Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Inflammation

Databas
Aichi virus, förekomst och spridning i samband med diarré och inflammation i tarmen
2009-06-29A Michael Lindberg
-
Ongoing revision
Förekomst och spridning av Aichi virus i samband med diarré och inflammation i tarmen
2010-10-12A Michael Lindberg
-
Not uppdated, final reminder
Effekt av RAS (renin-angiotensinsystemet) -hämmare på markörer för inflammation och dysplasi vid Barretts esofagus
2009-09-04Anders Edebo
SU/Sahlgrenska , Verksamhetsområde Kirurgi
Not uppdated, final reminder
Neonatal sepsis och nekrotiserande enterokolit - från tidig inflammation och dysbios till tarmsvikt och osteopeni.
2013-01-08Anders Elfvin
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Neonatologi
Not updated
Finns det någon koppling mellan exponering för infektion/ inflammation under fosterlivet och beteendeavvikelser i tidig skolålder hos det för tidigt födda barnet?
2017-06-12Anna Thorell
Barn- och ungdomshabiliteringen Alingsås
Published
Är exponering för infektion/ inflammation under fosterlivet kopplat till det för tidigt födda barnets synfunktion vid 7 års ålder?
2017-06-12Anna Thorell
Barn- och ungdomshabiliteringen Alingsås
Published
Är olika markörer för inflammation i fostervatten kopplade till det för tidigt födda barnets kognitiva och motoriska funktion i tidig skolålder?
2017-06-12Anna Thorell
Barn- och ungdomshabiliteringen Alingsås
Published
Infraröd bestrålning med FIR (Far InfraRed light) av arteriovenös fistel (AV-fistel) och förändringar av flödeskaraktäristika samt markörer för inflammation.
2014-03-19Anna Wärme
-
Completed
Partiklar i utandningsluft- en ny metod att detektera och monitorera inflammation i luftvägarna
2010-03-12Anna-Carin Olin
Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Not updated
Tidiga inflammationsmarkörer i nässköljvätska bland skärvätskeexponerade personer med och utan rinitsymtom
2009-03-27Bijar Ghafouri
Smärt och rehabiliteringsmedicin
Completed
Utveckling och validering av en icke-invasiv riskbedömningsalgoritm för intra-amniotisk inflammation hos kvinnor med för tidigt värkarbete.
2016-03-09Bo Jacobsson
Kvinnokliniken, Avdelningen för obstetrik och gynekologi
Not updated
Bisfosfonatinducerad osteonekros i käke: förekomst av benbildning, benresorption och inflammation (klinisk pilotstudie, RT-PCR).
2008-07-23Carina Cardemil
Kraniofaciala sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
Completed
Effekten av zolendronat på inflammation och benremodellering i en osteoporotisk djurmodell
2010-07-22Carina Cardemil
Kraniofaciala sjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset
Completed
Inflammation hos prematura barn: Långsiktiga konsekvenser, skademekanismer och ny behandling
2014-12-15Carina Mallard
Göteborgs Universitet, Avd Fysiologi
Published
Inflammation vid perinatal hjärnskada: biomarkörer, skademekanismer och nya behandlingar
2017-12-05Carina Mallard
Göteborgs Universitet, Avd Fysiologi
Not updated
Kan behandling med östrogen motverka inflammationsutlöst osteoporos och leddestruktion vid S. aureus artrit?
2009-06-01Catharina Lindholm
Reumatologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
NäsNO; relation till övre luftvägssymtom. infektioner, rhinit och andra inflammationsmarkörer
2010-03-10Cecilia Alexanderson
ÖNH Frölunda specialistsjukhus
Ongoing revision
Reglering av IL-6 signaleringen och dess svar på inflammation – effekter av insulin, thiazolidindioner och PKC.
2007-05-07Christian Andersson
Lundberglaboratoriet för diabetesforskning, SU
Not uppdated, final reminder
Kan skillnader i typen av inflammation förklara varför vissa personer får en lindrigare form av blindtarmsinflammation som förefaller att självläka medan andra får en svårare form som måste opereras?
2010-02-05Christina Ekerfelt
Klinisk immunologi, IKE
Not uppdated, final reminder
Hemostas och inflammation vid ischemisk stroke
2008-04-28Christina Jern
Klinisk patologi och genetik, Område 4
Ongoing revision
Diagnos av infektioner och andra orsaker till systemisk inflammation hos immunsupprimerade patienter med fokus på hematologiska maligniteter
2011-01-31Christine Wennerås
Göteborgs universitet, Avd. för infektionssjukdomar
Not uppdated, final reminder
Kan vi med en panel av blodlaboratorieprover skilja på om en patient har inflammation på grund av infektion eller av annan orsak?
2007-02-13Christine Wennerås
Göteborgs universitet, Avd. för infektionssjukdomar
Not updated
Reglering av inflammationsprocessen -- grundläggande principer och kliniska tillämpningar
2007-12-28Claes Dahlgren
Avd. för reumatologi och inflammationsforskning
Not uppdated, final reminder
Inflammation i bröstfettväv
2018-05-31Emma Hansson
-
Published
Riskfaktorer vid bloddialys: Inflammation, nutrition, metabolism och vaskulär kalcifiering
2011-03-14Erik Nilsson
Allmänpsykiatrisk öppenvård
Published
1. Mucindiagnostik för pankreascystor
2. Klinisk relevans av ultrasonografiska hjärtförändringar vid cirrhos.
3. Leverencefalopati vid cirrhos:betydelse av malnutrition, diabetes, njurfunktion och inflammation.
4. Trötthet vid levercirrhos: samband med livskvalité, psychosociala faktorer och leverencefalopati. Effekt av levertransplantation.
5. Livskvalité vid primär skleroserande kolangit
2009-03-11Evangelos Kalaitzakis
Kliniken för gastroenterologi och nutrition, Skånes universitetssjukhus
Not uppdated, final reminder
NILS, NO i Longitudinell Studie. En pilotstudie för att utvärdera markörer för inflammation i luftvägarna hos spädbarn.
2009-03-19Fredrik Carlstedt
VC Filipstad / Centrum för Klinisk Forskníng
Completed
Gastrointestinala symtom och inflammation vid ulcerös kolit i ett longitudinellt perspektiv- 10 års uppföljning av nydebuterad sjukdom.
2015-12-30Georgios Mavroudis
Gastrosektionen, Medicinkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhus
Published
Inflammation i mag-tarmkanalen hos patienter med pollenallergi
2008-05-09Georgios Rentzos
-
Completed
Förekomsten av inflammation runt implantat i förhållande till parodstatus hos partiellt

betandade patienter

2007-03-27Giovanni Serino
Borås Lasarett, Parodontologi Avd
Completed
Kvarts- och partikelexponering i järngjuterier - mekanismer och påverkan på inflammations- och koagulationsmarkörer för luftvägspåverkan och hjärt-kärlsjuklighet, 2016
Projektledare Lena Andersson
2018-03-13Gunilla Hällzon
Arbets- och miljömedicin, USÖ
Published
Inflammation och Trombos vid upprepade missfall
2012-02-02Göran Berg
-
Not uppdated, final reminder
Mag-tarmsymtom och inflammation vid ulcerös kolit i ett tvärsnitts- och longitudinellt perspektiv - mekanismer och betydelse för behandling, uppföljning och livskvalitet
2017-12-01Hans Strid
Gastrosektionen, Medicinkliniken, SÄS, Borås
Not updated
MIRA- Musslor, inflammation och Reumatoid Artrit
2016-04-20Helen Lindqvist
Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademien, Medicin, Invärtes medicin och klinisk nutrition
Published
effekten av Aloe Vera tandkräm på inflammation i tandköttet.
2007-11-27Homa Namiranian
-
Completed
Partikel-inducerad inflammation som bakomliggande orsak till hjärt-kärlsjukdom hos gjuteriarbetare
2013-04-12Håkan Westberg
Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Not uppdated, final reminder
Bakteriefloran hos småbarn - betydelse för infektioner, inflammation, allergi och antibiotikaresistens
2011-01-31Ingegerd Adlerberth
Klinisk bakteriologi, SU/Sahlgrenska
Not updated
Resistins funktion vid kronisk inflammation och reumatisk sjukdom - funktion och intracellulär signalering i B lymfocyter
2010-02-25Jan Bjersing
Reumatologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Not uppdated, final reminder
Komplementsystemet och inflammation vid Borreliainfektion i hud och nervsystem
2011-10-18Jan Ernerudh
IKE, avdelningen för Klinisk Immunologi, Linköpings Universitet
Not uppdated, final reminder
Effekter av intraabdominellt lokalbedövningsmedel på smärta, inflammation och morbiditet efter gynekologisk cancerkirurgi
2015-06-15Jane Hayden
AnOpIVA, SU/SS
Not updated
Kan intraperitonealt lokalanestesimedel reducera smärta och inflammation och påverka outcome hos patienter som genomgår stor abdominell cancerkirurgi med peritonektomi?
2015-04-30Jane Hayden
AnOpIVA, SU/SS
Not updated
Kan intraperitonealt lokalanestesimedel reducera smärta och inflammation och påverka outcome hos patienter som genomgår stor abdominell cancerkirurgi med peritonektomi?
2015-04-30Jane Hayden
AnOpIVA, SU/SS
Published
CIRKULATION, METABOLISM OCH INFLAMMATION I BUKHÅLANS ORGAN VID NEDSATT HJÄRTFUNKTION
2013-10-23Jenny Seilitz
-
Published
Inflammationsuttryck i urinblåsan och dess betydelse vid vid urinblåsecancer
2014-01-21Jessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
Published
Kronisk inflammation och prostatacancer
2018-01-29Jessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
Published
miRNAs roll i inflammationsinducerad prostatacancer
2013-10-10Jessica Carlsson
Örebro Läns Landsting - Kliniken för urologi
Completed
Neutrofilers påverkan på inflammationsprocessen –fria syreradikaler och celldödsprocesser i hälsa och vid inflammatorisk sjukdom
2008-01-03Johan Bylund
Avd. Oral Microbiology & Immunology
Published
Effekter av psykologisk stress på tarmens barriärfunktion och inflammationsutveckling
2009-06-09Johan Dabrosin Söderholm
Kirurgiska klniken, Universitetssjukhuset, Linköping; IKE, avdelningen för kirurgi
Not uppdated, final reminder
1. Liraglutide och subklinisk hjärtsvikt
2. Inflammationsmarkörer, lipid och glukosmetabolism i relation till kariodvaskulär risk i 2 stora populationsbaserade kohorter
3. Liraglutide i kombination med insulin vid typ 2 diabetes.
2010-09-05Johan Jendle
Örebro Universitet
Published
Kan vi med en panel av blodprover skilja på om en patient har inflammation på grund av infektion eller av annan orsak?
2018-03-06Johanna Karlsson
Infektionskliniken NÄL
Published
Postoperativ smärta, inflammation och utfall efter höftplastik kirurgi. Prospektive, randomiserade kliniska studier.
2017-06-20Ján Kuchálik
-
Completed
Påverkar intensiv fysisk aktivitet kroppsfunktioner och inflammation vid fibromyalgi
2008-01-02Kaisa Mannerkorpi
Inst för Neurovetenskap/Fysioterapi, GU, Sahlgrenska Univ.sjukhuset/Reumatologi
Completed
Koagulations-, inflammations- och trombocytaktivering vid arteriell och venös trombos.
2011-11-04Kjeld Christensen
Kardiologiska kliniken, avdeling 63 Universitetssjukhuset i Örebro
Not uppdated, final reminder
Inflammation, smärt upplevelse och Insulin_like Growth Factor 1 receptor signalering vid Reumatoid Artrit
2013-05-23Lovisa Leifsdottir
-
Not uppdated, final reminder
Supplementerad peritonealdialys: Effekter av NK1-blockad på plasmaproteinförluster och peritoneal inflammation under PD
2013-09-26Magnus Braide
-
Not updated
Betydelsen av inflammation för utvecklingen av störd glukosmetabolism i en svensk population
2015-05-20Margareta Hellgren
Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Not updated
Inflammation och IGF-systemet i placentan
Betydelsen vid maternell rökning under graviditeten och vid födseln av tillväxthämmade barn
2018-08-29Maria Lodefalk
Barn- och ungdomskliniken, USÖ
Published
Betydelsen av östrogen-signalering för inflammations-medierad benförlust
2014-11-25Marie Lagerquist
-
Not updated
Remodellering av extracellulärmatrix vid cancer och inflammation
2011-02-17Marie-Lois Ivarsson
-
Not uppdated, final reminder
Postoperativ cerebral inflammation, påverkan på kognitiv funktion och effekt av behandling med metylprednisolon.
2016-05-13Mattias Danielson
sahlgrenska sjukhuset, thoraxanestesi
Published
klinisk betydelse och molekylära mekanismer av autoimmunitet och dess interaktion med inflammation vid hjärtsvikt - en integrerad klinisk och experimentell studie
2012-02-01Michael Fu
Hjärtsektion, Medklin, SU/Östra
Completed
Abnorm vaginal mikrobiota: betydelse för genitala infektioner och graviditetsförloppet. I.Karaktärisering av normala avvikelser och abnorm vaginal mikrobiota i relation till inflammationsparametrar.
2007-05-09Natalia Nikolaitchouk
söker en tjänst som underläkare i väntan på AT
Not uppdated, final reminder
Metoder för att hitta farliga plack i hjärtats kranskärl, riskvärdering och samband med inflammation och kroppens fett-depåer.
2017-04-27Ola Hjelmgren
Klinisk Fysiologi, Sahlgrenska Universitetsjukhuset
Not updated
Energiomsättning hos cancerpatienter: Påverkan av kroppssammansättning, inflammation och tumörstadier
2017-12-05Ola Wallengren
Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi, Område 6, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Published
Funktion och inflammation i lungornas små luftrör hos vuxna med astma.
2010-12-01Per M Gustafsson
Barn-och ungdomsmedicin, Skaraborgs Sjukhus, 541 85 Skövde
Not updated
Exponering för trikloraminer i simhallar i relation till inflammationsreaktioner i luftvägarna
2009-03-04Pål Graff
STAMI, Avdeloing for kjemisk og biologisk arbeidsmiljö
Not updated
Betydelsen av inflammation, defekt kärlnybildning och avvikande koagulation för uppkomsten av havandeskapsförgiftning
2012-05-28Roland Boij
länssjukhuset Ryhov, kvinnokliniken
Not uppdated, final reminder
Kronisk inflammation och risken för aggressiv prostatacancer.
2011-08-22Sabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
Not uppdated, final reminder
miR-146a:s roll i inflammations-inducerad prostatacancer
2014-01-13Sabina Davidsson
Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus
Completed
Betydelsen av WNT16 för inflammations-medierad och glukokortikoid-inducerad benförlust
2015-11-03Sofia Movérare Skrtic
-
Published
Betydelsen av WNT16 för inflammationsmedierad benförlust och artros
2017-05-09Sofia Movérare Skrtic
-
Not updated
Osteomyeliter (inflammation i skelettet) hos barn och ungdomar i VGR
2016-08-29Stefan Berg
Sektionen för immunologi, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Published
Antisekretorisk faktor motverkar inflammation och sekretion hos den sjuka patienten
2014-11-18Stefan Lange
Bakteriologiska laboratoriet
Completed
Betydelsen av låggradig inflammationsaktivering för artärtrombotiska tillstånd vid primär hypertoni
2008-01-01Sverker Jern
Institutionen för medicin, Wallenberglaboratoriet, Göteborgs universitet
Not uppdated, final reminder
Typ 2 diabetes, insulinresistens och inflammation – molekylära mekanismer och gener.
2008-04-29Ulf Smith
-
Completed
ImmunoBrain - Inflammation och autoimmunitet vid invalidiserande psykiatrisk sjukdom
2017-04-19Ulrika Hylén
Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
Published
Tidig prevention av inflammation och associerad osteoporos vid postmenopausal reumatoid artrit
2017-12-05Ulrika Islander
Avd. för Reumatologi och Inflammationsforskning, GU
Published
Det läckande epitelet: betydelsen av tunntarmspermeabilitet för inflammationsmedierad insulinresistens och icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom (NAFLD) vid fetma.
2011-12-21Ville Wallenius
-
Ongoing revision

PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Inflammation | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Inflammation , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?extra1=som%20handlar%20om&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Inflammation