen, Barnmedicin, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus/SU
Ongoing revision
Långtidsuppföljning av personer med subarachnoidalblödning - delaktighet, livskvalite och fysiskt välbefinnande
2016-06-15Hanna C Persson
Arbetsterapi och Fysitoterapi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/FysioterapiSahlgrenska
Not updated
Fysisk aktivitet i relation till återhämtning efter kirurgi av tjock och ändtarmscancer - en randomiserad kontrollerad multicenterstudie
2016-10-01Hanna Nilsson
-
Published
Fysisk aktivitet, hjärnans plasticitet och kognition: Epidemiologiska, translationella och mekanistiska studier
2015-01-13Hans-Georg Kuhn
Rehabilitation Medicine, Sahlgrenska University Hospital/Inst. neurovetenskap och fysiologi
Not updated
Fysisk funktion hos personer med yrsel_ en befolkningsbaserad studie av 75-åringar
2016-06-20Helena Hörder
Neuropsykiatri, avdelning 2, Göteborgs universitet
Completed
Effekter av fysisk kondition och kognitiv förmåga på hjärnans hälsa och funktion
2014-05-23Jenny Nyberg
Sahlgrenska University Hospital, Neurosjukvård, Enhet Psykologer och kuratorer
Published
Kostmönster, näringsintag och kroppssammansättning i relation till psykisk och fysisk hälsa bland äldre – tidstrender
och longitudinella perspektiv.
2018-03-07Jessica Samuelsson
Neuropsykiatri Område 2
Published
Betydelsen av fysisk aktivitet för barns framtida hälsa, med fokus på allergiska sjukdomar, astma och fetma med åtföljande risk för diabetes.
2009-02-17Johnny Ludvigsson
Avd f Pediatrik, Hälsouniversitetet
Not uppdated, final reminder
Påverkar intensiv fysisk aktivitet kroppsfunktioner och inflammation vid fibromyalgi
2008-01-02Kaisa Mannerkorpi
Inst för Neurovetenskap/Fysioterapi, GU, Sahlgrenska Univ.sjukhuset/Reumatologi
Completed
Styrketräning, fysisk kapacitet och tillväxtfaktorer vid fibromyalgi
2014-01-15Kaisa Mannerkorpi
Inst för Neurovetenskap/Fysioterapi, GU, Sahlgrenska Univ.sjukhuset/Reumatologi
Published
Tidig identifiering av anställda personer som riskerar sjukfrånvaro på grund av arbetsrelaterad stress. En randomiserad kontrollerad studie av personer som söker till primärvården för fysiska och psykiska besvär.
2015-11-23Kristina Holmgren
Göteborgs universitet/FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Ongoing revision
Hur erfar sköra äldre patienter och komorbiditet fysisk träning - en intervjustudie
2013-08-21Kristina Åhlund
-
Published
Skiljer sig fysisk kapacitet och fysisk funktion hos sköra äldre vårdade på medicinsk äldrevårdavdelning jämfört med sköra äldre vårdade på konventionell invärtesmedicinsk vårdavdelning.
2016-06-27Kristina Åhlund
-
Completed
Psykisk ohälsa och mortalitet, betydelsen av fysisk kondition - epidemiologiska studier och en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest och kognitiv förmåga.
2016-05-17Malin Henriksson
Närhälsan Askims VC
Published
Fysisk aktivitet före stroke i Göteborg (PAPSIGOT) - påverkan och konsekvenser ur kort och långt perspektiv
2018-04-05Malin Reinholdsson
Arbetsterapi och Fysioterapi verksamheten SU/Mölndal
Published
Påverkar fysisk aktivitet före stroke funktion och hälsorelaterad livskvalitet 3 månader efter stroke?
2018-04-18Malin Reinholdsson
Arbetsterapi och Fysioterapi verksamheten SU/Mölndal
Published
Skall äldre patienter med förmaksflimmer erbjudas sjukgymnastledd fysisk träning i grupp eller går det lika bra att förskriva ett FaR® ?
2012-11-30Maria Borland
Närhälsan Sörhaga rehabmottagning
Published
Tre månaders uppföljning efter avslutad sjukgymnastledd fysisk träning i grupp eller FaR® för äldre patienter med förmaksflimmer
2013-04-28Maria Borland
Närhälsan Sörhaga rehabmottagning
Published
Positiva hälsoeffekter av och risker med fysisk aktivitet
2016-10-30Mats Börjesson
-
Published
Fysisk aktivitet hos vuxna med klinisk lindrig kognitiv störning
2013-12-10Mattias Göthlin
Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Not uppdated, final reminder
Vuxna med medfödda hjärtfel. Fysisk aktivitet, livstid, livsstil och livskvalitet, stroke, sömnapne och sekundär sjuklighet i relation till anatomi, patofysiologi och behandling, särskilt kateterinterventioner.
2010-12-23Mikael Dellborg
Medicin SU/Östra
Completed
Upplevda konsekvenser 12 månader efter stroke, relaterat till fysisk aktivitetsnivån: en tvärsnittsstudie
2017-03-28Peta Cook
Fysioterapi Sahlgrenska
Not updated
Effekter av fysisk ansträngning på nivån BCR-ABL-transkript i blodet vid kronisk myeloisk leukemi
2008-05-20Sofia Jönsson
Sektionen för hematologi, Medicinkliniken, SU/Sahlgrenska
Completed
PublishedDocument information: Sök alla projekt, G������teborgs universitet som handlar om Fysisk | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, G������teborgs universitet som handlar om Fysisk , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?extra1=som%20handlar%20om&name=G%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BDteborgs%20universitet&wp=5291&field=Fysisk