Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Operation
Databas
Preoperativt hjärtultraljud och arteriell switch operation
2015-06-01-
-
Not uppdated, final reminder
Långtidsöverlevnad i relation till kön och sekundärpreventiv läkemedelsbehandling hos kranskärlssjuka patienter som genomgår bypass-operation - en nationell registerstudie.
2017-02-01Anders Jeppsson
Avd för molekylär och klinisk medicin, Institutionen för medicín, Göteborgs Universitet
Published
Uppföljning med kliniska resultat av patienter med lungcancer behandlade med operation/strålbehandling/cytostatika sedan 2002 i VGR
2018-03-09Andreas Hallqvist
Sahlgrenska universitetssjukhuset, enheten för onkologi
Published
Effekter av operationsteknik och anestesi på plasmanivåer av proinflammatoriska cytokiner och komplementfaktorer.
2008-09-05Andreas Kvarnström
Anestesi & IVA, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska
Completed
Attitudes Toward Organ Donor Advocacy (ATODA)
- Kartläggning och baseline-mätning av attityder hos svenska operationssjuksköterskor ingående i organdonationsprocessen
2018-01-15Anne Flodén
Forskningsenheten & Anestesikliniken SÄS, Borås samt Göteborgs Universitet
Published
Operationssjuksköterskors erfarenheter av att deltaga i organdonationsprocessen i det perioperativa kontextet.
2017-07-03Anne Flodén
Forskningsenheten & Anestesikliniken SÄS, Borås samt Göteborgs Universitet
Published
Effekt av sjukgymnastik efter operation för disksjukdom i halsryggraden
2009-12-18Anneli Peolsson
IMH avd fysioterapi
Published
Infektionsprevention i operationsmiljö- Fokus på aseptisk teknik.
2011-12-19Annette Erichsen Andersson
Inst. Vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet
Ongoing revision
Randomiserad kontrollerad studie av de två förekommande operationsmetoderna vid behandling av graviditet i äggledaren, avseende den efterföljande fertiliteten.
2006-09-14Annika Strandell
HTA-centrum och Kvinnosjukvården, SU/Sahlgrenska
Completed
Koloniseras patienterna med multiresistenta koagulas-negativa stafylokocker vid operation?
2012-04-26Bengt Hellmark
Laboratoriemedicinska länskliniken, Mikrobiologi; Universitetssjukhuset i Örebro
Not uppdated, final reminder
Överlevnad och funktionshinder efter operation av hjärntumörer: Betydelsen av kirurgisk radikalitet och den kroppsegna reaktionen på tumören. En prospektiv och populationsbaserad stude av patienter med astrocytom grad IV
2014-02-02Bertil Rydenhag
Neurokirurgen SU/Sahlgrenska
Published
Jämförelse av olika operationsmetoder för att sänka ögontrycket vid glaucom
2017-09-26Birgitta Ejdervik Lindblad
Ögonkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
Published
Fetma är korrelerat med sämre operationsresultat vid kirurgi för lumbal spinal stenos.
En studie av 2633 patienter från svenska ryggregistret.
2011-03-02Björn Knutsson
Ortopedkliniken Sundsvalls sjukhus
Completed
Bakterieläckage vid kirurgi från händerna vid gränsytan mellan operationshandskarnas krage/manchett och rock?
2013-01-14Camilla Wistrand
Kärl-Thoraxoperation, Universitetessjukhuset i Örebro.
Completed
Bakteriologisk kartläggning av sterilt gods som står övertäckt på operationssal i väntan på operation
2018-10-31Camilla Wistrand
Kärl-Thoraxoperation, Universitetessjukhuset i Örebro.
Published
Nationell kartläggning av operationssjuksköterskor preventiva åtgärder i syfte att reducera bakterieförekomst och minska risken för postoperativa infektioner
2015-08-17Camilla Wistrand
Kärl-Thoraxoperation, Universitetessjukhuset i Örebro.
Published
Operation – men vad händer sedan?
En systematisk litteraturstudie av arbetsterapeutisk insats efter kirurgisk behandling av karpaltunnelsyndrom
2014-12-12Carina Stenberg
Närhälsan rehabmottagning Karlsborg
Completed
Kartläggning av synbanans anatomi och strukturella integritet inför neurokirurgisk operation
2008-06-15Daniel Nilsson
Neurokirurgen SU/Sahlgrenska
Published
Kognitiv funktion vid operation av hypofystumör
2018-03-28David Krabbe
Rehabiliteringsmedicin inriktning neuro
Published
DILALA studien - DIvertikulit - LAparoskopisk LAvage jämfört med resektion (Hartman's operation) vid akut divertikulit med peritonit
2010-01-22Eva Haglind
-
Published
Effekter av minimalinvasiv kirurgisk teknik samt av fysisk träning i anslutning till operation i jämförelse med traditionella metoder. Studier av överlevnad, korttidseffekter, livskvalitet och kostnader.
2017-12-12Eva Haglind
-
Published
Effekter av minimalinvasiv kirurgisk teknik samt av förbättrad fysisk träning i anslutning till operation i jämförelse med traditionella metoder. Studier av överlevnad, korttidseffekter, livskvalitet och kostnader.
2014-11-24Eva Haglind
-
Published
PHYSSURG. Fysisk aktivitet i relation till utfall efter kirurgisk operation.
2014-05-02Eva Haglind
-
Completed
Utvärdering av Mekanisk Diagnostik och Terapi kontra operation av patienter med MRT-verifierade lumbala diskbråck. En prospektiv randomiserad studie.,
2007-06-12Gunilla Kjellby Wendt
Fysioterapi Mölndal /SU
Completed
WINGA-VELO - en prospektiv observationsstudie med målsättning att testa nuvarande kriterier för operation av carotisstenoser
2013-02-21Göran Bergström
Klinisk Fysiologi, Område 4
Not updated
Överlevnad och funktionshinder efter operation av hjärntumörer: Betydelsen av kirurgisk radikalitet och den kroppsegna reaktionen på tumören. En prospektiv och populationsbaserad studie av patienter med astrocytom grad IV.
2012-04-10Hans Silander
Neurokirurgen SU/Sahlgrenska
Not uppdated, final reminder
Uppföljning samt kartläggninga av patienter opererade med artroskopisk akromioplastik 5-10 år efter operation med avseende på funtkion, subjektiv bedömning och muskelstyrka.
2007-12-05Ingrid Hultenheim Klintberg
Fysioterapi SU/Mölndal
Completed
Utvärdering av det medellånga kliniska och radiologiska resultatet efter främre korsbandsrekonstruktion avseende olika operationstekniker samt tid mellan skada och korsbandsrekonstruktion.
2016-01-02Ioannis Karikis
NU-sjukvården, ortopedkliniken
Completed
Korrelation mellan upplevd patientnytta av näsoperation och näsflödesmätningsresultat efter operation.
2018-08-28Johan Knutsson
ÖNH-klin Universitetssjh Örebro och Örebro Universitet, samt ÖNH-klin Västmanland
Published
Kirurgisk behandling av lokaliserad prostatacancer – studier för att utvärdera operationsmetoder och utfall i syfte att begränsa det postoperativa komplikationspanoramat
2008-02-05Johan Stranne
Sahlgrenska universitetssjukhuset, avd för urologi/Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Avd
Completed
Robotassisterad laparoskopisk radikal prostatektomi (RALP) som behandling av lokaliserad prostatacancer – studier för att identifiera och utvärdera patient- och operationsspecifika faktorer som leder till postoperativt urinläckage och för att minska risken för postoperativa strålskador vid recidiverande sjukdom
2014-12-09Johan Stranne
Sahlgrenska universitetssjukhuset, avd för urologi/Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Akademin, Avd
Published
Resultat av tidig rehabilitering efter operation av TFCC-skada jämfört med traditionell rehabilitering. Retrospektiv undersökning.
2013-12-17Karin E Lind
HandCenter Göteborg
Not updated
Patienters uppfattningar om återhämtning efter dagkirurgisk operation
2011-12-23Karin Kjellgren
IMH, avd. Omvårdnad, Hälsouniversitetet, 581 83 Linköping
Completed
Mild primär hyperparathyroidism (överproduktion av bisköldkörtelhormon) -
långsiktiga effekter av operation jämfört med observation
2016-09-09Karolina Lundstam
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset, avdelningen för radiologi
Published
Kohortstudie av bröstrecidiv efter bröstbevarande operation utan efterföljande strålbehandling vid primär invasiv bröstcancer.
2010-06-08Kenneth Villman
Onkologiska Kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Not uppdated, final reminder
Prediktorer för bästa respektive sämsta utfall hos patienter som behandlas med strukturerad rehabilitering och de som behandlas med operation plus strukturerad rehabilitering efter främre korsbandsskada
2017-01-05Kristian Samuelsson
Sahlgrenska Universitetssjukhus, Avdelningen för Ortopedi
Published
Betydelsen av operationsmetod vid gynekologisk kirurgi för metabol påverkan och efterföljande återhämtning.
2016-06-27Lena Wijk
Kvinnokliniken USÖ
Completed
Immunologiska och metabola skillnader mellan operationsmetoder vid gynekologisk kirurgi.
2017-10-28Lena Wijk
Kvinnokliniken USÖ
Published
Uterustransplantation som en framtida möjlig behandling av uterus faktor infertilitet efter cervix cancer operation eller beroende på medfödd missbildning; långtidsuppföljning efter autolog och allogen transplantation i en primat modell och kärlanatomiska studier avseende uterus kärl hos människa
2011-07-12Liza Johannesson
-
Not uppdated, final reminder
Jämförande studie avseende Gastrointestinala hormoner två år efter genomgången operation på patientmaterialet i studien; Gastric bypass och biliopankreatisk diversion med duodenal switch för behandling av extrem obesitas. Prospektiv randomiserad jämförelse mellan två operationstekniker.
2010-07-06Malin Werling
Institutionen för medicin/Sahlgrenska akademin samt Capio Axess Vårdcentral
Not uppdated, final reminder
Undersökning avseende förändringar av kirurgisk strategi och dess betydelse för utfall vid operation av ändtarmscancer med abdomino-perineal resektion av rektum
2015-04-19Marcin Popiolek
Urologiska Kliniken, USÖ
Not updated
Är abdomino-perineal resektion ett bra alternativ till Hartmanns operation vid hög elller medelhög rektalcancer?
2015-02-04Marcin Popiolek
Urologiska Kliniken, USÖ
Completed
Patienters upplevelse av sinnesstämning inför operation – förekomst och faktorer som påverkar samt behov av stöd.
2015-01-08Margita Svensson
Anestesi och Intensivvårdskliniken,Usö samt Avdelning Vårdsystem,LoVS
Not uppdated, final reminder
Kvinnors upplevelser av gynekologiska operationer på en dagkirurgisk operations- och uppvakningsavdelning. En fenomenologisk studie om det perioperativa vårdanet
2009-04-23Marianne Gustafsson
-
Completed
Prognos och långtidsöverlevnad i relation till läkemedelsanvändning hos kranskärlssjuka patienter som genomgår bypass-operation - finns det skillnader mellan kvinnor och män? En nationell registerstudie.
2019-01-11Martin Karlsson
Medicinkliniken Skaraborgs Sjukhus Lidköping
Published
Livskvalitet hos patienter fem år efter genomförd övervikts operation med gastric bypass metoden.
2015-11-08Mustafa Raoof
Lindesberg Lasarett
Not updated
Utveckling av bentäthet 5 år efter GBP operation
2013-10-06Mustafa Raoof
Lindesberg Lasarett
Published
Benuppluckring runt höftprotesledskålar fixerade utan bencement ; analys av förekomst, lokalisation och utveckling över tid upp till 18 år efter operation
2013-09-05Per-Erik Johanson
Ortopedkliniken SÄS Borås / Avd för ortopedi Inst för kliniska vetenskaper Sahlgrenska akademin Gbg
Published
Förbättrad kvalitet och snabbare återhämtning efter livmoderoperation. En randomiserad jämförande studie av olika uppföljningsstrategier efter operationen.
2011-09-12Preben Kjölhede
Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset
Published
Generell anestesi versus Spinal-morfin anestesi vid hysterektomi
En randomiserad prospektiv öppen studie.
Lekmanstitel:
Kan ryggbedövning underlätta återhämtningen efter operation för borttagande av livmodern?
2008-05-17Preben Kjölhede
Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset
Completed
Kan ryggbedövning underlätta återhämtningen efter operation för borttagande av livmodern?”
2009-07-01Preben Kjölhede
Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset
Completed
Grå starr operation hos patienter med och utan uveit (ögoninflammation)
2017-05-03Sara Pålsson
Ögonkliniken SU/Mölndal
Not updated
Betydelsen av avlastande stomi för tarmfunktion och överlevnad på lång sikt vid operation av ändtarmscancer
2017-06-29Soran Gadan
USÖ, Kirurg klinik
Not uppdated, final reminder
Förbättrad hälsa och livskvalitet efter operation och intensivvård
2017-12-05Stefan Lundin
Anestesi och Intensivvårdskliniken
Published
Kvantifiering av hjärnpåverkan och individuell känslighet vid operation i hjärnan
2018-02-28Thomas Skoglund
Neurokirurgen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Utfall av trycksänkande operation med XEN®-stent - en retrospektiv journalstudie
2018-02-21Tobias Busch
Ögonsjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ongoing revision
Preoperativ hälsa och postoperativt resultat av operationer. En registerstudie vid Sunderby sjukhus kirurgiska klinik.
2012-09-14Ulf Öhrvall
-
Not uppdated, final reminder
Barns upplevelser och patientrapporterade återhämtning efter operation
2011-04-02Ulrica Nilsson
Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
Not updated
Galloperation efter tidigare genomgången överviktskirurgi - operationstid, konverteringsrisk, komplikationsrisk och hantering av koledokusstenar.
2014-10-26Viktor Wanjura
Kirurgiska kliniken USÖ
Not uppdated, final reminder
30-års uppföljning efter otoskleros operation
2008-06-18Ylva Dahlin Redfors
-
Completed
Mödravård efter gastric bypass-operation
2015-08-20Ylva Paulsson
Närhälsan Tuve Vårdcentral
Completed
Patientutbildning i samband med operation av höft- eller knäprotes -utvärdering och internationell jämförelse (Empowering Education).
2009-06-08Åsa Johansson Stark
-
Completed
PublishedDocument information: Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Operation | Last modified: 2018-08-31 by Researchweb Support

Sök alla projekt, hela Sverige som handlar om Operation , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/sverige/sok/projekt?extra1=som%20handlar%20om&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Operation